Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
977z dziś
6385z ostatnich 7 dni
22948z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego

Przedmiot:

Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego

Data zamieszczenia: 2022-05-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Rzeszowa
ul. Rynek 1
35-064 Rzeszów
powiat: Rzeszów
tel: 17 875 47 51
wi@erszewszow.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel: 17 875 47 51
Termin składania ofert: 2022-06-06 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zamawiający zaprasza do złożenia ofert na:
,,Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego w ramach zadania budżetowego pn: Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matysówka".
Nazwa przedmiotu zamówienia
1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego w celu przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, niezbędnego do przeprowadzenia postępowania przetargowego w formule zaprojektuj - wybuduj zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i do ustalenia szacunkowych kosztów zamierzenia inwestycyjnego planowanego na działce ozn. nr 331 w obr. 228 Matysówka w ramach zadania pn: Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matysówka.
Przy budowie zespołu oświatowego - szkoły podstawowej z salą gimnastyczną i przedszkolem w jednym budynku lub kompleksie połączonych budynków, należy uwzględnić rozbiórkę istniejącego budynku szkoły.
Lokalizację obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu wkomponować w działkę o znacznej różnicy poziomu wysokości. Ograniczyć wycinkę drzew do minimum i tylko w przypadku kolizji z przedsięwzięciem, aby zachować istniejący drzewostan.
Elementy opracowań przedmiotu umowy określa Tabela Opracowań Projektowych, zwana dalej ,,TOP", stanowiąca załącznik nr 1 do umowy.
Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy oraz oczekiwania Zamawiającego określa załącznik nr 2 do umowy, w tym m.in. wyspecyfikowane niezbędne pomieszczenia w szkole i przedszkolu i zagospodarowanie terenu.

Dokument nr: WI-R.295.2022.8.ESz.

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy dostarczyć do sekretariatu w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Rzeszowa Ul. Rynek 12 w Rzeszowie (pokój nr 13) do dnia: 6 czerwca 2022 r.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia: do 60 dni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
1.1.Warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu
1.1.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady - oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania bez podawania przyczyn/y.
1.1.3.Przed złożeniem oferty Wykonawca dokona obowiązkowej wizji lokalnej w terenie, co potwierdzi stosownym oświadczeniem załączonym do oferty (w zał. druki).
Brak spełnienia w/w warunków udziału skutkować będzie odrzuceniem oferty i wykluczeniem wykonawcy z postępowania w przypadku zaniechania powyższych czynności.
1.1.2. Wykonawca dysponował będzie osobami/osobą do realizacji zamówienia, które posiadają doświadczenie ponieważ wykonały porównywalne zamówienia i legitymują się uprawnieniami budowalnymi do projektowania w rozumieniu ustawy prawo budowlane:
- w specjalności architektoniczej bez ograniczeń,
- w specjalności konstrukcyjnej bez ograniczeń,
Na potwierdzenie warunku Wykonawca załączy do oferty stosowne dokumenty np. kserokopie uprawnień projektowych poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę i wykazy zaprojektowanych w okresie ostatnich 5-ciu lat (min 2 obiekty) budynków użyteczności publicznej o ogólnej powierzchni użytkowej min. 4 000,00 m2 i porównywalnej funkcji obiektu jak w zamówieniu tj. z przeznaczeniem na zespół oświatowy: szkołę podstawową z salą gimnastyczną i przedszkolem, w tym powierzchnia sali gimnastycznej nie mniejsza niż 290 m2 (w zał. druki do wypełnienia w formie tabelek).

Brak spełnienia w/w warunku udziału skutkować będzie odrzuceniem oferty i wykluczeniem wykonawcy z postępowania.
Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Ofertę należy sporządzić na załączonym druku oferta (w zał.) i podpisać przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy,
2) Do oferty należy dołączyć podpisane załączniki niżej wymienione:
- klauzulę informacyjną RODO (w zał.),
- oświadczenie o dokonanej wizji w terenie (w zał. druk),
- kserokopie uprawnień budowlanych i wpis do izby inżynierów oraz wykaz opracowanych dokumentacji projektowych przez osobę/y przewidzianą/e do realizacji zamówienia,
- wykazy wykonanych opracowań - na drukach w formie tabelek
3) Ofertę w wersji papierowej należy dostarczyć do Zamawiającego w zaklejonej kopercie oznaczonej nazwą przedmiotu zamówienia nadaną przez Zamawiającego:

OFERTA na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego w ramach zadania budżetowego pn: Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matysówka.

5. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny:
1) Cena 60 % - ilość punktów (P1) do obliczenia wg wzoru:

Cena najniższa
P1 = ------------------- x 100 x 60 %
Cena badana
60 %
(max. 60%)

2) Doświadczenie 40 % w tym:

- ilość punktów za wykonane opracowania projektowe obiektu - do obliczenia wg wzoru:

Największa ilość punktów za wykonane opracowania wg wykazu
D1 = ------------------- x 100 x 40 %
Ilość punktów badanej oferty
40 %
(max. 30%)

6. Dodatkowe informacje
W toku badania i oceny ofert dyrektor wydziału zamawiającego może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i wezwać Wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień z jednoczesnym wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Wyjaśnienia treści oferty nie mogą prowadzić do jej zmiany.
Pracownik prowadzący postępowanie poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie;
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - o czym niezwłocznie informuje dyrektora wydziału zamawiającego.
O dokonanej poprawie w ofercie dyrektor wydziału zamawiającego niezwłocznie informuje Wykonawcę. Dyrektor wydziału zamawiającego odrzuca ofertę jeżeli:
1) zawiera braki uniemożliwiające dokonanie oceny jej treści. Dotyczy to w szczególności ceny lub innych warunków określonych w zapytaniu ofertowym jako kryterium oceny ofert;
2) jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia, w szczególności ze względu na jej niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) Wykonawca nie złożył stosownych wyjaśnień dotyczących treści przekazanych ofert, w terminie wskazanym w wezwaniu dyrektora wydziału zamawiającego;
5) wpłynęła po terminie składania ofert.
Na zapytania Wykonawców w zakresie zapytania ofertowego dyrektor wydziału zamawiającego udziela wyjaśnień, chyba że zapytanie wpłynie do wydziału zamawiającego w ostatnim dniu przewidzianym na składanie ofert.
Dopuszcza się możliwość prowadzenia negocjacji ofert z trzema Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów oceny ofert, a w przypadku mniejszej liczby otrzymanych ofert dyrektor wydziału zamawiającego zakwalifikuje do negocjacji wszystkich Wykonawców, których oferty spełniają wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym.
Jeżeli wybrany Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, najkorzystniejsza oferta może zostać wybrana spośród ofert pozostałych, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
Dyrektor wydziału zamawiającego unieważnia postępowanie, jeżeli:
1) nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków postępowania;
2) cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką wydział zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
3) wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa;
4) zapytanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Kontakt:
Inspektor prowadzący postępowanie
Elżbieta Szybkowska - nr tel: 17 875 47 51,

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.