Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
871z dziś
5416z ostatnich 7 dni
20523z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie okresowych przeglądów instalacji gazowych i przyborów gazowych w nieruchomościach

Przedmiot:

Wykonanie okresowych przeglądów instalacji gazowych i przyborów gazowych w nieruchomościach

Data zamieszczenia: 2022-06-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. Administracja Wspólnot Mieszkaniowych
ul. Niemcewicza 15
76-200 Słupsk
powiat: Słupsk
Telefon: 783 271 609
wojciech.simonowicz@pgm.slupsk.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Słupsk
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 783 271 609
Termin składania ofert: 2022-07-18 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zarządca nieruchomości działający w imieniu i na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych

OGŁOSZENIE

KONKURS OFERT

,,Wykonanie okresowych przeglądów instalacji gazowych i przyborów gazowych w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku

Administrację Wspólnot Mieszkaniowych przy Ul. Niemcewicza 15 w Słupsku"
Określenie przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest ,,wykonanie okresowych przeglądów instalacji

gazowych i przyborów gazowych w nieruchomościach Wspólnot Mieszkaniowych

zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku".
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

2.1. Przeglądy i kontrole szczelności instalacji gazowych i urządzeń gazowych w częściach wspólnych nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami;

2.2. Przeglądy i kontrolę szczelności instalacji gazowych i urządzeń gazowych w lokalach znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych (mieszkalnych i użytkowych) zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami;

2.3. Przeglądy i kontrole będą przeprowadzane w nieruchomościach zarządzanych przez:

Administrację Wspólnot Mieszkaniowych przy Ul. Niemcewicza 15 w Słupsku

- Liczba lokali: 9933, w tym lokale z butlami gazowymi

- Liczba klatek schodowych: 1082

- Liczba budynków: 880

Dokument nr: AWM/53/2022

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w Dziale Inwestycyjno Technicznym przy Ul. Prusa 6 w Słupsku w dniu 18.07.2022r. o godz. 10.00 (pok. nr 6a).

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 18.07.2022r. do godz. 9.00
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku Dział Inwestycyjno Techniczny przy Ul. Prusa 6, sekretariat(pokój nr 6).

Miejsce i termin realizacji:
Zamówienie należy realizować od 01.09.2022r. do dnia 23.12.2022r. zgodnie z poszczególnymi etapami określonymi we wzorze umowy.

Wymagania:
3. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca realizując przedmiot zamówienia jest zobowiązany uwzględnić w szczególności:

a) ustawą z dnia 7 Lipca1994r. Prawo budowlane, (Dz.U. z 2021 roku poz. 2351 ze zm.);

b) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia l2 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 poz. 248 ze zm.);

c) rozporządzeniem Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia l6 sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999 roku Nr 74 poz. 836 ze zm.);

d) rozporządzeniem Ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 roku Nr 109 poz. 719 z zm.);

e) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia l9 marca 2003 r.);

f) rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. 2019 poz. 1830);

g) Polskiej Normy opracowanej przez Komitet Techniczny ds. Gazownictwa PN-M-34507:2002 Instalacja gazowa. Kontrola okresowa.
3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: ,,Oferta - Wykonanie okresowych przeglądów instalacji gazowych i przyborów gazowych w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku Administrację Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Niemcewicza 15 w Słupsku"
4.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy którzy:

1.Spełniają warunki dotyczące:

1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącym załącznik nr 2

2)Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał, co najmniej jedno zamówienie - zamówienie polegające na wykonaniu okresowych przeglądów gazowych i przyborów gazowych w nieruchomościach budynków mieszkalnych wielorodzinnych o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł brutto.

3)Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Wykonawca spełni warunek dysponowania potencjałem technicznych do wykonania zamówienia w sytuacji, kiedy wykaże, że dysponuje co najmniej 4 atestowanymi wykrywaczami nieszczelności instalacji gazowej z ważnymi świadectwami wzorcowania.

Wykonawca spełni warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w sytuacji, kiedy wykaże że dysponuje co najmniej:

- 4 osobami posiadającymi aktualne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych na stanowisku eksploatacji i dozoru:

c. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, w wysokości, co najmniej 100.000,00 zł. Zamawiający dokona weryfikacji spełnienia powyższego warunku w oparciu o przedstawione przez Oferenta dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (np. polisa OC/ gwarancja ubezpieczeniowa wraz z potwierdzeniem dokonania jej opłaty).
2.W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału
w postępowaniu, dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania
tj. wykonawcy w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą ,,spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach.

Nie spełnienie chociażby jednego z wymaganych warunków udziału w postępowaniu może spowodować odrzucenie oferty.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:

1.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania stanowiących odpowiednio załącznik nr 2 i nr 3 do ogłoszenia.

2.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy licząc od upływu terminu składania ofert.

3.Wykaz usług wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów, dotyczących najważniejszych usług, określających, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z normami technicznymi i prawidłowo ukończone, których wzór stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia

1. Dowodami o których mowa powyżej są:

poświadczenie że usługi te zostały wykonane zgodnie z normami technicznymi i zgodnie z postanowieniami umowy,

inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia

w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 3, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dokumentów poświadczających, że wykazane roboty zostały wykonane należycie.

w przypadku konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa powyżej, budzą wątpliwość Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

Za najważniejsze usługi, które należy wykazać w wykazie oraz dla których należy przedstawić dowody, uznaje się usługi niezbędne do wykazania spełnienia warunku
o którym mowa w ust 3 ogłoszenia.

4.Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie usługami, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami których wzór stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia.

5.Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, których wzór stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia.

6.Wszystkie wymagane dokumenty (załączniki do oferty) należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

7.Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

8.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

9.Inne wymagane dokumenty: Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii - jeżeli Wykonawca działa przez pełnomocnika.

10.Brak jakiegokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów albo złożenie dokumentu w niewłaściwej formie może spowodować odrzucenie oferty.

2.Informacja o wyniku postępowania i wyborze oferty zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego przy ul. Prusa 6 oraz przy ul. Niemcewicza 15 w Słupsku.

3.Zawiadomienie o wyborze oferty określające termin zawarcia umowy zostanie niezwłocznie dostarczone wybranemu wykonawcy.

4.Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli:

treść oferty nie odpowiada wymaganiom określonymi w niniejszym dokumencie,

wykonawca nie złożył wymaganych oświadczeń lub dokumentów,

wykonawca nie spełnił choćby jednego z wymagań określonych w niniejszym dokumencie,

jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,

oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
VIII. Sposób przygotowania i składania ofert oraz zawartość oferty

Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferta musi być sporządzona na piśmie w języku polskim według wzoru stanowiącego załącznik nr 1

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie
poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru:

,,Oferta - Wykonanie okresowych przeglądów instalacji gazowych i przyborów gazowych
w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. Administracja Wspólnot Mieszkaniowych w Słupsku"

Do oferty sporządzonej wg wzoru (załącznik nr 1) należy załączyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdziale nr VI.

Wszystkie kserokopie i odpisy wymaganych dokumentów wymienionych
w poprzednich punktach muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy (osobę podpisującą ofertę).

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentu
w niewłaściwej formie (kopia dokumentu nie poświadczona za zgodność
z oryginałem) może spowodować odrzucenie oferty.

IX. Sposób obliczenia ceny

Cenę ofertową należy obliczyć łącznie z podatkiem VAT w wysokości
23% za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Cena oferowana to całkowite wynagrodzenie ryczałtowe brutto (z podatkiem VAT) za wykonanie przedmiotu zamówienia dla:

- stawka za lokal: ....................... zł/ 1szt.

- stawka za części wspólne : ....................... zł/1szt.

Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, że wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia.

W formularzu oferty należy podać wartość netto, wartość podatku VAT i cenę brutto
(z podatkiem VAT) za wykonanie usługi objętej zamówieniem.

Wynagrodzenie ryczałtowe, winno obejmować wszystkie koszty związane
z wykonaniem usługi.

Cena musi być wyrażona w wartości brutto i wartości netto w złotych polskich. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

Wszystkie wartości oraz ostateczną cenę oferty należy obliczyć i podać zgodnie
z polskim systemem płatniczym z dokładnością zaokrągleń do drugiego miejsca po przecinku. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
X. Ocena ofert

Oceny ofert będzie dokonywała komisja. Ocenie podlegać będą jedynie oferty spełniające wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego.

W odniesieniu do oferentów, którzy spełnią postawione warunki udziału w niniejszym ,,Konkursie ofert" Komisja dokona oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie niżej określonego kryterium: najniższa cena - 100 %

Oferty zostaną ocenione na podstawie sumy uzyskanych punktów w następujących kategoriach:

przegląd lokalu waga punktów 70%

przegląd części wspólnych waga punktów 30 %

Kryterium ceny przegląd lokalu:
PLmc = (Cn : Co) x 70%

gdzie:

PLmc - ilość punktów za cenę (max. 70)
Cn - cena najniższa wśród ofert

Co - cena danego Wykonawcy

Kryterium ceny przegląd części wspólnej:
PCwc = (Cn : Co) x 30%

gdzie:

PCwc - ilość punktów za cenę (max. 30)
Cn - cena najniższa wśród ofert

Co - cena danego Wykonawcy

Zamawiający udzieli zamówienia maksymalnie dwóm oferentom, których oferta uzyska największą liczbę punktów zajmując pierwsze i drugie miejsce w konkursie oraz będą odpowiadać wszystkim wymogom określonym w ogłoszeniu.

Niespełnienie choćby jednego warunku udziału w postępowaniu może spowodować odrzucenie oferty.

Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania oferentów poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicach informacyjnych w poszczególnych administracjach. Wybranemu oferentowi zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

XI. Termin związania ofertą.

Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 14 dni licząc od daty upływu terminu do składania ofert.

XII. Szczególne postanowienia, które zamawiający wprowadzi do umowy i przyszłe zobowiązania oferenta (wykonawcy) związane z umową

Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy na warunkach określonych przez Zamawiającego we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 6 do ogłoszenia.

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta niezwłocznie po wyborze oferty przez Zamawiającego.

W trakcie realizacji umowy Zamawiający może zmienić ilość nieruchomości w stosunku do tej jaka określona jest w ,,Wykazie nieruchomości" stanowiącym załącznik nr 7 do ogłoszenia.
2.Wszelkie zawiadomienia mogą być przekazywane przez Zamawiającego w formie pisemnej, za pomocą faksu lub poczty elektronicznej.

XIV. Protesty i odwołania.

W niniejszym postępowaniu oferentom nie przysługują protesty ani odwołania.

Zamawiający zastrzega, że złożenie oferty nie gwarantuje udzielenia zamówienia.

Kontakt:
Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest: Wojciech Simonowicz Kierownik Działu Technicznego, e-mail: wojciech.simonowicz@pgm.slupsk.pl, tel. 783 271 609 w godzinach od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.