Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4506z ostatnich 7 dni
19992z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Naprawa chodników i schodów przy wejściu głównym Szkoły

Przedmiot:

Naprawa chodników i schodów przy wejściu głównym Szkoły

Data zamieszczenia: 2022-06-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Giżycku
Aleja 1 Maja 14
11-500 Giżycko
powiat: giżycki
798613926
mzosip@gizycko.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/um_gizycko/proceedings
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Giżycko
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 798613926
Termin składania ofert: 2022-06-28 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Naprawa chodników i schodów przy wejściu głównym Szkoły Podstawowej nr 7 w Giżycku
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: ,,Naprawa chodników i schodów przy wejściu głównym Szkoły Podstawowej nr 7 w Giżycku"
2. Podstawowy zakres prac obejmuje:
- roboty rozbiórkowe,
- wymiana nawierzchni,
-naprawa schodów i murków, w tym tynkowanie i okładziny,
- roboty malarskie,
- kładzenie okładzin żywiczych antypoślizgowych,
- wywiezienie i utylizacja gruzu.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dokumentacja projektowa oraz STWiOR, stanowiące Załącznik nr 8 do SWZ.
4. Wspólny słownik zamówień (CPV):
Wspólny słownik zamówień CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
45233140-2 Roboty drogowe
45442100-8 Roboty malarskie
45430000-0 Posadzki
45431000-7 Kładzenie okładzin żywiczych antypoślizgowych

CPV: 45000000-7, 45233140-2, 45442100-8, 45430000-0, 45431000-7

Dokument nr: 2022/BZP 00205797, MZO.271.20.2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-06-28 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/um_gizycko
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/um_gizycko
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zgodnie z art. 20 ust. 1 Ustawy postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Ustawie, prowadzi się pisemnie.
2. Komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w Ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
3. Komunikacja ustna jest dopuszczalna w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub SWZ, a także ofert.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z ich pełnomocnikiem.
5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/um_gizycko
6. Dotyczy komunikacji za pośrednictwem platformazakupowa.pl:
6.1 Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące
w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienia treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce ,,Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
6.2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie preferuje się, a by każda komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza ,,Wyślij wiadomość do Zamawiającego".
6.3. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku ,,Wyślij wiadomość do Zamawiającego" po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
6.4. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami jest dany Wykonawca będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do danego Wykonawcy.
6.5. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar,
h) maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
6.6. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce ,,Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w ogłoszeniu szczegóły i zalecenia w zakresie wymagań technicznych dotyczących komunikowania się z Zamawiającym zawarte są w SWZ
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/um_gizycko
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Giżycku, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko;
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Ma Pani/Pan prawo do skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e - mail: dpo@gizycko.pl lub wysyłając korespondencję na adres: Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Giżycku, aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko; tel. 798 613 926.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą ,,Naprawa chodników i schodów przy wejściu głównym Szkoły Podstawowej nr 7 w Giżycku" w związku z wymogami, jakie na Zamawiającego nakładają przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z e zm.) zwanej dalej Ustawą.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Ustawy pzp.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy;
6. Posiada Pani/Pan:
- prawo dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą, przy czym informujemy, że gdyby spełnienie tego żądania wymagało niewspółmiernie dużo wysiłku, Administrator ma prawo do zażądania od Pani/Pana dodatkowych informacji dotyczących zgłoszenia żądania takich jak w szczególności podania nazwy oraz daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu stosownie do treści przepisu art. 8a ust. 2 Ustawy,
- prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
7. W przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Patrz obowiązek informacyjny RODO

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/um_gizycko/proceedings
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-06-28 10:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/um_gizycko

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: MZO.271.20.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 141775,14 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: ,,Naprawa chodników i schodów przy wejściu głównym Szkoły Podstawowej nr 7 w Giżycku"
2. Podstawowy zakres prac obejmuje:
- roboty rozbiórkowe,
- wymiana nawierzchni,
-naprawa schodów i murków, w tym tynkowanie i okładziny,
- roboty malarskie,
- kładzenie okładzin żywiczych antypoślizgowych,
- wywiezienie i utylizacja gruzu.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dokumentacja projektowa oraz STWiOR, stanowiące Załącznik nr 8 do SWZ.
4. Wspólny słownik zamówień (CPV):
Wspólny słownik zamówień CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
45233140-2 Roboty drogowe
45442100-8 Roboty malarskie
45430000-0 Posadzki
45431000-7 Kładzenie okładzin żywiczych antypoślizgowych
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

45442100-8 - Roboty malarskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45431000-7 - Kładzenie płytek
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert
1. Kryteriami oceny ofert są:
1.1. Cena oferty brutto (Cp) 60%
1.2. Okres rękojmi (Or) (40%)
2. Punkty będą przyznawane wg następujących zasad: 1% = 1 punkt.
2.1. Cena oferty (Cp)
a) Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma 60 punktów.
b) Punkty pozostałych ofert liczone będą wg proporcji matematycznej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku:
Co
Cp = × 60 pkt.
Cb
gdzie:
Cp - ilość punktów badanej ceny oferty
Co - cena oferty z najniższą ceną
Cb - cena oferty badanej
2.2. Kryterium okres rękojmi (Or)
Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium okres rękojmi (Or) zostanie obliczona zgodnie
z poniższym opisem:
Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego okresu rękojmi na wykonane roboty budowlane zastrzegając, iż minimalny okres rękojmi wynosi 5 lat wg poniższego wzoru:
a) 5 lat rękojmi - 0 punktów,
b) 6 lat rękojmi - 20 punktów,
c) 7 lat i więcej - 40 punktów.
UWAGA! w przypadku:
? braku wskazania okresu rękojmi w formularzu ofertowym - do oceny oferty zostanie przyjęty minimalny okres rękojmi, tj. 5 lat.
? wskazania innego okresu rękojmi niż dopuszczony przez zamawiającego, oferta zostanie odrzucona, za wyjątkiem przypadku, gdy wykonawca poda okres rękojmi dłuższy niż 7 lat - wówczas w kryterium rękojmi otrzyma 40 punktów, natomiast do umowy zostanie wpisany okres z oferty.
2.3. Wynik całkowity
Zamawiający może przeznaczyć Wykonawcy maksymalnie 100 punktów.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg wzoru:

Po = Cp + Or, gdzie:

Po - suma punktów uzyskana przez ofertę,
Cp - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium ,,Cena",
Or - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium ,,Okres rękojmi",

3. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.
4. Uzyskana z wyliczenia ilość punktów w każdym kryteriów zostanie ostatecznie wyliczona
z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem następującej zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę.
5. Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i niepodlegających odrzuceniu.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale 10 SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający odstępuje od określenia warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający odstępuje od określenia warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający odstępuje od określenia warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej
W zakresie warunku dotyczącego:
kadra techniczna: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,
że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonywania zamówienia, które będą odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, tj.:
a) Kierownikiem robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej: Minimalne wymagania: posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
do kierowania robotami budowlanymi,
Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia zdobyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich UE, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konferencji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE, wówczas wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wskazać, ze spełniają
w/w warunek łącznie.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy w odniesieniu do warunków, które zostały opisane w ust. 2 pkt. 4
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 3. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275, t.j. ze zm.) z innymi Wykonawcami, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej- wzór Załącznik nr 4 SWZ.
2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór Załącznik nr 5 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustaw Pzp o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Niniejsze oświadczenie stanowi tymczasowy dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia
i spełnienia warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2A i 2B do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2C i 2D do SWZ.
2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta na zamówienia została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty;
Załącznik nr 2A do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania;
Załącznik nr 2B do SWZ- Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
Załącznik nr 2C do SWZ- Oświadczenie podmiotu udostępniającego swoje zasoby Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania;
Załącznik nr 2D do SWZ- Oświadczenie podmiotu udostępniającego swoje zasoby Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik nr 3 do SWZ- Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;
Załącznik nr 4 do SWZ- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto za przedmiot zamówienia.
2. Zabezpieczenie wykonawca zobowiązany jest wnieść na rachunek lub dostarczyć najpóźniej
w dniu podpisania umowy.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w formach przewidzianych
w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. tj.:
1) w pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej,
z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w formach przewidzianych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp. tj.
1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej;
2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Pekao S.A. nr rachunku 63 1240 5787 1111 0010 5861 6122 w tytule: Zabezpieczenie wykonania umowy ,,Naprawa chodników i schodów przy wejściu głównym Szkoły Podstawowej nr 7 w Giżycku"
6. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu będzie się znajdowało na koncie depozytowym Zamawiającego.
7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poręczeń powinny być one wystawione na okres obejmujący wykonanie zamówienia oraz okres rękojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia.
8. Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, zaś 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót budowlanych.
9. Zabezpieczenie należytego wykonania będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej:
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane,
2) 30% kwoty zabezpieczenia jest zwracane nie później niż w 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi za wady.
10. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/ poręczenia winno wynikać, że bank , ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania Zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie. Dodatkowo gwarancje/poręczenie winno zawierać zapis,
iż w przypadku wydłużenia terminu realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia prolongaty gwarancji/poręczenia pod rygorem wystąpienia do gwaranta o wypłatę całości zabezpieczenia.
11. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione poręczenie przekracza 5 lat zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem Wykonawcy do przedłożenia na kolejne okresy. w takim przypadku z treści dokumentu zabezpieczenia wnoszonego w innej formie niż pieniądzu musi wynikać spełnienie warunku o którym mowa w art. 452 ust. 8 i 9 ustawy Pzp.
12. W przypadku, gdy zabezpieczenie będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. Postanowienia ust. 2 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę nie stanowią jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana, o której mowa jest możliwa gdy:
1) wynikła z nieprzewidzianych sytuacji takich jak nieprzewidziane kolizje elementów projektowanych z istniejącymi, niemożliwe do stwierdzenia na etapie projektu, wystąpienie robót dodatkowych, robót zamiennych, błędów projektowych, powodujące zmiany w projekcie poprzez zmianę (przedłużenie) terminu realizacji zamówienia o okres niezbędny na stosowne przeprojektowanie, wprowadzenie poprawek lub przeprowadzenie procedur administracyjnych oraz zmianę wynagrodzenia z tym związaną,
2) pozostających w związku z koniecznością realizacji postulatów osób trzecich nieuwzględnionych na etapie podpisania umowy, a ze względów społecznych, koniecznych do spełnienia poprzez stosowną (technicznie uzasadnioną) zmianę terminu wykonania umowy oraz zwiększenia wynagrodzenia w oparciu o umowne zasady kosztorysowania, przyjęte z datą dokonywania zmiany umowy,
3) wynikających ze zmian w ustawodawstwie mających wpływ na wykonanie oraz wycenę przedmiotu umowy poprzez dostosowanie treści umowy do obligatoryjnych uregulowań zmienionych przepisów,
4) zaistnienia siły wyższej to jest zdarzenia, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia wykonawcy wykonanie w części lub całości jego zobowiązań, poprzez przedłużenie terminu wykonania zobowiązania o czas trwania siły wyższej lub zawieszenia umowy. Siła wyższa obejmuje w szczególności, następujące zdarzenia:
a) wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych;
b) terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa;
c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane użyciem ich przez wykonawcę;
d) klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi;
e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy wykonawcy i jego podwykonawców;
f) inne wydarzenia losowe (np. epidemia, pandemia, stan wyjątkowy
5) ponadprzeciętnego czasu trwania procedur administracyjnych, mającego wpływ na termin wykonania, co nie wynika z winy Wykonawcy, poprzez przedłużenie terminu wykonania umowy o czas, o którym mowa wyżej,
6) dotyczy zmiany terminu zakończenia zadania z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w tym warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych,
7) w przypadku zmiany podwykonawcy (za pomocą którego wykonawca spełnił warunki zamówienia), nowy podwykonawca spełnia te same wymogi co zastępowany.
3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego),
b) zmiana danych teleadresowych,
c) zmiana osób wskazanych do kontaktów między stronami.
W związku z ograniczoną liczbą znaków w ogłoszeniu wszelkie zmiany dotyczące umowy zawarte są w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert
1. Kryteriami oceny ofert są:
1.1. Cena oferty brutto (Cp) 60%
1.2. Okres rękojmi (Or) (40%)
2. Punkty będą przyznawane wg następujących zasad: 1% = 1 punkt.
2.1. Cena oferty (Cp)
a) Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma 60 punktów.
b) Punkty pozostałych ofert liczone będą wg proporcji matematycznej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku:
Co
Cp = × 60 pkt.
Cb
gdzie:
Cp - ilość punktów badanej ceny oferty
Co - cena oferty z najniższą ceną
Cb - cena oferty badanej
2.2. Kryterium okres rękojmi (Or)
Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium okres rękojmi (Or) zostanie obliczona zgodnie
z poniższym opisem:
Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego okresu rękojmi na wykonane roboty budowlane zastrzegając, iż minimalny okres rękojmi wynosi 5 lat wg poniższego wzoru:
a) 5 lat rękojmi - 0 punktów,
b) 6 lat rękojmi - 20 punktów,
c) 7 lat i więcej - 40 punktów.
UWAGA! w przypadku:
? braku wskazania okresu rękojmi w formularzu ofertowym - do oceny oferty zostanie przyjęty minimalny okres rękojmi, tj. 5 lat.
? wskazania innego okresu rękojmi niż dopuszczony przez zamawiającego, oferta zostanie odrzucona, za wyjątkiem przypadku, gdy wykonawca poda okres rękojmi dłuższy niż 7 lat - wówczas w kryterium rękojmi otrzyma 40 punktów, natomiast do umowy zostanie wpisany okres z oferty.
2.3. Wynik całkowity
Zamawiający może przeznaczyć Wykonawcy maksymalnie 100 punktów.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg wzoru:

Po = Cp + Or, gdzie:

Po - suma punktów uzyskana przez ofertę,
Cp - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium ,,Cena",
Or - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium ,,Okres rękojmi",

3. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.
4. Uzyskana z wyliczenia ilość punktów w każdym kryteriów zostanie ostatecznie wyliczona
z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem następującej zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę.
5. Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i niepodlegających odrzuceniu.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-07-26

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.