Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4506z ostatnich 7 dni
19992z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Budowa zaplecza socjalno-biurowego

Przedmiot:

Budowa zaplecza socjalno-biurowego

Data zamieszczenia: 2022-06-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Dział Logistyki Zakupów WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
powiat: oświęcimski
tel. +48 609560467
k.berke@weglokoksenergia.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 609560467
Termin składania ofert: 2022-07-04 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem postępowania jest:
NSE/22/01/010 ,,Budowa zaplecza socjalno-biurowego
w ZC Janina"
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2.1 Przedmiot zamówienia
Nazwa nadana przez Zamawiającego:
NSE/22/01/010 ,,Budowa zaplecza socjalno-biurowego w ZC Janina"
Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest zakup, dostawa, montaż zaplecza składającego się z 5 kontenerów' do celów socjalno-biurowych o łącznej powierzchni użytkowej ok. 73 m2.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z zakresem opisanym w Załączniku nr 1 do Projektu Umowy - ,,Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia", który stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ - ,,Projekt Umowy".

CPV: 45251200-3

Dokument nr: WENSE/PNZN/63/2022, NSE/22/01/010

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert
Oferty sporządzone w języku polskim w zapieczętowanych kopertach z nazwą, adresem Oferenta
i z napisem:
Przetarg na realizację zadania ot.:
NSE/22/01/010 ,,Budowa zaplecza socjalno-biurowego w ZC Janina"
Sygnatura Postępowania Zakupowego Nr: WENSE/PNZN/63/2022
z dopiskiem: ,,NIE OTWIERAĆ PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT"
należy składać w siedzibie Organizatora Postępowania, tj. WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice w pokoju nr 5.62.
Oferty winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.07.2022r. do godz.
10:00.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia (Usytuowanie przedsięwzięcia): Pod względem administracyjnym rozpatrywana inwestycja położona jest w województwie małopolskim, w granicach miejscowości Libiąż. Przewidywana inwestycja będzie zlokalizowana na terenie Zakładu Ciepłowniczego ,,Janina", Ul. Górnicza 23, 32-590 Libiąż, należącego do WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o. z siedzibą w Brzeszczach, 32-620 Brzeszcze, ulica A. Mickiewicza nr 2 (Spółka z Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA).
Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin realizacji zamówienia: najpóźniej do dnia 07.11.2022r.

Wymagania:
WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o. z siedzibą w Brzeszczach prowadzi działalność, o której mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2) i 3) PZP (działalność sektorowa), polegającą na tworzeniu sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją, przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej, gazu lub ciepła lub dostarczaniu energii elektrycznej, gazu albo ciepła do takich sieci lub kierowaniu takimi sieciami.
100 % udziałów WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o. należy do WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. (KRS 0000041516), której jedynym udziałowcem jest WĘGLOKOKS S.A. (KRS 0000095342), będąca w całości własnością Skarbu Państwa. W konsekwencji WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o. jest w sposób pośredni zależna od Skarbu Państwa (udziały spółki w ponad 50% należą pośrednio do WĘGLOKOKS S.A.).
Wobec zależności od Skarbu Państwa oraz rodzaju prowadzonej działalności WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o. jest zamawiającym sektorowym w rozumieniu PZP.
Postępowanie w imieniu Zamawiającego prowadzi Organizator postępowania:
WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, KRS: 0000041516, NIP: 6342345716, REGON: 276624896, który jest podmiotem upoważnionym do przygotowania i przeprowadzenia Postępowania w imieniu i na rzecz Zamawiającego na mocy Porozumienia Spółek Grupy WE (,.GK WE") z dnia 1 lipca 2015r. wr brzmieniu nadanym Aneksem nr 1 z dnia 18 lipca 2016 roku oraz zawartych w jego wykonaniu umowy o świadczenie usług gwarancji jakości świadczonych usług wsparcia - wewnątrzgrupowe usługi wspomagające działalność operacyjną Zleceniodawcy (Urnowa SLA).
1.2 Podstawy formalnoprawne przeprowadzenia przetargu.
Ze względu na szacowaną wartość zamówienia poniżej progów unijnych dla zamówień sektorowych na usługi, dostawy i roboty budowlane określonych zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. póz. 2019 z późn. zmianami), zwanej dalej ,,Pzp" i ogłoszonych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w Obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów. (Monitor Polski z 2021 . 1177), do jego udzjelenia przepisów Pzp, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2), nie stosuje się.
Przeprowadzenie przetargu i jego rozstrzygnięcie nastąpi na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwana ,,SIWZ") oraz ,,Regulaminu Udzielania Zamówień przez Spółki GK WE", który stanowi załącznik nr 8 do ,,Polityki Udzielania Zamówień przez WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o.", obowiązującego u Zamawiającego zgodnie z Uchwałą nr 61/VII/2017 z dnia 13.12.2017r.
1.3 Tryb postępowania zakupowego
Postępowanie zakupowe prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z negocjacjami, z zachowaniem zasad określonych w ,,Regulaminie Udzielania Zamówień przez Spółki GK WE", który stanowi załącznik nr 8 do ,,Polityki Udzielania Zamówień przez WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o. obowiązującym u Zamawiającego zgodnie z Uchwałą nr 61/VII/2017 z dnia 13.12.2017r.
Procedura przetargowa obejmuje:
1) Ogłoszenie o przetargu,
2) złożenie przez Oferentów ofert, zgodnych ze Specyfikacją Istotnych Warunków' Zamówienia, dalej ,,SIWZ",
3) zaproszenie i przeprowadzenie negocjacji/aukcji z oferentami, którzy nie zostali wykluczeni oraz złożyli oferty' nie podlegające odrzuceniu,
4) wyłonienie najkorzystniejszej dla Zamawiającego oferty zgodnie z SIWZ,
5) zatwierdzenie wyniku postępowania zakupowego zgodnie z ,,Regulaminem",
6) poinformowanie Oferentów o wynikach przetargu zgodnie z SIWZ,
7) zawarcie umowy zakupowej.
1.4 Oferty częściowe i wariantowe
W przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.
Składana oferta winna obejmować cały zakres rzeczowy opisany w pkt. 2 SIWZ.
Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatyw ne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się również podmioty występujące wspólnie.
Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta przez Zamawiającego Umowa wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ - ,,Projekt Umowy".
2.2 Dodatkowe wymagania i informacje
Zamawiający wymaga udzjelenia gwarancji na wykonany przedmiot Umowy na warunkach opisanych w Załącznik nr 1 do SIWZ - ,,Projekt Umowy".
2.3 Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających
Zamawiający nie przewiduje udzjelenia zamówień uzupełniających.
2.4 Zasady współpracy i obowiązki stron
Prawa i obowiązki stron określa Projekt Umowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ.
Wynagrodzenie za realizację zamówienia zapłacone zostanie przez Zamawiającego w terminie 30 dni (jeżeli Wykonawca ma status mikro przedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy) lub 45 dni (jeżeli Wykonawca ma status dużego przedsiębiorcy). Wymagane jest złożenie Oświadczenia przez Wykonawcę, które dokonywane jest przez odpowiednie wypełnienie ust. 4 formularza oferty, który stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ - ,,OFERTA - Formularz cenowy oferty".
Zamawiający dopuszcza przesyłanie przez Wykonawcę faktur w formie elektronicznej. Jeżeli Wykonawca zamierza skorzystać z uprawnienia do przesyłania e-faktur, winien złożyć stosowne Ośw iadczenie w tym zakresie podając jednocześnie informacje o adresach e-mail, z których będzie przesyłał e-faktury, a także o adresie e-mail, na który Zamawiający ma przesłać Oświadczenie
o akceptacji przesyłania faktur w formie elektronicznej.
Skorzystanie przez Wykonawcę z uprawnienia do przesyłania e-faktur wymaga odpowiedniego wypełnienia ust. 3 formularza oferty, który stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ - ,,OFERTA -Formularz cenowy oferty ".
Dodatkowo Wykonawca będzie zobowiązany do:
Zapoznania się z obowiązującymi w WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o. Zasadami dla Dostawców/Wykonawców (Wymaganiami w zakresie bhp, ppoż. i ochrony środowiska) wykonujących prace/usługi na terenie Spółek Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA (Załącznik nr 4 do Projektu Umowy) Wykonawca zobowiązany będzie do ich przestrzegania
1 stosowania w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
Zamawiający może przedłużyć Oferentom termin składania ofert z powodów uznanych przez Zamawiającego za istotne, pod warunkiem, że prośba o przesunięcie terminu, wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, o którym mowa w pkt. 9.1 SIWZ (nie wlicza się dnia składania ofert).

Kontakt:
6.2 Osoby do komunikacji z oferentami
Zamawiający informuje, iż do wszelkich kontaktów z Oferentami, oddelegowane zostały następujące
osoby:
1) Informacje w zakresie ogólnym procedury przetargowej;
- Piotr Broniszewski, e-mail: p.broniszewski@weglokoksenergia.pl;
- Wojciech Szczypka, e-mail: w.szczypka@weglokoksenergia.pl
2) sprawy związane z organizowaniem wizji lokalnej:
- Krzysztof Berke, e-mail: k.berke@weglokoksenergia.pl, tel. +48 609560467, w godzinach 8:00 - 14:00 w dni robocze (poniedziałek - piątek).

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.