Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4506z ostatnich 7 dni
19992z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wymiana windy osobowej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wymiana windy osobowej

Data zamieszczenia: 2022-06-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szpital Powiatowy w Radomsku
Jagiellońska 36
97-500 Radomsko
powiat: radomszczański
zamowienia@szpital.biz.pl
https://szpital.logintrade.net/zapytania_email,90813,b56f50f2a14c30dc6e9370f496dfb278.html
Województwo: łódzkie
Miasto: Radomsko
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-07-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wymiana windy osobowej w budynku Szpitala Powiatowego w Radomsku
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana windy/ dźwigu osobowego bez zmian konstrukcyjnych obiektu w istniejącym szybie w budynku Szpitala Powiatowego w Radomsku.
2. Szczegółowy zakres prac opisany został w załączniku nr 1 do SWZ

CPV: 45313100-5

Dokument nr: 2022/BZP 00225709, 571/2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-07-13 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.szpital.biz.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.szpital.biz.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: korespondencja przez platformę przetargową , która jest na stronie szpitala: www. szpital.biz.pl lub na adres e mail: zamowienia@szpital.biz.pl za wyjątkiem składania ofert, czynność ta wyłącznie przez Platformę Przetargową
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://szpital.logintrade.net/zapytania_email,90813,b56f50f2a14c30dc6e9370f496dfb278.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-07-13 10:00
Miejsce składania ofert: Platforma Przetargowa szpitala

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-21

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 571/2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana windy/ dźwigu osobowego bez zmian konstrukcyjnych obiektu w istniejącym szybie w budynku Szpitala Powiatowego w Radomsku.
2. Szczegółowy zakres prac opisany został w załączniku nr 1 do SWZ
4.2.6.) Główny kod CPV: 45313100-5 - Instalowanie wind
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-21
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 90
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancjii
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
zdolności technicznej lub zawodowej:
- a) dysponowanie co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane w przypadku legitymowania się uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie przepisów poprzednio obowiązujących zakres uprawnień powinien odpowiadać ww. specjalności,
- b) dysponowanie co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane w przypadku legitymowania się uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie przepisów poprzednio obowiązujących zakres uprawnień powinien odpowiadać ww. specjalności,
- c) wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednej roboty budowlanej wykonanej należycie obejmującej modernizację lub wybudowanie szybu windy (dźwigu ) wraz z dostawą i montażem windy (dźwigu) o wartości brutto co najmniej 200.000,00 PLN, oraz referencje potwierdzające należyte wykonanie zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
b. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanym przez Zamawiającego - Załącznik nr 6 do SWZ
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: c. Wykaz osób wykonujących zamówienie zgodnie z rozdz.V, pkt 2 ppkt 4)a) i b) w swz- Załącznik nr 8 do swz
d. Wykaz robót i referencje, zgodnie z rozdz.V, pkt 2 ppkt 4) c) w swz - Załącznik nr 7 do swz
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie przedmiaru robót
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie przedmiaru robót
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje zmiany w umowie w zakresie szczegółowo opisane w projekcie umowy, który jest załącznikiem nr 5 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 90
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancjii
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-08-11

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.