Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4506z ostatnich 7 dni
19992z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Nadzór inwestorski

Przedmiot:

Nadzór inwestorski

Data zamieszczenia: 2022-06-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wiązowna
ul. Lubelska 59
05-462 Wiązowna
powiat: otwocki
urzad@wiazowna.pl
https://tuwiazowna.logintrade.net/zapytania_email,90044,8fd556ca85cab1dbaf59deae4982db92.html
Województwo: mazowieckie
Miasto: Wiązowna
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-07-07 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nadzór inwestorski nad budową dróg i ścieżek rowerowych na terenie gminy Wiązowna
Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Część I zamówienia: nadzorowanie robót budowlanych w pasach dróg gminnych w branży drogowej, elektrycznej, telekomunikacyjnej, w tym nad:
1) przebudową drogi gminnej nr 270830W Malcanów - Dziechciniec Ul. Podleśnej na odcinku o długości 1,4 km realizowanej na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez jednostkę projektową ,,MM - Projekt" Projektowanie i Konsulting w Inżynierii Lądowej Michał Michniewicz, zaświadczenia Starosty Otwockiego z dnia 10.11.2015 roku sygn. SAB.6743.1102.2015 o niewnoszeniu sprzeciwu na wykonanie robót objętych zgłoszeniem z dnia 25 sierpnia 2015 roku oraz na podstawie ostatecznej decyzji nr 3/2016 z dnia 04.08.2016 roku Starosty Otwockiego z dnia 14.08.2018 roku, sygn. SAB.6740.DR.6.2016 zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: ,,Przebudowa drogi publicznej gminnej 270830W Malcanów - Dziechciniec Ul. Podleśnej";
2) przebudową drogi gminnej Lipowo - Kopki - Dziechciniec Ul. Trakt Napoleoński w Kopkach na odcinku o długości 860 m - realizowanej na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez jednostkę projektową: Akonsult Sp. z o.o. oraz zaświadczenia Starosty Otwockiego z dnia 17 września 2015 roku o nie wniesieniu sprzeciwu na wykonanie robót objętych zgłoszeniem;
3) przebudową Ul. Sportowej i Działkowej w Woli Duckiej na odcinku o długości 771 m - realizowanej na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez jednostkę projektową: MM-PROJEKT Projektowanie i Konsulting w Inżynierii Lądowej Michał Michniewicz" oraz zaświadczenia Starosty Otwockiego z dnia 28.08.2019 roku o nie wniesieniu sprzeciwu na wykonanie robót objętych zgłoszeniem z dnia 8 sierpnia 2019 roku;
4) budową drogi gminnej - Ul. Jana Pawła II w miejscowości Zakręt na odcinku o długości 634,72 m - realizowanej na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez jednostkę projektową: ARS Projekt Agnieszka Sanojca oraz ostatecznej decyzji nr 1/2022 z dnia 25.01.2022 roku Starosty Otwockiego, znak: AB.6740.DR.12.2021.PG zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: ,,Budowa drogi gminnej - Ul. Jana Pawła II w Zakręcie" oraz budowy drogi gminnej Ul. Jana Pawła II w Zakręcie od pikietaża 0+300.00 do pikietaża 0+397.67 w pełnym zakresie wynikającym
z dokumentacji projektowej ,,Budowa drogi gminnej Ul. Jana Pawła II w Zakręcie" opracowanej przez ,,MM-Projekt" Projektowanie i Konsulting w Inżynierii Lądowej Michał Michniewicz z lipca 2018 r. oraz od pikietaża 0+000.00 do pikietaża 0+300.00 w zakresie budowy chodnika oraz zjazdów indywidualnych zgodnie z dokumentacją projektową ,,MM-Projekt" Projektowanie i Konsulting w Inżynierii Lądowej Michał Michniewicz z lipca 2018 r. zatwierdzony ostateczną decyzją nr 8/2018 z dnia 29.06.2018 roku Starosty Otwockiego, znak: AB.6740.DR.14.2018.MR;
5) budową drogi gminnej nr 270845W - Ul. Sportowa w Wiązownie na odcinku
o długości 462,07 m, realizowanej na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez jednostkę projektową ,,MM-PROJEKT Projektowanie i Konsulting w inżynierii Lądowej Michał Michniewicz" oraz ostatecznej decyzji nr 8/2020 z dnia 28.08.2020 roku Starosty Otwockiego sygn. AB.6740.DR.3.2020.PP zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: ,,Budowa drogi gminnej 270845W - Ul. Sportowej w Wiązownie";
6) przebudową drogi gminnej nr 270832W - Ul. Ułańska w Lipowie i Ul. Trakt Napoleoński od pikietaża 0+000,00 do pik. 1+684,81 w oparciu o zaświadczenie Starosty Otwockiego o nie wniesieniu sprzeciwu z dnia 17.09.2015r., znak:SAB.6743.1035.2015 oraz z dnia 29.12.2015 r., znak: SAB.6743.1465.2015.
3. Wykonawcą robót budowlanych dla części I zamówienia będzie firma TOMIRAF Sp. z o.o. Sp. K. Termin umowny wykonania przedmiotu umowy dla pkt 1) lit. a)-e) to 07.12.2022 r., a przewidywany termin dla pkt 1) lit. f) to listopad 2022 r. Wartość robót budowlanych wynosi łącznie 12.125.899,55 zł (słownie złotych: dwanaście milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć 55/100).
Dokumentacja projektowa dostępna pod poniższym linkiem: https://tuwiazowna.logintrade.net/zapytania_email,78402,5adfc37e8b1a7ab1549daeb6f4918426.html
oraz
https://tuwiazowna.logintrade.net/zapytania_email,82833,26face991c1171dc87f3b04228d1e9bf.html.
4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany podać odrębnie wartość wynagrodzenia za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie określonym w pkt pkt 1) lit. a)-e) oraz odrębnie dla zakresu określonego w pkt 1) lit. f).

5. Część II zamówienia: nadzorowanie robót budowlanych w pasie dróg gminnych i powiatowej w branży drogowej, telekomunikacyjnej, elektrycznej, w tym nad:
1) rozbudową drogi gminnej nr 270826W - Ul. Pęclińskiej w Duchnowie, jednostka ewidencyjna Duchnów, Ul. Zamkowej w Pęclinie od pikietaża 1+265,60 do 2+605,30 na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez jednostkę projektową ,,ARS Projekt" Agnieszka Sanojca oraz na podstawie ostatecznej decyzji ZRID Starosty Otwockiego nr 10/2021 z dnia 01.12.2021 r., znak: AB.6740.DR.6.2021.MD zezwalającej na realizację inwestycji drogowej;
2) rozbudową drogi powiatowej nr 2709W Malcanów - Lipowo od km 0+000,00 do km 0+672,00 w gminie Wiązowna na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez jednostkę projektową VIAINFRA Sp. z o.o. oraz na podstawie ostatecznej decyzji ZRID Starosty Otwockiego nr 2/2021 z dnia 28.06.2021 r. ,znak: AB.6740.DR.1.2021.PG;
3) rozbudową drogi powiatowej nr 2709W - Ul. Armii Krajowej w miejscowości Lipowo na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez jednostkę projektową ,,ARS Projekt" Agnieszka Sanojca oraz na podstawie ostatecznej decyzji ZRID Starosty Otwockiego nr 8/2021 z dnia 14.09.2021 r., znak: AB.6740.DR.5.2021.PG;
4) budową drogi publicznej gminnej - Ul. Wypoczynkowej w Lipowie i Porębach od km 0+000,00 do km 0+030,09 na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Drogowe Biuro Projektowe Michał Nurkiewicz oraz na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Otwockiego nr 2/2016 z dnia 20.07.2016 r., znak: SAB.6740.DR.2.2016;
5) budową wolno stojącej wiaty oraz obiektów małej architektury na dz. nr ew. 211/1 i 211/2 obr. Malcanów na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez ARCHICON Szczesiuk&Wilczek s.c. oraz zaświadczenia Starosty Otwockiego o nie wniesieniu sprzeciwu z dnia 03.12.2021 r., znak: AB.6743.1451.2021.PG;
6) budową peronów tymczasowych na okres budowy docelowych zatok autobusowych.
6. Wykonawcą robót budowlanych dla części II zamówienia będzie firma ROKOM Sp. z o.o. Termin umowny wykonania przedmiotu umowy to 08.11.2022 r. Wartość robót budowlanych wynosi łącznie 5.857.260,00 zł (słownie złotych: pięć milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt 00/100).
Dokumentacja projektowa dostępna pod poniższym linkiem: https://tuwiazowna.logintrade.net/zapytania_email,82217,eb2249d0ad878fd75933905ea066fb93.html

CPV: 71520000-9, 71247000-1

Dokument nr: 2022/BZP 00224048, WRG.271.12.2022.JS

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-07-07 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://tuwiazowna.logintrade.net/zapytania_email,90044,8fd556ca85cab1dbaf59deae4982db92.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://tuwiazowna.logintrade.net/zapytania_email,90044,8fd556ca85cab1dbaf59deae4982db92.html
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Maksymalny rozmiar przesyłanych plików: 150 MB.
2. Szczegółowe instrukcje dla wykonawców znajdują się na stronie:
https://tuwiazowna.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
3. Regulamin systemu teleinformatycznego dostępny jest pod adresem:
https://tuwiazowna.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html
4. Rejestracja do systemu teleinformatycznego dostępna jest pod adresem:
https://tuwiazowna.logintrade.net/rejestracja/rejestracja.html
5. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
6. Pełną obsługę techniczną platformy zakupowej świadczy administrator systemu, Logintrade S.A., Ul. Legnicka 57D, lok. B/J, 54-203 Wrocław.
W przypadku ewentualnych problemów technicznych prosimy o kontakt
z infolinią techniczną, tel.: +48 71 787 35 34; email: helpdesk@logintrade.net
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): RODO zawarte jest w rozdziale XXIII. SWZ

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://tuwiazowna.logintrade.net/zapytania_email,90044,8fd556ca85cab1dbaf59deae4982db92.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-07-07 10:00
Miejsce składania ofert: https://tuwiazowna.logintrade.net/zapytania_email,90044,8fd556ca85cab1dbaf59deae4982db92.html

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.