Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4506z ostatnich 7 dni
19992z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Rozbiórka kominów

Przedmiot:

Rozbiórka kominów

Data zamieszczenia: 2022-06-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wyzwolenia 45 w Żurominie
ul. Wyzwolenia 45
09-300 Żuromin
powiat: żuromiński
tel. 730 729 244
zgm@zzkzuromin.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Żuromin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 730 729 244
Termin składania ofert: 2022-07-01 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Rozbiórka kominów na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy Ul. Wyzwolenia 45 w Żurominie".
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
- wykonanie daszków ochronnych wolnostojących o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek) pokrytych płytami wiórowymi i folią polietylenową nad wejściami do budynku 2,5m x 3,5m ( 2 szt.),
- ustawienie rusztowania na wysokość budynku H=10m z przestawieniami,
- wykonanie rynny/rury H=10,0m+ 4,5m do gruzu ( 1szt. - przestawna),
- zamontowanie pomostu (drabiny) do przemieszczania się na dachu L=7,5m (w celu uniknięcia chodzenia po eternicie),
- rozbiórka betonowych czapek kominów - etapami- 20 szt.,
- rozebranie kominów istniejących wolnostojących do poziomu styku komina z obróbką przy połaci dachu w najniższym poziomie (przyjmując każdy komin indywidualnie). Rozbiórkę należy wykonać w miarę postępu robót- 12 szt.,
- przestawienie rynny/rury do gruzu z rozbiórki kominów na następne stanowisko w miarę postępu prac.
- przestawienie rusztowania i pomostu w miarę postępu prac do kolejnych
rozbieranych kominów,
- wykonanie czapek betonowych grubości 7cm w płaszczyźnie połaci dachu z
wyprowadzeniem wywiewek z rury PVC z każdego kanału min. ? 100 L min 50 cm
powyżej połaci dachu. Czapki betonowe zbrojone drutem 6mm krzyżowo co 25 cm,
- w przypadku uszkodzenia eternitu w trakcie rozbiórki kominów Wykonawca
wykona nowe jego uzupełnienie,
- uzupełnienie eternitu po ewentualnym uszkodzeniu ( oraz jego utylizacja).
Prace towarzyszące konieczne do uwzględnienia:
- organizacja i zabezpieczenie placu budowy
- nadzór nad pracami przez kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia
- uporządkowanie placu po w/w pracach
- likwidacja placu budowy oraz wszelkie inne prace konieczne do wykonania ze względu
na sztukę budowlaną

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki tj. Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. Ul. Szpitalnej 125, 09-300 Żuromin, Sala konferencyjna
Termin otwarcia ofert: 01.07.2022 r. godz. 10:30.

Składanie ofert:
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź doręczona osobiście do siedziby Żuromińskich Zakładów Komunalnych Sp. z o. o. przy Ul. Szpitalnej 125, 09-300 Żuromin- Sekretariat. Oferty składane poprzez pocztę email nie będą rozpatrywane i nie będą brały udziału w postępowaniu.
2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.07.2022 r. do godz. 10:00,
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Zapytanie ofertowe na ,,Rozbiórka kominów na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy Ul. Wyzwolenia 45 w Żurominie"
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
30.09.2022 r.

Wymagania:
III. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Roboty winny być prowadzone przez wyspecjalizowany zespół pracowników o
odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach, posiadających doświadczenie w robotach
budowlanych, w szczególności w zakresie rozbiórek i prac murarskich oraz posiadających
specjalistyczne zaświadczenia lekarskie dla wykonywania prac na wysokości powyżej 3 m.
2. Wykonawca winien zapewnić konieczny, certyfikowany sprzęt ochrony indywidualnej do
prac na wysokości.
3. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek - posiadają
niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca winien zapoznać się z opisem przedmiotu zamówienia.
5. Wykonanie zamówienia musi spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem norm bezpieczeństwa. Do niniejszego
zapytania została dołączona dokumentacja fotograficzna (załącznik nr 1), która ma
charakter pomocniczy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uważne skalkulowanie
zaoferowanego wynagrodzenia na podstawie własnych przedmiarów sporządzonych np.
przez wizję lokalną. Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty danego rodzaju w
takiej ilości jakie wynikają ze stanu faktycznego i dokonanych oględzin przez Wykonawcę
bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
IV. OKRES GWARANCJI
Wykonawca udziela 2-letniej gwarancji na wykonane roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego, licząc od dnia wystawienia faktury.
V. TRYB ZAMÓWIENIA
Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie w formie uproszczonej - zapytania ofertowego.
VI. WYMAGANE DOKUMENTY
Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1. dokumentacja fotograficzna (załącznik nr 1),
2. formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Oferenta (załącznik nr 2),
3. informacja RODO podpisana i zaakceptowana przez Oferenta (załącznik nr 3),
4. wzór umowy o roboty budowlane zaakceptowany i podpisany przez Oferenta (załącznik nr 4),
5. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
6. OC firmy w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zapytania ofertowego na kwotę co najmniej 50.000 zł.,
7. oświadczenie Wykonawcy o posiadanej wiedzy i doświadczeniu w realizacji przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5),
8. pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych,
VII. WYMOGI DOTYCZĄCE SKŁADANIA OFERT
1. Oferta musi być sporządzona na formularzu ofertowym w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.
2. Oferta ma być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta w obrocie prawnym lub Pełnomocnika.
3. Cena oferty musi zawierać wszystkie opłaty (netto i brutto) oraz podatki według obowiązującego prawa podatkowego.
4. Każdy Oferent przedkłada tylko jedną ofertę.
5. Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
IX. KRYTERIUM OCENY OFERT
1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryterium wyboru oferty, którym będzie najniższa cena brutto.
2. Kryterium to ocenione zostanie na podstawie podanej przez Oferenta w formularzu oferty ceny brutto za wykonanie zamówienia.
3. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
XI. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA
1. O otwarciu ofert Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
2. Zawiadomienie o otwarciu ofert zostanie opublikowane na stronie internetowej Żuromińskich Zakładów Komunalnych Sp. z o. o.: https://bip.zzkzuromin.pl/.
XIII. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
1. W przypadku, kiedy złożone oferty spełniają wszystkie wymagania i brak jest konieczności ich uzupełnienia, Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. W przypadku, kiedy złożone oferty wymagają uzupełnienia lub wyjaśnienia, Zamawiający nie dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty i zwraca się do oferentów, którzy złożyli niekompletne oferty z prośbą o uzupełnienie lub wyjaśnienie, wyznaczając w tym celu 3 - dniowy termin (liczy się data wpływu do Zamawiającego). Brak uzupełnienia dokumentów we wskazanym przez Zamawiającego terminie spowoduje odrzuceni oferty. Po upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty i zaprasza wybranego oferenta do podpisania umowy wyznaczając w tym celu odpowiedni termin.
3. W przypadku kiedy oferta nie zawiera danych Oferenta lub których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego- ulega ona odrzuceniu.
4. W przypadku oferty złożonych po terminie nie będą one udziału w postępowaniu.
5. W przypadku niepodpisania umowy przez oferenta w wyznaczonym terminie, Zamawiający wybiera kolejną ofertę o niższej cenie, albo unieważnia postępowanie.
6. W przypadku, kiedy wynagrodzenia ofertowe będą rażąco niskie, lub wyższe od wynagrodzenia zakładanego przez Zamawiającego na realizację zadania, Zamawiający może unieważnić postępowanie, albo zwrócić się z zapytaniem do oferentów o sposób obliczenia wynagrodzenia.
7. Warunki płatności:
100% wartości zamówienia brutto zostanie wypłacona po wykonaniu przedmiotu zamówienia, protokolarnym odbiorze oraz dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury w terminie 14 dni od daty jej dostarczenia do siedziby Spółki
XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi zawarcia umowy lub zlecenia usług w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty bez skutków prawnych oraz finansowych.

Kontakt:
OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU
Sylwia Orkwiszewska, tel. 730 729 244, e-mail: zgm@zzkzuromin.pl, Piotr Kosiński tel. 530 987 124, kontakt w godzinach od 7:00 do 15:00.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.