Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
977z dziś
6385z ostatnich 7 dni
22948z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Remont kotłowni w tym instalacji co oraz termomodernizacja budynku socjalno-biurowego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Remont kotłowni w tym instalacji co oraz termomodernizacja budynku socjalno-biurowego

Data zamieszczenia: 2022-05-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZESPÓŁ SKŁADNIC LASÓW PAŃSTWOWYCH W BIAŁOGARDZIE
ul. Wojska Polskiego 43
78-200 Białogard
powiat: białogardzki
zslp.bialogard@szczecinek.lasy.gov.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Białogard
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-06-07 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont kotłowni w tym instalacji co oraz termomodernizacja budynku socjalno-biurowego w Podborsku
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zabudowa zbiornika gazu propan wraz z wykonaniem przyłącza gazu,wewnętrznej instalacji gazowej,budowa gazowego źródła ciepła ,budowa wewnętrznej instalacji co ,cwu oraz zw,przebudowa kotłowni.

Termomodernizacja budynku socjalno-biurowego w Podborsku.termomodernizacja obejmuje docieplenie :ścian fundamentowych,ścian zewnętrznych,ścian wewnętrznych podłóg i stropów.

CPV: 45000000-7, 45331110-0, 45231221-0, 45333000-0, 45330000-9-, 45331100-7, 45311200-2, 45400000-1, 45331210-1, 45231000-5

Dokument nr: 2022/BZP 00182302, Z.270.8.2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-06-07 10:45

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://www.gov.pl/web/zslp-bialogard/zamowienia-publiczne
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/
ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
adres skrzynki Zamawiającego na ePUAP: /pgl_lp_1175/SkrytkaESP
Zamawiający za wyjątkiem złożenia oferty dopuszcza możliwość komunikowania się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej pod adresem : zslp.bialogard@szczecinek.lasy.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Sposób sporządzenia i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452).
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty" oraz ,,Formularz do komunikacji".
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w: regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ( ePUAP).
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty" i ,,Formularz do komunikacji" wynosi 150MB.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP lub skrzynkę odbiorczą poczty elektronicznej Zamawiającego. W przypadku komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na adres poczty elektronicznej Zamawiającego wskazany w pkt 10.3.
Dane postępowanie można odszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję ,,Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
Wykonawca zamierzający złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP, Wykonawca w ofercie zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
Ofertę oraz oświadczenia, składane na podstawie art. 125 ust. 1 PZP sporządza się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-06-07 10:00
Miejsce składania ofert: Ofertę nalezy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia ,zmiany,wycofania oferty lub wniosku dostepnego na ePuapie oraz na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.