Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4506z ostatnich 7 dni
19992z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej

Data zamieszczenia: 2022-06-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ODDZIAŁ TERENOWY W OPOLU
1 Maja 6
45-068 Opole
powiat: Opole
77/4000-900
zamowienia.publiczne.opole@kowr.gov.pl
https://kowr.eb2b.com.pl/open-auctions.html
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 77/4000-900
Termin składania ofert: 2022-06-29 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA (sprzedaż) energii elektrycznej do nieruchomości będących we władaniu Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Opolu na okres 12 miesięcy.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym lokalizacja obiektu, przewidziane zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie obowiązywania umowy, rodzaj taryf i moc przyłączeniową określono w załączniku nr 4 do swz.
2) Wskazane w załączniku nr 4 do swz ilości są wartościami szacunkowymi (obliczonymi na podstawie bieżącego zużycia energii w roku 2021r./2022r.) nieodzwierciedlającymi realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Rzeczywiste rozliczenia za dostawę energii elektrycznej odbywać się będą na podstawie bieżących wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych według stawek wynikających ze złożonej przez Wykonawcę oferty. Wskazane w ofercie stawki będą niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy.
3) Łączną ilość energii elektrycznej dostarczaną w okresie realizacji Umowy w ramach zamówienia do wszystkich punktów poboru energii elektrycznej opisanych w załączniku nr 4 do swz prognozuje się na poziomie 168 847,90 kWh.
4) Zamawiający gwarantuje, iż zrealizuje zamówienie na poziomie nie niższym, niż 60 % łącznego wolumenu określonego w pkt 3).
5) DOSTAWA energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. - prawo energetyczne (Dz. U. z 2021r., poz. 716 j.t. z p.zm.) oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy w szczególności w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dn. 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, (Dz.U. 2007 nr 93 poz. 623 ze zmianami), taryfie dla energii elektrycznej sprzedawcy, Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucji (IRiESD) oraz ogólnie obowiązujących przepisach prawnych.
6) Zamawiający informuje, że posiada obowiązujące umowy na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej. Umowy dystrybucyjne dot. wszystkich pozycji wskazanych w załączniku nr 4 do swz zawarte są na czas nieokreślony.
7) Umowa dla poszczególnych miejsc dostarczania energii elektrycznej z nowym Wykonawcą będzie obowiązywać po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy oraz przyjęcia umowy przez OSD. Zamawiający wymaga ciągłości dostaw.
8) Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca przygotował wzór pełnomocnictwa do zgłoszenia umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD, zawierający zapisy uwzględniające aktualne zapisy IRiESD OSD. Zamawiający udzieli wybranemu Wykonawcy wszystkich niezbędnych informacji i dokumentów z tym związanych.
9) Wykonawca otrzyma, najpóźniej w dniu podpisania umowy w formie pisemnej jak również edytowalnej wersji elektronicznej w formacie xls wszystkie niezbędne informacje i dokumenty potrzebne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.
10) Zamawiający informuje, że będzie samodzielnie kontrolował wydatkowanie środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia.
11) Pozostałe informacje o przedmiocie zamówienia zostały zawarte w istotnych postanowieniach umowy - załącznik nr 3 do swz.
12) Zawarcie umowy na dostawę energii elektrycznej zostanie zawarta wg wzorów umów powszechnie stosowanych przez dostawców energii elektrycznej oraz zostanie uzupełniona o istotne postanowienia umowy, stanowiący Załącznik nr 3 do swz. Istotne postanowienia umowy zostaną uzupełnione o zapisy wynikające ze złożonej oferty, z uwzględnieniem ewentualnych nowych propozycji przedstawionych w ofercie dodatkowej.

CPV: 09310000-5

Dokument nr: 2022/BZP 00217349, OP.WOP.ZP.5.2022.D

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-06-29 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://kowr.eb2b.com.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://kowr.eb2b.com.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 11.1. Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia odbywa się w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy
Zakupowej pod adresem https://kowr.eb2b.com.pl/ i pod numerem postępowania wskazanym w ust. 11.17 SWZ.
11.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na
Platformie Zakupowej. Zarejestrowanie i utrzymywanie konta na Platformie Zakupowej oraz korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
11.3. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy Zakupowej określa Regulamin Platformy Zakupowej dostępny
pod adresem internetowym https://platforma.eb2b.com.pl/user/terms. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując (w przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej), akceptuje
warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie oraz uznaje go za wiążący. Wykonawca korzystając z Platformy
zobowiązuje się do przestrzegania postanowień zawartych w ww. instrukcji oraz w regulaminie Platformy.
11.4. Wszelkie dokumenty, oświadczenia, informacje, o których mowa w SWZ, należy wczytać jako załączniki na Platformie, według
Instrukcji korzystania z Platformy, dostępnej dla zalogowanych użytkowników w zakładce ,,Pomoc" - ,,Instrukcje".
11.8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 50 MB.
11.9. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452),, określa następujące
niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s;
2) komputer klasy PC lub PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 4GB Ram, procesor Intel IV 4GHZ, jeden z
systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Acrobat Reader.
11.10. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie sporządzania elektronicznych dokumentów oraz komunikacji
elektronicznej określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
1) wszelkie operacje na Platformie opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy;
2) plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w systemie jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia
pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;
3) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss), znajdującą się po prawej stronie dokumentu w kolumnie ,,Data przesłania".
11.11. Za datę przekazania na Platformę oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków
dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w
postępowaniu, przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy. Potwierdzeniem prawidłowo przekazanego (dokumentu
elektronicznego) jest automatyczne wygenerowanie komunikatu systemowego o treści ,,Plik został przesłany", po każdej prawidłowo
wykonanej operacji.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://kowr.eb2b.com.pl/open-auctions.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-06-29 09:45
Miejsce składania ofert: https://kowr.eb2b.com.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: OP.WOP.ZP.5.2022.D
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 218117,72 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym lokalizacja obiektu, przewidziane zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie obowiązywania umowy, rodzaj taryf i moc przyłączeniową określono w załączniku nr 4 do swz.
2) Wskazane w załączniku nr 4 do swz ilości są wartościami szacunkowymi (obliczonymi na podstawie bieżącego zużycia energii w roku 2021r./2022r.) nieodzwierciedlającymi realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Rzeczywiste rozliczenia za dostawę energii elektrycznej odbywać się będą na podstawie bieżących wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych według stawek wynikających ze złożonej przez Wykonawcę oferty. Wskazane w ofercie stawki będą niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy.
3) Łączną ilość energii elektrycznej dostarczaną w okresie realizacji Umowy w ramach zamówienia do wszystkich punktów poboru energii elektrycznej opisanych w załączniku nr 4 do swz prognozuje się na poziomie 168 847,90 kWh.
4) Zamawiający gwarantuje, iż zrealizuje zamówienie na poziomie nie niższym, niż 60 % łącznego wolumenu określonego w pkt 3).
5) Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. - prawo energetyczne (Dz. U. z 2021r., poz. 716 j.t. z p.zm.) oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy w szczególności w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dn. 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, (Dz.U. 2007 nr 93 poz. 623 ze zmianami), taryfie dla energii elektrycznej sprzedawcy, Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucji (IRiESD) oraz ogólnie obowiązujących przepisach prawnych.
6) Zamawiający informuje, że posiada obowiązujące umowy na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej. Umowy dystrybucyjne dot. wszystkich pozycji wskazanych w załączniku nr 4 do swz zawarte są na czas nieokreślony.
7) Umowa dla poszczególnych miejsc dostarczania energii elektrycznej z nowym Wykonawcą będzie obowiązywać po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy oraz przyjęcia umowy przez OSD. Zamawiający wymaga ciągłości dostaw.
8) Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca przygotował wzór pełnomocnictwa do zgłoszenia umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD, zawierający zapisy uwzględniające aktualne zapisy IRiESD OSD. Zamawiający udzieli wybranemu Wykonawcy wszystkich niezbędnych informacji i dokumentów z tym związanych.
9) Wykonawca otrzyma, najpóźniej w dniu podpisania umowy w formie pisemnej jak również edytowalnej wersji elektronicznej w formacie xls wszystkie niezbędne informacje i dokumenty potrzebne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.
10) Zamawiający informuje, że będzie samodzielnie kontrolował wydatkowanie środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia.
11) Pozostałe informacje o przedmiocie zamówienia zostały zawarte w istotnych postanowieniach umowy - załącznik nr 3 do swz.
12) Zawarcie umowy na dostawę energii elektrycznej zostanie zawarta wg wzorów umów powszechnie stosowanych przez dostawców energii elektrycznej oraz zostanie uzupełniona o istotne postanowienia umowy, stanowiący Załącznik nr 3 do swz. Istotne postanowienia umowy zostaną uzupełnione o zapisy wynikające ze złożonej oferty, z uwzględnieniem ewentualnych nowych propozycji przedstawionych w ofercie dodatkowej.
4.2.6.) Główny kod CPV: 09310000-5 - Elektryczność
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny. Porównywaną ceną
będzie łączna cena brutto za realizację zamówienia.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu energią elektryczną, na podstawie
aktualnej koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. -
Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2021 r. poz.716 ze zm.);
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: odpis lub informacja z
Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4
ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: aktualna
koncesja na wykonywanie działalności w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2021 r. poz.716 ze zm.);
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej oferty, przez dwa lub więcej podmiotów), pod warunkiem, że taka oferta będzie spełniać następujące wymagania:
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, zgodnie z art. 58 ust 2 ustawy Pzp muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę;
2) Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę; UWAGA: pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej (pkt 1 i 2) może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów wspólnie składających ofertę;
3) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika);
4) Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z Wykonawcą występującym jako Pełnomocnik pozostałych;
5) Wskazanie lidera w druku oferty (w przypadku oferty złożonej przez konsorcjum);
10.2. W przypadku gdy oferta wspólna Wykonawcy zostanie najwyżej oceniona, Wykonawca przed udzieleniem zamówienia, składa na wezwanie Zamawiającego dokumenty o których mowa w rozdziale IX ust. 9.3. swz, przy czym dokumenty wymienione w rozdziale IX ust. 9.3. pkt 1) swz składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
10.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podst. art. 108 ust. 1, art. 109. ust. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy Pzp oraz na podstawie przesłanek określonych w rozdziale VIII ust. 8.5 swz.
10.4. Nie dopuszcza się uczestniczenia danego Wykonawcy w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym również jest złożenie przez jednego Wykonawcę równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
10.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
10.6. W odniesieniu do warunku dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w ust. 8.1. pkt 1 swz zostanie on spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada wymagane uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie obrotu energią elektryczną i zrealizuje dostawy do których realizacji te uprawnienia są wymagane. W tym przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust 4 ustawy Pzp, z którego będzie wynikać, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do swz. (forma złożenia oświadczenia została opisana w ust. 16.5. i 16.6. swz)
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały szczegółowo opisane w istotnych postanowieniach
umowy - załącznik nr 3 do swz oraz w rozdziale XXI swz.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny. Porównywaną ceną
będzie łączna cena brutto za realizację zamówienia.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-07-28

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.