Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4506z ostatnich 7 dni
18831z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Przedmiot:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Data zamieszczenia: 2022-06-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATOR
Karola Adamieckiego 11
41-300 Dąbrowa Górnicza
powiat: Dąbrowa Górnicza
882 788 773
a.wasil@lokator.com.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/111819
Województwo: śląskie
Miasto: Dąbrowa Górnicza
Wadium: ---
Nr telefonu: 882 788 773
Termin składania ofert: 2022-06-27 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Kompleksowa termomodernizacja budynku położonego w Dąbrowie Górniczej przy
ul. Żeromskiego 13 będącego w zasobach Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Lokator"
Powstaje w kontekście projektu
POIS.01.07.01-24-0037/21 - Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych będących w zasobach SM Lokator w Dąbrowie Górniczej

Część 1
Roboty budowlane kwalifikowane

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części robót na budynku w Dąbrowie Górniczej przy Ul. Żeromskiego 13.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i udzielenia zamówienia częściowego, gdyż ze względów technicznych i organizacyjnych zamówienie tworzy nierozerwalną całość.
Część 1: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Dąbrowie Górniczej przy Ul. Żeromskiego 13 - Roboty budowlane kwalifikowane
W zakresie części 1:
o docieplenie budynku metodą lekko-mokrą w technologii wybranego producenta np. Baumit Star SilikonTop, w tym docieplenie ścian balkonu, tynkowanie wszystkich ścian;
o docieplenie stropodachu wełną mineralną wraz z wykonaniem wentylacji;
o docieplenie sufitu piwnicy płytami z wełny mineralnej wraz z pomalowaniem
(białkowanie piwnic);
o dobór kolorystyki poprawiającej wygląd estetyczny budynku;
o roboty towarzyszące, w tym:
? docieplenie dylatacji i montaż osłon systemowych;
? wymiana obróbek blacharskich na nowe z blachy powlekanej 0,7 mm (np. parapety okienne, ogniomury);
? remont pokrycia daszków nad wejściami do budynku (w tym docieplenie styropapą);
? wymiana instalacji odgromowej;
? remont cokołu przy wejściach do poszczególnych segmentów budynku
i wykonanie wyprawy z tynku mozaikowego;
? wymiana drzwi wejściowych do budynku (4 szt.);
? montaż nawietrzaków przy oknach na klatkach schodowych awaryjnych wg potrzeb;
Rozwiązania równoważne:
a. W przypadku użycia w dokumencie zapytania ofertowego lub załącznikach odniesienia do konkretnej marki lub źródła, do szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę (dostawcę) producenta, do znaku handlowego, patentu, typu bądź konkretnego pochodzenia lub produkcji, norm krajowych przenoszących normy europejskie, norm międzynarodowych, norm krajowych, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, w zakresie projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
b. Oferent analizując dokumentację projektową (projekt, przedmiar robót) powinien założyć, że każdemu takiemu odniesieniu użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz ,,lub równoważne".
c. W przypadku gdy w dokumencie zapytania ofertowego lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Użycie w dokumencie zapytania ofertowego lub załącznikach oznakowania oznacza, że Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku gdy Wykonawca z przyczyn od niego nie zależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany Wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego.
d. Użycie w dokumencie zapytania ofertowego lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany Wykonawca nie ma dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem, że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia.
e. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia lub załącznikach ujęto zapis wynikający z KNR KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach, Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją projektowa.
Okres gwarancji
Wymagany minimalny okres gwarancji wynosi 5 lat, a maksymalny 7 lat.

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 2022-39414-111819

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-06-27

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2022-07

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
Dąbrowa Górnicza
Gmina
Dąbrowa Górnicza
Miejscowość
Dąbrowa Górnicza

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
1. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany Umowy, w zakresie terminu jej wykonania (skrócenie lub wydłużenie okresu trwania Umowy), a także w zakresie parametrów technicznych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności w następujących przypadkach:
a) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy, Strony dokonają zmiany Umowy w zakresie świadczeń wymuszonych takimi zmianami prawa;
b) zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, na które żadna ze Stron nie ma wpływu;
c) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron;
d) w przypadku gdy wystąpią przestoje lub opóźnienia zawinione przez Zamawiającego, mające bezpośredni wpływ na termin wykonania Umowy, w takim przypadku Umowa zostanie wydłużona o okres takich przestojów lub opóźnień;
e) w przypadku gdy nastąpi działanie siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania Umowy, w takim przypadku Umowa zostanie wydłużona o czas występowania siły wyższej i związanych z nią skutków;
f) gdy wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej a także w przypadku udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy - Umowa zostanie wydłużona o czas niezbędny do wykonania tych robót;
g) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji - umowa zostanie wydłużona o czas niezbędny do uniknięcia takich kolizji;
h) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy;
i) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych;
j) innych okolicznościach, których nie można było przewidzieć na moment publikacji ogłoszenia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia, w wyniku którego zawarta została niniejsza Umowa.
2. Wprowadzenie zmiany postanowień Umowy wymaga zgody obu Stron oraz zawarcia aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadkach wymagających uzyskania zgody instytucji finansującej projekt, wprowadzenie zmian możliwe jest po uzyskaniu stosownej zgody.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi wykaz minimum 2 robót wykonawcy, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie. Przez jedną robotę należy rozumieć wykonanie termomodernizacji w co najmniej jednym budynku o kubaturze co najmniej 13000 m3. Przez termomodernizację należy rozumieć roboty co najmniej w zakresie montażu ocieplenia ścian zewnętrznych i przegród poziomych, w wyniku których ma dojść do zmniejszenia zapotrzebowania budynku na energię cieplną. Jeżeli w ramach danego zamówienia wykonana była termomodernizacja w więcej niż jednym budynku, to można każdy z budynku traktować jako odrębną robotę, z zastrzeżeniem min. kubatury 13 000 m3 per budynek oraz wskazanego zakresu prac.
Ocena spełnienia warunku ,,Wiedza i doświadczenie" będzie formułowana na zasadzie spełnione - nie spełnione w oparciu o informację złożoną wraz z ofertą na wzorze dokumentu stanowiącego Załącznik nr 2. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że prace zostały wykonane należycie np. referencje, poświadczenie, końcowe protokoły odbioru. Niezłożenie kompletnego dokumentu jest przesłanką do odrzucenia oferty.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Wykonawca przedstawi wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia oraz informacje na temat ich kwalifikacji i uprawnień wraz z kopią uprawnień osób wykazanych na liście w następującym zakresie:
1. Osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i pełnić będzie funkcję kierownika robót.
Ocena spełnienia warunku ,,Osoby zdolne do wykonania zamówienia" będzie formułowana na zasadzie spełnione - nie spełnione w oparciu o informację złożoną wraz z ofertą na wzorze dokumentu stanowiącego Załącznik nr 3 wraz z kopią uprawnień zawodowych. Oferta Wykonawcy niespełniającego warunku podlega odrzuceniu.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Wykonawca przedstawi kserokopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC wraz
z potwierdzeniem opłacenia składki, z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia tj. w zakresie zgodnym z PKD - Sekcja F (Budownictwo).
Wymagana minimalna suma ubezpieczenia wynosi 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, obejmującą OC deliktową
i kontraktową dla I części zamówienia określonej w punkcie III Zapytania ofertowego
Ocena spełnienia warunku ,,Sytuacja ekonomiczna lub finansowa" będzie formułowana na zasadzie spełnione - nie spełnione w oparciu o przedłożoną polisę i potwierdzenie jej opłacenia. Oferta Wykonawcy niespełniającego warunku podlega odrzuceniu.
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części robót na budynku w Dąbrowie Górniczej przy ul. Żeromskiego 13.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i udzielenia zamówienia częściowego, gdyż ze względów technicznych i organizacyjnych zamówienie tworzy nierozerwalną całość.
Część 2: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Żeromskiego 13 - Roboty budowlane niekwalifikowane
W zakresie części 2:
o remont balkonów:
? zerwanie posadzki cementowej
? remont płyt balkonowych preparatami do naprawy betonu i zbrojenia np.
w postaci żywicy epoksydowej - uzupełnienie ewentualnych ubytków, w tym czoła płyt balkonowych
? wykonanie izolacji,
? wykonanie nowej wylewki
? wymiana obróbki blacharskiej krawędzi płyty balkonowej na blachę tytan.- cynk. gr. 0,7 mm
? położenie płytek gresowych mrozoodpornych antypoślizgowych gr.>10 mm;
? wymiana balustrad balkonowych betonowych na aluminiowe ,,ALUMISTR";
o wymiana balustrad schodowych oraz barierek przy wejściach do budynku na
nierdzewne;
o pokrycie kominów (części wystających ponad dach) tynkiem silikonowym na siatce w kolorze elewacji;
o wymiana szafek gazowych (4 szt.);
o wyczyszczenie podestów przy wejściach do klatek;
o wymiana klap włazów na dach i drabinek;
o wymiana betonowych doświetli piwnicznych na systemowe doświetla z PCV;
o zabezpieczenie czap kominowych blachą powlekaną;
o wykonanie 50 cm opaski wokół budynku z kostki betonowej i obrzeży;
o renowacja zieleni wokół budynku i nasadzenie krzewów.
Z uwagi na konieczność zachowania spójności technicznej, koncepcyjnej i architektonicznej przedmiotu zamówienia określonego dla części nr 2, Zamawiający wskazuje, że dostawa balustrad balkonowych z profili aluminiowych z wypełnieniem ze szkła określonych w dokumentacji technicznej, nastąpi od dostawcy wskazanego przez Zamawiającego, z którym Zamawiający zawarł stosowną umowę, w ilości 54 sztuk i za cenę zakontraktowaną przez Zamawiającego wynoszącą 3 860 zł netto/sztuka. Ponadto z uwagi na konieczność zachowania gwarancji producenta ww. balustrad, wykonawca którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i z którym zawarte zostaną umowy o udzielenie zamówienia, zobowiązany będzie - na koszt Zamawiającego - do odbycia szkolenia u producenta ww. balustrad tj. firmy Alumistr SE. Szkolenie odbędzie się na terytorium Polski, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, w terminie uzgodnionym między producentem balustrad, wykonawcą a Zamawiającym i obejmować będzie max. 1 dzień szkoleniowy dla co najmniej jednego przedstawiciela wykonawcy.
Rozwiązania równoważne: (nie dotyczy balustrad aluminiowych ,,ALUMISTR")
a. W przypadku użycia w dokumencie zapytania ofertowego lub załącznikach odniesienia do konkretnej marki lub źródła, do szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę (dostawcę) producenta, do znaku handlowego, patentu, typu bądź konkretnego pochodzenia lub produkcji, norm krajowych przenoszących normy europejskie, norm międzynarodowych, norm krajowych, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, w zakresie projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
b. Oferent analizując dokumentację projektową (projekt, przedmiar robót) powinien założyć, że każdemu takiemu odniesieniu użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz ,,lub równoważne".
c. W przypadku gdy w dokumencie zapytania ofertowego lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Użycie w dokumencie zapytania ofertowego lub załącznikach oznakowania oznacza, że Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku gdy Wykonawca z przyczyn od niego nie zależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany Wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego.
d. Użycie w dokumencie zapytania ofertowego lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany Wykonawca nie ma dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem, że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia.
e. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia lub załącznikach ujęto zapis wynikający z KNR KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach, Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją projektowa.
Okres gwarancji
Wymagany minimalny okres gwarancji wynosi 5 lat, a maksymalny 7 lat. Stały wymagany okres gwarancji na balustrady Alumistr wynosi 10 lat i obejmuje montaż i materiał.
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
Dąbrowa Górnicza
Gmina
Dąbrowa Górnicza
Miejscowość
Dąbrowa Górnicza
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Wykonawca przedstawi kserokopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC wraz
z potwierdzeniem opłacenia składki, z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia tj. w zakresie zgodnym z PKD - Sekcja F (Budownictwo).
Wymagana minimalna suma ubezpieczenia wynosi 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, obejmującą OC deliktową
i kontraktową dla II części zamówienia określonej w punkcie III Zapytania ofertowego
Ocena spełnienia warunku ,,Sytuacja ekonomiczna lub finansowa" będzie formułowana na zasadzie spełnione - nie spełnione w oparciu o przedłożoną polisę i potwierdzenie jej opłacenia. Oferta Wykonawcy niespełniającego warunku podlega odrzuceniu.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2022-06-10
Data ostatniej zmiany
2022-06-10 19:55:35

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
C=Cmin x 90/Co, gdzie:
o C - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium Cena oferty
o Cmin - najniższa cena brutto na realizację zamówienia zaoferowana w nieodrzuconych ofertach złożonych w postępowaniu
o Co - cena brutto za realizację zamówienia oferty ocenianej
o 90 - waga
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
G=G0 x 10/Gmax, gdzie:
o G - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium Gwarancja
o Gmax - maksymalna liczba miesięcy gwarancji zaoferowana w nieodrzuconych ofertach złożonych w postępowaniu
o G0 - liczba miesięcy gwarancji oferty ocenianej
o 10 - waga kryterium Gwarancja

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Adrian Wasil
tel.: 882 788 773
e-mail: a.wasil@lokator.com.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.