Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4506z ostatnich 7 dni
18831z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Modernizacja terenu zespołu rekreacyjno - wypoczynkowego

Przedmiot:

Modernizacja terenu zespołu rekreacyjno - wypoczynkowego

Data zamieszczenia: 2022-06-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA STARA BIAŁA
ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała
powiat: płocki
24 366 87 10, faks 24 365 61 65
zp@starabiala.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Biała
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 24 366 87 10, faks 2
Termin składania ofert: 2022-07-12 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja terenu zespołu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Nowe Proboszczewice
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa pomostu drewnianego w kształcie litery ,,T" o powierzchni 26,50 m2 zlokalizowanego na stawie znajdującym się na działce nr ewid. 77/9 w miejscowości Nowe Proboszczewice. W zakres zamówienia wchodzi również wykonanie utwardzenia terenu z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm i schodów w celu dojścia do pomostu oraz fontanny pływającej (napowietrzającej). W ramach zadania należy oczyścić dno zbiornika, uregulować jego skarpy oraz obsiać je trawą.

CPV: 45112720-8, 45112700-2, 45242000-5, 45241300-1

Dokument nr: 2022/BZP 00223927, IR.ZP.271.18.2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-07-12 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.starabiala.pl/przetargi/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/; https://epuap.gov.pl/wps/portal
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami dotycząca zamówienia odbywa się elektronicznie za
pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (,,Formularz do
komunikacji"). Zamawiający dopuszcza, z wyłączeniem składania ofert przez Wykonawców, możliwość przesłania dokumentów
zarówno przez Wykonawców jak i Zamawiającego za pomocą standardowej poczty elektronicznej (e-mail). We wszelkiej
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia. Całość
korespondencji prowadzonej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą odbywać się będzie z zachowaniem postanowień zawartych
rozdziale 7 działu I ustawy Prawo zamówień publicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452)
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
- Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Stara Biała, Ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała.
-Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Stara Biała jest Pani Magdalena Łabędzka, adres e-mail: iod@starabiala.pl
-Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj.Dz. U. z 2021 r. poz. 1129),
dalej ,,ustawa Pzp";
-Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
-obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;
- posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
-nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-07-12 09:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę, za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Szyfrowanie ofert należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją użytkownika systemu miniPortal

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-09-15

Wymagania:
W przedmiotowym postępowaniu wymagane jest wniesienie wadium w wysokości: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).
Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 97, ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek: BS w Starej Białej 03 9038 0004 0000 0013 2000 0040. Za zachowanie terminu do wniesienia wadium w przypadku przelewu uważa się uznanie rachunku bankowego zamawiającego do dnia 12.07.2022 r. do godz. 09.00. W przypadku, jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 7 pkt 2-4, zgodnie z art. 97, ust 10 ustawy wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IR.ZP.271.18.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa pomostu drewnianego w kształcie litery ,,T" o powierzchni 26,50 m2 zlokalizowanego na stawie znajdującym się na działce nr ewid. 77/9 w miejscowości Nowe Proboszczewice. W zakres zamówienia wchodzi również wykonanie utwardzenia terenu z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm i schodów w celu dojścia do pomostu oraz fontanny pływającej (napowietrzającej). W ramach zadania należy oczyścić dno zbiornika, uregulować jego skarpy oraz obsiać je trawą.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45242000-5 - Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych

45241300-1 - Roboty budowlane w zakresie mol
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-09-15
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: W niniejszym postępowaniu kryteriami, którymi będzie się kierował zamawiający przy wyborze oferty będą cena i gwarancja. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena - 60%, gwarancja - 40% (przyjęto minimalny okres gwarancji - 3 lata, natomiast maksymalny okres gwarancji - 7 lat).
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający przewiduje warunki udziału w postępowaniu wynikające z art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy oraz § 9, ust.1, pkt.3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ). Za spełnienie warunku uznane zostanie dysponowanie osobą skierowaną przez wykonawcę do kierowania robotami budowlanymi w ramach realizacji zamówienia publicznego posiadającą uprawnienia do pełnienia obowiązków kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz kierownika robót w specjalności elektrycznej
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
W przedmiotowym postępowaniu wymagane jest wniesienie wadium w wysokości: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).
Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 97, ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek: BS w Starej Białej 03 9038 0004 0000 0013 2000 0040. Za zachowanie terminu do wniesienia wadium w przypadku przelewu uważa się uznanie rachunku bankowego zamawiającego do dnia 12.07.2022 r. do godz. 09.00. W przypadku, jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 7 pkt 2-4, zgodnie z art. 97, ust 10 ustawy wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, spełniając wymogi określone w art. 58 ust. 2 i 5 ustawy.
Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 125 ust. 4 ustawy
złoży każdy z wykonawców zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Dopuszczalne jest dokonanie zmian w umowie dotyczących:
a) Nieistotnych odstępstw od projektu, o ile ich wprowadzenie będzie uzasadnione pod względem technicznym.
b) Zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w sytuacjach wystąpienia:
o warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie prac bądź powodujących spadek ich jakości,
o uwarunkowań formalno-prawnych odnoszących się przede wszystkim do: zmian dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa z przyczyn niezależnych od obu stron,
o uwarunkowań wynikających z nieprzewidzianych utrudnień technicznych związanych z realizacją zadania, których strony nie mogły wcześniej przewidzieć.
c) Zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie tych zmian.
d) Zmiany dotyczące nie wykonania części zamówienia lub wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych a także wynikających z ich wystąpienia zmian wynagrodzenia przy spełnieniu przepisów art. 455 ust 1 i 2 ustawy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: W niniejszym postępowaniu kryteriami, którymi będzie się kierował zamawiający przy wyborze oferty będą cena i gwarancja. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena - 60%, gwarancja - 40% (przyjęto minimalny okres gwarancji - 3 lata, natomiast maksymalny okres gwarancji - 7 lat).
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.