Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4506z ostatnich 7 dni
18831z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa wiat przystankowych na przystanki komunikacji miejskiej

Przedmiot:

Dostawa wiat przystankowych na przystanki komunikacji miejskiej

Data zamieszczenia: 2022-06-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
ul. Zakręt do Oksywia 10
81-244 Gdynia
powiat: Gdynia
Tel. 58 623 33 12, Fax. 58 623 30 22
sekretariat@zkmgdynia.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdynia
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. 58 623 33 12, F
Termin składania ofert: 2022-07-06 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
PRZETARG NIEOGRANICZONY
DOSTAWA dwóch wiat przystankowych na przystanki komunikacji miejskiej w Gdyni
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem postępowania jest dostawa i montaż dwóch wiat (fabrycznie nowych) na przystankach
komunikacji miejskiej w Gdyni o szerokości 1400 mm, 3 panelowych z płaskim dachem.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zdefiniowany jest w Załączniku nr 1 do Materiałów
Przetargowych (Opis przedmiotu zamówienia).
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza wspólnego wykonywania zamówienia (konsorcjum).
Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu zamówienia podwykonawcom.

Dokument nr: ZKM/ZC/178/22

Otwarcie ofert: 2. Miejsce otwarcia ofert:
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
ul. Zakręt do Oksywia 10
81-244 Gdynia
pok. nr 8 (sekretariat)
3. Termin otwarcia ofert: 6 lipca 2022r.godz. 14.15

Składanie ofert:
Ofertę (na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 2 do Materiałów Przetargowych (Formularz
oferty), wraz z załącznikami (patrz p. VIII) należy złożyć w formie elektronicznej, za pośrednictwem
poczty e-mail na adres: sekretariat@zkmgdynia.pl.
Oferty należy przesłać? w formacie pdf oraz
pomocniczo w wersji edytowalnej (np. word) w terminie do dnia 6 lipca 2022 roku do godz. 14:00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia: maksymalnie 15 (słownie: piętnaście) tygodni od daty podpisania
umowy.

Wymagania:
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego niepublicznego, zgodnie
z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane
w Zarządzie Komunikacji Miejskiej w Gdyni z dnia 01.05.2021 r., dostępnego na stronie internetowej
Zamawiającego (www.zkmgdynia.pl) - z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129).
III. WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatność wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty przyjęcia (bez
zastrzeżeń) przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i doręczenia Zamawiającemu faktury.
Szczegółowe warunki płatności określone są w Załączniku nr 3 do Materiałów Przetargowych (Wzór
umowy).
Plik należy zabezpieczyć? hasłem, które powinno zostać? przesłane za pośrednictwem poczty e-mail, w
odrębnej niż oferta korespondencji, nie wcześniej niż po upływie terminu składania ofert, jednak nie
później niż do dnia 6 lipca 2022 roku do godz. 14:15.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim - preferowane pismo maszynowe.
3. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy
zgodnie z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu prawnego) lub jego umocowanego
przedstawiciela (pełnomocnictwo winno zostać złożone wraz z ofertą).
4. Termin związania ofertą: 30 dni
VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Posiadanie uprawnień zawodowych
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie z wyjątkiem norm wynikających
z powszechnie obowiązujących przepisów prawa bądź też legitymowania się przez Wykonawcę
uprawnieniami, zgodami bądź prawami wynikającymi z zawartych umów lub wynikających z decyzji
administracyjnych a umożliwiającymi Wykonawcy wykonanie umowy
o wykonanie zamówienia.
Posiadanie wiedzy i doświadczenia
Warunek uczestnictwa w postępowaniu zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się należytym
wykonaniem (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem) w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy, to w tym okresie minimum trzech zamówień polegającego na dostawie i montażu podobnych
konstrukcji.
UWAGA:
Ocena spełniania przez Wykonawcę w/w warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana
na podstawie złożonych w tym postępowaniu przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wskazanych
wg formuły ,,spełnia/nie spełnia".
W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia
dokumentów i oświadczeń wskazanych w pkt VIII.
Zamawiający może przed dokonaniem czynności odrzucenia oferty wezwać wykonawcę do
uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów lub złożenia wyjaśnień w tym zakresie.
VIII. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, JAKIE WYKONAWCY
ZOBOWIĄZANI SĄ ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ, W CELU POTWIERDZENIA
SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Wykonawca w swojej ofercie, winien złożyć:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający rejestrację działalności
Wykonawcy oraz dokument wskazujący umocowanie osób reprezentujących Wykonawcę;
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; treść wymaganego
oświadczenia wskazana jest w Formularzu oferty.
3. Dowody (listy referencyjne lub inne poświadczenia) wskazujące, iż dostawy o jakich mowa
w p. VII MP zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Wymagane dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub
notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może jej
sprawdzić w inny sposób.
IX. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:
Lp. KRYTERIUM WAGA
1. Cena brutto 60 pkt.
2. Termin realizacji 40 pkt.
Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów:
- w kryterium ,,cena brutto" (Pc) maksymalnie 60 punktów, obliczanych według formuły:
Pc = (Cmin / Cob) x 60
Pc - ilość punktów przyznawana w kryterium ,,cena"
Cmin - cena (brutto) najtańszej oferty spośród ofert nieodrzuconych
Cob - cena (brutto) oferty badanej nieodrzuconej
- w kryterium ,,termin realizacji" (Pt) maksymalnie 20 punktów, obliczanych według zasad:
? w terminie 15 tygodni od podpisania umowy 0 punktów
? w terminie 14 tygodni od podpisania umowy 20 punktów
? w terminie 13 tygodni od podpisania umowy 40 punktów
Łączna punktacja obliczona zostanie według formuły:
P = Pc + Pt
P - łączna punktacja
Pc - punktacja przyznawana w kryterium ,,cena"
Pm - punktacja przyznawana w kryterium ,,termin realizacji"
Punkty będą przyznawane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Ocena końcowa oferty
Ocenę końcową oferty stanowi łączna ilość punktów uzyskanych za kryteria oceny ofert wymienione w
pkt. 1.
4. Oferta najkorzystniejsza
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą ilością uzyskanych punktów.
W przypadku równej ilości punktów, zamawiający dokona wyboru oferty w drodze swobodnego
wskazania.
X. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Wszelkie zapytania związane z niniejszym postępowaniem kierować należy do:
- Pana Piotra Koehna - strona merytoryczna - tel.: 507 499 906 (dni robocze - w godzinach: 08.00 -
16.00)
- Pana Krzysztofa Biernata - strona formalno-prawna - tel. 601 91 32 93 (dni robocze - w godzinach:
10.00 - 13.00).
przy czym:
a) nie przewiduje się zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści Materiałów
Przetargowych,
b) Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Materiałów
Przetargowych. Zamawiający niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaśnień, chyba że prośba o
wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego później niż na 2 dni przed terminem składania ofert.
XI. ZAMKNIĘCIE POSTĘPOWANIA BEZ DOKONANIA WYBORU
Zamawiający jest uprawniony do zamknięcia postępowania na każdym jego etapie bez wybierania
jakiejkolwiek oferty. W przypadku takim Zamawiający zobowiązany będzie do niezwłocznego
poinformowania Wykonawców o swojej decyzji w drodze ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Zamawiającego i stronie internetowej.

Uwagi:
Dni i godziny pracy Zamawiającego:
od poniedziałku do piątku (dni robocze)
w godz. 8.00 - 16.00
XII. KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję,
że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni,
ul. Zakręt do Oksywia 10, 81-244 Gdynia.
2. z inspektorem ochrony danych osobowych w ZKM można skontaktować się pod adresem:
iodo@zkmgdynia.pl lub numerem: 58 66 05 418.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o nr ZKM/ZC/178/22 na ,,Dostawa dwóch wiat przystankowych
na przystanki komunikacji miejskiej w Gdyni";
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania, tj. uprawnione organy publiczne, podmioty świadczące usługi
doradztwa prawnego oraz w zakresie spraw sadowych; podmioty świadczące usługi informatyczne
w zakresie systemów przetwarzających dane osobowe;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały czas trwania umowy; po tym czasie dane będą? przetwarzane przez okres wymagany
przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
1Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
2Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.