Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1041z dziś
6112z ostatnich 7 dni
22791z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Montaż i podłączenie kompaktowych dwufunkcyjnych węzłów cieplnych

Przedmiot:

Montaż i podłączenie kompaktowych dwufunkcyjnych węzłów cieplnych

Data zamieszczenia: 2022-05-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Nasz Dom" w Koszalinie
ul. Szymanowskiego 14
75-950 Koszalin
powiat: Koszalin
tel. 94 317 03 23, 94 31 70 320
administracja@naszdom-koszalin.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Koszalin
Wadium: 1.000 zł
Nr telefonu: tel. 94 317 03 23, 9
Termin składania ofert: 2022-06-08 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Montaż i podłączenie 8 kompaktowych dwufunkcyjnych węzłów cieplnych w budynkach zlokalizowanych w Koszalinie przy ul.:
1) Moniuszki 27-29a-zadanie 1,
2) Moniuszki 17-25 - zadanie 2,
3) Chopina 2-10 - zadanie 3,
4) Chopina 12 - zadanie 4,
5) Chopina 14-zadanie 5,
6) Zgoda 1 - zadanie 6,
7) Zgoda 3-11 - zadanie 7,
8) Waryńskiego 2-2b - zadanie 8.

Dokument nr: 5/05/2022

Otwarcie ofert: 7. Miejsce i termin otwarcia ofert
7.1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Spółdzielni, w sali na IV piętrze, w dniu 8.06.2022 r. o godz. 10.30

Specyfikacja:
2. Opis przedmiotu i zakresu zamówienia:
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową dostępną na stronie internetowej Spółdzielni: www.naszdom-koszalin.pl.

Składanie ofert:
6. Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać na dziennik podawczy Zamawiającego w Koszalinie przy Ul. Szymanowskiego 14 (pokój nr 1), w terminie do dnia 8 czerwca 2022 r. godz. 10.30 w zamkniętych kopertach, z dopiskiem: ,,Montaż i podłączenie 8 kompaktowych dwufunkcyjnych węzłów cieplnych". Nie otwierać przed dniem 8 czerwca 2022 r., godz. 10.30 (bez ujawniania nazwy Wykonawcy).

Miejsce i termin realizacji:
3. Terminy wykonania robót:
Termin rozpoczęcia i zakończenia robót dla każdego zadania:
Zadanie nr I, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - termin rozpoczęcia - do ustalenia,
termin zakończenia - 31 sierpnia 2022 r.

Wymagania:
Przed złożeniem ofert należy dokonać wizji lokalnej w zakresie niezbędnym dla opracowania i przedłożenia prawidłowej wyceny robót objętych Projektem Budowlanym. Załączone do dokumentacji projektowej przedmiary robót służą do celów informacyjnych. W wycenie nie ujmować ceny wykonania i dostawy kompaktowych węzłów cieplnych. Należy uwzględnić koszty wniesienia węzłów z terenu przed budynkiem na miejsce ich montażu.
Zamawiający zastrzega możliwość dodatkowych uzgodnień w zakresie terminów realizacji poszczególnych
zadań.
4. Wadium
4.1. Wadium w wysokości 1.000 zł (słownie złotych: jeden tysiąc) na każde zadanie należy wnieść w pieniądzu, w terminie do dnia 7.06.2022 r. (decyduje data wpływu środków na konto Zamawiającego), przelewem na rachunek w PKO BP S.A. I/Oddział Koszalin 03102027910000750200094193.
4.2. Wybrani w postępowaniu przetargowym Oferenci utracą wniesione wadium, jeżeli, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie podpiszą umowy o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.
4.3. Wniesione przez wybranych w przetargu wykonawców wadia stanowić będą zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy. Pozostali oferenci otrzymają wniesione wadia bezzwłocznie po zakończeniu postępowania przetargowego.
5. Złożona oferta powinna zawierać:
5.1. Wypełniony formularz ofertowy sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji,
5.2. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy - w przypadku podpisania oferty, oświadczenia, bądź dokumentu albo poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewskazaną w dokumencie rejestrowym do reprezentowania Wykonawcy,
5.3. Kosztorysy ofertowe szczegółowe z określeniem wartości elementów robót i cenami jednostkowymi w kwotach brutto,
5.4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty, z których będzie wynikało prawo do reprezentacji.
5.5. Zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty.
5.6. Aktualne zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terał inii składań iapferty^
i charakterem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości każdej z nich nie mniejszej niż 100.000 zł brutto. Potwierdzeniem tego mają być referencje inwestorów zawierające ich nazwy i adresy, czas i wartość zrealizowanych robót oraz opinie o jakości i terminowości wykonanych robót.
5.8. Dokument potwierdzający wniesienie wadium.
5.9. Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z informacjami o ich kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu.
5.10. Oświadczenie, że wykonawca dysponuje minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, i że wskazane osoby będą pełnić bezpośredni nadzór nad wykonywanymi robotami.
5.11. Oświadczenie, że wykonawca dysponuje minimum 15 osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie do prawidłowego wykonania zadania.
5.12. Oświadczenie wskazujące, że Wykonawca wykona zamówienie silami własnymi.
5.13. Kopię deklaracji ZUS DRA z ostatnich 6 miesięcy.
Materiał stanowiący ofertę musi być trwale spięty, a wszystkie karty ponumerowane w sposób ciągły. Wykonawca - pod rygorem wykluczenia z postępowania przetargowego - ma obowiązek złożyć dokumenty, o których mowa powyżej, w oryginałach lub kopiach opatrzonych napisem ,,za zgodność z oryginałem", podpisanych przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
Oferent może złożyć tylko jedną ofertę - na wszystkie lub dowolnie wybrane zadania/zadanie.
7.2. Po otwarciu ofert zamawiający poda imię i nazwisko/nazwę (firmę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące zaoferowanych cen. Zamawiający oceni ważność ofert pod względem formalnym oraz przyjętych w S1WP kryteriów oceny ofert na posiedzeniu niejawnym. Podanie wyników przetargu nastąpi w formie pisemnej.
8. Zasady wyboru oferenta.
8.1. Oferty oceniane będą odrębnie dla każdego zadania, według następujących kryteriów:
1) Wysokości oferowanej ceny brutto.
Oferta najtańsza otrzyma 100 pkt. Pozostałe otrzymają tyle punktów, ile wynika ze stosunku oferowanej ceny do ceny najniższej pomnożonego razy 100.
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie ta, która uzyska największą liczbę punktów.
8.2. Z postępowania przetargowego zostaną odrzucone oferty niespełniające wszystkich wymogów SIWP oraz złożone przez oferentów, którzy zrealizowali na rzecz Spółdzielni roboty w sposób nienależyty, tj. w szczególności wykonali roboty z usterkami trwałymi, albo nie usuwali usterek w okresie gwarancyjnym, albo nie dokładali należytej staranności w czasie wykonywania robót, albo wykonywali roboty nieterminowo. Wykonawcy spełniający SIWP pozostają związani ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia ich otwarcia.
8.3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, prowadzenie dodatkowych negocjacji z wybranymi wykonawcami oraz zmiany zakresu robót przed podpisaniem umowy.
11. Kontaktowanie się oferentów z członkami komisji przetargowej przed zatwierdzeniem wyniku przetargu może mieć jedynie formę pisemnych wyjaśnień na pisemne zapytania Zamawiającego.

Kontakt:
10. Do ostatecznego terminu składania ofert, informacji w sprawie przetargu udziela P. Joanna Sztabińska (tel. 94 317 03 23) w dni robocze od 8;00 do 14;00, a w piątki do 12;00

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.