Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
16z dziś
4919z ostatnich 7 dni
19700z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Remont dachu, w tym remont instalacji odgromowej

Ogłoszenie z bezpłatnym dostępem.
Przedmiot:

Remont dachu, w tym remont instalacji odgromowej

Data zamieszczenia: 2022-06-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Rynarcice
Rynarcice 1
59-305 Rynarcice
powiat: lubiński
76 749 21 00, tel. 609 618 813
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Rynarcice
Wadium: ---
Nr telefonu: 76 749 21 00, tel. 609 618 813
Termin składania ofert: 2022-07-05
Dokumenty do pobrania
2. Przedmiot zamówienia:
Remont dachu, w tym remont instalacji odgromowej budynku mieszkalnego nr 1
w miejscowości Rynarcice.
3. Zakres prac obejmuje:
- rozstawienie rusztowania zewnętrznego rurowego o wysokości do 15m, obmiar 80,000m2
- rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie, obmiar 141,000m2
- rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.
z blachy nienadającej się do użytku, obmiar 180,000m2
- rozebranie rynien z blachy nienadającej się do użytku 21,000m
- rozebranie rur spustowych nienadających się do użytku, obmiar 16,000m
- rozebranie elementów więźb dachowych - opłacenie dachu o odstępie łat ponad 24cm,
obmiar 141,000m2
- wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze, obmiar 24,800m
- wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzały, obmiar 12,000m
- wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi, obmiar 5,000 szt
- boazeria z listew drewnianych o szerokości pow. 45mm, obmiar 32,000m2
- boazeria z listew drewnianych - lakierowanie, obmiar 32,000m2
- jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania
preparatem, obmiar 141,000m2
- rozebranie elementów więźb dachowych - ławy kominiarskie, obmiar 3,000m
- wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5m, obmiar 2,000szt
- rozebranie kominów wolnostojących, obmiar 1,200m3
- wieloprzewodowe kominy wolnostojące z cegieł o przekroju przewodu 1/82x1/2 ceg.,
obmiar 1,200m3
- spoinowanie ścian zaprawą cementową barwioną, obmiar 7,200m2
- ułożenie na krokwiach membrany dachowej, obmiar 141,000m2
- przycięcie i przybicie kontrłat i łat, obmiar 141,000m2
- obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm, obmiar
18,000m2
- założenie pasów usztywniających o szerokości 0,2m, obmiar 8,000m
- montaż barier śniegowych, obmiar 21,000m
- rynny dachowe półokrągłe o średnicy 15cm z blachy ocynkowanej, obmiar 21,000m
- zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej, obmiar 2,000szt
- rury spustowe okrągłe o śre4dnicy 12cm z blachy ocynkowanej, obmiar 16,000m
- włazy dachowe fabrycznie wykończone, obmiar 1,000szt
- pokrycie dachu dachówką - karpiówka ceramiczna w koronkę z przykręceniem wkrętami,
obmiar 141,000m2

- akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory, obmiar 10,500m
- akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie, obmiar 10,500m
- wymiana instalacji odgromowej, obmiar 1,000kpl
- wywiezienie gruzu spryzmowanego, obmiar 10,000m3
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z opinią
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu.

Składanie ofert:
8. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
Ofertę należy złożyć na adres 59-305 Rynarcice 1/2, w terminie do dnia 5 lipca 2022r.
po wcześniejszym powiadomieniu telefonicznym.

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji: do 15.10.2022 r.

Wymagania:
ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych, zwracam się z zapytaniem ofertowym
o przedłożenie oferty w postępowaniu.
Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej obiektu,
po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.
5. Opis kryteriów wyboru oferty oraz sposób i oceny:
- przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się kryterium najniższej
ceny.
- jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,
że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy
złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.
6. Sposób obliczenia ceny oferty:
Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia, w tym również
wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia.
7. Opis sposobu przygotowania oferty:
- ofertę należy złożyć w języku polskim. Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę.
- oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania
wykonawcy. Podpis winien zawierać czytelne imię i nazwisko bądź pieczątkę imienną oraz
podpis lub parafkę. W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba nieuprawniona do
reprezentacji wykonawcy na podstawie załączonych dokumentów, do oferty należy załączyć
stosowne pełnomocnictwo.
- ofertę należy złożyć na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego
- do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy, oraz pełnomocnictwo o ile umocowanie
prawne do reprezentacji wykonawcy nie wynika z przepisów prawa lub dokumentów
rejestrowych (pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii)
9. Badanie i wybór oferty:
- oferty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane
- w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert
- zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszym zaproszeniu do składania ofert i została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru

- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana wszystkim wykonawcom
którzy złożyli ofertę
- w przypadku gdy wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia
umowy zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
- zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udzielenia zamówienia bez wyboru
którejkolwiek ze złożonych ofert lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
- wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca
składający ofertę
11. Okres gwarancji: min. 36 miesięcy, max. 60 miesięcy

Kontakt:
10. Osoba do kontaktu z wykonawcami:
Danuta Leszczyńska tel. 609 618 813

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.