Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4506z ostatnich 7 dni
18831z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Rozbudowa ulicy

Przedmiot:

Rozbudowa ulicy

Data zamieszczenia: 2022-06-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Otwock
Armii Krajowej 5
05-400 Otwock
powiat: otwocki
zamowienia@otwock.pl
https://otwock.ezamawiajacy.pl/pn/otwock/demand/notice/public/64746/details
Województwo: mazowieckie
Miasto: Otwock
Wadium: 5 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-07-11 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rozbudowa Ul. Warszawskiej od Ul. Cybulskiego do Ul. Norwida w ramach zadania budżetowego ,,Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - Etap VII -
ul. Warszawska".
Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Zakres robót: Wykonanie przedmiotu zadania zgodnie z dokumentacją projektową. 3.2. Opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa. 3.3. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do : 1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane, 2) ewentualna przebudowa kolidujących elementów sieci uzbrojenia napowietrznego, nadziemnego i podziemnego wraz z regulacją urządzeń znajdujących się w pasie drogowym w uzgodnieniu z właścicielami sieci, 3) wprowadzenie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i stałej organizacji ruchu, 4) powiadomienie o terminie rozpoczęcia robót z 7 dniowym wyprzedzeniem, wszystkich gestorów sieci oraz powiadomienie pisemne Zamawiającego o wykonaniu ww. czynności. Roboty należy prowadzić pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli gestorów sieci, 5) zabezpieczenie terenu budowy, sąsiednich obiektów, w tym drzew nieprzeznaczonych do wycinki, przed zniszczeniem w wyniku prowadzonych robót, 6) zapewnienie stałego nadzoru i kontroli prowadzonych robót, 7) zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych prac, 8) organizacja zaplecza budowy, 9) zgłaszanie przez Kierownika budowy przedstawicielowi inwestora do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 10) wykonanie wszystkich istniejących w terenie wjazdów do posesji z dopasowaniem wysokościowym, 11) ubezpieczenie budowy, 12) wykonanie niezbędnych robót towarzyszących i czynności formalno-prawnych umożliwiających przekazanie wykonanych obiektów do eksploatacji - między innymi odbiorów technicznych, a także sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej z zaznaczeniem wprowadzonych zmian, 13) wykonanie wszystkich innych prac nie ujętych w umowie oraz towarzyszących i niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym zabezpieczenie terenu podczas prowadzenia prac oraz uporządkowania terenu w rejonie wykonywanych prac po ich zakończeniu, 14) ewentualna wycinka drzew, 15) wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew i krzewów, 16) uzgodnienie z operatorem dostępu do posesji celem wywozu nieczystości stałych, 17) rekultywacja przyległego terenu z posiewem trawy. 4. Wykonawca podczas wymiany, modernizacji lub wykonania nowej infrastruktury odwodnieniowej zobowiązany jest do uszczelnienia poszczególnych elementów urządzeń odwodnieniowych w miejscach łączenia. Przed przystąpieniem do ww. prac Wykonawca uzgodni z Zamawiającym technologię uszczelnienia. 5. Opis przedmiotu zamówienia określa również projekt umowy oraz dokumentacja stanowiąca załącznik do niniejszego pisma (plik o nazwie: Dokumentacja). 6. Przedmiot zamówienia będzie wykonywany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na warunkach ustalonych z Wykonawcą na podstawie umowy.7.Zamawiający zastrzega sobie płatność 70 % wynagrodzenia Wykonawcy w roku 2022, natomiast 30 % w 2023 roku.

CPV: 45111200-0, 45233000-9, 45236000-0, 45113000-2, 45233252-0, 45233225-2, 45111100-9

Dokument nr: 2022/BZP 00223972, WZP.271.40.2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-07-11 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://otwock.ezamawiajacy.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja za pośrednictwem Platformy Zamawiającego https://otwock.ezamawiajacy.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:1.1. Elektronicznie za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://otwock.ezamawiajacy.pl w zakładce,,Korespondencja".2. Ogólne zasady korzystania z Platformy, ;2.1.zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Miasto Otwock ; https://otwock.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl.2.2. Wykonawca po wybraniu opcji ,,przystąp do postępowania" zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e -mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie ,,zarejestruj się". 2.3. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu. 2.4.Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki ,,Korespondencja".3.Zamawiający zgodnie określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:3.1. dokumenty w formacie ,,pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,3.2. dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż ,,pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.4.Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB wtxt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg,wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd,gml, rng, xsl,xslt,TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.5. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:5.1. Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany - format kodowania UTF8.Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.6. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss)
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://otwock.ezamawiajacy.pl/pn/otwock/demand/notice/public/64746/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-07-11 10:00
Miejsce składania ofert: Platforma https://otwock.ezamawiajacy.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-03-30

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WZP.271.40.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Zakres robót: Wykonanie przedmiotu zadania zgodnie z dokumentacją projektową. 3.2. Opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa. 3.3. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do : 1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane, 2) ewentualna przebudowa kolidujących elementów sieci uzbrojenia napowietrznego, nadziemnego i podziemnego wraz z regulacją urządzeń znajdujących się w pasie drogowym w uzgodnieniu z właścicielami sieci, 3) wprowadzenie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i stałej organizacji ruchu, 4) powiadomienie o terminie rozpoczęcia robót z 7 dniowym wyprzedzeniem, wszystkich gestorów sieci oraz powiadomienie pisemne Zamawiającego o wykonaniu ww. czynności. Roboty należy prowadzić pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli gestorów sieci, 5) zabezpieczenie terenu budowy, sąsiednich obiektów, w tym drzew nieprzeznaczonych do wycinki, przed zniszczeniem w wyniku prowadzonych robót, 6) zapewnienie stałego nadzoru i kontroli prowadzonych robót, 7) zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych prac, 8) organizacja zaplecza budowy, 9) zgłaszanie przez Kierownika budowy przedstawicielowi inwestora do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 10) wykonanie wszystkich istniejących w terenie wjazdów do posesji z dopasowaniem wysokościowym, 11) ubezpieczenie budowy, 12) wykonanie niezbędnych robót towarzyszących i czynności formalno-prawnych umożliwiających przekazanie wykonanych obiektów do eksploatacji - między innymi odbiorów technicznych, a także sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej z zaznaczeniem wprowadzonych zmian, 13) wykonanie wszystkich innych prac nie ujętych w umowie oraz towarzyszących i niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym zabezpieczenie terenu podczas prowadzenia prac oraz uporządkowania terenu w rejonie wykonywanych prac po ich zakończeniu, 14) ewentualna wycinka drzew, 15) wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew i krzewów, 16) uzgodnienie z operatorem dostępu do posesji celem wywozu nieczystości stałych, 17) rekultywacja przyległego terenu z posiewem trawy. 4. Wykonawca podczas wymiany, modernizacji lub wykonania nowej infrastruktury odwodnieniowej zobowiązany jest do uszczelnienia poszczególnych elementów urządzeń odwodnieniowych w miejscach łączenia. Przed przystąpieniem do ww. prac Wykonawca uzgodni z Zamawiającym technologię uszczelnienia. 5. Opis przedmiotu zamówienia określa również projekt umowy oraz dokumentacja stanowiąca załącznik do niniejszego pisma (plik o nazwie: Dokumentacja). 6. Przedmiot zamówienia będzie wykonywany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na warunkach ustalonych z Wykonawcą na podstawie umowy.7.Zamawiający zastrzega sobie płatność 70 % wynagrodzenia Wykonawcy w roku 2022, natomiast 30 % w 2023 roku.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45236000-0 - Wyrównywanie terenu

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45233225-2 - Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-03-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 305 pkt 1) w związku z art. 214 ust. 1 pkt. 7 o wartości netto: do kwoty 500 000,00 zł., w zakresie polegającym na powtórzeniu podobnych rodzajowo prac zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, w tym pozostających w zgodności z podstawowym zamierzeniem budowlanym oraz związanym bezpośrednio przez identyfikację zamówienia z realizacją podstawowego zamówienia.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniają następujące warunki w postępowaniu: a) nie podlegają wykluczeniu - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: w art. 108 ust. 1 p.z.p. oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, b) którzy spełniają warunki dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej: a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje/będzie dysponował co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia na stanowisku kierownika robót, posiadającą ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 5 000,00 zł
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wszelkie dopuszczalne zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy, w następujących przypadkach: 1) w przypadku zmiany przepisów prawa - dopuszczalna jest taka zmiana umowy, która umożliwi dostosowanie postanowień niniejszej umowy do nowych przepisów prawa, 2) wystąpienia zmiany terminu zakończenia robót w związku z: a) opóźnieniami wynikającymi z okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, b) brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych, c) działaniem siły wyższej, d) wstrzymaniem prac przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, e) koniecznością wykonania zamówień zamiennych; f) innych uzasadnionych przyczyn niezależnych od wykonawcy.
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00161072/01 z dnia 2022-05-16
2022-05-16 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
3) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-08-09

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.