Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4506z ostatnich 7 dni
19992z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa energii elektrycznej

Przedmiot:

Dostawa energii elektrycznej

Data zamieszczenia: 2022-06-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A
Podhalańska 7
44-335 Jastrzębie-Zdrój
powiat: Jastrzębie-Zdrój
Tel.: +48 324787706
agata.poloczek@jzwik.com.pl
https://jzwik.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html
Województwo: śląskie
Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Wadium: 100 000,00 zł
Nr telefonu: Tel.: +48 324787706
Termin składania ofert: 2022-06-29 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA energii elektrycznej dla potrzeb wszystkich obiektów należących do Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. w okresie od 01.08.2022 do 31.07.2023r.

Numer referencyjny: TE-63-2681/2022
II.1.2)Główny kod CPV
09310000 Elektryczność
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla potrzeb wszystkich obiektów należących do Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. w okresie od dnia 01.08.2022r. do 31.07.2023 r. będących w grupach taryfowych:

B23 - 6 PPE,

C11 - 98 PPE,

C21 - 11 PPE,

C23 - 3 PPE

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. Ul. Podhalańska 7; 44-335 Jastrzębie-Zdrój

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.08.2022r. do 31.07.2023 r. obejmująca sprzedaż energii elektrycznej dla obiektów należących do Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S. A. będących w grupach taryfowych:

B23 - 6 PPE

C11 - 99 PPE

C21 - 11 PPE

C23 -2 PPE

2. DOSTAWA energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie - Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. (j.t. Dz. U. z 2020r. poz. 833), przepisach wykonawczych tej ustawy, a w szczególności Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu energetycznego (Dz. U. z 2018r. poz. 1158), taryfie dla energii elektrycznej sprzedawcy taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Taryfie OSD), Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucji (IRiESD) oraz ogólnie obowiązujących przepisach prawnych..

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony w załączniku nr 6 i 7 do SWZ.

4. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych:

5. Zamawiający nie żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

8. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

9. Zamawiający nie wymaga odbycia wizji lokalnej ani sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego.

10. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

11. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów w postępowaniu.

13. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy pzp.

14. Zamawiający nie wymaga ani nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.

15. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

16. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.

17. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/08/2022
Koniec: 31/07/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 09310000

Dokument nr: 294311-2022, TE-63-2681/2022

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 29/06/2022
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Wykonawca składa ofertę pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym ) za pomocą platformy zakupowej Logintrade https://jzwik.logintrade.net

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://jzwik.logintrade.net

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://jzwik.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/06/2022

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. Ul. Podhalańska 7; 44-335 Jastrzębie-Zdrój

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 27/09/2022
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/05/2022

Kontakt:
Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A.
Podhalańska 7
Jastrzębie-Zdrój
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
44-335
Polska
Osoba do kontaktów: Agata Poloczek-Kołodziej
E-mail: agata.poloczek@jzwik.com.pl
Tel.: +48 324787706

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.