Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4506z ostatnich 7 dni
18831z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Rewitalizacja Placu Pamięci Narodowej

Przedmiot:

Rewitalizacja Placu Pamięci Narodowej

Data zamieszczenia: 2022-06-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie
Feliksa Nowowiejskiego 10/12
42-217 Częstochowa
powiat: Częstochowa
34 322 60 37
cuk@cuk.czestochowa.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Częstochowa
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 34 322 60 37
Termin składania ofert: 2022-07-12 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rewitalizacja Placu Pamięci Narodowej
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja Palcu Pamięci Narodowej wraz z jego bezpośrednim otoczeniem. Zadanie jest do wykonania na podstawie dokumentacji projektowej pn.:"Przebudowa Placu Pamięci Narodowej w Częstochowie" w tym projekty techniczne: Przebudowa Placu Pamięci Narodowej, Instalacje elektryczne - Oświetlenie terenu, opracowanej przez pracownię projektową TIM ARCHITEKCI s.c. Tomasz Borowiecki, Małgorzata Małasiewicz.
Zakres robót przewidziany zamówieniem obejmuje m.in.:
- niwelację terenu,
- uporządkowanie terenu, przycięcie drzew i krzewów,
- wykonanie nawierzchni z tłucznia i kostki brukowej,
- korektę układu ścieżek,
- demontaż wskazanych w dokumentacji nawierzchni granitowych,
- przeniesienie masztu flagowego,
- wykonanie oświetlenia terenu i oraz iluminacji zieleni,
- demontaż istniejących elementów małej architektury (ławek i koszy na śmieci),
- montaż nowych elementów małej architektury (ławek, koszy, stojaków rowerowych)
- wyrównanie i oczyszczenie przylegającego terenu,
- odtworzenie trawników,
- nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej,
- roczną pielęgnację zieleni od odbioru inwestycji,
- inwentaryzację powykonawczą
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SWZ tj. Załącznik nr 8 oraz 8a

CPV: 45000000-7, 45111291-4, 39113600-3, 34928480-6, 77310000-6, 45310000-3

Dokument nr: 2022/BZP 00223883, CUK-D.2600.2.3.2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-07-12 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.cuk.czestochowa.pl/zamowienia-publiczne/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu /CUKCZESTOCHOWA/SkrytkaESP oraz poczty elektronicznej zp@cuk.czestochowa.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP
ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów
oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z
miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego
regulaminu.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz
do komunikacji wynosi 150 MB.
Za datę przekazania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe informacje odnośnie przetwarzania danych osobowych zapisane zostały w załączniku nr 9 do SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe informacje odnośnie przetwarzania danych osobowych zapisane zostały w załączniku nr 9 do SWZ.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-07-12 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniportalu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

Wymagania:
Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 15 000,00
Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1)pieniądzu;
2)gwarancjach bankowych;
3)gwarancjach ubezpieczeniowych;
4)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na poniższy rachunek bankowy Centrum Usług Komunalnych z dopiskiem ,,Wadium do postępowania CUK-D.2600.2.3.2022 - Rewitalizacja Placu Pamięci Narodowej"
Citi Handlowy
nr rachunku: 03 1030 1016 0000 0000 9326 1002
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: CUK-D.2600.2.3.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja Palcu Pamięci Narodowej wraz z jego bezpośrednim otoczeniem. Zadanie jest do wykonania na podstawie dokumentacji projektowej pn.:"Przebudowa Placu Pamięci Narodowej w Częstochowie" w tym projekty techniczne: Przebudowa Placu Pamięci Narodowej, Instalacje elektryczne - Oświetlenie terenu, opracowanej przez pracownię projektową TIM ARCHITEKCI s.c. Tomasz Borowiecki, Małgorzata Małasiewicz.
Zakres robót przewidziany zamówieniem obejmuje m.in.:
- niwelację terenu,
- uporządkowanie terenu, przycięcie drzew i krzewów,
- wykonanie nawierzchni z tłucznia i kostki brukowej,
- korektę układu ścieżek,
- demontaż wskazanych w dokumentacji nawierzchni granitowych,
- przeniesienie masztu flagowego,
- wykonanie oświetlenia terenu i oraz iluminacji zieleni,
- demontaż istniejących elementów małej architektury (ławek i koszy na śmieci),
- montaż nowych elementów małej architektury (ławek, koszy, stojaków rowerowych)
- wyrównanie i oczyszczenie przylegającego terenu,
- odtworzenie trawników,
- nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej,
- roczną pielęgnację zieleni od odbioru inwestycji,
- inwentaryzację powykonawczą
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SWZ tj. Załącznik nr 8 oraz 8a
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

39113600-3 - Ławki

34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami:
1 cena ryczałtowa brutto - 98%;
2 długość okresu gwarancji - 2%.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 98
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji
4.3.6.) Waga: 2
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.

2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.

3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiając uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna min. 1 000 000,00 zł

4. Zdolność techniczna lub zawodowa:
Zamawiający określa warunki w powyższym zakresie:
4.1. Posiadanie doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. wykonanie/zakończenie (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych obejmujących zagospodarowanie przestrzeni publicznej, m.in. wyposażenie terenu w infrastrukturę rekreacyjno-wypoczynkową (np. wykonanie placu rekreacji ruchowej dla dzieci, dla seniorów, obiektów sportowych jak boiska, skate parki, itp.) bądź wykonanie zagospodarowania skwerów, placów, parkingów o wartości robót brutto co najmniej 350.000,00 zł każda.
4.2. Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobą zdolną do wykonania zamówienia tj. posiadającą prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności:

- konstrukcyjno-budowlanej (kierownik budowy),

lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1117),
lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn.zm.) tj. osobą/osobami której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (,,świadczenie usług transgranicznych").
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postepowaniu:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Okres, o którym wyżej mowa liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami.
c) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 15 000,00
Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1)pieniądzu;
2)gwarancjach bankowych;
3)gwarancjach ubezpieczeniowych;
4)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na poniższy rachunek bankowy Centrum Usług Komunalnych z dopiskiem ,,Wadium do postępowania CUK-D.2600.2.3.2022 - Rewitalizacja Placu Pamięci Narodowej"
Citi Handlowy
nr rachunku: 03 1030 1016 0000 0000 9326 1002
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

2. Pełnomocnictwo ustanawiające Pełnomocnika powinno zawierać:
2.1. jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi;
2.2. wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie;
2.3. precyzować zakres umocowania;
2.4. upoważniać Pełnomocnika do podejmowania niezbędnych działań związanych z postępowaniem i/lub dokonywania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z wykonaniem Umowy w imieniu Wykonawców;
2.5. być podpisane przez prawnie pełnomocnych przedstawicieli poszczególnych Wykonawców składających wspólną ofertę jako potwierdzenie uprawnień przekazanych Pełnomocnikowi.

3.Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem, jeżeli załączone pełnomocnictwo nie będzie wskazywało inaczej.

4.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy pzp składa osobno każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

5.Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani złożyć oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 pzp - Załącznik nr 7 do SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 1 do SWZ (wzór umowy)

2. Zmiana umowy może nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ustawy.

3. Przed zawarciem umowy należy dopełnić formalności, które zostały wskazane w części XXIII SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami:
1 cena ryczałtowa brutto - 98%;
2 długość okresu gwarancji - 2%.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 98
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji
4.3.6.) Waga: 2
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-08-10

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.