Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
977z dziś
6385z ostatnich 7 dni
22948z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zaprojektowanie i budowa masztu do celów p.poż

Przedmiot:

Zaprojektowanie i budowa masztu do celów p.poż

Data zamieszczenia: 2022-05-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Przedbórz
ul. Konecka 50
97-570 Przedbórz
powiat: radomszczański
446854010
przedborz@lodz.lasy.gov.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Przedbórz
Wadium: 9000,00 zł
Nr telefonu: 446854010
Termin składania ofert: 2022-06-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
"Zaprojektowanie i budowa masztu do celów p.poż. przy Nadleśnictwie Przedbórz"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i budowa masztu wolnostojącego bez odciągów o konstrukcji stalowej i wys. ok. 42 m n.p.t. (ostateczna wysokość masztu zostanie ustalona na etapie projektowania) do celów zabezpieczenia przeciwpożarowego kompleksów leśnych na terenie Nadleśnictwa Przedbórz.
Maszt w przyszłości będzie wyposażony i użytkowany jako element systemu monitoringu przeciwpożarowego oraz łączności związanej z ochroną przeciwpożarową - wieży p.poż w Leśnictwie Nosalewice (obręb ewidencyjny Wygwizdów) oraz punktem PAD zlokalizowanym przy budynku Nadleśnictwa Przedbórz. Maszt po wybudowaniu musi być przygotowany do montażu urządzeń związanych z monitoringiem przeciwpożarowym.

W ramach zamówienia przyszły Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować zamówienie w dwóch etapach:

Etap I: to uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i wykonanie dokumentacji technicznej (m.in. projekt budowlany i wykonawczy dla masztu wolnostojącego bez odciągów w konstrukcji stalowo - kratowej, wewnętrznej linii zasilającej, kanalizacji kablowej łącznie z wbudowaniem odpowiednich przewodów niezbędnych do funkcjonowania urządzeń). Ponadto Wykonawca uzyska u właściwego organu administracyjnego ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę w imieniu Zamawiającego. Całość rozwiązań wymaga bieżących ustaleń i ostatecznej akceptacji przez Zamawiającego.

Etap II: to wykonanie robót budowlanych i instalacyjno - montażowych zgodnie z projektem budowlanym wraz z innymi robotami towarzyszącymi niezbędnymi do prawidłowej realizacji zamówienia, zapewniając przy tym kadrę doświadczoną oraz kierownika budowy. Po zakończeniu budowy Wykonawca wykona inwentaryzacje geodezyjną powykonawczą i przygotuje dokumentację do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.

2. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisuje Program Funkcjonalno - Użytkowy, (dalej: ,,PFU"). Program Funkcjonalno - Użytkowy będący opisem przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do SWZ.

CPV: 71322000-1, 71242000-6, 71320000-7, 45232330-4, 45220000-5, 45000000-7, 45100000-8, 45223800-4, 45112700-2, 71355000-1

Dokument nr: 2022/BZP 00179376, S.270.17.2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-06-09 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-przedborz/zamowienia-publiczne3
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowego odwzorowania dokumentów w postaci papierowej (elektronicznych kopii dokumentów stworzonych w postaci papierowej) oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 - dalej ,,RODO") Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Przedbórz.
2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 93 ust. 1 PZP - w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.
3. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o art. 8 oraz 96 ust. 3 PZP.
4. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. Niezależnie od postanowień pkt 4. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe
7. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
8. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma prawo:
a) dostępu do swoich danych osobowych - zgodnie z art. 15 RODO,
b) do sprostowana swoich danych osobowych - zgodnie z art. 16 RODO,
c) do żądania od Zamawiającego - jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.
9. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych określa PZP.
10. Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje:
a) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
11. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-06-09 10:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-20

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: S.270.17.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i budowa masztu wolnostojącego bez odciągów o konstrukcji stalowej i wys. ok. 42 m n.p.t. (ostateczna wysokość masztu zostanie ustalona na etapie projektowania) do celów zabezpieczenia przeciwpożarowego kompleksów leśnych na terenie Nadleśnictwa Przedbórz.
Maszt w przyszłości będzie wyposażony i użytkowany jako element systemu monitoringu przeciwpożarowego oraz łączności związanej z ochroną przeciwpożarową - wieży p.poż w Leśnictwie Nosalewice (obręb ewidencyjny Wygwizdów) oraz punktem PAD zlokalizowanym przy budynku Nadleśnictwa Przedbórz. Maszt po wybudowaniu musi być przygotowany do montażu urządzeń związanych z monitoringiem przeciwpożarowym.

W ramach zamówienia przyszły Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować zamówienie w dwóch etapach:

Etap I: to uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i wykonanie dokumentacji technicznej (m.in. projekt budowlany i wykonawczy dla masztu wolnostojącego bez odciągów w konstrukcji stalowo - kratowej, wewnętrznej linii zasilającej, kanalizacji kablowej łącznie z wbudowaniem odpowiednich przewodów niezbędnych do funkcjonowania urządzeń). Ponadto Wykonawca uzyska u właściwego organu administracyjnego ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę w imieniu Zamawiającego. Całość rozwiązań wymaga bieżących ustaleń i ostatecznej akceptacji przez Zamawiającego.

Etap II: to wykonanie robót budowlanych i instalacyjno - montażowych zgodnie z projektem budowlanym wraz z innymi robotami towarzyszącymi niezbędnymi do prawidłowej realizacji zamówienia, zapewniając przy tym kadrę doświadczoną oraz kierownika budowy. Po zakończeniu budowy Wykonawca wykona inwentaryzacje geodezyjną powykonawczą i przygotuje dokumentację do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.

2. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisuje Program Funkcjonalno - Użytkowy, (dalej: ,,PFU"). Program Funkcjonalno - Użytkowy będący opisem przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45232330-4 - Wznoszenie masztów antenowych

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

71355000-1 - Usługi pomiarowe

71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-20
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

a) cena ofertowa - waga 60 %,
b) długość okresu gwarancji - waga 40 %,

W zakresie kryterium gwarancji - okres gwarancji musi być wyrażony w całych miesiącach (min. 60 miesięcy, max. 120 miesiące). Zaoferowanie okresu dłuższego niż 120 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowane - w tej sytuacji Wykonawca otrzyma 40 pkt.) W sytuacji gdy Wykonawca zadeklaruje w ofercie okres krótszy niż 60 miesięcy, to taka oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający, na podstawie art. 112 ustawy PZP określa następujące warunki udziału w postępowaniu:

a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

b) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

c) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. sytuacji ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż:

? 150 000, 00 zł

d) Zdolności technicznej lub zawodowej:

? Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobami niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia tj.

? co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania konstrukcji obiektu bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;

? co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;

? Ponadto, Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykazania, że wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną (przez robotę budowlaną rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy), zakończoną do terminu składania ofert polegającą na budowie wieży, masztu lub dostrzegalni o konstrukcji stalowej lub aluminiowej o wysokości co najmniej 30 m i wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w celu wykazania braku podstaw (przesłanek) wykluczenia z postępowania (określonych w rozdz. 7 SWZ), na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):

1) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, w/w. oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wskazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (określonych przez Zamawiającego w rozdz. 8 SWZ), na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia:

1) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

2) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;

3) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie stawia wymogu złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
9000,00
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców ją składających, tj. przez każdego z ubiegających się Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika.

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy PZP - składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument "Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału", składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

7. Wszelka korespondencja dot. prowadzonego postępowania prowadzona będzie z podmiotem ustanowionym jako pełnomocnik wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, za zgodą obu Stron i pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w § 13 projektowanych postanowień umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

a) cena ofertowa - waga 60 %,
b) długość okresu gwarancji - waga 40 %,

W zakresie kryterium gwarancji - okres gwarancji musi być wyrażony w całych miesiącach (min. 60 miesięcy, max. 120 miesiące). Zaoferowanie okresu dłuższego niż 120 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowane - w tej sytuacji Wykonawca otrzyma 40 pkt.) W sytuacji gdy Wykonawca zadeklaruje w ofercie okres krótszy niż 60 miesięcy, to taka oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.