Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4506z ostatnich 7 dni
19992z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Rozbiórka i budowa obiektów sportowych wraz z rozbiórką i budową instalacji, budową...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Rozbiórka i budowa obiektów sportowych wraz z rozbiórką i budową instalacji, budową drogi pożarowej, utwardzonego dojścia i dojazdu, muru oporowego

Data zamieszczenia: 2022-06-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Stryszów
Stryszów 149
34-146 Stryszów
powiat: wadowicki
gmina@stryszow.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9ee3dd0c-9e31-46f6-8280-46a7ec5ee350
Województwo: małopolskie
Miasto: Stryszów
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-06-28 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rozbiórka i budowa obiektów sportowych towarzyszących LKS Chełm Stryszów wraz z rozbiórką i budową instalacji, budową drogi pożarowej, utwardzonego dojścia i dojazdu, muru oporowego
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Rozbiórka i budowa obiektów sportowych towarzyszących LKS Chełm Stryszów wraz z rozbiórką i budową instalacji, budową drogi pożarowej, utwardzonego dojścia i dojazdu, muru oporowego, obejmującego następujący zakres robót:
a) Budowa bieżni dwutorowej
b) Budowy systemowej zadaszonej trybuny
c) Budowy systemowej niezadaszonej trybuny
d) Budowy Trial Parku
e) Budowy Pump Trucku
f) Budowy Skateparku
g) Budowy ścianek wspinaczkowych
h) Budowy ogrodzenia terenu
i) Budowa oświetlenia zewnętrznego
j) Wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej
k) Wykonanie drogi p. poż i ciągów pieszych

CPV: 45212220-4, 45100000-8, 45200000-9, 45110000-1, 45212221-1, 45223800-4, 45231300-8, 45231400-9, 45262210-6, 45262310-7

Dokument nr: 2022/BZP 00202797, IiR.271.15.2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-06-28 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz poczty elektronicznej.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP:
https://epuap.gov.pl/wps/portal. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji".
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4. Ofertę, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.) z uwzględnieniem rodzaju
przekazywanych danych.
5. Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.
7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
8. Dane prowadzonego postępowania można wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję ,,Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzule informacyjne dotyczące RODO zostały zawarte w Rozdziale XXII SWZ.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-06-28 10:00
Miejsce składania ofert: za pośrednictwem miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-15

Wymagania:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 25 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).
2. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu:
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 15 8119 0001 0019 4969 2000 0040 BS w Kalwarii Zebrzydowskiej z adnotacją ,,Wadium - Postępowanie ,,IiR.271.15.2022".
UWAGA: Wadium zostanie wniesione w sposób prawidłowy, jeżeli do upływu terminu składania ofert nastąpi uznanie rachunku Zamawiającego w wymaganej kwocie.
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, na cały okres związania ofertą.
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w jednej z form niepieniężnych Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci dokumentu elektronicznego za pośrednictwem miniPortalu wraz z ofertą. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w dokumencie ustanawiającym wadium wymagane jest wymienienie wszystkich Wykonawców lub aby z treści dokumentu wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium, płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
6. Zamawiający zatrzymuje wadium na zasadach określonych w art. 98 ust.6 ustawy Pzp.
7. Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w art. 98 ust.1 - 5 ustawy Pzp
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IiR.271.15.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Rozbiórka i budowa obiektów sportowych towarzyszących LKS Chełm Stryszów wraz z rozbiórką i budową instalacji, budową drogi pożarowej, utwardzonego dojścia i dojazdu, muru oporowego, obejmującego następujący zakres robót:
a) Budowa bieżni dwutorowej
b) Budowy systemowej zadaszonej trybuny
c) Budowy systemowej niezadaszonej trybuny
d) Budowy Trial Parku
e) Budowy Pump Trucku
f) Budowy Skateparku
g) Budowy ścianek wspinaczkowych
h) Budowy ogrodzenia terenu
i) Budowa oświetlenia zewnętrznego
j) Wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej
k) Wykonanie drogi p. poż i ciągów pieszych
4.2.6.) Główny kod CPV: 45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45262210-6 - Fundamentowanie

45262310-7 - Zbrojenie

45262300-4 - Betonowanie

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-15
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione w oparciu o przyjęte kryteria (cena, okres gwarancji). Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała największą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 25 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).
2. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu:
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 15 8119 0001 0019 4969 2000 0040 BS w Kalwarii Zebrzydowskiej z adnotacją ,,Wadium - Postępowanie ,,IiR.271.15.2022".
UWAGA: Wadium zostanie wniesione w sposób prawidłowy, jeżeli do upływu terminu składania ofert nastąpi uznanie rachunku Zamawiającego w wymaganej kwocie.
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, na cały okres związania ofertą.
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w jednej z form niepieniężnych Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci dokumentu elektronicznego za pośrednictwem miniPortalu wraz z ofertą. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w dokumencie ustanawiającym wadium wymagane jest wymienienie wszystkich Wykonawców lub aby z treści dokumentu wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium, płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
6. Zamawiający zatrzymuje wadium na zasadach określonych w art. 98 ust.6 ustawy Pzp.
7. Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w art. 98 ust.1 - 5 ustawy Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. członkowie konsorcjum, przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej) na podstawie art. 58 ust. 2 ustawy Pzp są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Przewidywany przez Zamawiającego zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzania zostały określone w § 15 wzoru umowy - zał. nr 3 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione w oparciu o przyjęte kryteria (cena, okres gwarancji). Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała największą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-07-27

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.