Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1041z dziś
6112z ostatnich 7 dni
22791z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

,,Dostawa mieszanki mineralno - bitumicznej na zimno "

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

,,Dostawa mieszanki mineralno - bitumicznej na zimno "

Data zamieszczenia: 2022-05-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE
ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa
powiat: Warszawa
przetargi@mzdw.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-06-03 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,DOSTAWA mieszanki mineralno - bitumicznej na zimno do remontu dróg wojewódzkich w sezonie 2022/2023 " - nr postępowania 086/22
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. DOSTAWA 492,00 Mg mieszanki mineralno - bitumicznej na zimno w ramach zamówienia podstawowego oraz 98,40 Mg w ramach prawa opcji do remontu dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2022/2023 do poszczególnych jednostek organizacyjnych MZDW na terenie województwa mazowieckiego, zgodnie z wykazem określonym w pkt. 10.
1) Przedmiot zamówienia określony w pkt. 1 winien być dostarczony w terminie:
- etap I - 2 miesiące od daty podpisania umowy - 257,00 Mg
- etap II - 8 miesięcy od daty podpisania umowy - 235,00 Mg
- prawo opcji - 9 miesięcy od daty podpisania umowy
2) Maksymalny czas realizacji dostawy wynosi: 8 dni roboczych. Oferty deklarujące czas realizacji dostawy powyżej 8 dni roboczych zostaną odrzucone.
3) Zamawiający wymaga, aby dostarczana mieszanka mineralno - bitumiczna na zimno mogła być stosowana na wilgotne podłoże w temperaturze otoczenia od -10oC do +30oC.
4) Dostawca mieszanki zobowiązany przy każdej dostawie przekazać Zamawiającemu Aprobatę Techniczną lub deklarację zgodności producenta oraz firmowej instrukcji w języku polskim, określające szczegółowe warunki jej stosowania, składowania i transportu.
5) Dostawy objęte zamówieniem będą realizowane sukcesywnie w trakcie obowiązywania umowy, zależnie od bieżących potrzeb Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz.ch 7.00 - 15.00 (zlecenia przy użyciu faksu lub poczty elektronicznej).
6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przekierowania dostawy do innego Rejonu Drogowego (Obwodu Drogowego).
7) Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z części dostaw mieszanki mineralno - bitumicznej na zimno z uwagi na warunki atmosferyczne. W związku z tym Wykonawca nie będzie miał żadnych roszczeń z tytułu mniejszej ilości zamówionej mieszanki.
8) Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli wybranych partii dostaw, celem sprawdzenia ich jakości w specjalistycznych laboratoriach. W przypadku stwierdzenia złej jakości mieszanki mineralno-bitumicznej na zimno Zamawiający będzie miał prawo zażądać wymiany na materiał pozbawiony wad i obciążyć kosztami badań Wykonawcę.
9) Rozliczenie nastąpi na podstawie faktur za każdy zakończony etap dostawy. Do faktury za zrealizowany etap dostawy należy dołączyć protokoły odbioru ze wszystkich Rejonów Drogowych (wzór w załączeniu) zatwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego - Dyrektora każdego Rejonu Drogowego MZDW. W przypadku dostaw w ramach prawa opcji do faktury należy dołączyć protokół odbioru w ramach prawa opcji zatwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego - Dyrektora Rejonu Drogowego MZDW.
10) Dostawca na własny koszt dostarczy przedmiot zamówienia do miejsc określonych przez Zamawiającego zgodnie z podziałem ilościowym i miejscowym zawartym w opisie przedmiotu Zamówienia - Część III SIWZ.

CPV: 44113610-4, 44113700-2

Dokument nr: 2022/BZP 00179327, 086/22

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-06-03 09:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i
organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp., podmiotowe
środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w
ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym
wskazaniem na .pdf. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w
formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 2. Postępowanie
prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw3. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja
między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w
formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego". 4. Za datę
przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem
platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego" po których pojawi się komunikat, że
wiadomość została wysłana do zamawiającego. 5. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie
elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany
terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji "Komunikaty". Korespondencja, której
zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za
pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. 6. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek
sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system
powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 7. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę
na platformazakupowa.pl, tj.: a. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b.
komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, c. zainstalowana dowolna
przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0., d. włączona obsługa JavaScript, e. zainstalowany
program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, f. f. szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za
pomocą protokołu TLS 1.3.,g. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.8. Zamawiający
informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o
wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu
platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce ,,Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 9. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni
posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Warszawie, Ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, (22) 244-90-00 do 12;
2) w MZDW powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres e-mail: iod@mzdw.pl; adres: MZDW w Warszawie, Ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa. Dane dotyczące inspektora podane są na stronie internetowej MZDW: bip.mzdw.pl.*;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,DOSTAWA mieszanki mineralno - bitumicznej na zimno do remontu dróg wojewódzkich
w sezonie 2022/2023 " - nr postępowania 086/22, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Pzp;
5) okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
a) przez okres realizacji celu przetwarzania danych osobowych, wskazany w obowiązujących przepisach prawa;
b) niezbędny do dochodzenia roszczeń przez MZDW w związku z prowadzoną działalnością statutową lub w celu ochrony przed roszczeniami kierowanymi wobec MZDW, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
______________________
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-06-03 08:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 086/22
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Dostawa 492,00 Mg mieszanki mineralno - bitumicznej na zimno w ramach zamówienia podstawowego oraz 98,40 Mg w ramach prawa opcji do remontu dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2022/2023 do poszczególnych jednostek organizacyjnych MZDW na terenie województwa mazowieckiego, zgodnie z wykazem określonym w pkt. 10.
1) Przedmiot zamówienia określony w pkt. 1 winien być dostarczony w terminie:
- etap I - 2 miesiące od daty podpisania umowy - 257,00 Mg
- etap II - 8 miesięcy od daty podpisania umowy - 235,00 Mg
- prawo opcji - 9 miesięcy od daty podpisania umowy
2) Maksymalny czas realizacji dostawy wynosi: 8 dni roboczych. Oferty deklarujące czas realizacji dostawy powyżej 8 dni roboczych zostaną odrzucone.
3) Zamawiający wymaga, aby dostarczana mieszanka mineralno - bitumiczna na zimno mogła być stosowana na wilgotne podłoże w temperaturze otoczenia od -10oC do +30oC.
4) Dostawca mieszanki zobowiązany przy każdej dostawie przekazać Zamawiającemu Aprobatę Techniczną lub deklarację zgodności producenta oraz firmowej instrukcji w języku polskim, określające szczegółowe warunki jej stosowania, składowania i transportu.
5) Dostawy objęte zamówieniem będą realizowane sukcesywnie w trakcie obowiązywania umowy, zależnie od bieżących potrzeb Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00 (zlecenia przy użyciu faksu lub poczty elektronicznej).
6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przekierowania dostawy do innego Rejonu Drogowego (Obwodu Drogowego).
7) Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z części dostaw mieszanki mineralno - bitumicznej na zimno z uwagi na warunki atmosferyczne. W związku z tym Wykonawca nie będzie miał żadnych roszczeń z tytułu mniejszej ilości zamówionej mieszanki.
8) Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli wybranych partii dostaw, celem sprawdzenia ich jakości w specjalistycznych laboratoriach. W przypadku stwierdzenia złej jakości mieszanki mineralno-bitumicznej na zimno Zamawiający będzie miał prawo zażądać wymiany na materiał pozbawiony wad i obciążyć kosztami badań Wykonawcę.
9) Rozliczenie nastąpi na podstawie faktur za każdy zakończony etap dostawy. Do faktury za zrealizowany etap dostawy należy dołączyć protokoły odbioru ze wszystkich Rejonów Drogowych (wzór w załączeniu) zatwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego - Dyrektora każdego Rejonu Drogowego MZDW. W przypadku dostaw w ramach prawa opcji do faktury należy dołączyć protokół odbioru w ramach prawa opcji zatwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego - Dyrektora Rejonu Drogowego MZDW.
10) Dostawca na własny koszt dostarczy przedmiot zamówienia do miejsc określonych przez Zamawiającego zgodnie z podziałem ilościowym i miejscowym zawartym w opisie przedmiotu Zamówienia - Część III SIWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 44113610-4 - Bitum
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44113700-2 - Materiały do naprawiania nawierzchni drogowych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień w ramach prawa opcji - 98,40 Mg
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: czas realizacji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek:
a) Wykonawca spełni warunek, wykazując wykonanie w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie dostawy mieszanki mineralno - bitumicznej na zimno o wartości nie mniejszej niż: 180 000,00 zł brutto każda.

3. Wykonawca składający ofertę musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem, a w przypadku oferty złożonej przez konsorcjum jeden z uczestników konsorcjum musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem (w zakresie punktu 2.4) a)) (warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie nie wykaże się całym wymaganym doświadczeniem). Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku udziału w postępowaniu polegać będzie na doświadczeniu innego podmiotu, musi on wykazać się całym wymaganym doświadczeniem.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów,
w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5. W przypadku, gdy złożone przez Wykonawcę dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają dane/informacje w innych walutach niż złoty polski Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zmówieniu w BZP. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia nie będzie publikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą,
który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty
częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed
jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
2. Strony ustalają, że zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacjach:
a) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy nastąpią:
? warunki atmosferyczne uniemożliwiające dostarczenie przedmiotu umowy w tym przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,
? zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego,
? w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty,
b) zmiany osobowe
? zmiana osób, realizujących przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane, Prawo geologiczne i górnicze lub w innych ustawach;
? zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ.
c) płatności
? zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy.
d) zmiana wysokości wynagrodzenia
- zmiana stawki podatku od towarów i usług,
e) pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy:
? siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;
? zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmiany zawartej przez Zamawiającego,
? rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy z uwagi na warunki atmosferyczne(brak miejsc do magazynowania w przypadku lekkiej zimy) nie wymaga sporządzania aneksu. Minimalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania umowy nie będzie niższe niż 10% wynagrodzenia umownego, niezależnie od zakresu ograniczenia wykonania zamówienia przez Zamawiającego.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: czas realizacji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-07-02

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.