Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4506z ostatnich 7 dni
19992z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Termomodernizacja budynku mieszkalnego

Przedmiot:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego

Data zamieszczenia: 2022-06-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: MIEJSKI ZESPÓŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ I ADMINISTRACJI
ul. Floriana 4
44-190 Knurów
powiat: gliwicki
323394500, faks 323394501
zp@mzglia.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Knurów
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 323394500, faks 3233
Termin składania ofert: 2022-07-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy Ul. Ks. Alojzego Koziełka 49 w Knurowie
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie robót budowlanych - termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego stanowiącego własność Gminy Knurów zarządzanego przez Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji, położonego przy Ul. Ks. Alojzego Koziełka 49 w Knurowie.

Zakres robót obejmuje:

1. Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z doborem kolorystyki.
2. Ocieplenie stropu pod poddaszem.
3. Częściowa wymiana stolarki okiennej piwnic.
4. Częściowe zamurowanie stolarki okiennej piwnic.
5. Wymiana drewnianej stolarki okiennej jednego z mieszkań.
6. Wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych.
7. Wymiana drzwi do piwnic.
8. Wymiana drzwi na poddasze.
9. Remont balkonów.
10. Wymiana balustrad balkonów.
11. Remont kominów.
12. Wymiana zadaszeń nad drzwiami wejściowymi.
13. Wymiana rur spustowych.
14. Tynkowanie nieocieplanych części budynku (gzyms).
15. Remont opaski chodnikowej i chodnika.
16. Montaż nawiewników ciśnieniowych okiennych, lub alternatywnie montaż
nawietrzaków ściennych nad oknami w kuchni.
17. Przełożenie drobnych elementów.
18. Likwidacja zsypu na węgiel.
19. Remont pomieszczenia kotłowni.
20. Wyrównanie wsporników kabla zasilającego.
21. Przełożenie czujnika regulacji pogodowej.
22. Likwidacja lampy oraz zbędnych elementów z elewacji.
23. Czyszczenie i zabezpieczenie więźby dachowej.
24. Wykonanie instalacji antenowej TV-SAT oraz instalacji piorunochronnej.
25. Kotwienie dobudowanego elementu z gazem.
26. Wymiana skrzynek gazowych.
27. Uporządkowanie terenu wokół budynku.

Szczegółowy zakres rzeczowo - ilościowy zamówienia, zawierają projekty budowlane, specyfikacje wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót będące integralną częścią dokumentacji przetargowej.

CPV: 45000000-7, 45300000-0, 45331100-7, 45332000-3, 45321000-3, 45310000-3

Dokument nr: 2022/BZP 00225060, TA.251.24.22

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-07-21 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://e-propublico.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy on-line działającej pod
adresem https://e-propublico.pl/
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, że:
1)administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Gmina Knurów - Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji, ul.
Floriana 4 , 44-190 Knurów.Tel.: 32 3394500, e-mail: zp@mzglia.pl
2)w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, którym
jest Pani Agnieszka Domagała, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@mzglia.pl;
3)dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy: TA.251.24.22 oraz w celu archiwizacji dokumentacji dotyczącej
tego postępowania;
4)odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
5)dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały okres
obowiązywania umowy.Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia
wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
Do obowiązków tych należą:
1)obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których
dane te Wykonawca
bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego;
2)obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób
fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści
oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-07-21 10:00
Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem formularza do złożenia oferty dostępnego na Platformie https://e-propublico.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-03-31

Wymagania:
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 8 000.00 PLN (słownie: osiem tysięcy 00/100 PLN).
2. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 299).
3. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą .
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Getin Bank 88 1560 1081 2121 0351 1121 0003 (w tytule przelewu zaleca się wpisać nazwę i sygnaturę postępowania). Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji oraz powinno zawierać:
a) wskazanie Beneficjenta poręczenia lub gwarancji, którym musi być Gmina Knurów - Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji, ul. Floriana 4 , 44-190 Knurów;
b) nazwę i adres siedziby Wykonawcy;
c) kwotę i termin ważności gwarancji/poręczenia;
d) bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy poręczenia lub gwarancji do zapłaty kwoty wadium, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.
7. W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, wystąpi odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: TA.251.24.22
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie robót budowlanych - termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego stanowiącego własność Gminy Knurów zarządzanego przez Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji, położonego przy ul. Ks. Alojzego Koziełka 49 w Knurowie.

Zakres robót obejmuje:

1. Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z doborem kolorystyki.
2. Ocieplenie stropu pod poddaszem.
3. Częściowa wymiana stolarki okiennej piwnic.
4. Częściowe zamurowanie stolarki okiennej piwnic.
5. Wymiana drewnianej stolarki okiennej jednego z mieszkań.
6. Wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych.
7. Wymiana drzwi do piwnic.
8. Wymiana drzwi na poddasze.
9. Remont balkonów.
10. Wymiana balustrad balkonów.
11. Remont kominów.
12. Wymiana zadaszeń nad drzwiami wejściowymi.
13. Wymiana rur spustowych.
14. Tynkowanie nieocieplanych części budynku (gzyms).
15. Remont opaski chodnikowej i chodnika.
16. Montaż nawiewników ciśnieniowych okiennych, lub alternatywnie montaż
nawietrzaków ściennych nad oknami w kuchni.
17. Przełożenie drobnych elementów.
18. Likwidacja zsypu na węgiel.
19. Remont pomieszczenia kotłowni.
20. Wyrównanie wsporników kabla zasilającego.
21. Przełożenie czujnika regulacji pogodowej.
22. Likwidacja lampy oraz zbędnych elementów z elewacji.
23. Czyszczenie i zabezpieczenie więźby dachowej.
24. Wykonanie instalacji antenowej TV-SAT oraz instalacji piorunochronnej.
25. Kotwienie dobudowanego elementu z gazem.
26. Wymiana skrzynek gazowych.
27. Uporządkowanie terenu wokół budynku.

Szczegółowy zakres rzeczowo - ilościowy zamówienia, zawierają projekty budowlane, specyfikacje wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót będące integralną częścią dokumentacji przetargowej.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-03-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający porówna i oceni na podstawie kryteriów merytorycznych,
jedynie oferty nie odrzucone. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w
kryteriach cena i okres gwarancji
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 500.000,00 zł.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Zdolność techniczna lub zawodowa
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże się:
a) doświadczeniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w wykonaniu: co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynków mieszkalnych o wartości co najmniej 800 000,00 zł brutto każda z nich
b) dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym co najmniej jedną osobą posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń oraz 3-letnie doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z przyznanymi uprawnieniami budowlanymi,
Osoba przewidziana do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. art. 12 ust. 1 ppkt 2), ust. 7, art. 12a lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane z 1994 r., natomiast w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej, a także osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Liechtensteinu, Republika Islandii) i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej, posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone
w Ustawie z dn. 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). Osoby spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej muszą legitymować się decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzją o prawie do świadczenia usług transgranicznych, wydanymi przez właściwe rady izby inżynierów, albo udokumentować, że zdały egzamin na uprawnienia budowlane przed właściwą izbą.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej
Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. W przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat, wraz z zaświadczeniem, Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
Zaświadczenie z ZUS lub KRUS
Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. W przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
Odpis lub informacja z KRS lub CEIDG
Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz osób
Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
Wykaz robót budowanych
Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz robót budowlanych dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom
Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Szczegółowe kosztorysy ofertowe
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 8 000.00 PLN (słownie: osiem tysięcy 00/100 PLN).
2. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 299).
3. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą .
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Getin Bank 88 1560 1081 2121 0351 1121 0003 (w tytule przelewu zaleca się wpisać nazwę i sygnaturę postępowania). Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji oraz powinno zawierać:
a) wskazanie Beneficjenta poręczenia lub gwarancji, którym musi być Gmina Knurów - Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji, ul. Floriana 4 , 44-190 Knurów;
b) nazwę i adres siedziby Wykonawcy;
c) kwotę i termin ważności gwarancji/poręczenia;
d) bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy poręczenia lub gwarancji do zapłaty kwoty wadium, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.
7. W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, wystąpi odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do
ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2.Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;- wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia;
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument "Oświadczenia o niepodleganiu
wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału", składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w
jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, pod warunkiem wystąpienia co najmniej jednej z nw. okoliczności:
1) wystąpienia robót dodatkowych spełniających wymagania określone w art. 455 ust. 2 ustawy pzp,
2) dopuszcza się zmianę terminu określonego w § 4 pkt. 1 umowy z powodu:
a) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w pkt. 1,
b) działania siły wyższej, z zastrzeżeniem pkt. 8,
c) wad i braków w dokumentacji projektowej z zastrzeżeniem § 3 pkt. 1.25,
d) zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
e) wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 8 pkt. 1 wzoru umowy,
f) przedłużenia się terminu uzyskania przez Wykonawcę opinii, uzgodnień
i zatwierdzeń, wydawanych przez osoby trzecie i organy administracji publicznej, ponad 30 dni od daty złożenia przez Wykonawcę kompletnego wniosku o wydanie opinii, uzgodnienia lub zatwierdzenia,
g) nieprzekazania przez Zamawiającego placu budowy Wykonawcy w terminie ustalonym w § 2 pkt 2 lit. a wzoru umowy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
3) Ograniczenia zakresu przedmiotu umowy w przypadku, o którym mowa w § 9 pkt. 7 wzoru umowy oraz związanego z tym zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy.
4) Wprowadzenia rozwiązań zamiennych i robót zamiennych, o których mowa w § 7 wzoru umowy, pod warunkiem, iż zmiany te zostaną zaakceptowane przez nadzór autorski i Zamawiającego, w tym zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku, o którym mowa
odpowiednio w § 7 pkt. 1.3 i 1.4 wzoru umowy.
5) Zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w § 9 pkt 1 wzoru umowy w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych.
6) Zmiany osób wymienionych w § 3 pkt. 2 lit. a oraz w § 16 pkt 1 wzoru umowy - zgodnie z wymaganiami oraz w przypadkach określonych w § 3 pkt. 2 oraz w § 16 wzoru umowy.
7) Zmiany zakresu robót powierzanych Podwykonawcom, określonego w § 5 pkt. 1 wzoru umowy.
8) Zmiany wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 9 pkt. 1 wzoru umowy, w przypadku ustawowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 9 pkt. 9 wzoru umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający porówna i oceni na podstawie kryteriów merytorycznych,
jedynie oferty nie odrzucone. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w
kryteriach cena i okres gwarancji
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-08-19

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.