Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4506z ostatnich 7 dni
19992z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Usługa przeglądu i napraw poprzeglądowych systemów SAP, Oddymiani a, DSO, BMS wraz z...

Przedmiot:

Usługa przeglądu i napraw poprzeglądowych systemów SAP, Oddymiani a, DSO, BMS wraz z wentylacją pożarową

Data zamieszczenia: 2022-06-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Filharmonia im H Wieniawskiego w Lublinie
ul. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-029 Lublin
powiat: Lublin
Telefon (081) 531 51 20
zamowienia@filharmonialubelska.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon (081) 531 51
Termin składania ofert: 2022-06-27 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa oraz adr es Zamawiająceg o:
Instytucje wspó lnie prowadzą ce postępowanie zakupowe:
1) Filharmonia im. Henry ka Wieniawskiego w Lublinie (Organizator postępowania,
zwany dalej Zamawiającym) , Ul. Marii Curie -Skłodowskiej 5 ,20-029 Lublin
2) Teatr Muzyczny w L ublinie , Ul. Marii Curie -Skłodowskiej 5 , 20-029 Lublin.
Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie, działając na podstawie procedury
właściwej do zamówień, o których mowa w ,,Regulaminie udzielania zamówień
publicznych nie podlegających ustawie Prawo zamówień publicznych ", zaprasza
do złożenia oferty w przedmioci e zamówienia pn. ,,Usługa przeglądu i napraw
poprzeglądowych systemów SAP, Oddymiani a, DSO, BMS wraz z wentylacją
pożarową w budynku Filharmonii im. H. Wieniawskiego i Teatru M uzycznego w
Lublinie - Zakres zam ówienia nr 1 oraz usługa przeglądów i napraw
poprzeglądowych systemów SSWN,KD i CCTV w budynku Filharmonii im. H.
Wieniawskiego i Teatry M uzycznego w Lublinie - Zakres zamówienia nr 2", na
formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Zaproszenia .
Każdy z Zamawiających zawrze samodzielni e umowę z wybranym Wyk onawcą.
Tryb udziel eni a zamówienia:
Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2 019 roku Prawo
Zamówień Publicznych zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy - wartość netto
zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 złotyc h netto, przeprowadzane będzie
zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych Filharmonii im. H.
Wieniawskiego w Lublinie.
Opis przedmiot u zamówieni a or az termin wykonania usługi :
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądu i napraw poprzeglądowy ch systemów
SAP, Oddym iania, DSO, BMS wraz z we ntylacją pożarową, SSWN, KD, CCTV w budynku
Filharmonii im. H. Wieniawskiego i Teatru M uzycznego w Lublinie . Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 - Opis przedm iotu zamówienia .

Dokument nr: ZP/332/39/DT/2022

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 27-06-2022 r. do godz. 12: 00 (oferty złożone po tym
terminie nie będą rozpatrywane , a tym samym nie wezmą udziału w postępowa niu).
Ofertę należy prze słać pocztą elektroniczną e -mail na adres :
zamówienia@filharmonialubelska.pl lub dostarczyć w zapieczętowanej
nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem ,,Zapytanie ofertowe - Usługa przeglądu i
napraw poprzeglądowych systemów SAP, Oddym iani a, DSO, BMS wraz z w entylacją
pożarową w budynku Filharmonii im. H. Wieniawskiego i Teatru M uzycznego w Lublinie

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówieni a: 12 miesięcy od dnia po dpisania umowy .

Wymagania:
Wykaz kryteriów, jaki mi będzie kier ował się Zamawiający przy wyborze oferty:
Wybór Wykonawcy zostanie dokonany spośró d ofert zło żonych w sposób, terminie
i formie określonej w niniejszym Zaprosze niu.
Przy wyborze naj korzy stniejszej oferty Zamawiający zastosuje kryterium cena oferty -
100%.
Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów, zaś pozostałe oferty będą oceniane na
podstawie wzoru: L iczba punktów = (cena najtańsze j oferty : cena badanej of erty) x
100.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
- Zakres zamówienia nr 1 oraz usługa przeglądów i napraw poprzeglądowych systemów
SSWN,KD i CCTV w budynku Fi lharmonii im. H. Wieniawskiego i Teatry Muzycznego w
Lublinie - Zakres zam ówienia nr 2"nie otwierać pr zed dniem 27.06.2022r. godziną
12:00 Dotyczy Zadania nr ZP/332/39/DT/2022 ", do sekretariatu Filharmonii , ul. M.
Curie -Skłodowskiej 5 .
c) Oferty niekompletne o raz złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane, a tym
samym nie wezmą udziału w postępowaniu. Liczy się data wpływu oferty do
Zamawiającego.
d) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej doręczenia Zamawiającemu, decyduje
data i godzina dotarcia pr zesyłki na adres e-mailowy lub do siedziby Zamawiającego,
a nie data nadania oferty ani wysłania jej ze skrzynki pocztowej (e -mail) Oferenta.
7. Informacja na temat dokumentów, jaki e nal eży złożyć wraz z ofer tą:
a) Ofertę należy sporządzić z wykorzystaniem wzoru Formularza
ofertowego/ cenowego, stanowiącego Załącznik nr 2 do Zaproszenia.
b) Oferta musi być podpisana przez osobę/o soby upoważnione do składania w imieniu
Wykonawcy oświadczeń woli.
c) W przypadku ustanowienia pełnomocnika Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz
z ofertą pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawc y, w tym do składania w
imieniu Wykonawcy oświadczeń woli. Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać,
do jakich czy nności prawnych dana osoba/y została/y umocowana/ e. Osoba/Osoby
udzielająca/ udziel ające pełnomocnictwa musi/muszą figurować w aktualnym
dokumencie, właściwy m dla formy organizacyjnej Wykonawcy .
d) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2 022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałan ia wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa naro dowego (Dz. U. poz. 835).
8. Warunki j akie muszą s pełniać wykonawcy ubiegaj ący się o przedmiotowe
zamówieni e:
O udzielenie zam ówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy po siadają wiedzę i
doświadczenie potrzebne do realizacji przedmiotu zamówienia : dla Zadania 1:
1. Dysponują co najmniej jedną os obą z min. 2 -letnim doświadczeniem zawodowym,
posiadającą ważne świadectwa kwalifikacy jne upr awniające do zajmowania się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci n a stanowisku dozoru i eksploatacji (G1),
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pra cy i Polityki Społecznej z dnia 28
kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwier dzania posiadania kwalifikacji
2przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń , instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz.
828 ze zm.) oraz osobami posiadającymi następujące uprawnienia:
1) w zakresie systemu BMS i wentylacji pożarowej:
a) Certyfikat/szkolenie producenta systemu BMS z zakresu obsługi systemów TAC
Xenta/TAC Vista - sieci klas yczne;
2) w zakresie systemu SAP, Oddymiania, D SO:
?uprawnienia na system SAP ESSER Flex -ES, potwierdzone uko ńczo nym szkoleniem
przez producenta/dystrybutora systemu;
? uprawnienia i Honeywell na system DSO Variodyn D1, potwierdzone ukończo nym
szkoleniem przez p roducenta/ dystrybutora systemu;
?uprawnienia systemu wizualizacji WINMAG plus, potwierdzone ukończonym
szkoleniem przez producenta/ dystrybutora systemu.
Zamawiający dopuszcza posiadanie przez jedną osobę zarówno ważnego świadectwa
kwalifikacyjnego uprawniają cego do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i
sieci na stanowisku do zoru i eksploatacji oraz uprawnienia z pkt 1 zakresie systemu
BMS i wentylacji pożarowej i z pkt 2 w zakresie systemu SAP, Oddymiania, DSO.
2. Wymagania dotyczące uprawnień dla Zadani a 2:
Zamawiający wymaga, by Wykonawca dysponował oraz skierował do realizacji
zamówienia co najmniej 1 osobą posiadającą wpis na listę kwalifiko wanych
pracowników zabezpieczenia technicznego.
3. Wykonawca potwierdza spełnienie warunkó w w drodze oświad czenia zawartego w
Formularzu ofertowym /cenowym .
9. Waluta, w jaki ej będą prowadzone r ozlicze nia związane z r ealizacją niniejszeg o
zamówieni a:
a) Cena oferty musi być podana przez Wykonawcę w PLN.
b) W przypadku udzielenia zamówienia, rozliczenia Zamawiającego z W ykonawcą będą
realizowane w walucie polskiej - PLN. Zamawiający nie do puszcza m ożliwości
rozliczenia w walucie obcej.
11. Informacja o wyborze oferty :
O wyborze najkorzystniejsze j oferty, Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy
złożyli oferty za pomocą poczty elektronicz nej w drodze wiadomości e-mail (na adres
wskazany w ofercie) o raz zamieści informację w miejscu publikacji Zaproszenia .
12. Pozostałe formal ności :
a) Zamawiający zas trzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zaprosze nia
do składania ofert, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o
wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zaproszenia do składania ofert zostanie
przekazana Wykonawcom, którzy z łożyli ofertę za pomocą poczty elektronicznej w
drodze wiadom ości e-mail (na adres wskazany w ofercie) oraz zamie szczona w miejscu
publikacji Zaproszenia .
3b) Jeżeli wprowadzone z miany lub uzupełnienia treści Zaproszenia będą wymagały
zmiany treści ofert, Za mawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na
dokonanie zmian w ofercie.
c) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
d) Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 3 0 dni , licząc od
dnia upływu terminu składania oferty. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
e) W wyniku postępowania Zamawiający może zawrzeć umowę na real izację
przedmiotu zamówienia z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 .
f) Zamawiający zast rzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym
etapie, w przypadkach uzasadnionych, w sz czególności jeżeli cena najkorzystniejszej
oferty przekroczy kwo tę, jaką Zamawia jący może przeznaczyć na wykonanie
przedmiotowej usługi.
g) Zamawiający zastrze ga sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny.
h) Zamawiający zastrzega sobie moż liwość unieważnienia postępowania, gdy
postepowanie będzie obarczo ne wadą uniemo żliwiająca zawarcie umowy.
i) W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od po dpisania umowy z Zamawiającym,
możliwe jest po dpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w niniejszym
postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktó w.
j) O terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę w terminie kilku
dni o d informacji o wynikach postępowania.
k) W przypadku, gdy złożono dwie lub więcej ofert o takiej samej ( najniższej) cenie,
Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy złożyli równie korzystne oferty, do
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy ,
składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w
złożonych ofertach. Zamawiając y dokonuje następnie wyboru tej oferty, która
przedstawia niżs zą cenę.
l) Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspó lnie o udzielenie zamówienia
zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy wymaga przedłożenia umowy
regulującej współpracę tych Wyko nawców. W umowie tej w szczególności określony
musi być m. in. pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym ora z do
wystawiania dokumentów związanych z płatnościami.
m) Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
? wezwania Wykonawcy do złożenia uzupełnień oraz wyjaśnień dotyczących ofert,
? wezwania Wykonawcy do przedłożen ia dodatkowych dokumentów
potwierdzających info rmacje z awarte w ofercie,
? poprawienia oczywisty ch lub nieistotnych o myłek w ofercie .

Kontakt:
Osoby upoważni one do k ontaktu z Wykonawcami:
Aneta Suska e-mail: zamowienia@f ilharmonialubelska.pl

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.