Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4506z ostatnich 7 dni
19992z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie dokumentacji projektowej

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2022-06-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Krzepice
ul. Częstochwska 13
42-160 Krzepice
powiat: kłobucki
tel.: 34 317 51 72 fax: 34 317 51 72
umig@krzepice.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Krzepice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 34 317 51 72 f
Termin składania ofert: 2022-07-04 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zaprasza do złożenia ofert cenowych na ,,Wykonanie dokumentacji projektowej dla
budowy garażu z pomieszczeniem gospodarczym przy budynku OSP w Zajączkach Drugich
- rozbudowa budynku."
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Specyfikacja głównych wymagań
Przedmiotem zamówienia jest usługa sporządzenia dokumentacji projektowej wymaganej
przez Prawo budowlane dla zamierzenia, którego celem jest rozbudowa budynku OSP w
Zajączkach Drugich. W wyniku rozbudowy powstać mają:
1) na parterze pomieszczenie gospodarcze o powierzchni około 65 m 2
2) na piętrze: komunikacja, rozbudowa kuchni, węzeł sanitarny, w tym dostosowany
dla niepełnosprawnych, inne pomieszczenia ustalone z zamawiającym na etapie
koncepcyjnym,
3) schody prowadzące z poziomu gruntu na piętro,
4) urządzenie do transportu osób niepełnosprawnych na piętro budynku.
Budynek funkcjonuje jako remiza OSP. Powierzchnia zabudowy 297 m 2 . Posiada przyłącza
elektryczne, wodociągowe, kanalizacyjne, telekomunikacyjne. Centralne ogrzewanie jest
zasilane z kotła na ekogroszek.
Poniżej grafika i zdjęcia obrazujące planowane miejsce rozbudowy. Pod tym linkiem plan
sytuacyjny2 można zapoznać się z materiałem mapowym w serwisie geoportal2. Poniższe
grafiki stanowią również oddzielne załączniki.źródło: https://polska.geoportal2.plZakres zamówienia obejmuje:
1. Sporządzenie:
1) projektów wymaganych przez Prawo budowlane - 4 egzemplarze w wersji
papierowej,
2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) - 4 egzemplarze
w wersji papierowej,
3) przedmiaru robót - 2 egzemplarze w wersji papierowej,,
4) kosztorysu inwestorskiego - 2 egzemplarze w wersji papierowej,
2. Uzyskanie pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu do
zgłoszenia.
Pozyskanie materiałów, uzgodnień i decyzji należy do obowiązków projektanta.
Dokumentację należy przekazać również w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD:
1) ww. dokumentacja projektowa - typ pliku *pdf
2) STWiOR - typ pliku *pdf
3) przedmiar - typy plików *pdf (wygenerowany z programu kosztorysowego - nie
skan) i *ath
4) kosztorys inwestorski - typy plików *pdf i *ath
Ponadto, w ramach zaproponowanej ceny ofertowej, Wykonawca jest zobowiązany do:
1) sporządzenia jednorazowej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, jeżeli Zamawiający
przystąpi do realizacji projektu po sześciu miesiącach od daty odbioru dokumentacji
projektowej,
2) naniesienia skutecznych poprawek i uzupełnień do dokumentacji projektowej, jakie
wynikną po ich sprawdzeniu, w toku dokonywania zgłoszenia i uzyskiwania pozwoleń,
3) udzielania wyjaśnień w procedurze wyboru wykonawcy.
2. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

CPV: 71320000-7

Dokument nr: ITR.7011.10.2022

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.07.2022 r., o godz. 13.30, w Urzędzie Miejskim w
Krzepicach, Ul. Częstochowska 13, w sali obrad Rady Miejskiej w Krzepicach.

Składanie ofert:
Miejsce składania ofert
Ofertę cenową należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 1 i przesłać pocztą, lub złożyć
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krzepicach, Ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice
do dnia 04.07.2022 r., do godz. 13.00, w zamkniętej kopercie. Kopertę należy opisać w
następujący sposób:
,,Oferta na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy garażu z pomieszczeniem
gospodarczym przy budynku OSP w Zajączkach Drugich - rozbudowa budynku." - nie
otwierać przed 04.07.2022 r., godz. 13.30"

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia
150 dni od daty podpisania umowy, jednak nie dłużej niż do 15.12.2022 r.

Wymagania:
4. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminy składania ofert.
Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo - ofertowy według
załączonego wzoru - załącznik 1.
2. Oświadczenie o posiadaniu właściwych uprawnień do projektowania lub o
dysponowaniu osobą posiadającą takie uprawnienia wraz z kopią uprawnień i
zaświadczeniem o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. -
załącznik 2
V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i
Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, lub drogą elektroniczną itr@krzepice.pl (w
temacie proszę wpisać ,,Rozbudowa budynku OSP w Zajączkach Drugich ").

Kryterium wyboru ofert.
Najniższa cena
IX. Opis sposobu obliczania ceny
1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
za wykonanie przedmiotu zamówienia, stawkę podatku VAT, cenę netto.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich liczbą - z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku oraz słownie.
3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
Cena ofertowa musi zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych
polskich.
X. Informacje o formalnościach
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich
Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy,
Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej
określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych
uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania
przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.
XI. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Krzepic, 42-160 Krzepice,
ul. Częstochowska 13, tel. 34 399 91 60, fax 34 399 91 84;2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Krzepice jest Pan Grzegorz
Pietruszka, kontakt: adres e-mail: g.pietruszka@odo-iod.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
,,Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy garażu z pomieszczeniem
gospodarczym przy budynku OSP w Zajączkach Drugich - rozbudowa budynku.";
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które będą
przetwarzały Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z
Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez
okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z PZP;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO**;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub wcelu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień
dotyczących postępowania w jest Waldemar Majchrzak, inspektor ds. infrastrukturytechnicznej, inwestycji i dróg.

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.