Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1041z dziś
6112z ostatnich 7 dni
22791z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa form wtryskowych

Przedmiot:

Dostawa form wtryskowych

Data zamieszczenia: 2022-05-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGB-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul.Fryderyka Wilhelma Redena 3
41-807 Zabrze
powiat: Zabrze
32 330 26 10
krzysztof.biskup@pgb-polska.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/97532
Województwo: śląskie
Miasto: Zabrze
Wadium: ---
Nr telefonu: 32 330 26 10
Termin składania ofert: 2022-06-06 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
STHB.01.01.00-24-0007/20 - Zestaw wkręcający do kotwienia lekkich konstrukcji zewnętrznych w tym do naziemnych instalacji fotowoltaicznych

Część 1
Formy wtryskowe

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Celem zamówienia jest wybór dostawcy form wtryskowych element A, B, C (zgodnie z poniższym opisem) do projektu pt. ,,Zestaw wkręcający do kotwienia lekkich konstrukcji zewnętrznych w tym do naziemnych instalacji fotowoltaicznych" realizowanego w ramach poddziałania 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku - Green growth, oś priorytetowa 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021.
Przedmiotem zamówienia jest:
FORMA WTRYSKOWA ELEMENT A
Wykonanie formy wtryskowej jedno gniazdowej.
Forma wykonana metodą hybrydową z wkładkami formującymi stworzonych metodą przyrostową (konformalną) - materiał 1.2343 HRC 50 +/-2
Powierzchnia formująca VDI 28
Obudowa wkładek materiał 1.2312 HRC 32 +/-2
Pozostałe płyty materiał 1.1730
Wtrys w detal - GK
Napęd rdzenia formującego przez siłownik
Forma przystosowana do pracy na wtryskarce 400 ton.
Forma wtryskowa nie przekraczająca wymiarów: 700 mm x 840 mm
FORMA WTRYSKOWA ELEMENT B
Wykonanie formy wtryskowej jedno gniazdowej na klucz.
Wkładki formujące - stempel matryca - materiał 1.2343 HRC 50 +/-2
Powierzchnia formująca VDI 28
Obudowa wkładek materiał 1.2312 HRC 32 +/- 2
Pozostałe płyty materiał 1.1730
Wtrys w detal - GK
Forma przystosowana do pracy na wtryskarce 320 ton
Forma wtryskowa nie przekraczająca wymiarów: 560 x 560 mm
FORMA WTRYSKOWA ELEMENT C
Wykonanie formy wtryskowe jedno gniazdowej na detal nakrętka dzielona.
Wkładki formujące - stempel matryca - materiał 1.2343 HRC 50 +/-2
Powierzchnia formująca VDI 28
Obudowa wkładek materiał 1.2312 HRC 32 +/-2
Pozostałe płyty materiał 1.1730
Wtrys w detal - GK
Forma przystosowana do pracy na wtryskarce 260 ton.
Forma wtryskowa nie przekraczająca wymiarów: 560 x 560 mm
Dla wszystkich form wtryskowych (ELEMENT A,B,C) wraz z dostawą form wymagane jest dostarczenie projektu wykonawczego oraz dokumentacji projektowej standard 2D dwg, 3D stp.
Opis i rysunki techniczne form wtryskowych zostaną udostępnione zainteresowanym oferentom po dostarczeniu do zamawiającego podpisanej umowy o zachowaniu poufności stanowiącej załącznik do zapytania ofertowego. Podpisaną umowę o poufności należy przesłać na adres: krzysztof.biskup@pgb-polska.com.
Wymagany czas reakcji serwisu do 24 h od przyjęcia zgłoszenia. Czas reakcji serwisu rozumiany jest jako dokonanie diagnozy w siedzibie Zamawiającego. Transport form w przypadku konieczności naprawy poza siedzibą Zamawiającego na koszt oferenta.

CPV: 42900000-5

Dokument nr: 2022-12425-97532

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-06-06
1.Oferty należy składać poprzez:
oportal Baza Konkurencyjności lub
oelektronicznie - poczta e-mail: krzysztof.biskup@pgb-polska.com lub
oosobiście w siedzibie zamawiającego przy Ul. F.W. Redena 3, 41-800 Zabrze, od poniedziałku do piątku w godz.ch od 8:00 do 16:00.

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2022-06

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
Zabrze
Gmina
Zabrze
Miejscowość
Zabrze

Przewidywany termin realizacji: październik 2022
Termin podpisania umowy: czerwiec 2022

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Przewiduje się możliwość złożenia zamówienia uzupełniającego o wartości nie przekraczającej 10% wartości zamówienia podstawowego
Warunki zmiany umowy
Przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany te mogą wynikać:
oz powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektu polegających na niezgodności dokumentacji z bieżącymi uwarunkowaniami których nie można było przewidzieć lub zidentyfikować na etapie sporządzania dokumentacji projektu;
oz powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;
oz powodu okoliczności działania siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;
oz powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy.
Zmiana umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego ze Zleceniobiorcą jest dopuszczalna w zakresie zmiany terminów realizacji usług w przypadku:
odziałania siły wyższej, uniemożliwiające wykonanie umowy w terminie,
ogdy termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę jest niemożliwy do zrealizowania z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
okonieczności uzyskania dodatkowej dokumentacji niezbędnej do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym niezbędnych decyzji, pozwoleń/zezwoleń.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności termin wykonania przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o okres:
oNiezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej,
oNiezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu zamówienia w sposób należyty
oNiezbędny do uzyskania przedmiotowej dokumentacji
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.
Każdorazowo, zmiana terminu wykonania zamówienia uzależniona jest od jej akceptacji przez Zamawiającego oraz ewentualnie Instytucję Pośredniczącą w finansowaniu projektu (zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie).
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w umowie (zamówienie uzupełniające lub dodatkowe) w przypadku zaistnienia przyczyn technicznych lub gospodarczych.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Do udziału w postępowaniu dopuszcza się podmioty wobec których nie jest prowadzone żadne postępowanie egzekucyjne ani nie ogłoszono upadłości oraz znajdujące się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia w terminie (weryfikowane na podstawie podpisanego oświadczenia stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania).
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Wymagane dokumenty:
1.Oferta zawierająca minimum:
- termin realizacji (liczony od podpisania umowy do podpisania protokołu odbioru)
- czas reakcji serwisu (w godzinach)
- termin ważności oferty
- cena netto wraz z podaniem waluty
-potwierdzenie spełnienia wszystkich wymagań / parametrów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia
2.Podpisane oświadczenie stanowiące załącznik do niniejszego zapytania.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1.Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty lub unieważnienia postępowania. W takim przypadku Oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z powyższych uprawnień. W tym zakresie Wykonawcy zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń.
2. Zamawiający informuje, iż podmioty powiązane z nim kapitałowo i osobowo zostaną wykluczone z postępowania, a ich oferta zostanie automatycznie odrzucona w procesie wyboru wykonawcy. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykluczone z udziału w postępowaniu są podmioty, które w okresie udzielania zamówienia pozostają z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności Zamawiającego przy udzielaniu zamówienia.
3.Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dokumentów i dodatkowych informacji,
potwierdzających dane zawarte w ofercie oraz odrzucenia oferty, w przypadku ich nieotrzymania w wyznaczonym terminie.
4.Zamawiający dopuszcza możliwość odrzucenia ofert, których zakres merytoryczny budzi uzasadnione wątpliwości.
5.Złożenie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem wszystkich zawartych w zapytaniu zasad.
6.Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych w zakresie kryteriów oceny oferty, które będą prowadzone w formie osobistych spotkań lub telekonferencji (dokumentowane protokołem) lub drogą elektroniczną. Zamawiający zastrzega brak możliwości uzgodnienia w trakcie negocjacji gorszych warunków w stosunku do pierwotnie zawartych w otrzymanej ofercie.
7.Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu składania ofert.
8.Zamawiający może zmodyfikować lub uzupełnić treść dokumentów składających się na zapytanie ofertowe. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się integralną częścią zapytania ofertowego oraz zostanie doręczona do wszystkich Oferentów.
9.Zapytanie nie jest realizowane w ramach prawa zamówień publicznych. Ocena ofert dokonana przez Zamawiającego jest ostateczna.
10. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych.
Oferty z czasem reakcji serwisu powyżej 24 h zostaną odrzucone.
2. Zamawiający pozostawia czas po zakończeniu składania ofert - do 7 dni roboczych na zadanie pytań i sprecyzowanie ofert - w przypadku wystąpienia takiej potrzeby.
3. Ocena ofert nastąpi w terminie do 10dni roboczych od zakończenia postępowania ofertowego. Wyniki postępowania zostaną opublikowane na Bazie Konkurencyjności.
4.Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
5.Ważność oferty minimum 30 dni od złożenia oferty

OCENA OFERT

1.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta wykonawcy, która zdobędzie łącznie najwięcej punktów zgodnie z punktacją wskazaną w zapytaniu ofertowym i złoży pełny zakres wymaganej dokumentacji obejmującej wszystkie określone w zapytaniu załączniki
2.Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych ani cząstkowych.
3.Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4.Koszty przygotowania oferty obciążają Oferenta.
5.Oferty wystawione w walutach obcych zostaną przeliczone według kursu średniego NBP danej waluty z dnia poprzedzającego dzień sporządzenia protokołu wyboru.
W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTOWEGO ZAPYTANIA ZAPRASZAMY DO KONTAKTU POD ADRESEM: krzysztof.biskup@pgb-polska.com

Pytania w formie pisemnej ( publikowane na Bazie Konkurencyjności lub w formie wiadomości e-mail) prosimy zadawać maksymalnie do godziny 9:00 w dniu składania ofert.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2022-05-27
Data ostatniej zmiany
2022-05-27 13:54:33

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena netto - 100 pkt.
W kryterium ,,Cena netto" najwyższą liczbę punktów (100 pkt) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:
Liczba punktów oferty = (cena oferty najniżej skalkulowanej x 100 pkt) / cena oferty ocenianej

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Krzysztof Biskup
tel.: 32 330 26 10
e-mail: krzysztof.biskup@pgb-polska.com

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.