Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1041z dziś
6112z ostatnich 7 dni
22791z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa rur stalowych Wykonanie dalb stalowych

Przedmiot:

Dostawa rur stalowych Wykonanie dalb stalowych

Data zamieszczenia: 2022-05-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: LUZALTURA PIOTR ŚWIĄTEK
al. gen. Józefa Hallera 57/2
53-325 Wrocław
powiat: Wrocław
piotr.swt@gmail.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/108628
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-06-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup środków trwałych w celu dywersyfikacji działalności jako przeciwdziałanie skutkom pandemii Covid-19
Powstaje w kontekście projektu
RPDS.01.05.01-02-0455/21 - LUZALTURA- dywersyfikacja działalności

Część 1
DOSTAWA rur stalowych do wykonania dalb

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa rur stalowych o łącznej długości 36 m, średnicy 500mm, grubości stali min. 12,5mm do wykonania dalb- uchwytów do cumowania barki.

Część 2
Wykonanie dalb stalowych

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dalb- uchwytów do cumowania barki, wykonanych według następujących parametrów:
Wykonanie trwałego łączenia rur stalowych o średnicy 500mm, grubości stali 12,5mm w 3 odcinki o długości 12 metrów każdy, wraz z demontowalnymi obejmami ślizgowymi do wskazanych rur, łączonych ze stalową burtą.

Część 3
Montaż dalb stalowych

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
Przedmiotem zamówienia jest montaż dalb wykonanych z 3 rur stalowych, o długości 12 metrów każda, średnicy 500mm, grubości stali 12,5mm, wyposażonych w obejmy ślizgowe.
Miejsce montażu: Wrocław wyb. Juliusza Słowackiego okolice mostu Oławskiego.
Dokładana lokalizacja oraz wytyczne dot. montażu wskazane są na załączonej mapie sytuacyjno-wysokościowej i przekroju.

CPV: 43131100-1, 43611700-6, 44163000-0, 44523200-4, 43131100-1, 43611700-6, 44523200-4, 45262670-8, 45262680-1, 43131100-1

Dokument nr: 2022-38639-108628

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-06-05

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2022-06

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
dolnośląskie
Powiat
Wrocław
Gmina
Wrocław-Śródmieście
Miejscowość
Wrocław

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
dolnośląskie
Powiat
Wrocław
Gmina
Wrocław-Śródmieście
Miejscowość
Wrocław

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
dolnośląskie
Powiat
Wrocław
Gmina
Wrocław-Śródmieście
Miejscowość
Wrocław

Wymagania:
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwana dalej ,,ustawą", która została w dniu 16 kwietnia 2022 r. ogłoszona w Dzienniku Ustaw pod poz. 835. z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a)wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie będzie mogło zostać udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcą, polegające w szczególności na:
-uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
-posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
-pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
-pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Spełnienie powyższych warunków weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia złożonego na formularzu ofertowym będącym załącznikiem do zapytania ofertowego.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Oferty można składać w wersji elektronicznej (wypełnione, podpisane i zeskanowane)
na adres poczty elektronicznej osoby wskazanej do kontaktu lub za pośrednictwem bazy
konkurencyjności.
Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym będącym załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.
Do formularza ofertowego należy dołączyć specyfikację techniczną oferowanego przedmiotu, zawierającą przynajmniej opis parametrów wskazujących na spełnienie kryteriów technicznych wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.
Komunikacja w zakresie wyjaśnień i uzupełnień odbywać się będzie drogą elektroniczną.
Z Oferentem, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa pisemna na wykonanie przedmiotu zamówienia, a odbiór przedmiotu zamówienia potwierdzony zostanie stosownym protokołem odbioru.
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w szczególności, gdy złożone oferty przekraczać będą dostępny budżet.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2022-05-27
Data ostatniej zmiany
2022-05-27 13:12:38

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Ocenie podlegać będzie cena brutto oferty. Punkty zostaną obliczone w następujący sposób :
C = Cmin/Co x 100
C - liczba punktów za kryterium ,,Cena " przyznanych ocenianej ofercie,
Co - cena brutto oferty ocenianej
Cmin - najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert Maksymalna liczba
pkt - 100pkt.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Ocenie podlegać będzie cena brutto oferty. Punkty zostaną obliczone w następujący sposób :
C = Cmin/Co x 100
C - liczba punktów za kryterium ,,Cena " przyznanych ocenianej ofercie,
Co - cena brutto oferty ocenianej
Cmin - najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert Maksymalna liczba
pkt - 100pkt.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Ocenie podlegać będzie cena brutto oferty. Punkty zostaną obliczone w następujący sposób :
C = Cmin/Co x 100
C - liczba punktów za kryterium ,,Cena " przyznanych ocenianej ofercie,
Co - cena brutto oferty ocenianej
Cmin - najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert Maksymalna liczba
pkt - 100pkt.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Piotr Świątek
tel.:
e-mail: piotr.swt@gmail.com

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.