Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
871z dziś
5416z ostatnich 7 dni
20523z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonywanie napraw cząstkowych w nawierzchniach asfaltowych

Przedmiot:

Wykonywanie napraw cząstkowych w nawierzchniach asfaltowych

Data zamieszczenia: 2022-06-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Pod Lasem 62
44-210 Rybnik
powiat: Rybnik
tel. 32 / 43 28 072
Województwo: śląskie
Miasto: Rybnik
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 32 / 43 28 072
Termin składania ofert: 2022-07-08 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wykonywanie napraw cząstkowych w nawierzchniach asfaltowych na terenie działalności
PWiK Sp. z o. o. w Rybniku.

Rozdział 1 - Przedmiot zamówienia.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie napraw cząstkowych w nawierzchniach asfaltowych po robotach awaryjnych i remontowych w drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich na terenie działania PWiK Sp. z o. o. w Rybniku w okresie jednego roku od dnia podpisania umowy.
2. Szczegółowy zakres, miejsce oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia - napraw w nawierzchniach asfaltowych, sprecyzowane będzie każdorazowo w zleceniu przesłanym pocztą, faksem, mailem lub przekazanym osobiście Wykonawcy przez Zamawiającego.
3. Zamawiający w okresie obowiązywania umowy będzie zlecał wykonywanie w/w prac wg bieżących potrzeb.
4. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za organizację placu budowy;
2) oznakowanie i zabezpieczenie robót;
3) realizacja wszelkich robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, z zachowaniem warunków p. poż. i bhp;
4) stosowanie materiałów budowlanych posiadających wymagane prawem świadectwa i atesty,
5) w trakcie realizacji stosowanie się do zaleceń, uwag itp. przekazywanych w ramach nadzoru inwestorskiego;
6) uporządkowanie terenu po zakończeniu prac;
7) usuwanie na bieżąco i na własny koszt materiałów rozbiórkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty wywozu i składowania na wysypisku jak również ewentualnej utylizacji zawarte są w cenie ofertowej;
8) zapewnienie dojścia i dojazdu do budynków oraz parcel sąsiadujących z inwestycją na czas prowadzenia robót;
9) pokrycie ewentualnych dodatkowych kosztów mających związek z przedmiotem zamówienia, wynikłych z winy Wykonawcy;

10) wykonanie wszelkich innych robót, bez których wykonanie przedmiotu zamówienia byłoby niemożliwe (m. in. przycięcie krawędzi asfaltu);
11) uwzględnienie warunków administratora drogi;
12) badanie nośności podbudowy pod nawierzchnią asfaltową przed asfaltowaniem zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi;
13) połączenie mokre z istniejącą częścią asfaltu.
14) Wymagania dotyczące ubioru pracowników:
Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie jednolitego standardu ubrań roboczych dla pracowników Wykonawcy biorących udział w realizacji przedmiotu umowy, kamizelek ostrzegawczych, na których w sposób czytelny naniesiona jest nazwa firmy (Wykonawcy) umożliwiająca identyfikację pracowników.
1) Wymagania dotyczące sprzętu ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej:
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Pracownikom wykonującym prace: sprzętu ochronnego, środków ochrony indywidualnej adekwatnych do występujących zagrożeń jak również jednolitej odzieży i obuwia roboczego (m. in. hełmy ochronne, okulary ochronne, rękawice, mierniki gazu, szelki bezpieczeństwa, trójnóg, obudowy do wykopów ziemnych, itd.).
Pracownicy zobowiązani są do użytkowania powyższego przy wykonywaniu prac.
2) Wymagania dotyczące narzędzi, maszyn i urządzeń:
Wykonawca zobowiązany jest stosować narzędzia, maszyny, urządzenia i pojazdy spełniające wymagania w zakresie bezpieczeństwa ich użytkowania.
Wykonawca ma obowiązek posiadać aktualne protokoły badań eksploatacyjnych maszyn, urządzeń i pojazdów dla których są one wymagane.
3) Wymagania dotyczące organizacji i wykonywania prac:
Wykonawca zobowiązany jest do tego by organizacja i technologia wykonywania prac zapewniała bezpieczeństwo zarówno osób wykonujących prace jak i osób postronnych oraz zabezpieczała przed możliwością zaistnienia awarii oraz uszkodzenia maszyn i urządzeń. Pracownicy skierowani do realizacji prac w strefie pracy powinni posiadać wymagane przy wykonywaniu prac uprawnienia kwalifikacyjne i upoważnienia.
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania i stosowania sprzętu zabezpieczającego miejsce wykonywanych robót takich jak barierki ochronne, zabezpieczenia wykopów, mostki dla pieszych, itd.
5. Na wykonane roboty Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcy gwarancji.
6. Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy nie będzie korzystał z podwykonawców, z wyjątkiem wykonania czynności badania nośności podbudowy, pod warunkiem akceptacji podwykonawcy przez Zamawiającego.

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.07.2022 r. o godz.1200 w siedzibie Zamawiającego
w Rybniku przy Ul. Pod Lasem 62.
7.2. Otwarcie ofert jest jawne. Oferty wniesione po terminie wyznaczonym do składania ofert nie są otwierane.

Składanie ofert:
Składanie ofert.
Oferty należy składać w terminie do dnia 08.07.2022 r. do godz. 1100 w Biurze Obsługi Klienta Zamawiającego, Rybnik, Ul. Pod Lasem 62.

Wymagania:
Rozdział 2 - Instrukcja dla Wykonawcy.
Przygotowanie ofert.
2.1. Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej, w języku polskim i odpowiadać na przedstawione kwestie związane z przetargiem. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski.
2.2. Oferta powinna być zszyta (spięta) w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.
2.3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania. Oferty zawierające propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych oraz oferty częściowe nie będą rozpatrywane.
2.4. Oferta winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela/i Wykonawcy.
Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela/i Wykonawcy.
2.5. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę (np. odpisu z rejestru sądowego, umowy spółki).
2.6. Wszystkie strony oferty powinny być zaparafowane przez osobę/y podpisującą ofertę. Każda strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami w prawym górnym rogu.
2.7. Poprawki dokonywane w ofercie muszą być jednoznaczne, czytelne i zrozumiałe oraz parafowane przez osobę/y podpisującą całą ofertę - w przeciwnym wypadku informacje poprawione, przekreślone lub nieczytelne będą traktowane jako brak odpowiedzi.
2.8. Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej i nieprzeźroczystej kopercie, oznaczonej następująco:

a) adresat:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
ul. Pod Lasem 62
44 - 210 Rybnik
b) zawartość:

Oferta na wykonywanie napraw cząstkowych w nawierzchniach asfaltowych
na terenie działalności PWiK Sp. z o.o. w Rybniku.

c) Wykonawca:
nazwa i adres firmy

d) dopisek: Nie otwierać przed: 08.07.2022 r. godz. 1200

2.9. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma przed upływem terminu składania ofert pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Zmiany te muszą zostać przygotowane i oznaczone tak jak oferta, dodatkowo koperta ta powinna zostać oznaczona określeniami "ZMIANA" lub "WYCOFANIE".
2.10. Oferty złożone po terminie składania ofert, zostaną zwrócone bez ich otwierania.
2.11. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty, a Zamawiający w każdym przypadku nie będzie ponosił zobowiązań ani odpowiedzialności z tym związanych.

3. Niniejszy przetarg otwarty jest dla Wykonawców, którzy spełniają następujące warunki:
- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi,
o posiadają uprawnienia do wykonania zamówienia,
o posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
o znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
o nie posiadają zaległości wobec Urzędu Skarbowego;
o nie posiadają zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
o posiadają aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 1 000.000 PLN (jeden milion złotych 00/100) (franszyza redukcyjna w wysokości nie większej niż 1000 zł) ważne w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. W/w polisę Wykonawca będzie posiadał również w okresie obowiązywania gwarancji,
o akceptują warunki niniejszej specyfikacji.
Zamawiający nie dopuszcza udziału w niniejszym postępowaniu przetargowym Wykonawców chcących realizować przedmiot zamówienia w formie konsorcjum.

4. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków.
Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami niniejszej specyfikacji. Zamawiający wymaga aby dokumenty zostały przedłożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Za zgodność z oryginałem należy poświadczyć każdą stronę kserokopii dokumentu

Kompletna oferta powinna zawierać:
o wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami od 1 do 2;
o parafowany wzór umowy;
o posiadane referencje (jeżeli Wykonawca dysponuje referencjami);
o parafowany wzór oświadczenia;
o aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
o aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
o kserokopię opłaconej, aktualnej polisy ubezpieczeniowej;
o oświadczenie, iż polisa ubezpieczeniowa zostanie przedłużona na kolejny okres 12 miesięcy (jeżeli polisa jest wystawiona na okres krótszy niż termin realizacji umowy);
o oświadczenie, iż polisa ubezpieczeniowa zostanie przedłużona co najmniej o okres udzielonej gwarancji w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

Dokumenty uwiarygodniające Wykonawcę:
o aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
o oryginał (lub kopia notarialnie poświadczona) upoważnienia do podpisania oferty w przypadku, gdy oferta zostanie podpisana przez osobę/y, których uprawnienie do dokonywania tej czynności nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.
o Wykonawcy występujący jako Spółka Cywilna zobowiązani są do przedłożenia umowy Spółki Cywilnej.

Wszystkie oferty muszą dodatkowo zawierać następujące informacje i dokumenty:
? Oświadczenie o cenie (Załącznik Nr 1),
o Oświadczenie Wykonawcy (Załącznik Nr 2),

5. Kryteria oceny
Cena 100 %
5.1. Przy wyborze podmiotu do realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania PWiK Sp. z o.o. będzie się kierowało cenami oraz danymi określonymi w złożonej ofercie i spełnianiem warunków określonych przez PWiK Sp. z o.o. w niniejszej specyfikacji.
5.2. Przy ocenie wysokości proponowanej ceny Zamawiający zastrzega sobie badanie jej realności uwzględniając przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233) oraz ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275).
5.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą/Wykonawcami, którzy przedłożą ofertę/oferty. W ramach negocjacji Wykonawca nie może przedłożyć oferty mniej korzystnej dla Zamawiającego niż ta złożona pierwotnie.
5.4. Przyjęta przez Zamawiającego cena oferowana nie podlega zmianie i waloryzacji do końca realizacji przedmiotu zamówienia.
Okres ważności ofert.
Oferty pozostaną ważne 12.08.2022 r.
Przy odczytywaniu ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę ) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny.
7.4. Komisja ocenia oferty najpierw pod względem formalnym.
7.5. Zamawiający poprawi oczywiste błędy i pomyłki.
7.6. Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, jeżeli Wykonawca:
1) w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wykonał zamówienia, wykonał je nienależycie lub bezpodstawnie odstąpił od jego wykonania,
2) w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie przystąpił do podpisania umowy,
3) w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania na wezwanie Zamawiającego nie uzupełnił braków w złożonej ofercie w innych postępowaniach prowadzonych przez Zamawiającego (PWiK Sp. z o.o. w Rybniku),
4) w terminie 12 miesięcy przed terminem złożenia ofert wypowiedział umowę zawartą z Zamawiającym.
5) pozostaje w bieżącym sporze sądowym z Zamawiającym.
7.7. Jeżeli złożona zostanie tylko jedna ważna oferta lub tylko jedna spośród ofert złożonych będzie ofertą ważną to Zamawiający może udzielić zamówienia Wykonawcy, który złożył taką ofertę.
7.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, o czym poinformuje pisemnie Wykonawców.
7.9. Zamawiający o wyborze oferty poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty.

Kontakt:
Uprawnieni do udzielania informacji.
8.1 Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:
Monika Małachowska, tel. 32 / 43 28 072
e-mail: mmalachowska@pwik-rybnik.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.