Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4506z ostatnich 7 dni
19992z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru

Data zamieszczenia: 2022-06-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Galewice
ul. Wieluńska 5
98-405 Galewice
powiat: wieruszowski
tel. 62 78 38 632
sekretariat@galewice.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Galewice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 62 78 38 632
Termin składania ofert: 2022-06-30 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru na realizacją zadania :
o ,, Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglewice"
1. Przedmiotem zamówienia jest doradztwo oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych w ramach inwestycji pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglewice".

2. Świadczenie usług nadzoru będzie miało miejsce na terenie budowy tj. miejscowość Węglewice.

3. Szczegółowe obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego:

a) Doradztwo oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, merytoryczny nadzór nad wykonywaniem robót.

b) Koordynacja działań pomiędzy Wykonawcą oraz Kierownikiem budowy.

c) Sprawowanie kontroli nad zgodnością realizacji budowy z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych oraz z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, pozwoleniem na budowę, przepisami, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

d) Stałe konsultowanie i fachowe doradzanie na rzecz Zamawiającego. Konsultowanie z Zamawiającym wszelkich czynności mogących mieć wpływ na koszty zadania i roszczenia finansowe Wykonawców w stosunku do Zamawiającego, w ramach umowy z Wykonawcą robót budowlanych.
e) Znajomość dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowę wraz z uzgodnieniami, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, zapisów SIWZ, treści oferty Wykonawcy robót budowlanych, wyjaśnień udzielonych przez Zamawiającego w postępowaniu na wybór Wykonawcy robót budowlanych i umowy Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych.

f) Stawanie się na każdorazowe uzasadnione wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót budowalnych objętych nadzorem- niezwłocznie tj. w ciągu 24 godzin; Zamawiający wymaga, aby Inspektor Nadzoru posiadał możliwość codziennego pobytu na budowie, a przed wizytą na placu budowy powiadomić o fakcie, a także bezwzględnie każdorazowo przy odbiorach robót zanikających lub ulegających zakryciu.

g) Pełna dyspozycyjność wobec Wykonawcy robót i Inwestora - niezwłoczne stawianie się na uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne Wykonawcy robót, potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

h) Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji robót.

i) Niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu w formie pisemnej, ewentualnych uwag i wniosków dotyczących dokumentacji projektowej i pracy wykonawcy robót budowlanych.

j) Niezwłoczne zawiadamianie Zamawiającego i Projektanta o stwierdzonych, w trakcie realizacji robót, wadach dokumentacji projektowej oraz dokonywanie stosownych uzgodnień i wyjaśnień w tym zakresie z Projektantem.

k) Kontrola jakości wykonywanych robót, wyrobów budowlanych oraz dostaw przewidzianych w dokumentacji projektowej, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

l) Sprawdzanie dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów, instrukcji, projektów warsztatowych i/lub montażu i innych dokumentów dotyczących wbudowywanych materiałów, wyrobów i urządzeń przed ich wbudowaniem.

m) Bieżące dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu; fakt nie zgłoszenia przez Wykonawcę robót budowlanych elementu robót zanikających i ulegających zakryciu do odbioru nie zwalnia Inspektora z obowiązku dokonania czynności nadzoru i oceny wykonanych robót zanikających i ulegających zakryciu, wraz z potwierdzeniem ich dokonania wpisem do dziennika budowy.

n) Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji oraz urządzeń technicznych.

o) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych (nie objętych dokumentacją projektową). Sprawdzanie i opiniowanie wniosków Wykonawcy robót budowlanych dotyczących wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, oraz sprawdzanie kosztorysów dotyczących tych robót. Sporządzanie protokołów konieczności i współpraca z Zamawiającym przy negocjacjach z Wykonawcą robót budowlanych.

p) W przypadku stosowania rozwiązań zamiennych ocenianie prawidłowości przyjmowanych do realizacji rozwiązań.

q) W porozumieniu z Zamawiającym, zawiadamianie właściwego organu nadzoru budowlanego o przypadkach naruszenia ustawy Prawo budowlane, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska, a także o rażących nieprawidłowościach.

r) Kontrola zgodności terminów realizacji robót w stosunku do terminów określonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym, oraz dostarczanie wszelkich informacji związanych z postępem prac.

s) Niezwłoczne zawiadamianie Zamawiającego o przerwach w realizacji robót oraz o wystąpieniu okoliczności, które mogą wpłynąć na opóźnienie terminów wykonania robót.

t) Kontrola jakości, prawidłowości oraz wartości wykonanych robót budowlanych przed odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorami częściowymi i końcowym.

u) Sprawdzanie pod względem merytorycznym i formalnym oraz rachunkowym dokumentów dotyczących stanu zaawansowania robót, w tym obmiarów robót oraz dokumentów rozliczeniowych, w tym faktur, wystawianych przez Wykonawcę robót budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem ilości i wartości robót, w terminie 5 dni od daty ich przedłożenia przez Wykonawcę robót budowlanych i/lub Zamawiającego.

v) Kontrolowanie wykonywania robót w zakresie zgodności z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych oraz w zakresie przestrzegania na budowie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym utrzymywania porządku na budowie. W przypadku prowadzenia prac z naruszeniem postanowień umowy i/lub przepisów bezpieczeństwa, żądania od Wykonawcy robót budowlanych wstrzymania robót oraz niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego o żądaniu wstrzymania robót.

w) Zatwierdzanie metod wykonywania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe i zabezpieczające zaproponowane przez Wykonawcę robót budowlanych.

x) Kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów, wyrobów oraz urządzeń.

y) Monitorowanie zagrożeń dla środowiska - sprawdzanie posiadania przez wykonawcę robót budowlanych dokumentów potwierdzających dokonanie utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki istniejących budynków.
z) Monitorowanie zagrożeń dla sąsiednich obiektów, a w razie ich wystąpienia podejmowanie natychmiastowych działań.

aa) Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego przebiegu procesu budowlanego. Obecność na budowie zapewniająca skuteczne pełnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego, w tym na każde wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych.

bb) Każdorazowe potwierdzanie w dzienniku budowy: pobytu na budowie, poprzez wniesienie uwag dotyczących realizacji budowy mających znaczenie dla oceny jakości i stopnia zaawansowania robót.

cc) Kontrola pod względem kompletności i treści dokumentów przedstawianych przez Wykonawcę robót budowlanych przy odbiorze częściowym oraz przy odbiorze końcowym, weryfikacja i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej, potwierdzanie protokolarne faktycznie wykonanych robót.

dd) Zorganizowanie i przeprowadzenie czynności odbiorów częściowych oraz czynności odbioru końcowego z udziałem przedstawicieli Zamawiającego.

ee) Przekazanie Zamawiającemu zweryfikowanego kompletu dokumentacji powykonawczej wraz z protokołami, wnioskami materiałowymi i innymi dokumentami.

ff) Udział w czynnościach przekazywania gotowego obiektu do użytkowania.

gg) Udział w komisyjnym określeniu stanu zaawansowania robót oraz ich wartości, w przypadku, gdy Zamawiający lub Wykonawca robót budowlanych odstąpią od umowy na wykonanie robót.

hh) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich zmianach swojego statusu prawnego, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego oraz o każdej zmianie adresu swojej siedziby.

ii) Kontrola jakości robót po usunięciu wad robót stwierdzonych w trakcie odbiorów oraz potwierdzanie usunięcia wad robót.

jj) W przypadku nieterminowego usuwania wad robót, przygotowanie danych niezbędnych do naliczenia przez Zamawiającego kar umownych z tego tytułu.

kk) W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych wad robót i wyznaczenie przez Zamawiającego wykonawcy zastępczego, nadzór nad tymi pracami i dokonanie ich odbioru.
ll) Udział w przeglądach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, przy udziale: Wykonawcy, Zamawiającego i Użytkowników, w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych oraz egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych usunięcia ujawnionych wad robót, opisanych w protokole z przeglądu gwarancyjnego. Przeglądy gwarancyjne uważa się również za integralna cześć umowy , bez możliwości dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.

mm) Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest uprawniony do zaciągania żadnych zobowiązań w imieniu Zamawiającego, w szczególności do wydawania wykonawcy robót poleceń rodzących skutki finansowe dla Zamawiającego.

nn) Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej OC, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę nie mniejszą niż 50 tys. zł , na jedno i wszystkie zdarzenia, ważnego w okresie trwania umowy (nierównoznaczne z ubezpieczeniem z Izby Inżynierów Budownictwa, ubezpieczona musi być firma).

oo) Zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposób nieprzerwany i niezakłócony, a w przypadku niemożliwości podjęcia czynności określonych w niniejszej umowie zapewnienie na swój koszt zastępcy, posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane i doświadczenie zawodowe.

pp) Inne czynności, do wykonania których, Inspektor jest upoważniony lub zobowiązany, zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami.

qq) Uczestnictwo w przygotowaniu odpowiedzi na korespondencję oraz wszelkie zapytania dotyczące budowy.

rr) Opracowanie raportu końcowego w ciągu 7 dni od protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia. Raport zawierać będzie: założenia projektowe i ewentualne zmiany w trakcie realizacji robót budowlanych, opis zakończonych robót wraz z osiągniętymi wskaźnikami rzeczowymi i finansowymi, wartość i opis ewentualnych robót dodatkowych, raport dotyczący testów, rozruchów, prób końcowych i eksploatacyjnych, jakości materiałów oraz dokumentację fotograficzną z realizacji robót.
2. Szczegółowy zakres prac objętych nadzorem inwestorskim przedstawia dokumentacja SWZ oraz PFU zawartych na stronie BIP Urzędu Gminy w Galewicach pod adresem :
https://galewice.biuletyn.net/?bip=2&cid=1011&id=2584

Dokument nr: RIiRG.IN.5.2022

Składanie ofert:
Ofertę można złożyć osobiście w sekretariacie pok. 208, lub przesłać za pośrednictwem poczty, kuriera na adres Gmina Galewice, Ul. Wieluńska 5, 98-405 Galewice lub faksem (62/7838625) lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@galewice.pl.
TERMIN SKŁADANIA ofert: do dnia 30.06.2022 r. do godz. 15:00.

Miejsce i termin realizacji:
1. Termin realizacji zamówienia - od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia zadania.

Wymagania:
IV. Warunki udziału w postepowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie nw. Warunków:
1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zadania.
2. Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe, posiadanie uprawnień do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia tzn. prowadzenie działalności gospodarczej w w/w zakresie zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym organie ewidencji działalności gospodarczej.
3. zdolności technicznej lub zawodowej,
a) w odniesieniu do wykonawcy:
Posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej umożliwiającej realizację przedmiotu zamówienia. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem dwóch usług - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie - polegających na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej na budowie kanalizacji sanitarnej o długości rurociągu grawitacyjnego nie mniejszej niż 1 km i jednej przepompowni ścieków oraz załączy dowody potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie (referencje).
b) w odniesieniu do osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia:
Za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia Zamawiający uzna dysponowanie przez Wykonawcę osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i posiada wymagane uprawnienia do kierowania/nadzorowania robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych, uprawnienia budowlane bez ograniczeń lub inne uprawnienia w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Wyżej wymieniona osoba powinna być członkiem właściwej Izby Samorządu Zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).

4. Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunków na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1) oraz dostarczonych wraz z ofertą dowodów wykonania usług oraz określających czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty
a) ocena warunków udziału w postępowaniu o których mowa w pkt. IV ppkt. 2 i 3 litera a) lub b) będzie polegała na zasadzie (spełnia - nie spełnia),
b) niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

V. Opis warunków płatności:
1. Termin płatności faktury: min. 30 dni.
2. Podstawą do wystawienia faktury i końcowego rozliczenia stanowi faktycznie zrealizowane zamówienie i protokół odbioru przedmiotu umowy.

VI. Kryterium oceny ofert:

1. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena brutto za całość zamówienia.
2. Przedstawiona w ofercie cena winna uwzględniać wszystkie koszty i składniki związane z prawidłową realizacją niniejszego zamówienia.
VII. Sposób przygotowania i złożenia oferty:

1. Ofertę należy sporządzić wypełniając formularz ofertowy (zał. Nr 1). Cenę należy ustalić na podstawie kalkulacji własnej biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia.
W przypadku składania oferty pocztą należy opisać kopertę:
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. ,, Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglewice ,,.
W przypadku składania oferty drogą elektroniczną wymagany jest skan wypełnionej i podpisanej oferty.
3. Dokumenty składane w formie kserokopii muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
4. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności.
6. Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
7. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
9. Do oferty należy dołączyć:
a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zał. nr 1),
b) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat usług,( zał. Nr. 2),
c) wykaz osób uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia ( zał. Nr. 3),
d) kserokopie posiadanych uprawnień do kierowania i nadzorowania robót w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych, wraz z aktualnym wpisem do odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego,
e) Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
IX. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy w zakresie:

1. terminu realizacji umowy;
2. innych, nieistotnych zmian w stosunku do treści oferty Wykonawcy;
3. zmiany przedmiotu umowy w szczególności ze względów organizacyjnych, technologicznych, osobowych lub gdy konieczne będą oszczędności środków publicznych;
4. zmiany postanowień umowy będące następstwem zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a które mają wpływ na realizację umowy i z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian postanowień umowy;
5. zmian w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem postanowień innych umów mających bezpośredni związek z umową dotyczącą niniejszego postępowania, z tym, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w umowie nie ulegnie podwyższeniu;
6. wystąpienia siły wyższej (siła wyższa - zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych) w zakresie dostosowania umowy do tych zmian;
7. gdy, w związku z rozbieżnościami nastąpi potrzeba ujednolicenia postanowień umowy, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony;
8. strony są uprawnione do zmiany umowy w zakresie parametrów technicznych, technologii, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy, bez zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w następujących sytuacjach:
a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części przedmiotu umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, a wynikających ze stwierdzonych wad opisu przedmiotu zamówienia, zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,
b) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
c) technicznych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;
9. dopuszcza wprowadzenie zmian technicznych i technologicznych w realizacji przedmiotu zamówienia, przy czym zmiany te nie mogą dotyczyć zwiększenia wynagrodzenia należnego;
10. Wykonawcy, w przypadku gdy wystąpi pojawienie się nowszej technologii wykonania usług pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztów.
X. Pozostałe informacje:

1. Oferent, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego, jego zobowiązaniem zawartym w ofercie i na warunkach określonych w projekcie umowy.
2. Termin związania ofertą- wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego ogłoszenia i jego warunków oraz do zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert
(art. 70(1) § 3 i art. 70(3)§ 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 1964 roku - Kodek cywilny).

Kontakt:
Osobą wyznaczoną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Agnieszka Wolniewicz - tel. 62 78 38 632 a.wolniewicz@galewice.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.