Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
977z dziś
6385z ostatnich 7 dni
22948z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Serwis instalacji gazowych

Przedmiot:

Serwis instalacji gazowych

Data zamieszczenia: 2022-05-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE GiEK SA/Centrala/Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale EL. Opole
ul. Elektrowniana 25
45-920 Opole
powiat: Opole
+48 77 423 5364, +48 22 25 72 225
Krzysztof.Pasalski@gkpge.pl
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/56730/details
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 77 423 5364, +48
Termin składania ofert: 2022-06-06 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Serwis instalacji gazowych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole
Opis zamówienia:
1. Szczegółowy opis zamówienia/Zakres prac:
1.1. Laboratorium Węglowe: Sprawdzenie stanu technicznego, przepływów, szczelności instalacji gazowych oraz wykonanie nowej nitki instalacji do argonu w laboratorium węglowym:
1.1.1. Przegląd serwisowy - Instalacja gazowa
a) instalacja z panelami rozprężania półautomatyczne wraz z wężami przyłączeniowymi i zaworami zwrotnymi doprowadzająca tlen, hel, azot, powietrze do analizatorów, od 11 butli przez 11 paneli redukcji ciśnienia z poziomu "0" na pierwsze piętro po zewnętrznej elewacji, 12 punktów pobierania gazów, do analizatorów rozmieszczonych w trzech pomieszczeniach.
b) Oddzielna instalacja azotu: od butli, panel redukcyjny, do suszarki laboratoryjnej - poziom ,,0"
c) sprawdzenie przepływów oraz szczelności punktu poboru doprowadzającego bezpośrednio gaz P10 i hel do analizatora.
1.1.2. Montaż nowej nitki (siatka z gazami znajduje się na poziomie 0 na zewnętrznej elewacji budynku, doprowadzenie do pomieszczania laboratoryjnego na 1 piętrze) argonu czystości min. 5.0 w zakresie:
a) DOSTAWA i montaż panelu rozprężania do gazów czystych z systemem przepłukiwania na 1 butlę
b) DOSTAWA i montaż punktu poboru argonu
c) DOSTAWA i montaż rur nierdzewnych w gatunku 316l, bezszwowych b/s wyżarzanych i odtłuszczonych długości ok. 20m
d) DOSTAWA i montaż węża w celu podłączenia butli z argonem do stacji rozprężania
1.2. Laboratorium Wodno-ściekowe (Biurowiec, VIII piętro):
1.2.1. Przegląd serwisowy - Instalacja gazowa
a) Sprawdzenie przepływów oraz szczelności stacji zabudowanej: 3 szafy po 2 butle i jedna szafa z jedną butlą
b) Sprawdzenie przepływów oraz szczelności punktów poboru w laboratorium wodno-ściekowym, doprowadzających bezpośrednio:
- powietrze syntetyczne od butli do jednego analizatora wraz z reduktorem
- hel 5.0 od butli do jednego analizatora wraz z reduktorem
- azot 5.0 od trzech butli do trzech odbiorników wraz z reduktorami
- argon od 2 butli do dwóch analizatorów wraz z reduktorami
1.3. Wymagania:
o Protokół z przeglądu osobno dla każdej instalacji i analizatora
o Czynności związane z przeglądem wykonane w dwóch siedzibach Zamawiającego (Laboratorium wodno-ściekowe, Biurowiec VIII piętro, Laboratorium węglowe)

Dokument nr: POST/GEK/CSS/IZE-ELO/04362/2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert:
06-06-2022 12:00

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/56730/details

TERMIN SKŁADANIA ofert:
06-06-2022 12:00

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia:
PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole, Ul. Elektrowniana 25, 45-920 Opole.

Wymagania:
o Wykonawca dołączy do oferty uprawnienia typu SEP w zakresie eksploatacji lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazów technicznych (G3)
o Oferta powinna zawierać wszystkie czynniki kosztotwórcze (netto).
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Dodatkowe informacje:
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza produktów równoważnych.
5. Gwarancja: Wykonawca udzieli pół rocznej gwarancji na wykonane prace, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.
6. Rodzaj zamówienia: usługa.
7. Podstawy do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia:
a. udzielenie Zakupu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek wskazanych w pkt. 6.3.4 Procedury - Zakupy w PGE GiEK S.A. ( PROC 10032/F).
b. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) oraz z art. 5 k rozporządzenia (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022)
8. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą:
a. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania zawarte w formularzu ofertowym składanym na Platformie Zakupowej SWPP2.
b. Oświadczenie o niepodleganiu zakazowi udzielania wszelkich zamówień publicznych na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, wprowadzonego na podstawie art. 1 pkt 23 Rozporządzenia Rady ( UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 oraz niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).
c. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku metodą spełnia/nie spełnia.
9. Opis sposobu przygotowania oferty:
a. Ofertę należy złożyć w 1 (jednym) egzemplarzu - w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej SWPP2, za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty. Na kompletną Ofertę składają się:
b. Formularz ofertowy wypełniony za pośrednictwem Platformy Zakupowej SWPP2.
c. Wykonawca dołączy do oferty uprawnienia typu SEP w zakresie eksploatacji lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazów technicznych (G3)
d. Dokumenty, Oświadczenia/Wykazy wymienione w pkt. 8.
10. Wyjaśnienia i modyfikacja Ogłoszenia:
a. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia oraz o zmianę terminu do złożenia oferty. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego nie później niż 3 dni robocze przed upływem terminu składania ofert.
b. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące SWZ należy kierować poprzez platformę zakupową SWPP2, w zakładce "Pytania i odpowiedzi".
11. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami:
Korespondencję należy kierować drogą elektroniczną poprzez Platformę Zakupową SWPP2 lub na podany poniżej adres e-mail.
Osobą uprawnioną do kontaktu jest Krzysztof Pasalski tel. 77 423 53 64, e-mail: krzysztof.pasalski(at)gkpge.pl
12. Miejsce składania ofert:
a. Zamawiający informuje, że udział w postępowaniach zakupowych prowadzonych przez PGE GiEK S.A. jest możliwy wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej obsługiwanej, na zlecenie PGE S.A., przez firmę Marketplanet pod adresem: https://oneplace.marketplanet.pl.
b. Aby uzyskać pełen dostęp do procesów zakupowych PGE, umożliwiający składanie ofert, niezbędne jest dokonanie rejestracji na platformie, pod adresem:https://oneplace.marketplanet.pl/rejestracja?supplier=PGE Kontakt z biurem obsługi klienta OnePlace pod numerem +48 22 25 72 225 lub adresem e-mail: pge_wsparcie_dostawcow@marketplanet.pl, gdzie konsultanci poinformują Państwa o możliwościach platformy.
c. Moment złożenia oferty następuje wraz z zakończeniem procesu składania, tj. kliknięciu na przycisk ,,Złóż wniosek/ofertę" i wyświetleniu przez system komunikatu ,,Oferta złożona poprawnie".
d. UWAGA - za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty na serwer, a nie datę i godzinę jej wysłania przez Wykonawcę.
e. Po upływie terminu wskazanego powyżej nie będzie możliwe złożenie Oferty, dlatego Zamawiający rekomenduje, aby Oferty składać odpowiednim wyprzedzeniem.
13. Termin związania z ofertą: Preferowany termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od daty upływu terminu składania ofert.
14. Kryterium oceny ofert: 100% ceny.
15. Informacje dotyczące udzielenia Zamówienia:
a. Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert, Zamawiający udzieli Zamówienia, na warunkach określonych w niniejszym Postępowaniu.
b. Wykonawca posiada i będzie utrzymywał przez cały okres realizacji Zamówienia ważne ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej ogólnej oraz odpowiedzialności zawodowej wymaganych w związku z pracami wynikającymi z Zamówienia.
c. Zamawiający udostępnia Ogólne Warunki Zamówienia dostępne na stronie: https://pgegiek.pl/Przetargi/Przetargi-zakupowe , w którym zawarte są wszystkie zapisy formalno-prawne z zastrzeżeniem jn.:
Zmienia się Par. 3, punkt 6. Po zmianie zapisy będą brzmiały następująco:
,,Dostawy będą realizowane według Incoterms 2020 (wraz z rozładunkiem w magazynie Zamawiającego lub miejscu wskazanym przez Zamawiającego), na podstawie reguły DDP".
d. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji w dniu jego przekazania przez Zamawiającego. Brak przyjęcia zamówienia do realizacji w w/w terminie może być przez Zamawiającego uznane za uchylanie od zawarcia zamówienia co skutkować może umieszczeniem Wykonawcy na liście Wykonawców niekwalifikowanych. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w w/w terminie może skutkować odmową przyjęcia dostawy/wykonania zamówienia przez Zamawiającego.
e. Niedotrzymanie w/w terminu może zostać potraktowane, jako uchylanie się od zawarcia Zamówienia.
f. Jeżeli Wykonawca, którego Oferta została wybrana jako Najkorzystniejsza Oferta uchyla się od podpisania Zamówienia, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych Ofert, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia Postępowania zakupowego.
g. Płatność: Zamawiający przewiduje płatność jednoetapową.
h. Podstawą do wystawienia faktury będzie bezusterkowy protokół odbioru podpisany obustronnie przez Wykonawcę i Zamawiającego.
i. Faktura będzie płatna w ciągu 30 dni od daty otrzymania jej przez Zamawiającego. Za 30-sty dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia konta Zamawiającego.
j. Faktura, rachunek lub faktura, rachunek korygujący wystawiony winien być: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna, ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów, Oddział Elektrownia Opole, ul. Elektrowniana 25, 45-920 Opole, NIP: 769-050-24-95.
Faktura zostanie przesłana na adres:
ArchiDoc S.A.
ul. Niedźwiedziniec 10, 41-506 Chorzów
lub efaktura.giek@archidoc.pl
k. Faktura, rachunek lub faktura, rachunek korygujący wysłany winien być na adres: ArchiDoc S.A. ul. Niedźwiedzieniec 10, 41-506 Chorzów lub efaktura.giek@archidoc.pl .
l. Zamawiający nie udziela zaliczek.
m. Szczegółowe zasady płatności zostały ujęte w ,,OWZ" (Ogólne Warunki Zamówienia) dostępne na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem: https://pgegiek.pl/Przetargi/Przetargi-zakupowe z zastrzeżeniem jn.:
Zmienia się Par. 3, punkt 6. Po zmianie zapisy będą brzmiały następująco:
,,Dostawy będą realizowane według Incoterms 2020 (wraz z rozładunkiem w magazynie Zamawiającego lub miejscu wskazanym przez Zamawiającego), na podstawie reguły DDP".
n. Rozliczenie z Wykonawcą prowadzone będzie w polskich złotych (PLN).
16. Zamawiający informuje, że najpierw dokona oceny Ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego Oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w Postępowaniu zakupowym. Jeżeli wobec Wykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia lub Wykonawca ten nie spełnia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokonuje ponownego badania i oceny Ofert pozostałych Wykonawców, a następnie dokonuje badania kolejnego Wykonawcy, którego Oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający kontynuuje procedurę ponownego badania i oceny Ofert, do momentu wyboru Najkorzystniejszej Oferty albo unieważnienia Postępowania zakupowego.
17. Negocjacje handlowe:
a. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji handlowych z Wykonawcami, których oferty nie podlegają odrzuceniu.
b. Termin i miejsce negocjacji zostaną uzgodnione drogą elektroniczną lub telefoniczną.
Negocjacje prowadzone są przez platformę zakupowa SWPP.
c. Negocjacje mają charakter poufny. Żadna ze Stron nie może bez zgody drugiej Strony ujawnić informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami.
18. Informacje dodatkowe:
a. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ,,Rozporządzenie" lub ,,RODO"), informujemy, że komunikat dot. przetwarzania danych osobowych, dostępny jest na stronie internetowej https://pgegiek.pl/ochrona-danych-osobowych. Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z treścią tego komunikatu.
b. Zamawiający informuje, że stosuje tzw. ,,procedurę odwróconą" tzn. najpierw dokona oceny Ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego Oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunek udziału w postępowaniu zakupowym, jeżeli warunki zostały określone.
c. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny.
d. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia Postępowania zakupowego i poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.
e. Warunkiem zakończenia Postępowania zakupowego i udzielenia zamówienia jest uzyskanie wymaganej zgody organów GiEK, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed przekazaniem zaproszenia.
f. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem zamówienia, w tym również treść i warunki projektu Zamówienia, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim przez Wykonawcę jedynie za zgodą Zamawiającego.
g. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów PGE GiEK S.A. (PROC 10032/F) obowiązującej od dnia 01.01.2021 r. oraz Dobrych Praktykach Zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnych na stronie: https://pgegiek.pl/przetargi/Przetargi-zakupowe, jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego. Wykonawca przystępując do udziału w Postępowaniu zakupowym oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w ww. dokumentach. Wykonawca zapewnia, że w swojej działalności będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień ww. dokumentów, ponadto dołoży należytej staranności, aby jego pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osób przy pomocy których będzie świadczył usługi/dostawy/roboty

Uwagi:
Dodatkowe informacje:
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza produktów równoważnych.
5. Gwarancja: Wykonawca udzieli pół rocznej gwarancji na wykonane prace, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.
6. Rodzaj zamówienia: usługa.
7. Podstawy do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia:
a. udzielenie Zakupu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek wskazanych w pkt. 6.3.4 Procedury - Zakupy w PGE GiEK S.A. ( PROC 10032/F).
b. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) oraz z art. 5 k rozporządzenia (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022)
8. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą:
a. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania zawarte w formularzu ofertowym składanym na Platformie Zakupowej SWPP2.
b. Oświadczenie o niepodleganiu zakazowi udzielania wszelkich zamówień publicznych na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, wprowadzonego na podstawie art. 1 pkt 23 Rozporządzenia Rady ( UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 oraz niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).
c. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku metodą spełnia/nie spełnia.
9. Opis sposobu przygotowania oferty:
a. Ofertę należy złożyć w 1 (jednym) egzemplarzu - w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej SWPP2, za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty. Na kompletną Ofertę składają się:
b. Formularz ofertowy wypełniony za pośrednictwem Platformy Zakupowej SWPP2.
c. Wykonawca dołączy do oferty uprawnienia typu SEP w zakresie eksploatacji lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazów technicznych (G3)
d. Dokumenty, Oświadczenia/Wykazy wymienione w pkt. 8.
10. Wyjaśnienia i modyfikacja Ogłoszenia:
a. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia oraz o zmianę terminu do złożenia oferty. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego nie później niż 3 dni robocze przed upływem terminu składania ofert.
b. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące SWZ należy kierować poprzez platformę zakupową SWPP2, w zakładce "Pytania i odpowiedzi".
11. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami:
Korespondencję należy kierować drogą elektroniczną poprzez Platformę Zakupową SWPP2 lub na podany poniżej adres e-mail.
Osobą uprawnioną do kontaktu jest Krzysztof Pasalski tel. 77 423 53 64, e-mail: krzysztof.pasalski(at)gkpge.pl
12. Miejsce składania ofert:
a. Zamawiający informuje, że udział w postępowaniach zakupowych prowadzonych przez PGE GiEK S.A. jest możliwy wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej obsługiwanej, na zlecenie PGE S.A., przez firmę Marketplanet pod adresem: https://oneplace.marketplanet.pl.
b. Aby uzyskać pełen dostęp do procesów zakupowych PGE, umożliwiający składanie ofert, niezbędne jest dokonanie rejestracji na platformie, pod adresem:https://oneplace.marketplanet.pl/rejestracja?supplier=PGE Kontakt z biurem obsługi klienta OnePlace pod numerem +48 22 25 72 225 lub adresem e-mail: pge_wsparcie_dostawcow@marketplanet.pl, gdzie konsultanci poinformują Państwa o możliwościach platformy.
c. Moment złożenia oferty następuje wraz z zakończeniem procesu składania, tj. kliknięciu na przycisk ,,Złóż wniosek/ofertę" i wyświetleniu przez system komunikatu ,,Oferta złożona poprawnie".
d. UWAGA - za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty na serwer, a nie datę i godzinę jej wysłania przez Wykonawcę.
e. Po upływie terminu wskazanego powyżej nie będzie możliwe złożenie Oferty, dlatego Zamawiający rekomenduje, aby Oferty składać odpowiednim wyprzedzeniem.
13. Termin związania z ofertą: Preferowany termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od daty upływu terminu składania ofert.
14. Kryterium oceny ofert: 100% ceny.
15. Informacje dotyczące udzielenia Zamówienia:
a. Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert, Zamawiający udzieli Zamówienia, na warunkach określonych w niniejszym Postępowaniu.
b. Wykonawca posiada i będzie utrzymywał przez cały okres realizacji Zamówienia ważne ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej ogólnej oraz odpowiedzialności zawodowej wymaganych w związku z pracami wynikającymi z Zamówienia.
c. Zamawiający udostępnia Ogólne Warunki Zamówienia dostępne na stronie: https://pgegiek.pl/Przetargi/Przetargi-zakupowe , w którym zawarte są wszystkie zapisy formalno-prawne z zastrzeżeniem jn.:
Zmienia się Par. 3, punkt 6. Po zmianie zapisy będą brzmiały następująco:
,,Dostawy będą realizowane według Incoterms 2020 (wraz z rozładunkiem w magazynie Zamawiającego lub miejscu wskazanym przez Zamawiającego), na podstawie reguły DDP".
d. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji w dniu jego przekazania przez Zamawiającego. Brak przyjęcia zamówienia do realizacji w w/w terminie może być przez Zamawiającego uznane za uchylanie od zawarcia zamówienia co skutkować może umieszczeniem Wykonawcy na liście Wykonawców niekwalifikowanych. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w w/w terminie może skutkować odmową przyjęcia dostawy/wykonania zamówienia przez Zamawiającego.
e. Niedotrzymanie w/w terminu może zostać potraktowane, jako uchylanie się od zawarcia Zamówienia.
f. Jeżeli Wykonawca, którego Oferta została wybrana jako Najkorzystniejsza Oferta uchyla się od podpisania Zamówienia, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych Ofert, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia Postępowania zakupowego.
g. Płatność: Zamawiający przewiduje płatność jednoetapową.
h. Podstawą do wystawienia faktury będzie bezusterkowy protokół odbioru podpisany obustronnie przez Wykonawcę i Zamawiającego.
i. Faktura będzie płatna w ciągu 30 dni od daty otrzymania jej przez Zamawiającego. Za 30-sty dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia konta Zamawiającego.
j. Faktura, rachunek lub faktura, rachunek korygujący wystawiony winien być: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna, ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów, Oddział Elektrownia Opole, ul. Elektrowniana 25, 45-920 Opole, NIP: 769-050-24-95.
Faktura zostanie przesłana na adres:
ArchiDoc S.A.
ul. Niedźwiedziniec 10, 41-506 Chorzów
lub efaktura.giek@archidoc.pl
k. Faktura, rachunek lub faktura, rachunek korygujący wysłany winien być na adres: ArchiDoc S.A. ul. Niedźwiedzieniec 10, 41-506 Chorzów lub efaktura.giek@archidoc.pl .
l. Zamawiający nie udziela zaliczek.
m. Szczegółowe zasady płatności zostały ujęte w ,,OWZ" (Ogólne Warunki Zamówienia) dostępne na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem: https://pgegiek.pl/Przetargi/Przetargi-zakupowe z zastrzeżeniem jn.:
Zmienia się Par. 3, punkt 6. Po zmianie zapisy będą brzmiały następująco:
,,Dostawy będą realizowane według Incoterms 2020 (wraz z rozładunkiem w magazynie Zamawiającego lub miejscu wskazanym przez Zamawiającego), na podstawie reguły DDP".
n. Rozliczenie z Wykonawcą prowadzone będzie w polskich złotych (PLN).
16. Zamawiający informuje, że najpierw dokona oceny Ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego Oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w Postępowaniu zakupowym. Jeżeli wobec Wykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia lub Wykonawca ten nie spełnia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokonuje ponownego badania i oceny Ofert pozostałych Wykonawców, a następnie dokonuje badania kolejnego Wykonawcy, którego Oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający kontynuuje procedurę ponownego badania i oceny Ofert, do momentu wyboru Najkorzystniejszej Oferty albo unieważnienia Postępowania zakupowego.
17. Negocjacje handlowe:
a. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji handlowych z Wykonawcami, których oferty nie podlegają odrzuceniu.
b. Termin i miejsce negocjacji zostaną uzgodnione drogą elektroniczną lub telefoniczną.
Negocjacje prowadzone są przez platformę zakupowa SWPP.
c. Negocjacje mają charakter poufny. Żadna ze Stron nie może bez zgody drugiej Strony ujawnić informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami.
18. Informacje dodatkowe:
a. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ,,Rozporządzenie" lub ,,RODO"), informujemy, że komunikat dot. przetwarzania danych osobowych, dostępny jest na stronie internetowej https://pgegiek.pl/ochrona-danych-osobowych. Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z treścią tego komunikatu.
b. Zamawiający informuje, że stosuje tzw. ,,procedurę odwróconą" tzn. najpierw dokona oceny Ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego Oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunek udziału w postępowaniu zakupowym, jeżeli warunki zostały określone.
c. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny.
d. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia Postępowania zakupowego i poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.
e. Warunkiem zakończenia Postępowania zakupowego i udzielenia zamówienia jest uzyskanie wymaganej zgody organów GiEK, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed przekazaniem zaproszenia.
f. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem zamówienia, w tym również treść i warunki projektu Zamówienia, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim przez Wykonawcę jedynie za zgodą Zamawiającego.
g. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów PGE GiEK S.A. (PROC 10032/F) obowiązującej od dnia 01.01.2021 r. oraz Dobrych Praktykach Zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnych na stronie: https://pgegiek.pl/przetargi/Przetargi-zakupowe, jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego. Wykonawca przystępując do udziału w Postępowaniu zakupowym oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w ww. dokumentach. Wykonawca zapewnia, że w swojej działalności będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień ww. dokumentów, ponadto dołoży należytej staranności, aby jego pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osób przy pomocy których będzie świadczył usługi/dostawy/roboty

Kontakt:
Imię i nazwisko Krzysztof Pasalski
Telefon +48 77 423 5364
Adres e-mail Krzysztof.Pasalski@gkpge.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.