Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4506z ostatnich 7 dni
19992z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych

Data zamieszczenia: 2022-06-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krościenko
ul. Trzech Koron 4
34-450 Krościenko nad Dunajcem
powiat: nowotarski
Tel.: +48 182623120, Faks: +48 182623003-21
kroscienko@krakow.lasy.gov.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/630125
Województwo: małopolskie
Miasto: Krościenko nad Dunajcem
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: +48 182623120,
Termin składania ofert: 2022-07-25 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe" na terenie Nadleśnictwa Krościenko w 2022 roku

Numer referencyjny: ZG.270.5.2022
II.1.2)Główny kod CPV
90721700 Usługi ochrony gatunków zagrożonych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadań mających na celu poprawę stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, występujących na obszarze Natura 2000 Małe Pieniny PLH1200025, leżących na gruntach zarządzanych przez Lasy Państwowe w ramach projektu pn. ,,Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe."

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77211400 Usługi wycinania drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
90721100 Usługi ochrony krajobrazu
90721000 Usługi związane z bezpieczeństwem środowiska
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Grunty i lasy stanowiące własność Skarbu Państwa w Zarządzie Nadleśnictwa Krościenko: tereny Rezerwatów Przyrody:Wąwóz Homole, Biała Woda i Zaskalskie- Bodnarówka oraz Leśnictwa Małe Pieniny i Jaworki

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadań mających na celu poprawę stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, występujących na obszarze Natura 2000 Małe Pieniny PLH1200025, leżących na gruntach zarządzanych przez Lasy Państwowe w ramach projektu pn. ,,Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe." Szczegółową lokalizację przedstawiają mapy Lokalizacji planowanych zadań (załączniki nr 4A, 4B, 4C do SWZ). Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących zadań. Przedmiot ochrony:

- 5130 - zarośla jałowca pospolitego na wrzosowiskach lub murawach nawapiennych

- 6110 - skały wapienne i neutrofile z roślinnością pionierską

- 6170 - nawapienne murawy wysokogórskie i wyleżyska śnieżne

- 7230 - górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk

- 6520 - niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie

- 8160 - podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne ze zbiorowiskami Stipion Calamagrostis

-91E0 - łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe

- 91Q0 - górskie reliktowe laski sosnowe

Nazwa zamówienia: dostosowanie składu gatunkowego do potrzeb siedliska.

Zadanie:

o Usunięcie 75% biomasy nalotu drzew i krzewów na wybranych płatach siedliska. Na siedliskach będących przedmiotem ochrony mechaniczne lub ręczne usunięcie wybranych krzewów i drzew, poprzez ich wycinkę na powierzchni maksymalnie 10ha. Gatunki iglaste (Św, rzadziej inne So, Md, Jał)- wycinka, bez karczowania. Na powierzchni objętej zabiegiem wyznaczone jest do 10 szt. leszczyn, które oprócz wycięcia wymagają również karczowania.

o Wyniesienie usuniętej biomasy poza płat siedliska w miejsca wyznaczone przez Zamawiającego. Na terenie rezerwatu Wąwóz Homole usunięcie biomasy należy wykonać poprzez wyniesienie poza obszar rezerwatu, dalszy transport może być wykonany mechanicznie na wskazane miejsce oddalone maksymalnie do 3 kilometrów. W rezerwacie Biała Woda po uprzednim zniesieniu biomasy ze stoków jest możliwość jej wywiezienia środkami mechanicznymi po drodze stanowiącej szlak turystyczny na wskazane miejsce oddalone maksymalnie do 3 kilometrów.

o Prace będą wykonywane pod nadzorem botanika. Termin wykonania zabiegu (jednorazowo): od 15.10.2022r do 15.12.2022 r.

Lokalizacja i powierzchnia działania na terenie Natura 2000 Małe Pieniny:

Nazwa, Leśnictwo Oddz. Poddz. Pow. (ha)

Rezerwat ,,Biała Woda" L-ctwo Jaworki, Oddz. 118 a,d,f,h,i,j,k,n,o,r,s,z; 6,58ha

Rezerwat ,,Wąwóz Homole" L-ctwo Małe Pieniny Oddz. 131 f, h, o 128 a, b; 2,90ha

Rezerwat ,,Zaskalskie-Bodnarówka" L-ctwo Małe Pieniny Oddz. 126 g; 0,23ha

Poza rezerwatami 125 i; 124 f; 0,29ha

Razem: 10,00 ha

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.02.04.00-00-0200/16-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 90721700, 77211400, 77230000, 77231000, 90721100, 90721000

Dokument nr: 344412-2022, ZG.270.5.2022

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 25/07/2022
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Nadleśnictwo Krościenko Ul. Trzech Koron 4,34-450 Krościenko nad Dunajcem na sali konferencyjnej.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jawne i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą platformy: platformazakupowa.pl Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_kroscienko

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/630125

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/07/2022

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Grunty i lasy stanowiące własność Skarbu Państwa w Zarządzie Nadleśnictwa Krościenko: tereny Rezerwatów Przyrody:Wąwóz Homole, Biała Woda i Zaskalskie- Bodnarówka oraz Leśnictwa Małe Pieniny i Jaworki

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 23/09/2022
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/06/2022

Kontakt:
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krościenko
Krajowy numer identyfikacyjny: 350545607
ul. Trzech Koron 4
Krościenko n. D.
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
34-450
Polska
E-mail: kroscienko@krakow.lasy.gov.pl
Tel.: +48 182623120
Faks: +48 182623003-21

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.