Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4506z ostatnich 7 dni
19992z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa aluminiowych profili konstrukcyjnych i akcesoriów do profili

Przedmiot:

Dostawa aluminiowych profili konstrukcyjnych i akcesoriów do profili

Data zamieszczenia: 2022-06-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: MLabs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kaliska 21
61-131 Poznań
powiat: Poznań
oferty@mlabs.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/115488
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-07-04 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA aluminiowych profili konstrukcyjnych i akcesoriów do profili.
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.02-00-0190/16 - Tramwaj pomiarowy do pomiarów parametrów i oceny stanu infrastruktury

Część 1
DOSTAWA aluminiowych profili konstrukcyjnych i akcesoriów.

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
DOSTAWA aluminiowych profili konstrukcyjnych i akcesoriów do profili.
Wszystkie zamawiane elementy muszą być kompatybilne z systemami profili ITEM Profil 8 lub ITEM Profil 5.
I. Profile Konstrukcyjne:
a) Profil konstrukcyjny aluminiowy (anodowany, 1,5-2kg/m) 40x40mm z rowkami (pod kamienie z gwintem M6) na całej długości wszystkich 4 boków, z otworami przygotowanymi pod gwint M8 od czoła profilu, momenty bezwładności Ix,Iy > 9cm4, wkaźnik wytrzymałości na zginanie Wx,Wy >= 4,5 cm3, o długościach:
- 3000mm - liczba sztuk 4
- 594mm - liczba sztuk 4 cięte wg rysunku (załącznik 2)
- 555,9mm - liczba sztuk 4 cięte wg rysunku (załącznik 2)
b) Profil konstrukcyjny aluminiowy anodowany 0,4-0,6 kg/m 20x20 z rowkami pod kamienie z gwintem M5 na całej długości wszystkich 4 boków z otworami przygotowanymi pod gwint M5 od czoła, momenty bezwładności Ix,Iy >= 0,7 cm4, wkaźnik wytrzymałości na zginanie Wx,Wy >= 0,7 cm3 o długościach:
- 3000mm - liczba sztuk 2
II. Łączniki
a) Łącznik umożliwiający montaż czoła jednego profilu 40x40 ściętego pod kątem 90st do boku drugiego profilu za pomocą kamieni przesuwnych. Elementy łącznika nie mogą wystawać poza obrys zewnętrzny pola przekroju obydwu profili. Liczba sztuk 50.
b) Łącznik umożliwiający montaż czoła jednego profilu 20x20 ściętego pod kątem 90st do boku drugiego profilu za pomocą kamieni przesuwnych Elementy łącznika nie mogą wystawać poza obrys zewnętrzny pola przekroju obydwu profili. Liczba sztuk 50.
c) Łącznik kątowy umożliwiający montaż profilu ściętego pod kątem do płaszczyzny bocznej drugiego profilu. Liczba sztuk 10.
III. Wpusty
a) Wpusty stalowe ocynkowane do rowka profilu 40x40 z jednym gwintem wewnętrznym: M4 20szt.
b) Wpusty stalowe ocynkowane do rowka profilu 20x20 z jednym gwintem wewnętrznym: M5 50 szt.
IV. Zaczepy
a) Zaczep uniwersalny z tworzywa sztucznego do mocowania przewodów opaską samozaciskową montowany bezpośrednio w rowku profilu bez dodatkowych elementów mocujących i konieczności demontażu konstrukcji, w kolorze czarnym - 50szt.
Okres gwarancji
-

CPV: 44212500-4

Dokument nr: 2022-10086-115488

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-07-04

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2022-07

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
wielkopolskie
Powiat
Poznań
Gmina
Poznań-Nowe Miasto
Miejscowość
Poznań

Wymagania:
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Oferenci ubiegający się o zamówienie powinni posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Oferenci ubiegający się o zamówienie powinni znajdować się w stabilnej sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie przedmiotowego zamówienia. Wobec Oferenta nie może być prowadzone postępowanie upadłościowe.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
- pełnomocnictwo do podpisania oferty, gdy nie wynika z innych dokumentów,
- podpisany formularz ofertowy z kwotą wyrażoną w PLN,
- podpisane oświadczenie o braku powiązań (Załącznik nr 1).
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Wykluczenia
1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a. jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego lub jest niekompletna
b. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji,
c. przekracza przewidziany budżet na przedmiot zamówienia,
d. oferent nie złożył na wezwania zamawiającego wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,
e. oferta nie spełnia warunków udziału w postępowaniu niniejszego zapytania ofertowego,
Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca złoży oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym - Załącznik nr 1.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2022-06-27
Data ostatniej zmiany
2022-06-27 10:44:48

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
100 % - cena
Sposób przyznawania punktacji:
1) Kryterium: Cena - cena netto (waga 100 pkt.)
Oferty ocenione zostaną z zastosowaniem przelicznika:
Pc = Cn/Co x 100pkt
Gdzie:
Pc - liczba otrzymanych punktów
Cn - najniższa cena netto spośród wszystkich złożonych ofert
Co - cena netto oferty oceniane

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Oferty MLabs Sp. z o.o.
tel.:
e-mail: oferty@mlabs.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.