Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1041z dziś
6112z ostatnich 7 dni
22791z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa zasilacza bezprzerwowego

Przedmiot:

Dostawa zasilacza bezprzerwowego

Data zamieszczenia: 2022-05-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: K&W Expert Sp. z o.o
ul. Hutnicza 11E
81-061 Gdynia
powiat: Gdynia
automatyka@kwexpert.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdynia
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-06-03 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Postanowienia ogólne
1. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo
Zamówień Publicznych.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania
ofert oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. W przypadku
unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.
3. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zasilacza bezprzerwowego UPS PR1500ERTXL2U CyberPower -1szt oraz
modułu baterii UPS BP48VP2U02 CyberPower - 1szt.

Składanie ofert:
7. Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu
1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do
dnia 03.06.2022
2. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty/ kuriera / posłańca w siedzibie firmy: Ul. Hutnicza 11E,
81-061 Gdynia lub elektronicznie na adres e-mail: automatyka@kwexpert.pl

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji zamówienia i istotne warunki zamówienia
1. Termin realizacji zamówienia: do 3 tygodni od dnia podpisania umowy/ zamówienia z wybranym Wykonawcą
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia na warunkach
określonych w pkt. 10 niniejszego zapytania.
3. Forma płatności: przelew w terminie 30 dni.

Wymagania:
5. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Podana w ofercie cena ma być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego
zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem
przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się
do przedmiotu zamówienia.
2. Ceną oferty jest cena netto za realizację przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych i wyboru częściowego.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Uwagi:
6. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował, przy wyborze oferty wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów
1. Kryteria oceny ofert:
a) Cena brutto - waga punktowa 100 pkt. (100%)
Liczbę punktów uzyskanych przez Wykonawcę oblicza się wg wzoru:
Najniższa wartość oferty brutto wśród otrzymanych ofert,
------------------------------------------------------------------------------ x 100
Wartość brutto wskazana w badanej ofercie
2. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w
zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza - uzyskując
najwyższą liczbę punktów.

Kontakt:
3. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Jarosław Szybowski, e-mail: automatyka@kwexpert.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.