Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4506z ostatnich 7 dni
18831z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup wiat przystankowych

Przedmiot:

Zakup wiat przystankowych

Data zamieszczenia: 2022-06-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Leoncin
ul. Partyzantów 3
05-155 Leoncin
powiat: nowodworski (mazowiecki)
tel. 22 785-65-85, tel. 22 785 66 00, 785 65 82
ug.leoncin@tlen.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Leoncin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 22 785-65-85, t
Termin składania ofert: 2022-06-30 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Zakup wiat przystankowych przeznaczonych do zamontowania w sołectwach na terenie Gminy Leoncin"
II. Przedmiot i zakres zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia - zapytania ofertowego - jest zakup, dostawa i montaż nowych wiat przystankowych na terenie Gminy Leoncin na potrzeby mieszkańców sołectw: Górki, Stanisławów, Leoncin, Nowy Wilków, Wilków Polski, Nowy Secymin i Stare Grochale.
2. W ramach realizacji zadania zostaną zakupione, dostarczone i zainstalowane w miejscach wskazanych przez Kupującego:
12 sztuk fabrycznie nowych wiat przystankowych o wymiarach u podstawy: minimum 380 cm długości, minimum 96 cm szerokości, minimum 215 cm wysokości. Konstrukcja wiat powinna być wykonana z blachy ocynkowanej lub innej, lakierowanej. Wiaty powinny mieć zadaszenie, najlepiej płaskie z blachy ocynkowanej lub innej, lakierowane. Ściany przeszklone ze szkła hartowanego o grubości minimum 8 mm. Wymiary słupków o wymiarach: wysokość minimum 215 cm, szerokości minimum 20cm x 10 cm

Dokument nr: GK.271.Z.O.10.2022

Składanie ofert:
Ofertę cenową należy:
- złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Leoncin, Ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Zakup wiat przystankowych przeznaczonych do zamontowania w sołectwach na terenie Gminy Leoncin"
NIE OTWIERAĆ PRZED 30.06.2022r. godz. 14.00
- przesłać faksem na numer 22 785-65-82, 785-65-85, 785-66-00 wew. 15
- przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: ug.leoncin@tlen.pl, gmina@leoncin.pl w terminie do dnia 30.06.2022r. do godz. 14.00

Miejsce i termin realizacji:
7. Termin wykonania całego przedmiotu umowy tj. od dnia podpisania umowy do 01.08.2022r.

Wymagania:
3. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonania przedmiotu umowy.
4. Wykonawca związany jest z ofertą 30 dni.
5. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
6. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
III. Dokumenty jakie wykonawca powinien załączyć do oferty:
1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
1.1. Wypełnione i podpisane formularze cenowo - ofertowe (według załączonego wzoru, zał. nr 1, do oferty)
1.2. Oświadczenie - klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego)
1.3. Oświadczenie o nie ogłoszeniu o upadłości działalności gospodarczej (zał. nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego)
1.4. Do oferty należy dołączyć przekrój przystanku z podanymi wymiarami. 2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzjelenia zamówienia w godzinach pracy urzędu tj.: poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 16.00
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie dokonania wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn.
VII. Opis sposobu obliczania ceny:
1. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy na wykonanie zadania, który przedstawi najniższą cenę.
2. Na załączonym formularzu cenowo - ofertowym należy przedstawić cenę brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) oraz ceny jednostkowe zakupionych elementów (zał. nr la, lb do niniejszego zapytania ofertowego).
3. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
4. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
5. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
6. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny jednostkowej brutto obejmującej kwotę podatku VAT.
. Każdy oferent przedłoży tylko jedna ofertę. Oferta wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostanie odrzucona.
VIII. Informacje o formalnościach
1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający powiadomi Wykonawcę.
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania z ofertą.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. protest, odwołanie, skarga.
5. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Zamawiający zgodnie z art. 701 § 3 Kodeksu Cywilnego zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian lub ich odwołania w ogłoszeniu, warunkach aukcji lub przetargu.

Kontakt:
V. Kontakt Zamawiającego z Wykonawcami:
1. W celu udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania należy się kontaktować telefonicznie lub mailowo, tel. 22 785-65-85, 22 785 60 00, e-mail: ug.leoncin@tlen.pl, gmina@leoncin.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.