Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
977z dziś
6385z ostatnich 7 dni
22948z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie obróbki skrawaniem odlewów żeliwnych

Przedmiot:

Wykonanie obróbki skrawaniem odlewów żeliwnych

Data zamieszczenia: 2022-05-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Polmotors Sp. z o.o
Mazańcowice 57
43-391 Mazańcowice
powiat: bielski
+48 338273936
pgutan@polmotors.com.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/110920
Województwo: śląskie
Miasto: Mazańcowice
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 338273936
Termin składania ofert: 2022-06-03 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie obróbki skrawaniem odlewów żeliwnych.
Performing machining of cast iron castings
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-0108/21 - Opracowanie i walidacja innowacyjnych systemów oprzyrządowań produkcyjnych do tłoczenia na gorąco wytłoczek o złożonych kształtach oraz z materiałów stalowych o podwyższonych grubościach

Część 1
Wykonanie obróbki skrawaniem odlewów żeliwnych. Performing

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie całościowej obróbki skrawaniem odlewów żeliwnych.
Materiał obrabiany to żeliwo szare GG25. Obróbka ma być zgodna z kolorami obróbki na modelu 3D i tolerancjami podanymi w Załączniku nr 1 i 2 oraz rysunkiem wykonawczym (Załącznik nr 3)

The subject of the order is the implementation of a complete machining of cast iron castings.
The machined material is gray GG25. The machining is to be in accordance with the machining colors on the 3D model and the tolerances given in Annex 1 and 2 and the design drawing (Aneex nr 3)

CPV: 45262670-8

Dokument nr: 2022-2714-110920, ZW854/22

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-06-03

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2022-06

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
bielski
Gmina
Jasienica
Miejscowość
Mazańcowice
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2022-07-11
Koniec realizacji
2022-08-05
Czy występuje płatność częściowa
NIE

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie planuje realizacji zamówień uzupełniających.
The orderer does not plan to carry out supplementary orders.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwości zmiany warunków umowy zawartej w wyniku przedmiotowego postępowania w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru, z następującymi zastrzeżeniami:
a) W umowie dopuszcza się zmiany wartości objętych kryteriami ocen, pod warunkiem przedstawienia przez oferenta w trakcie negocjacji handlowych korzystniejszych warunków w stosunku do przedstawionej oferty.
b) Wybór najkorzystniejszej oferty nie stanowi zawarcia umowy i w tym zakresie wyłącza się przepisy K.C dotyczące przyjęcia oferty, może jednak stanowić zaproszenie do udziału w negocjacjach dotyczących warunków przyszłej umowy.
The Ordering provides for the possibility of changing the terms of the contract concluded as a result of the proceedings in relation to the content of the offer on the basis of which the selection was made, with the following reservations:
a) The contract allows changes in the values covered by the evaluation criteria, provided that the tenderer provides more favorable conditions in relation to the offer submitted during the negotiations.
b) The selection of the best offer does not constitute a contract and in this respect the provisions of K.C. concerning the acceptance of the offer, however, it may be an invitation to participate in negotiations regarding the terms of the future contract.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1. Oferta musi zawierać:
1.1. Dane oferenta (pełna nazwa i adres pocztowy, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub numer innego właściwego rejestru, adres e-mail oraz numer telefonu osoby kontaktowej)
1.2. Datę sporządzenia oraz termin ważności oferty (ważność oferty minimum 7 dni)
1.3. Cenę całkowitą netto
1.4. Warunki płatności (przelew minimum 14 dni po dostawie)
1.5. Termin realizacji całości przedmiotu zamówienia
The offer must include:
1.1 Bidder's details (full name and postal address, National Court Register number or other relevant register number, e-mail address and telephone number of the contact person).
1.2. The date of preparation and the expiration date of the offer. (validity of the offer minimum 7 days)
1.3. Net price
1.4. Terms of payment transfer a minimum of 14days after delivery
1.5. The deadline for completing the entire subject of the order
2.
Oferta musi być złożona na jeden z poniższych sposobów:
- w formie elektronicznej na adres: oferty@polmotors.com.pl
lub
- w formie elektronicznej poprzez Bazę Konkurencyjności (funkcja ,,utwórz ofertę" dostępna dla zalogowanych użytkowników).
The offer must be submitted in one of the following ways:
- in electronic form to the following address: oferty@polmotors.com.pl
or
- in electronic form via the Competitiveness Base (the "create an offer" function supported by logged in users).
3. Termin realizacji:
Odlewy gotowe do obróbki będą dostępne w 28 tygodniu 2022r
Gotowość obróbki wymagana nie później niż do 05.08.2022r.
Time limit for completion:
Castings ready for processing will be available at week 28 the 2022 year.
Processing readiness is required no later than 05.08.2022r.
4.
W celu uniknięcia konfliktu interesów, z udziału w postępowaniu wyklucza się podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
c) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
In order to avoid conflicts of interest, are excluded from the participation in the proceedings entities associated with the Client personally or financially. The capital or personal associating is understood like the interactions between the Client or the persons authorized to enter into commitments on behalf of the Client or persons performing on behalf of the Client the activities related to the preparation and conduct the procedure of selecting the Contractor and the Contractor, in particular consisting in:
a) participation in the company as a partner or partnership,
b) possession of at least 10% of shares, the functions of member of the supervisory or management, proxy,
d) remaining married, in consanguinity or affinity in a straight line, the second degree of kinship or affinity of the second degree in the collateral line or by adoption, guardianship or custody.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
The Employer not allows the possibility of submitting partial offers.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia postępowania konieczności bez podania przyczyny
b) unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
c) przeprowadzenia negocjacji techniczno-cenowych z wybranym Oferentem,
d) W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia postępowania z uwagi na tą samą liczbę punktów uzyskaną przez kilku Oferentów, Zamawiający przeprowadzi negocjacje techniczno-cenowe z tymi Oferentami. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia postępowania po przeprowadzeniu negocjacji techniczno-cenowych z uwagi na tą samą liczbę punktów uzyskaną przez kilku Oferentów, Zamawiający dokona wyboru oferty najbardziej korzystnej pod względem oddziaływania na środowisko i klimat
An Orderer reseves the right to:
a) not making selection of any offer (closing the procedurę without annoucing of cause),
b) cancellation of procedure without annoucing of cause,
c) proceed commercial&technical negotiations wich chosen Offerer.
d) In case lack of possibility procedure's settlement due to the same number of points received by few Offerers, the Orderer has the right to proceed technical&commercial negotiations with these Offerers

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2022-05-26
Data ostatniej zmiany
2022-05-26 14:00:21

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena netto
Waga kryterium: 60%
Sposób oceny: (najniższa cena/cena wskazana w ofercie ocenianej)x60= liczba punktów
Net price Weight
Weight: 60%
Method of evaluation:
(lowest price / examined price ) *60 = number of points
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Termin realizacji
Waga kryterium: 30%
Sposób oceny: (najkrótszy termin realizacji/termin realizacji wskazany w ofercie ocenianej)x30=liczba punktów.
Time limit for completion
Weight: 30%
Method of evaluation:
(the shortest time of completion / date of completion indicated in the offer being eva
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Warunki płatności
Waga kryterium: 10%
Sposób oceny: (termin płatności ocenianej oferty/najdłuższy oferowany termin płatności)x10=liczba punktów
Payment's conditions
Weight: 10%
Method of evaluation:
(payment period of the examined offer / the longest payment period offered) x10 = number of points

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Paweł Gutan
tel.: +48 338273936
e-mail: pgutan@polmotors.com.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.