Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4506z ostatnich 7 dni
19992z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Budowa instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją oraz częściowa przebudowa...

Przedmiot:

Budowa instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją oraz częściowa przebudowa instalacji gazowej z likwidacją piecyków gazowych

Data zamieszczenia: 2022-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia ZODIAK
Al. Rejtana 47
35-326 Rzeszów
powiat: Rzeszów
Tel. 17 865 41 89
smlw@smlw.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: 10 000,00 PLN
Nr telefonu: Tel. 17 865 41 89
Termin składania ofert: 2022-07-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe

na roboty budowlane prowadzone pn. ,,Budowa instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją oraz częściowa przebudowa instalacji gazowej z likwidacją piecyków gazowych
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy Ul. Lenartowicza 19 w Rzeszowie"
3.2. Przedmiotem zamówienia prowadzonego pn. ,,Budowa instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją oraz częściowa przebudowa instalacji gazowej z likwidacją piecyków gazowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy Ul. Lenartowicza 19 w Rzeszowie" jest wykonanie robót budowlanych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr. 19 przy Ul. Lenartowicza w Rzeszowie w zakresie i na warunkach wskazanych w projektach wykonawczych oraz STWiORB.

3.2.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Ze względu na planowaną likwidację dotychczasowego sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej za pomocą przepływowych podgrzewaczy gazowych, konieczna jest budowa instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją oraz częściowa przebudowa instalacji gazowej z likwidacją piecyków gazowych w przedmiotowym budynku.

3.2.2 Zakres robót dla zamówienia :

W ramach przebudowy instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją należy wykonać:
- budowa nowej instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji po trasach wskazanych w części rysunkowej dokumentacji technicznej - poziome rozprowadzenia w piwnicach budynku dla zasilania pionów w szachtach instalacyjnych lub nieczynnych kanałach spalinowych,
- budowa nowej instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji po trasach istniejącego układu rurociągów - poziomy rozprowadzające w piwnicach,
- roboty demontażowe i odkrywkowe dla przeprowadzenia robót w szachtach instalacyjnych i kanałach spalinowych - wykucia w pomieszczeniach łazienek, kuchni i WC wraz z ich odbudową lub wprawieniem drzwiczek rewizyjnych,
- podłączenie instalacji cwu i cyrkulacji do węzła cieplnego w pomieszczeniu wymiennikowni (węzeł w odrębnym opracowaniu/postępowaniu),
- likwidacja piecyków gazowych w miejscu przyłączania cwu,
- likwidacja i trwałe zaślepienie odcinków rur gazowych doprowadzających gaz do demontowanych podgrzewaczy gazowych,
- podłączenie instalacji cwu do istniejących wewnętrznych instalacji mieszkaniowych doprowadzających wodę do punktów czerpalnych,
- wyposażenie nowej instalacji cwu w opomiarowanie wodomierzami z możliwością zdalnego odczytu kompatybilnego z systemem odczytu funkcjonującym w Spółdzielni,
- roboty częściowego demontażu istniejących instalacji cwu i cyrkulacji - po wykonaniu podłączenia mieszkań w celu minimalizowania przerw w dostawie wody,
- montaż uzbrojenia i armatury na sieci przewodów dla zapewnienia poprawnego funkcjonowania
instalacji (np. zawory cyrkulacyjne, odcięcia poszczególnych pionów itp.),
- badania instalacji,
- izolacja orurowania,
- zabudowa otworów montażowych i rewizyjnych, w tym drzwiczkami,
- regulacja parametrów pracy instalacji,
- podłączenie do systemu zdalnego odczytu, uruchomienie i konfiguracja,
- drobne prace budowlane związane z przedmiotowymi robotami
- montaż rurociągów (pionów c.w.u i cyrkulacji ,zasilających lokale)
- montaż armatury instalacyjnej i pomiarowej
- wykonanie izolacji rurociągów
- podłączenie instalacji do indywidualnego węzła cieplnego (węzeł w odrębnym opracowaniu/postępowaniu),
- płukanie całej instalacji,
- przeprowadzenie prób szczelności

CPV: 45310000-3, 45311000-0, 09324000-6, 09323000-9, 09321000-5

Składanie ofert:
11. MIEJSCE, TERMIN i SPOSÓB SKŁADANIA OFERT.
11.1 Oferty należy składać w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej: ,,Budowa instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją oraz częściowa przebudowa instalacji gazowej z likwidacją piecyków gazowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy Ul. Lenartowicza 19 w Rzeszowie".
Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty lub posłańca/ kuriera na adres Zamawiającego:
Spółdzielnia ZODIAK
Al. Rejtana 47
35-326 Rzeszów
lub złożyć osobiście do siedziby Zamawiającego na podany wyżej adres do dnia 15.07.2022r. do godz. 15:00
11.3 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data i godz. wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

4.1 Termin zakończenia realizacji zamówienia :
a) 16 tygodni od daty zawarcia umowy,

4.2. Powyższy termin należy rozumieć jako datę bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego oraz inspektorów nadzoru.

Wymagania:
2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

2.1 Postępowanie prowadzone jest w formie Zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21.12.2020. (MIiR/2014-2020/12(5)) zwane dalej ,,Wytyczne"

2.2 W niniejszym postępowaniu wykorzystano wybrane zapisy ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej ,,ustawą" lub ,,u Pzp".

2.3 Niniejsze postępowanie na roboty budowlane jest zamówieniem o wartości szacunkowej niższej niż progi unijne w rozumieniu art. 3 ustawy.

2.4 Przedmiotowe postępowanie zostanie upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego.

2.5. Zamawiający w prowadzonym postępowaniu będzie stosował tzw. ,,procedurę odwróconą''. Tym samym w pierwszej kolejności dokona oceny złożonych ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2.6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchylał się będzie od zawarcia umowy, Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

8. TERMINY I SPOSÓB PRZEKAZYWANIA ODPOWIEDZI I WYJAŚNIEŃ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

8.1 Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wysyłając pytania na adres: Spółdzielnia ZODIAK, Al. Rejtana 47 ,35-326 Rzeszów
lub drogą elektroniczną na adres e-mail: twiecek@smlw.pl oraz bezpośrednio przez stronę internetową -bazę konkurencyjności gdzie jest zamieszczone ogłoszenie.
8.1 Zamawiający zamieści treść odpowiedzi na zadane pytania na stronie internetowej bazy konkurencyjności www.zodiakrzeszow.pl nie ujawniając źródła zapytania.
8.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia pytań bez odpowiedzi, jeżeli wpłyną one do
Zamawiającego później niż 4 dni przed upływem terminu składania ofert . Dzień składania ofert nie jest
wliczany do w/w terminu końcowego na przesłanie pytań.
8.5 Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem zachowania terminu o którym mowa w pkt.8.4
8.6 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w szczególności warunku pkt.8.4.

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

9.1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
a) 10 000,00 PLN

9.2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach tj:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

9.3 Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:
82 1020 4405 0000 2802 0596 7296
(w tytule przelewu należy wpisać znak sprawy tj: znak sprawy LENARTOWICZA 19_CWU

9.4. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania rachunku Zamawiającego.

9.5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego:
Spółdzielnia ZODIAK
Al. Rejtana 47 35-326 Rzeszów
(sekretariat) lub dołączyć do oferty. Oryginał gwarancji/poręczenia powinien być umieszczony w ofercie w sposób umożliwiający jego zwrot.

9.6. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 15.07.2022 roku do godz. 15:00. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona.

9.7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub innych dokumentów o których mowa w pkt.14.5 oraz 14.7 zapytania ;
3)wybór wykonawcy i zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w szczególności na wskutek nie złożenia lub nie uzupełnienia w wyznaczonym terminie dokumentów wymaganych w postępowaniu pomimo dwukrotnego wezwania przez Zamawiającego do ich złożenia i/lub uzupełnienia.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

10.1 Wykonawca powinien przygotować ofertę na Formularzu ofertowym który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
10.2 Oferta powinna być czytelnie wypełniona przez Wykonawcę, posiadać datę sporządzenia, czytelnie podpisana przez Wykonawcę.
10.3 Ofertę stanowi prawidłowo wypełniony Formularz Ofertowy wraz z wymaganymi załącznikami.
10.4 Ofertę wraz z załącznikami należy dostarczyć podpisaną przez Wykonawcę bądź osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z rejestru bądź ewidencji, lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
10.5 Do formularza oferty należy dołączyć wymagane zapisami zapytania dokumenty, tj.:
a) Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
b) Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału,
c) Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót budowlanych
d) Załącznik nr 5 - Wykaz osób
e) dowody należytego wykonania robót
f) dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia o których mowa w zapytaniu
g)pełnomocnictwo w przypadku, gdy oferta lub inne dokumenty podpisane będą przez Pełnomocnika,
złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie ( jeśli dotyczy )
h)pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, złożone w oryginale ( jeśli dotyczy )
i) Zobowiązania innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia - zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 6 (jeśli dotyczy)
j) Podpisany lub zaparafowany na każdej stronie formularz umowy stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji.

11.4 Termin związania ofertą: 60 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.
12. SPOSÓB OBLICZENIA CENY.
12.1. Obowiązującym wynagrodzeniem będzie wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.459 późn. zm.).
12.2. Ceną oferty jest kwota brutto określona przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
12.3. Cena oferty musi jednoznacznie wynikać z formularza ofertowego.
12.4. Do obliczania ceny brutto oferty Wykonawca powinien zastosować stawkę podatku VAT od towarów i usług zgodną z obowiązującymi przepisami.
12.5. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
12.6. Pod pojęciem ceny ofertowej brutto należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 2017 poz. 1830) tj. wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy.
12.7. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w Zapytaniu ofertowym, dokumentacji projektowej, projektu umowy oraz wszelkie inne koszty jakie są niezbędne do należytego oraz zgodnego z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.np.( koszty utrzymania zaplecza budowy, prace porządkowe, koszty wszelkich robót przygotowawczych oraz inne koszty pośrednie itp.). Brak wyszczególnienia jakichkolwiek robót lub dostaw, koniecznych do wykonania z punktu widzenia celu, jakiemu zamówienie ma służyć, jeżeli nie jest wyjaśniony na etapie postępowania wyłonienia wykonawcy, nie może być traktowany jako roszczenie do wynagrodzenia dodatkowego.
12.8. Rozliczenie i zapłata nastąpi zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy.
12.9. Cena brutto (z VAT) musi być podana cyfrowo i słownie, wyrażona w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (grosze).
12.10. W przypadku wykonawcy zagranicznego, który nie jest zarejestrowany w Polsce, Zamawiający w celu dokonania oceny oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny netto, podatek od towarów i usług, który Zamawiający miałby obowiązek zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
12.11. W przypadku wystąpienia ograniczenia zakresu lub ilości robót Zamawiający potrąci część wynagrodzenia wyliczoną odpowiednio na podstawie kosztorysów cen jednostkowych - załącznika do umowy zawartej z Wykonawcą o których mowa w pkt.14.7 zapytania
12.12. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na zasadach podanych we wzorze umowy - załącznik nr.7 do zapytania ofertowego.

13. BADANIE OFERT i UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

13.1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Zapytaniu ofertowym.

13.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszym Zapytaniu ofertowym warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz otrzyma największą liczbę punktów spośród rozpatrywanych ofert.

13.3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w szczególności w zakresie dokumentów i danych potwierdzających warunki udziału w postępowaniu.

13.4 Zamawiający przewiduje możliwość wezwania wykonawcy do uzupełnienia oferty, w przypadku stwierdzenia, że oferta nie jest kompletna. Wezwanie do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień nie może prowadzić do zmiany treści oferty.

13.5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a) Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia,
b) Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.

13.6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) treść oferty nie odpowiada treści Zapytania ofertowego,
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia tzn. jest niższa o 30% lub więcej niż wartość szacunkowa zamówienia a wykonawca nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają rażąco niskiej ceny jego oferty.
d) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
e) zawiera błędy w obliczeniu ceny których nie można poprawić lub nie zawiera informacji niezbędnych do oceny oferty których nie można uzupełnić.

13.7 Zamawiający w przypadku sytuacji opisanej w ust. 13.6 pkt b) oraz c) będzie wymagał złożenia przez Wykonawcę wyjaśnień w zakresie oraz formie określonej w wezwaniu. Niezłożenie wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego skutkować będzie odrzuceniem oferty.

13.8. Wynik postępowania i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną zamieszczone na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz przekazane drogą elektroniczną Wykonawcom, którzy złożyli oferty.

13.9. Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
c) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.

13.10. Zamawiający drogą elektroniczną poinformuje Wykonawców biorących udział w postepowaniu w przypadku unieważnienia postępowania oraz zamieści komunikat na stronie www.zodiakrzeszow.pl.

14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH NIEZBĘDNYCH DO ZAWARCIA UMOWY Z WYKONAWCĄ

14.1 Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych od daty przesłania e-mailem zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty do wszystkich wykonawców (uczestników postępowania).

14.2 Wykonawca zostanie poinformowany e-mailem lub telefonicznie o terminie i miejscu podpisania umowy.

14.3 Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert zatrzymując wadium, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

14.4 Zamawiający określił umowne warunki realizacji zamówienia w załączniku nr7 do zapytania ofertowego - wzór umowy, z której zapoznaniem się i niewnoszeniem żadnych uwag do niej potwierdza wykonawca podpisem na każdej stronie tejże umowy

14.5 Zamawiający wymaga od wykonawcy, przed podpisaniem umowy, złożenia dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia wraz z dowodem wniesienia opłaty na poczet polisy ubezpieczeniowej.

14.6 Zamawiający wymaga od wykonawcy przed podpisaniem umowy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 7 % ceny brutto podanej w ofercie.

14.6.1 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych
W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form
wskazanych wyżej pod warunkiem każdorazowej akceptacji treści zapisów dokumentów bankowych lub ubezpieczeniowych. Zmiana formy zabezpieczenia wymaga podpisania aneksu do umowy.

Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia poprzez potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy za częściowo wykonane roboty , przy czym pełna kwota zabezpieczenia wg. pkt.14.6 musi zostać utworzona najpóźniej w połowie okresu wykonania umowy.

4.6.2 Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

14.6.3 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.

14.6.4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 82 1020 4405 0000 2802 0596 7296 z podaniem tytułu ,,,,Budowa instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją oraz częściowa przebudowa instalacji gazowej z likwidacją piecyków gazowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Lenartowicza 19 w Rzeszowie".

14.6.5. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

14.6.6 Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi zostać dostarczona w oryginale i nie może w swoich zapisach wychodzić ponad treść umowy łączącej Zamawiającego z Wykonawcą oraz musi gwarantować Zamawiającemu nieodwołalnie i bezwarunkowo zapłatę na pierwsze wezwanie.

14.6.7 Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa nie może wyłączać kar umownych z zakresu gwarancji zabezpieczenia, a kwota gwarancji nie może ulegać zmniejszeniu w miarę wykonania przedmiotu umowy. Gwarancja winna gwarantować Zamawiającemu zapłatę za wszystkie zobowiązania Wykonawcy wynikające z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą (w tym również za zobowiązania wynikające z niniejszego Zapytania ofertowego).

14.6.8 W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

14.6.9. Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 80% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy i uznania przez zamawiającego za należycie wykonanego.

14.6.10 Kwota pozostawiona przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 20 % wysokości zabezpieczenia i zostanie zwrócona najpóźniej w 15 dniu od upływu okresu rękojmi za wady pod warunkiem braku wad.

14.6.11 Zabezpieczenie obejmuje wszelkie kwoty jakich Zamawiający może żądać na podstawie niniejszej umowy w tym: kar umownych, kosztów wykonania zastępczego oraz wszelkich kwot, co do których przysługuje mu prawo potrącenia wynikające z niniejszego Zapytania ofertowego i umowy.

14.7 Wykonawca przed podpisaniem umowy sporządzi i przekaże do akceptacji Zamawiającego kosztorysy cen jednostkowych pozycji zawartych w przedmiarach robót (bez podania ich ilości) które będą stanowić załącznik do umowy.

14.8 W przypadku niedopełnienia przez wykonawcę obowiązków zawartych w pkt. 14.5 ,14.6 oraz 14.7, Zamawiający uzna, że wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, co skutkuje procedurą opisaną w pkt. 14.3.

15.OKREŚLENIE WARUNKÓW ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
15.1 .Wzór umowy stanowi Załącznik 7 do Zapytania ofertowego
15.2 Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, oprócz określonych poniżej.

15.3 Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacji gdy wystąpi co najmniej jedna okoliczność przewidziana we wzorze umowy na podstawie rozdziału 6.5.2 pkt. 20 lit. a ),e ) Wytycznych

15.4 Zamawiający zarówno na etapie wyłonienia wykonawcy jak i w trakcie realizacji zamówienia, nie przewiduje negocjacji żadnego z dokumentów związanych z przedmiotowym zamówieniem (w tym w szczególności umowy i załączników do niej)

16. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
16.1 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
16.2 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
16.3 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
16.4 Wykonawca pokrywa wszelkie koszty poniesione w związku z przygotowaniem oferty i udziałem w postępowaniu.
16.5 Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
W takim przypadku, przed upływem terminu składania ofert Zamawiający musi otrzymać:
a) Oświadczenie w formie pisemnej, że Wykonawca chce dokonać zmian w ofercie. Oświadczenie oraz zmiany do oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.
b) Oświadczenie w formie pisemnej, że Wykonawca wycofuje ofertę. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.
16.6 Wykonawca jest związany ofertą przez 60 dni. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą o oznaczony przez Zamawiającego okres nie dłuższy jednak niż 60 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, albo jeżeli nie jest to możliwe z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

Uwagi:
2.7. Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia ZODIAK
inspektorem ochrony danych osobowych w Spółdzielni ZODIAK jest Grzegorz Pączek, kontakt: adres e-mail: smlw@smlw.pl telefon: 17 8529633
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy , przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z środków UE;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

7. OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY WRAZ Z PODANIEM WAG I SPOSOBU OCENY
OFERT

Kryterium
znaczenie
1) Cena oferty brutto (C)
2) Okres gwarancji jakości (GR)
3) Czas reakcji serwisowej (CR)
80 %
10 %
10%

Uwaga : podane wyżej kryteria oceny oferty są jednakowe dla każdej części zamówienia.

7.1 Kryterium Cena brutto (C) - znaczenie w ocenie 80% = 80 pkt , obliczane wg. wzoru:
Liczba punktów = (C min. /C of.) x 80 pkt
Gdzie: C min. - Cena najniższa spośród wszystkich ofert
C of. -Cena podana w ofercie badanej
Liczba uzyskanych pkt. jest zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku

a)Podana przez Wykonawcę cena jest ceną ryczałtową.
b)Cenę oferty należy wyrazić w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
c)Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego Zapytania ofertowego oraz obejmować wszystkie koszty związane z należytą realizacją przedmiotu zamówienia.

7.2 Okres gwarancji jakości i rękojmi (GR) - znaczenie w ocenie ofert 10% = 10 pkt
Punkty zostaną przyznane na podstawie złożonych informacji w formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, zgodnie z poniższym wzorem:

Okres gwarancji jakości i rękojmi

Liczba punktów za kryterium GR
36 miesięcy
0 pkt
48 miesięcy
5 pkt
60 miesięcy lub więcej
10 pkt

Ocena kryterium GR ma następujące zasady:
a) Zamawiający podał minimalny okres gwarancji jakości dla przedmiotu zamówienia w pkt. 3.3.1 Zapytania ofertowego. Ocenie podlega zadeklarowany przez wykonawcę okres o wartości zgodnej z w/w tabelką. Zadeklarowany okres pośredni np. 50 miesięcy zostanie oceniony jak za okres 48miesięcy
b) W przypadku gdy wykonawca zaoferuje okres gwarancji jakości i rękojmi powyżej określonego maksimum Zamawiający do oceny oferty przyjmie 60 miesięcy oraz 10 pkt.
c) Brak podanych informacji w tym zakresie w formularzu ofertowym oznacza, iż wykonawca nie otrzyma dodatkowych punktów w tym kryterium , chyba że z innego dokumentu złożonego w ofercie wynika inaczej.
d) Zadeklarowanie przez wykonawcę okresu krótszego niż określony w pkt.3.3.1 spowoduje odrzucenie oferty.

7.3 Czas reakcji serwisowej (CR) - znaczenie w ocenie ofert 10% = 10 pkt
Punkty zostaną przyznane na podstawie złożonych informacji w formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, zgodnie z poniższym wzorem:

Czas reakcji serwisowej

Liczba punktów za kryterium CR
Max. 24 godz.
0 pkt
12 godz.
2 pkt
4 godz.
5 pkt
1 godz. lub krócej
10 pkt

Ocena kryterium CR ma następujące zasady:
a) Zamawiający podał maksymalny czas reakcji serwisowej dla przedmiotu zamówienia w pkt. 3.3.7 Zapytania ofertowego określający czas wyłączenia lokalu/lokali od dostawy mediów (energia elektryczna, ciepła woda, centralne ogrzewanie). Ocenie podlega zadeklarowany przez wykonawcę czas o długości zgodnej z w/w tabelką. Zadeklarowany czas pośredni np. 8 godzin zostanie oceniony jak za czas 12 godzin czasu na serwis.
b)W przypadku gdy wykonawca zaoferuje czas reakcji serwisowej poniżej określonego minimum Zamawiający do oceny oferty przyjmie 1 godz. oraz przyporządkowane temu 10 pkt.
c) Brak podanych informacji w tym zakresie w formularzu ofertowym oznacza, iż wykonawca nie otrzyma dodatkowych punktów w tym kryterium, chyba że z innego dokumentu złożonego w ofercie wynika inaczej.
d) Zadeklarowanie przez wykonawcę czasu dłuższego niż określony w pkt.3.3.7 spowoduje odrzucenie oferty.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów Pi obliczona według wzoru:
Pi = C + GR + CR

Kontakt:
8.3 . Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami w sprawie niniejszego zamówienia jest:
Tomasz Więcek, e-mail: twiecek@smlw.pl tel. 728 648 459 w godz. od 8.00 do 14.00

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.