Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4506z ostatnich 7 dni
19992z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2022-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Herby
ul. Lubliniecka 33
42-284 Herby
powiat: lubliniecki
tel. 34 3574100 wew. 17
gmina@herby.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Herby
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 34 3574100 wew.
Termin składania ofert: 2022-06-30 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Herby zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie przedmiotowego zadania z uwzględnieniem poniższych wymagań:
1.Rodzaj zamówienia:
Usługa
2. Nazwa zamówienia:
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: ,,Przebudowa Ul. Stawowej w Lisowie - budowa chodnika".
3. Opis przedmiotu zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa Ul. Stawowej w Lisowie - budowa chodnika".
2.Szczegółowy zakres przedmiotu zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa Ul. Stawowej w Lisowie - budowa chodnika" udostępniony jest w wersji elektronicznej na platformie Zamawiającego: https: //portal .smartpzp.pl/gminaherby Postępowanie nr GK.IZ.271.7.2022.P
4. Tryb postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z Zarządzeniem nr IZ.0050.9.2021 Wójta Gminy Herby z dnia 09 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość, bez podatku od towarów i usług, dotycząca jednorazowego zakupu jest mniejsza niż 130 000 złotych. Procedura pełna, umieszczenie treści zapytania ofertowego na stronie internetowej Zamawiającego.

Dokument nr: GK.IZ.271.15.2022.Z

Otwarcie ofert: Otwarcie i ocena ofert zostanie dokonane tego samego dnia.
W dniu otwarcia ofert zostanie sporządzona informacja z otwarcia ofert. Informacja z otwarcia ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego i przekazana wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu drogą mailową.

Składanie ofert:
ł.Ofertę należy przekazać w terminie do dnia: 30.06.2022 r. do godz. 10:00
2.Ofertę można złożyć w formie elektronicznej (dokument podpisany i zeskanowany w pdf) na podany adres e-mail: gmina@herby.pl lub w formie pisemnej, składając ją w Kancelarii Urzędu Gminy Herby Ul. Lubliniecka 33, 42-284 Herby, pok. nr 8. Składając ofertę w formie pisemnej Wykonawca powinien umieścić ofertę, w zamkniętym opakowaniu. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmy) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres: Urząd Gminy Herby Ul. Lubliniecka 33, 42-284 Herby z dopiskiem:
Oferta na: ,,Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. ,,Przebudowa Ul. Stawowej w Lisowie - budowa chodnika" nie otwierać przed dniem 30.06.2022 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia :
Zadanie należy zrealizować w terminie: do dnia 23.08.2022 r.

Wymagania:
Warunki wymagane od Wykonawców:
1). O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
2). O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają określone przez zamawiającego wymagania dotyczące osób skierowanych do realizacji zamówienia. Warunek dysponowania osobami do realizacji zamówienia zostanie uznany za spełniony, gdy Oferent wykaże dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjno - drogowej bez ograniczeń.
Osoba wskazana powyżej Inspektor nadzoru inwestorskiego winna posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia i kwalifikacje niezbędne do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności właściwej do powierzonego stanowiska w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj.Dz.U.2021.2351 ze zm.) lub równoważnymi do nich (w szczególności wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub
wydawanymi obywatelom innych państw w oparciu o stosowne ustawodawstwo, a uznanymi w Polsce).
3) Celem potwierdzenia powyższego warunku, Wykonawcy muszą złożyć Wykaz osób (zgodny ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. Do wykazu należy załączyć kopię uprawnień wymaganych w zapytaniu ofertowym i oraz kopię zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego i posiadania ubezpieczenia OC.
4) Istotne warunki zamówienia określone zostały we wzorze umowy, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
Informacje o dokumentach składających się na ofertę
Na zawartość oferty składa się:
1 ) Wypełniony formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
2 ) Oświadczenie o treści: (zawarte w formularzu ofertowym) Oświadczam (my), że:
a) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadam wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
c) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d) akceptuję wszystkie zapisy zawarte w zapytaniu ofertowym.
e) akceptuje wzór umowy dołączony do zapytania ofertowego oraz zawarte w nim warunki płatności.
f) uzyskałem wszelkie niezbędne informacje do złożenia niniejszej oferty
g) oferta moja jest ważna przez okres 30 dni
3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia - załącznik nr 2.
8. Istotne postanowienia umowy
Szczegółowe obowiązki Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zasady rozliczania zawarto we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Udzielenie zamówienia następuje poprzez zawarcie umowy w formie pisemnej.
9. Kryteria oceny ofert:
Kryterium wyboru oferty będzie najniższa cena ofertowa brutto ( znaczenie 100 % ). Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z niniejszego zapytania ofertowego i obowiązujących przepisów, które wykonawca musi przestrzegać w trakcie realizacji zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków w tym podatek VAT. Cenę należy podać w złotych polskich w postaci cyfrowej i słownej w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej ( złoty polski ). W formularzu ofertowym należy podać cenę za wykonanie całości zamówienia. Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto, podpisując umowę, której wzór stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia w przedmiotowym zamówieniu jest wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art.632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków. Ofertę cenową należy skalkulować w oparciu o opis przedmiotu zamówienia , oraz przeprowadzoną wizję lokalną w terenie. Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej ma obowiązek wykonać wszystkie niezbędne prace, które należy wykonać w celu prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki oferty będą rozpatrywane na podstawie kryterium:
Nr kryt. Opis kryteriów oceny Znaczenie
1. najniższa cena ofertowa brutto 100 %
10. Informacje dotyczące wybory najkorzystniejszej oferty
O wynikach postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wybranemu wykonawcy wskaże telefonicznie, faksem lub e - mailem miejsce i datę podpisania umowy. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.
Ocena ofert zostanie dokonana w terminie nie dłuższym niż dwa dni robocze licząc od dnia otwarcia ofert. Protokół z przeprowadzonego postępowania zostanie zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego i przekazany wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu drogą mailową.
13.Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
Zgodnie z art. 13 ust.ł i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. ł), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Herby ul. Lubliniecka 33, 42-284 Herby tel. 34 3574 100 adres e-mail gmina@herby.pl
? kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: adres e-mail inspektor@odocn.pl tel. 602762036
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: ,,Przebudowa ul. Stawowej w Lisowie - budowa chodnika", prowadzonego w trybie zapytania ofertowego.
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.
? Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w trakcie realizacji procedury postępowania o udzjelenia zamówienia oraz na potrzeby archiwizacji dokumentacji według okresów wskazanych w przepisach szczególnych oraz na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
? podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
Strona 3
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
14. Informacja dla Wykonawców:
1. Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o bilans kryteriów oceny ofert.
2. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną niezgodnie z treścią Zapytania ofertowego.
3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Herby do zawarcia umowy.
4. Zamawiający zastrzega unieważnienie postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
5. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w przypadku gdy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca odstąpił od podpisania umowy, bądź nie wykonał należycie zamówienia dla Zamawiającego - Gminy Herby.

Kontakt:
Dodatkowych informacji udziela Pan Tomasz Cholerzyński tel. 34 3574100 wew. 17 adres e-mail: inwestycje@herby.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.