Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
977z dziś
6385z ostatnich 7 dni
22948z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przeprowadzenie kontroli corocznej głównej placów zabaw, siłowni plenerowych oraz...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Przeprowadzenie kontroli corocznej głównej placów zabaw, siłowni plenerowych oraz urządzeń sportowych

Data zamieszczenia: 2022-05-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu
ul. Krakusa 13-16
82-300 Elbląg
powiat: Elbląg
tel. (55) 234-10-75 wew. 7 lub 695-303-372,, Telefon: (55) 234-10-75
sekretariat@zzm.elblag.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Elbląg
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (55) 234-10-75
Termin składania ofert: 2022-06-02 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na przeprowadzenie kontroli corocznej głównej placów zabaw, siłowni plenerowych oraz urządzeń sportowych administrowanych przez Zamawiającego, których zestawienie zawiera załącznik nr 2 do niniejszego postępowania.
2. Kontrolę należy przeprowadzić pod kątem wymogów wskazanych w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wyposażenia placów zabaw, a w szczególności PN-EN 1176-7, PN-EN 1177, PN-EN 16630, PN-EN 748, PN-EN 749, PN-EN 1270.
3. Z przeprowadzonych kontroli Wykonawca sporządzi dla każdej lokalizacji oddzielnie protokoły w formie papierowej i elektronicznej (format pdf). Każdy protokół powinien zawierać dokumentację fotograficzną.
4. Zamówienie należy wykonać siłami własnymi.

Dokument nr: NM.251.12.2022

Składanie ofert:
Termin i miejsce składania ofert
1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy należy złożyć Zamawiającemu w terminie do dnia 02 czerwca 2022 r. do godz. 10.00.
2. Ofertę można:
1) przesłać w formie skanu na adres poczty elektronicznej: sekretariat@zzm.elblag.pl;
2) złożyć osobiście w sekretariacie (pokój nr 18) Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu przy Ul. Krakusa 13-16;
3) przesłać pocztą na adres: Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu, 82-300 Elbląg Ul. Krakusa 13-16.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia
Od dnia podpisania umowy do dnia 6 lipca 2022 roku.

Wymagania:
II. Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)
2. Postępowanie prowadzone na podstawie zarządzenia nr 9/2021 Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwota 130 000 zł netto w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Elblągu oraz zarządzenia 18/2021 Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian do regulaminu udzielania zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwota 130 000 zł netto w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Elblągu.
V. Warunki udziału w postępowaniu
1. O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli dany Wykonawca w formie oświadczenia wykaże, ze dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane i przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Wykonawcy składający ofertę zobowiązani są do przeprowadzenia wizji lokalnych wszystkich placów zabaw, siłowni plenerowych oraz urządzeń sportowych objętych zamówieniem w sposób umożliwiający rzeczywiste zapoznanie się z ich stanem faktycznym.
VI. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Ofertę należy przygotować w języku polskim, na załączniku nr 1 - formularzu ofertowym.
2. Ceny jednostkowe oraz wartości łączne należy podać w złotych polskich (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).
3. Formularz ofertowy powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania w postępowaniu.
4. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty upoważnienie do podpisania oferty oraz składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osobą upoważnioną na podstawie wypisu z krajowego rejestru sadowego lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej (wymagane jest złożenie upoważnienia w oryginale lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza).
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu ofertowym należy wpisać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Wszelkie miejsca w ofercie, gdzie dokonano naniesienia poprawek lub zmiany wpisywanej treści muszą być parafowane przez osobę uprawnioną do podpisania oferty.
7. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty załącznik nr 4 - oświadczenie wykonawcy o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
8. Do Oferty złożone przez Wykonawców stanowią oferty handlowe, na podstawie, których Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej.

VII. Kryteria oceny oferty
1. Ocenie zostaną poddane oferty Wykonawców, które spełniają wymagania Zamawiającego.
2. Zamawiający podda ocenie oferty Wykonawców zgodnie z kryterium: cena oferty brutto - 100%.
3. Za najlepszą ofertę zostanie uznana oferta o najniższej wartości brutto.
3. O ważności oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Informacja o wyniku niniejszego postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej ZZM w Elblągu w zakładce ,,Zamówienia Publiczne" (poniżej 130 tys. zł) oraz przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) tym Wykonawcom, którzy złożyli oferty.
6. Oferent związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
IX. Informacje dodatkowe
1. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
2. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią niniejszego zaproszenia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. O dokonanych poprawkach Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.
5. O terminie podpisania umowy wg załączonego wzoru umowy (załącznik nr 3) Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę telefonicznie.

Kontakt:
Wszelkie dodatkowe pytania oraz informacje dotyczące niniejszego zaproszenia, proszę kierować do Pana Marka Rybickiego
tel. (55) 234-10-75 wew. 7 lub 695-303-372,
e-mail: sekretariat@zzm.elblag.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.