Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1041z dziś
6112z ostatnich 7 dni
22791z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup następującego sprzętu

Przedmiot:

Zakup następującego sprzętu

Data zamieszczenia: 2022-05-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Comfort-Therm
Traugutta 10 lok. U9
06-100 Pułtusk
powiat: pułtuski
tel. 600335802
ksiegowosc@comfort-therm.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Pułtusk
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 600335802
Termin składania ofert: 2022-06-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapraszam do złożenia oferty cenowej na zakup następującego sprzętu:
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są:
1.1. Agregat prądotwórczy 1 sztuka o parametrach:
Moc znamionowa od 150,0 kVA/120,0 kW do 175 kVA/135 kW
Prąd znamionowy od 210 A do 235 A
Poziom ciśnienia akustycznego od 95 dB do 99 dB
Typ chłodzenia: ciecz
Liczba cylindrów: sześć
Paliwo: olej napędowy
Pojemność zbiornika od 300 l do 350 l
Zużycie paliwa przy 75% obciążenia od 18,00 kg/h do 22,00 kg/h
Układ samoczynnego załączenia rezerwy (SZR)
Panel kontrolny z funkcją automatyki
Grzałka płynu chłodzącego
Ładowarka buforowa akumulatorów
1.2. Przyczepa do agregatu z pkt. 1.1 , 1 sztuka wyposażona w :
Podwozie z dyszlem sztywnym
Hamulec najazdowy
Hamulec postojowy
Oświatlenie postojowe oraz drogowe
Homologacja (przyczepa + agregat jako część integralna)
Obciążalność do 2600 kg
1.3. Spawarka światłowodowa 1 sztuka o parametrach:
Wbudowany monitor od 4,5" do 5,0"
Wbudowany piecyk do obkurczania osłonek spawu
Oprogramowanie w języku Polskim
Automatyczna identyfikacja włókien
Auto-kalibracja łuku spawania w czasie rzeczywistym
Kompensacja warunków środowiska
Tłumienie spawów zgodne ze standardami ITU-T oraz IEC
Czas wygrzewania dla osłonki do 9 sekund
Funkcja wykonywania tłumików optycznych
Ilość spawów przy pracy z baterią do 180 do 200 cykli
Waga od 2,5 kg do 3 kg
Kabel z wtykiem do ładowania w gnieździe zapalniczki samochodowej
Bateria wysokowydajna
Obcinaczki światłowodowe integralne
1.4. Reflektometr optyczny 1 sztuka o parametrach:
Certyfikacja dla kabli optycznych
Pomiar od 100 km dla typu B
Pomiar od 90 km dla typu A
Pomiar od 80 km dla typu S
Pomięć 10 tys. Zdarzeń
Wyświetlacz od 3,5"
Min. Czas pracy na baterii 10 h
Kabel połączeniowy 62,5 um
Karta pamięci min 16 MB
Kabel USB
Torba do przenoszenia
1.5. Analizator sieci LAN 1 sztuka o parametrach:
Certyfikacja dla przewodów miedzianych typu skrętka do kategorii 6A/klasy EA
Czas pracy akumulatora od 6 h do 8 h
Waga od 1,2 kg do 1,5 kg
Temperatura robocza od 0 stopni C do 45 stopni C
Wyświetlacz LCD od 3"
Adaptery kanałów
Referencyjny przewód połączeniowy RJ45
Kabel USB do połączenia z komputerem
1.6. Szkolenie pracowników w zakresie obsługi i konserwacji sprzętu wymienionego w pkt. Od 1.1 do 1.5 1 komplet
2. Termin związania ofertą - 30 dni
3. Termin i realizacja zamówienia - do 24.06.2022 r.

Dokument nr: 03/27/05/2022

Składanie ofert:
Koniec terminu składania ofert
2022-06-10

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia
2022-06-24

Uwagi:
Kryteria
Kryterium Waga
cena 90
Gwarancja 10
Opis sposobu przyznania punktacji
Sposób oceny:
1.Najkorzystniejsza oferta w zakresie ceny (najniższa cena) = 90 punktów
2. Najkorzystniejsza oferta w zakresie gwarancji (najdłuższa gwarancja) = 10 punktów
3. Suma kryteriów nr 1 i 2 będzie czynnikiem rozstrzygającym
Cena - 90 - Stosunek ceny najniższej oferty do ceny badanej oferty mnożymy przez 90
Gwarancja -10 - Stosunek gwarancji oferty badanej najdłuższej mnożymy przez 10
Ofertę należy złożyć do dnia: 10.06.2022
2) Ofertę zgodną ze wzorem należy złożyć wraz z uzupełnionym podpisanym oświadczenie o braku powiązań oraz załącznikiem parametry techniczne (wzór oferty, wzór oświadczenia oraz załączniki parametrów technicznych załączony do zapytania ofertowego).
3) Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: ul.R. Traugutta 10 lok. U9, 06-100 Pułtus lub pocztą elektroniczną na adres: ksiegowosc@comfort-therm.pl
4) Warunki otwarcia ofert: otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.06.2022 o godz. 12:00 w siedzibie firmy.
5) W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Za podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego. prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Informacja w jakich przypadkach oferta zostanie odrzucona
1. Jeśli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego
2. Jeśli została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu ofertowym.
3. Jeśli została złożona przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z beneficjentem za wyjątkiem sytuacji opisanej powyżej.
4. Jeśli został złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
1. W razie wątpliwości i potrzeby uszczegółowienia zapytania, należy kierować na adres mailowy: ksiegowosc@comfort-therm.pl.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania dotyczącego wyboru dostawcy bez podania przyczyny.
3. Przewiduje się możliwość wprowadzania istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie terminu realizacji zamówienia, w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych okoliczności uniemożliwiających realizację zamówienia w terminie wskazanym w niniejszym zapytaniu.
4. Nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających.
5. Nie przewiduje się składania ofert częściowych.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.