Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4506z ostatnich 7 dni
19992z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostosowanie pomieszczeń łazienek

Przedmiot:

Dostosowanie pomieszczeń łazienek

Data zamieszczenia: 2022-06-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Brodnica
ul. Parkowa 2
63-112 Brodnica
powiat: śremski
tel. +48 61 2842500, tel. 61 28 42 510
ug@brodnica.net.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Brodnica
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 61 2842500,
Termin składania ofert: 2022-07-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
W związku z realizacją projektu grantowego pn. ,,Dostępna szkoła- innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Gmina Brodnica ogłasza zapytanie ofertowe na realizację zamówienia polegającego na

dostosowaniu pomieszczeń łazienek do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami w szkołach podstawowych biorących udział w projekcie

1) Zamówienie dotyczy pomieszczeń łazienek w szkołach podstawowych:
a) Szkoła Podstawowa im. Hymnu Narodowego w Brodnicy - 1 pomieszczenie - obmiar prac do wykonania stanowi załącznik nr 1 do niniejszego postępowania;
b) Szkoła Podstawowa im. gen. J. Wybickiego w Manieczkach - 1 pomieszczenie - obmiar prac do wykonania stanowi załącznik nr 2 do niniejszego postępowania;
Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty odbycie wizji lokalnej w pomieszczeniach przeznaczonych do dostosowania, celem właściwej wyceny oferty.

Dokument nr: UG.OK.041.1.2021, DS/30/2022

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w elektronicznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej Gminy Brodnica dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/brodnica
do 5 lipca 2022 r. do godz. 9:00.

Miejsce i termin realizacji:
2) Adres realizacji zamówienia
a) Szkoła Podstawowa im. Gen. Józefa Wybickiego w Manieczkach, Manieczki, Ul. Szkolna 6, 63-112 Brodnica;
b) Szkoła Podstawowa im. Hymnu Narodowego w Brodnicy, Ul. Główna 61,
63-112 Brodnica;
3) Termin realizacji: nie później niż do dnia 31 sierpnia 2022 r.

Wymagania:
2. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA.

1) Zamawiający w niniejszym postępowaniu stawia warunek udziału w zakresie zdolności technicznej i zawodowej. Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże, że wykonał należycie, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie
co najmniej 1 zamówienie w przedmiocie zbliżonym do przedmiotu zamówienia (remont pomieszczeń, dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami) o wartości nie mniejszej niż 20 000.00 zł brutto . Środkiem dowodowym potwierdzającym spełnienie warunku udziału w postępowaniu, jest przedłożenie wraz z ofertą wykazu zamówień zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, z którego jednoznacznie wynikać będzie, iż Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu wraz z dokumentem określającym czy to zamówienie zostało wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego zamówienie zostało wykonane. Wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.
2) Wykluczone z postępowania są podmioty powiązane kapitałowo i osobowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy,
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów akcji;
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu, Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.
3) Wykluczone z postępowania są podmioty podlegające wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust.1 w związku z ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz.835) zwaną dalej ,,UOBN". Zgodnie
z art. 7 ust. 1 w związku z ust. 9 UOBN z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza Wykonawcę:
a) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 UOBN;
b) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 UOBN;
c) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 UOBN.
3. Wykluczenie, o którym mowa w pkt. 3 następować będzie na okres trwania w/w okoliczności. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 UOBN, Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.
Na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu, Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zapytania
3. KRYTERIA OCENY OFERT

Kryteria oceny ofert:
1) cena (100% - max. 100 pkt) - cena ofertowa winna zostać podana z dokładnością dwóch miejsc po przecinku w rozbiciu na kwotę netto, stawkę podatku VAT oraz kwotę brutto. Przy rozbieżnościach matematycznych w sposobie obliczenia ceny, Zamawiający informuje, iż za obowiązującą cenę oferty będzie uznawać podaną w ofercie kwotę brutto.

4. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
1) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała najkorzystniejszy bilans punktowy w ramach określonych w punkcie 3 kryteriów oceny oraz pochodzi od Wykonawcy spełniającego warunek udziału w postępowaniu i niepodlegającemu wykluczeniu.
2) Minimalny termin płatności faktury na jaki wyrazi zgodę Zamawiający wynosi 7 dni od dnia przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury. Maksymalny termin płatności faktury, zgodnie z art. 8 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 893),
w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny, nie może wynosić więcej niż 30 dni.
4) O wyniku Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie.
5) Z Wykonawcą, który został uznany za najkorzystniejszego, zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania. Umowa zostanie zawarta w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od przekazania informacji o wyborze oferty.
Oferta powinna zostać złożona w formie elektronicznej (podpis kwalifikowany), lub postaci elektronicznej podpisanej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2) Oferta musi zostać podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu, który składa ofertę. Jeżeli prawo do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych podmiotu (np. CEiDG/KRS), do oferty należy załączyć upoważnienie do czynności związanych z niniejszym postępowaniem.
5. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKLUCZENIA I UNIEWAŻNIENIA ZAPYTANIA
1) Jeżeli podmiot, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od przyjęcia zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę następną w kolejności pod względem uzyskanych punktów w ramach kryteriów oceny ofert.
2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji zaoferowanej ceny, w przypadku, gdy założone w projekcie środki okażą się niewystarczające.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu
w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego, niespełniania przez żadną z ofert minimalnych wymaganych przez Zamawiającego parametrów lub przekroczenia przez oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę, ceny za realizację zamówienia, o czym powiadomi przesyłając informację do oferentów, których oferty Zamawiający otrzymał.
4) Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji z każdym z oferentów, który nie został wykluczony z postępowania.

Kontakt:
Osobą do kontaktu w sprawie zamówienia jest Inspektor Wiesława Franczak - tel. 61 28 42 510 (pon. - pt. 8:00 - 14:00), e-mail: oswiata@brodnica.net.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.