Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4506z ostatnich 7 dni
19992z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Roboty budowlane oraz zakup, dostawa i montaż infrastruktury

Przedmiot:

Roboty budowlane oraz zakup, dostawa i montaż infrastruktury

Data zamieszczenia: 2022-06-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Magiczna Kraina Magdalena Chmarzyńska - Simelius
Miłosza 51/70
80-172 Gdańsk
powiat: Gdańsk
668276924
sekretariat@edu.gpnt.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/114738
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: 668276924
Termin składania ofert: 2022-07-07 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
RPPM.03.01.00-22-0046/20 - Przedszkole ,,EDU TEDDY" w Gdańsku - wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Część 1
Roboty budowlane oraz zakup, dostawa i montaż infrastruktury

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
W związku z realizacją projektu ,,Przedszkole ,,EDU TEDDY" w Gdańsku - wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej" nr RPPM.03.01.00-22.00-22-0046/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 03. Edukacja, Działanie 03.01. Edukacja przedszkolna, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Beneficjent ww. Projektu Magiczna Kraina Magdalena Chmarzyńska - Simelius z siedzibą w Gdańsku ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z procedurą zasady konkurencyjności na prace polegające na dostosowaniu i adaptacji pomieszczeń na potrzeby utworzenia 60 miejsc opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. dostosowania i adaptacji pomieszczeń do potrzeb prowadzenia bieżącej działalności, znajduje się w załączonym zapytaniu ofertowym punkt I przedmiot 1.
Okres gwarancji
24 miesiace
Opis
Zakup, dostarczenie i montaż infrastruktury trwale przytwierdzonej do budynku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w punkcie I przedmiot 2 załączonego zapytania ofertowego.
Okres gwarancji
usługi:24 miesiące, infrastruktura:gwarancja producenta

CPV: 31200000-8, 31214130-9, 45320000-6, 45321000-3, 45331200-8, 45400000-1, 45450000-6, 45453000-7, 45453100-8

Dokument nr: 2022-33499-114738, 1/6/2022

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-07-07

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2022-07

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
pomorskie
Powiat
Gdańsk
Gmina
Gdańsk
Miejscowość
Gdańsk

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
Strony przewiduja mozliwosc dokonania nastepujacych zmian w umowie:
Zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, w przypadku pisemnego uzgodnienia pomiedzy Stronami dotyczacego skrócenia terminu zakonczenia realizacji umowy;
Wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajacego skutkujacych niemozliwoscia dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy;
Zmiany powszechnie obowiazujacych przepisów prawa w zakresie majacym wpływ na realizacje przedmiotu umowy;
Zmiana nazwy, siedziby stron, numerów kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych;
Zmianę zakresu przedmiotu zamówienia wynikłą z decyzji instytucji przyznającej dotację na podstawie realizowanej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu.
W przypadku wystapienia okolicznosci stanowiacych podstawe do zmian postanowien umowy Zamawiajacy zobowiazany jest do niezwłocznego poinformowania na pismie
o tym fakcie Wykonawcy i wystapienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.
Jezeli Zamawiajacy uzna, ze okolicznosci wskazane przez Wykonawce jako stanowiace podstawe do zmiany umowy, nie sa zasadne, Wykonawca zobowiazany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (weryfikacja na podstawie oświadczenia Wykonawcy stanowiącego Załącznik nr 2 niniejszego Zapytania ofertowego). Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia kserokopii dokumentów potwierdzających spełnianie ww. warunku na każdym etapie postępowania.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie zapewniające wykonanie zamówienia (weryfikacja na podstawie oświadczenia Wykonawcy stanowiącego Załącznik nr 2 niniejszego Zapytania ofertowego).
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (weryfikacja na podstawie oświadczenia Wykonawcy stanowiącego Załącznik nr 2 niniejszego Zapytania ofertowego).
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem kadrowym i technicznym zapewniającym wykonanie zamówienia (weryfikacja na podstawie oświadczenia Wykonawcy stanowiącego Załącznik nr 2 niniejszego Zapytania ofertowego).
Typ

Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (weryfikacja na podstawie oświadczenia Wykonawcy stanowiącego Załącznik nr 2 niniejszego Zapytania ofertowego). Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia kserokopii dokumentów potwierdzających spełnianie ww. warunku na każdym etapie postępowania.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie zapewniające wykonanie zamówienia (weryfikacja na podstawie oświadczenia Wykonawcy stanowiącego Załącznik nr 2 niniejszego Zapytania ofertowego).
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (weryfikacja na podstawie oświadczenia Wykonawcy stanowiącego Załącznik nr 2 niniejszego Zapytania ofertowego).
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem kadrowym i technicznym zapewniającym wykonanie zamówienia (weryfikacja na podstawie oświadczenia Wykonawcy stanowiącego Załącznik nr 2 niniejszego Zapytania ofertowego).
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Wykonawca musi zapewnić minimum 24-miesięczną gwarancję na wykonane prace wymienione w punkcie I przedmiot 2. W przypadku zakupionej infrastruktury obowiązuje gwarancja producenta (weryfikacja na podstawie oświadczenia Wykonawcy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2022-06-22
Data ostatniej zmiany
2022-06-22 06:46:25

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena brutto (C) w zł - waga: 60% (max. 60 pkt) W ramach przedmiotowego kryterium, maks. ilość punktów otrzyma najtańsza oferta wg wzoru (pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów): C=(CN: COB)x60 gdzie: C-cena brutto CN-cena najniższa spośród badanych ofert COB-cena oferty badanej
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Termin realizacji w dniach(TRD)-waga: 20%(max. 20 pkt)-czas realizacji, tj. liczone od dnia rozpoczęcia robót budowlanych. Maks. ilość punktów otrzyma oferta zawierająca najkrótszy termin realizacji w dniach, wg wzoru TRD=(TRDN:TRDOB)x20 gdzie:TRD-Termin realizacji w dniach TRDN - Najkrótszy termin
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Długość okresu gwarancji (G)- waga: 20% (max.20 pkt) G = (GOB: GDN) x 20 gdzie: G - Długość gwarancji w dniach GDN - Najdłuższy okres gwarancji w dniach spośród badanych ofert GOB - Okres gwarancji w dniach oferty badanej

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Dagmara Lipińska Lipińska
tel.: 668276924
e-mail: sekretariat@edu.gpnt.pl

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.