Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
977z dziś
6385z ostatnich 7 dni
22948z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie dokumentacji analizy ryzyka dla ujęć wody

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji analizy ryzyka dla ujęć wody

Data zamieszczenia: 2022-05-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centrum Usług Wspólnych w Ośnie Lubuskim
ul. Rynek 1
69-220 Ośno Lubuskie
powiat: słubicki
Tel.:\\\\ 95 757 1338
oswiata@osno.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Ośno Lubuskie
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.:\\\\ 95 757 133
Termin składania ofert: 2022-06-06 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
I. Opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest ,,Opracowanie dokumentacji analizy ryzyka dla ujęć wody na terenie gminy Ośno Lubuskie"
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Dokumentacja analizy ryzyka ujęć wody na terenie gminy Ośno Lubuskie powinna
obejmować ocenę zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem czynników negatywnie wpływających na jakość ujmowanej wody, przeprowadzoną w oparciu o analizy hydrogeologiczne lub hydrologiczne oraz dokumentację hydrogeologiczną lub hydrologiczną, analizę identyfikacji źródeł zagrożenia wynikających ze sposobu zagospodarowania terenu, a także o wyniki badania jakości ujmowanej wody dla poniższych działek:
1)Grabno -- nr działki 25, obręb Grabno, studnie 2 szt.,
2)Gronów -- nr działki 94/3, obręb 0001 Gronów, studnia 1 szt.,
3)Kochań -- nr działki 72/10, obręb Trześniów, studnia 1 szt.
4)Lipienica -- nr działki 172/4, studnia 1 szt.,
5)Lubień -- nr działki 60/5 i 60/6, obręb Lubień, studnia 1 szt.,
6)Ośno Lubuskie -- nr działki 816, obręb Ośno Lubuskie, studnie 5 szt.,
7)Podośno -- nr działki 161/29, obręb Gronów, studnia 1 szt.,
8)Połęcko -- nr działki 354/1, obręb Połęcko, studnia 1 szt.,
9)Radachów -- nr działki 183/1 i 184/3 obręb 0002 Radachów, studnie 2 szt.,
10)Sienno -- nr działki 47/1, obręb Sienno, studnia 1 szt.,
11)Smogóry I kopalnia -- nr działki 175/11, obręb Smogóry, studnia 1 szt.,
12)Smogóry wieś -- nr działki 268/6 i 45/1, obręb Smogóry, studnie 2 szt.,
13)Świniary -- nr działki 10/31, obręb Świniary, studnia 1 szt.,
14)Trześniów -- nr działki 33/5, obręb 0006 Trześniów, studnia 1 szt.,
15) Stadion miejski -- nr działki 916, obręb Ośno Lubuskie, studnia 1 szt.
Analizę ryzyka dla ww. ujęć wody należy przygotować odrębnie dla każdego ujęcia.
Zamawiający przekaże wykonawcy dokumenty i informacje dotyczące ujęć wód z terenu gminy
Ośno Lubuskie niezbędne do realizacji zamówienia (pozwolenia wodnoprawne, operaty
wodnoprawne, badania wody surowej i uzdatnionej z lat ubiegłych).
Zaleca się, żeby wykonawca przed złożeniem oferty, zapoznał się z dokumentacją, jaką dysponuje zamawiający w celu przygotowania opracowania.
Wykonawca opracuje analizy z należytą starannością, według najlepszej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na dzień wykonania ,,analiz" stanowiących przedmiot umowy.
Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do występowania o niezbędne dokumenty przed właściwymi organami administracji publicznej w związku z wykonywanym zleceniem.
Wykonawca uzyska wszelkie materiały wyjściowe niezbędne do opracowania przedmiotu zamówienia. Koszt uzyskania ww. materiałów, tj. mapy, wypisy z rejestru gruntów, wszelkie opłaty administracyjne i skarbowe, informacje geologiczne, dojazdy, pobyty oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.
Szczegółowe regulacje dotyczące realizacji zadania określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.
1.2. Szczegółowe warunki dotyczące płatności
Zamawiający przewiduje zapłatę wynagrodzenia należnego wykonawcy w terminie 30 dni od daty poprawnie wystawionej faktury, po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
1.3. Podział zamówienia na części
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Ilościowy zakres usługi w ramach niniejszego zamówienia odpowiada możliwościom MŚP. Podzielenie zakresu usługi na części mogłoby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia -- brak koordynacji działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia oraz zwiększenie kosztów realizacji zadania.
Niedokonanie podziału zamówienia podyktowane było zatem względami organizacyjnymi oraz charakterem przedmiotu zamówienia. Zastosowany ewentualnie podział zamówienia na części nie zwiększyłby konkurencyjności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw -- zakres zamówienia jest zakresem typowym, umożliwiającym złożenie oferty wykonawcom z grupy małych lub średnich przedsiębiorstw.

Dokument nr: CUW.271.3.2022

Składanie ofert:
8. Termin i sposób złożenia oferty przez wykonawcę
1) Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystym, zamkniętym opakowaniu. Opakowanie należy opisać następująco:
Centrum Usług Wspólnych w Ośnie Lubuskim Ul. Rynek 1 69-220 Ośno Lubuskie
Oferta w postępowaniu na:
,,Opracowanie dokumentacji analizy ryzyka dla ujęć wody na terenie gminy
Ośno Lubuskie." Nie otwierać przed dniem 06.06.2022r. do godz. 09:15
2) Za termin złożenia oferty przyjęty będzie dzień i godz. otrzymania oferty przez Zamawiającego.
3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4) Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę w formie pisemnej należy złożyć w Centrum Usług Wspólnych w Ośnie Lubuskim, Ul. Rynek 1, pokój nr 15, (I piętro), 69-220 Ośno Lubuskie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.06.2022r. do godz. 09:00.
11. Składanie ofert dodatkowych.
1) Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wówczas Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
2) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin wykonania zamówienia
Zamówienie należy zrealizować do 31 sierpnia 2022r.

Wymagania:
Działający na wniosek Zamawiającego: Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ośnie Lubuskim
zaprasza do złożenia oferty.
II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
- spełniają warunki udziału w postępowaniu;
- nie podlegają wykluczeniu.
W celu wykazania:
1.1. Spełnienia przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu:
1.1.1. Należy wykazać zrealizowanie w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte ich wykonanie, co najmniej jednego zadania polegającego na opracowaniu analizy ryzyka dla co najmniej 3 ujęć wody.
1.1.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający wymaga, aby warunek został spełniony samodzielnie przez minimum jednego z Wykonawców występujących wspólnie, tzn. co najmniej jeden Wykonawca wykaże się doświadczeniem, o którym mowa w pkt. 1.1.1.
1.2.1. Każdy z wykonawców występujący wspólnie, musi oddzielnie udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania.
1.2.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
1.3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
1.4. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy złożyć wraz z ofertą (jeżeli ofertę składa pełnomocnik).
1.5. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, jaki zakres zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 Zapytania ofertowego - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
1.6. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych.
1.7. Zamawiający nie przewiduje powierzenia części zamówienia podwykonawcom.
2. Wykluczenia Wykonawców:
2.1. Zamawiający wykluczy:
1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
- o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1950 z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1468 z późn. zm.),
- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
- skarbowe,
- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2;
4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.
U. z 2020r., poz. 358);
11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 369 z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2.2. Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 ustawy, stosuje się sankcje polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. -- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.):
1) wykonawców oraz uczestników postępowań i konkursów wymienionych w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę sankcyjną Unii Europejskiej na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r.;
2) wykonawców oraz uczestników postępowań i konkursów, których beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r.;
3) wykonawców oraz uczestników postępowań i konkursów, których jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. 2.3. Ponadto zamawiający, wykluczy wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. -- Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 814) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. -- Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 z późn. zm.);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego, zawartą z zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
3. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które należy złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia:
1) wykaz zrealizowanych zadań (załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego) wraz z referencjami;
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) Oświadczenie nr 1 i nr 2 o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 2 i nr 3 do Zapytania ofertowego).
7. Opis sposobu przygotowania oferty
1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę
2) Ofertę proszę złożyć wyłącznie w formie pisemnej.
3) Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
4) Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert.
5) Oferta powinna zawierać:
a. Formularz ofertowy wykonawcy(załącznik nr 1),
b. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2),
c. Oświadczenie nr 2 o braku podstaw do wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (załącznik nr 3),
d. Wykaz zrealizowanych zadań (załącznik nr 4) wraz z referencjami,
e. Oświadczenie dla wykonawców występujących wspólnie (załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego) -- jeśli dotyczy;
f. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
9. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1) Cena ofertowa jest ceną, za którą wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia łącznie z podatkiem VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
2) Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
3) Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
3) Wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku. Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać - 100.
4) Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów spośród ofert podlegających rozpatrzeniu.
12. Okoliczności, w których oferta nie podlega rozpatrzeniu
1) Treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
2) Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
3) Oferta została złożona po terminie.
4) Jeżeli Wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę w postępowaniu.
13. Podstawa nieudzjelenia zamówienia
1) Nie złożono żadnej oferty podlegającej rozpatrzeniu.
2) Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
3) W przypadku, o którym mowa w punkcie 11, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.
4) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
5) Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
14. Informacje dodatkowe
14.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku badania i oceny ofert wiarygodności
przedstawionych przez Wykonawców informacji zawartych w ofercie. 14.2. Załączniki do zapytania ofertowego:
1) Formularz ofertowy wykonawcy,
2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia nr 1 i nr 2,
3) Wykaz wykonanych zadań,
4) Oświadczenie wykonawców występujących wspólnie,
5) Wzór umowy.

Uwagi:
10. Kryteria oceny ofert
1) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - znaczenie kryterium - 100 %
2) Punkty zostaną obliczone wg wzoru:
najniższa cena brutto spośród badanych ofert
ilość uzyskanych punktów = ---------------------------------------------------------------- x 100
cena brutto badanej oferty
15. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej ,,Rozporządzeniem", informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych w Ośnie Lubuskim (adres: 69-220 Ośno Lubuskie, ul. Rynek 1; adres e-mail: oswiata@osno.pl; nr telefonu: (95) 757-13-38).
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r.-- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), zwanej dalej PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, przez cały okres obowiązywania umowy.
5) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w związku z przepisami PZP.
6) Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 PZP.
7) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym, określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP.
8) Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania;
- w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9) Osobie, której dane dotyczą, nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;
- na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.
10) W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na
celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
11) Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP.
12) Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
13) W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Administratora.
14) Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.
15) Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
16) Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pani/Pan decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.

Kontakt:
6. Osoba do kontaktów
1) Kierownik Centrum Usług Wspólnych w Ośnie Lubuskim: P. Renata Zimna lub P.
Marlena Miara, tel. 95 757 1338;
2) Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ośnie Lubuskim: P. Marcin Przybyła, tel.
95 757 1346.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.