Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4506z ostatnich 7 dni
18831z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przegląd klimatyzatorów

Przedmiot:

Przegląd klimatyzatorów

Data zamieszczenia: 2022-06-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA WIELISZEW
ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 1
05-135 Wieliszew
powiat: legionowski
tel. (22) 782-27-32, fax (22) 782-27-22, TEL.+48 22 782 18 80, tel.: +48 22 782 18 35
Województwo: mazowieckie
Miasto: Wieliszew
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (22) 782-27-32,
Termin składania ofert: 2022-06-27 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do składania ofert
dla zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych

,,Przegląd klimatyzatorów w budynku Urzędu Gminy Wieliszew oraz centrali wentylacyjnej przy sali koncertowej im. Krzysztofa Klenczona"
Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 zł. pn. ,,Przegląd klimatyzatorów w budynku Urzędu Gminy Wieliszew oraz centrali wentylacyjnej przy sali koncertowej im. Krzysztofa Klenczona"
1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu serwisowego 37 sztuk urządzeń klimatyzacyjnych zainstalowanych w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Wieliszew oraz przegląd centrali wentylacyjnej znajdującej się przy sali koncertowej im. Krzysztofa Klenczona w Wieliszewie.
1.3. W ramach świadczenia usługi Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
? czyszczenia filtrów parownika,
? czyszczenia parownika,
? odgrzybiania parownika,
? sprawdzenia parametrów technicznych urządzeń wewnętrznych,
? korekty ustawień sterowników głównych,
? sprawdzenia parametrów technicznych agregatu,
? czyszczenia skraplacza,
? sprawdzenia skraplacza ze względu na uszkodzenia i korozje,
? sprawdzenia połączeń elektrycznych,
? sprawdzenia drożności odpływu skroplin,
? wymiany filtrów.

1.4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

CPV: 50730000-1

Dokument nr: ZZP.271.2.33.2022.PR

Składanie ofert:
Ofertę należy wysłać mailowo (oferta opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/podpisem osobistym lub skan oferty podpisany przez osobę upoważnioną)
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 27 czerwca 2022 r. o godz. 12.00

Miejsce i termin realizacji:
1.2. Miejsce realizacji zamówienia: Urząd Gminy Wieliszew z siedzibą: Ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 1, 05-135 Wieliszew.

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia: do 15.07.2022 r.

Wymagania:
4. OPIS SPOSOBU WYBORU OFERTY:
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:
Cena - 100%
Kryterium Cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia (Cena ofertowa), podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

C =
C min
x 100 pkt

C o

gdzie:
C min
- cena brutto oferty najtańszej

C o
- cena brutto oferty ocenianej
Oferty, które wpłyną po terminie podanym powyżej nie będą brane pod uwagę.

6. ZAWARTOŚĆ OFERTY:
6.1. Ofertę stanowi wypełniony Formularz ,,Oferta cenowa".
6.2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
6.3. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy stanowiących załączniki, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
6.4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
7. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca nazwę wykonawcy, adres siedziby wykonawcy, cenę oferty - zostanie przekazana wykonawcom biorącym udział w postępowaniu.

8. ZAMAWIAJĄCY, NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA, ZASTRŻEGA MOŻLIWOŚĆ UNIEWAŻNIENIA NINIEJSZEGO ZAPROSZENIA DO SKLADANIA OFERT BEZ PODANIA PRZYCZYNY
10. INFORMACJA O TERMINIE I MIEJSCU PODPISANIA UMOWY ZOSTANIE NIEZWŁOCZNIE PRZEKAZANA WYBRANEMU WYKONAWCY TELEFONICZNIE, MAILEM LUB DROGĄ POCZTOWĄ.

Uwagi:
9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
9.1. Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Wójt Gminy Wieliszew, ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 1, 05-135 Wieliszew;
9.2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: .
9.3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu o udzielenia zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.
9.4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych.
9.5. Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym.
9.6. Dane osób uprawnionych będą przechowywane począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy przez okres 5 lat, albo 15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE.
9.7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych a także, na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9.8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

Kontakt:
2. SPOSÓB UZYSKANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać e-mailowo:

Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach dotyczących procedury Pan Piotr Roze, tel.: +48 22 782-18-80
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia Pan Marek Ziółkowski, tel.: +48 22 782 18 35.

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.