Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4506z ostatnich 7 dni
19992z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego

Przedmiot:

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego

Data zamieszczenia: 2022-06-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Rogoźno
Nowa 2
64-610 Rogoźno
powiat: obornicki
785009402, faks (67)2618075
um@rogozno.p
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e35fd046-0688-4eef-a6e0-417492e3e15c
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Rogoźno
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 785009402, faks (67)
Termin składania ofert: 2022-07-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Ośrodku Sportowo Rekreacyjnym
Krótki opis przedmiotu zamówienia

W ramach realizacji przewiduje się remont i przebudowę boiska sportowego wielofunkcyjnego o wymiarach 34 x 35,5 m w tym:
- boiska do koszykówki o wymiarach 15 x 28 m,
- boiska do tenisa ziemnego o wymiarach 10.97 x 23.77 m,
- oraz boiska do siatkówki plażowej o wymiarach 8 x 16 m
wraz z wyposażeniem sportowym i zagospodarowaniem otoczenia na działce nr ew. 1920/3 położonej w Rogoźnie jako uzupełnienie obiektu Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego Za Jeziorem.

Roboty budowlane:
1) Płyta boiska 34 x 35,5 m.
Rozbiórka istniejącej nawierzchni boiska wykonanej z mieszanki bitumicznej wraz z wykonaniem korytowania w celu przygotowania warstw konstrukcyjnych w postaci:
- warstwy geowłókniny 120 kN,
- warstwy odsączającej (piasek) 100 mm,
- warstwy kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5 mm - 150 mm,
- warstwy stabilizującej ET 35mm,
- warstwy nośnej na bazie żywic poliuretanowych i granulatu gumowego SBR frakcji
1-4 mm - 11 mm,
- warstwy użytkowej na bazie żywic poliuretanowych i granulatu gumowego EPDM frakcji 0-1,5 mm - 2 mm.
Boisko ograniczone będzie obrzeżem betonowym o wym. 8-25 cm.
Ogrodzenie boiska stanowić będzie piłkochwyt o wysokości 4 m i łączne długości 103 mb w tym furtka o szerokości 1,0 m i brama o szerokości 2,5 m. Piłkochwyt wykonany zostanie ze słupów stalowych ocynkowanych fi 80 mm rozstawionych co 3,5 m, na których rozpięta będzie siatka polipropylenowa o oczkach 10x10 cm. Słupy osadzone będą w fundamentach o wymiarach 50x50x100 cm wykonanych z betonu B20 (C16/20).
Na nawierzchni należy trwale oznaczyć linie boisk farbą poliuretanową zgodnie z rysunkiem układu boisk wg. zaprojektowanej kolorystyki.
Zewnętrzny obwód nawierzchni wykończyć należy obrzeżem betonowym 8x30x100 cm, ułożonym na ławie betonowej B-15 z oporem. Warstwę podbudowy stanowić będzie beton B10 gr. 15 cm z kruszywa naturalnego.
2) Boisko do piłki siatkowej o wymiarach 23 x 24 m (pole gry 8 x 16 m).
Przewiduje się wykonanie korytowania istniejącej nawierzchni trawiastej w celu wykonania następującej konstrukcji:
- warstwy geowłókniny 120 kN,
- warstwy odsączającej (piasek) 100 mm,
- warstwa nawierzchniowa (dynamiczna) z piasku frakcji 0-0,5 mm, grubości 200 mm.
Należy wyznaczyć środek boiska, dzielący go na dwie połowy o wymiarach 8×8 m. Plac gry ograniczyć taśmami. W odległości 0,7-1 m od linii bocznych przy środku boiska montujemy słupki, na których zawieszona zostanie siatka. Dla słupów przewidziano fundamenty betonowe 40x40x70cm (wierzch bloku fundamentowego powinien być przysypany 10cm poniżej poziomu terenu) z betonu C16/20. Przed wylaniem fundamentów należy wykonać podłoże z chudego betonu C8/10 o grubości 10cm do poziomu - 0,8 m poniżej poziomu terenu. Posadowienie minimum 70cm poza linią ograniczającą boisko do siatkówki.
Elementy wyposażenia:
- konstrukcja wsporcza koszy do koszykówki - 4 szt.
- słupki wsporcze do siatkówki - 4 szt.
Boisko do koszykówki - 2 stojaki typu gęsia szyja o wysięgu 80 cm, o konstrukcji stalowej, ocynkowanej z tablica laminowaną 90 x 120 cm, obręczą uchylną i siatką łańcuszkową, stojaki osadzone w tulejach, tuleje osadzone w fundamencie betonowym według zaleceń producenta.
Boisko do siatkówki - 1 komplet słupków do siatkówki, słupki uniwersalne, wolno stojące do mocowania w tulejach ( 1 kpl. 2 słupki), tuleje ocynkowane z zaślepkami.
Boisko do tenisa ziemnego - 1 komplet słupków do tenisa, słupki uniwersalne, wolno stojące do mocowania w tulejach ( 1 kpl. 2 słupki), tuleje ocynkowane z zaślepkami.
Celem uzyskania odpowiedniej komunikacji kompleksu sportowego przewidziano wykonanie dojść utwardzonych betonową kostką brukową typ cegła kolor szary gr. 6 cm, szerokości 2,5 cm ułożonej na podsypce piaskowo-cementowej RM 2,5. Dojścia ograniczone zostaną obrzeżem betonowym o wymiarach 6 x 25 cm.
W ramach prac remontowych przewiduje się również wykonanie wymiany umocnienia wału ziemnego stanowiącego trybuny dla kibiców wykonanego z krawężnika 15 x 30 cm oraz płyty betonowej gr. 10 cm. W ramach prac należy wykonać rozbiórkę krawężników oraz płyty betonowej. Zamontować betonowe obrzeże o wymiarach 8x30 cm ułożone na ławie betonowej C10/16, pomiędzy obrzeża ułożyć betonową kostkę brukową typ cegła kolor szary gr. 6 cm, ułożoną na podsypce piaskowo-cementowej RM 2,5.
Istniejące stelaże siedzisk należy oczyścić i zakonserwować dwoma warstwami farby.
Na stelaże zamontować po 3 deski drewniane o wymiarach 10 x 4 cm, czterostronnie heblowane i malowane impregnatami do drewna.

CPV: 45212000-6, 45212172-2, 45212200-8

Dokument nr: 2022/BZP 00227951, INTZ.271.26.2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-07-13 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.bip.rogozno.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.rogozno.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia oferty na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
2. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w ,,Instrukcji użytkownika", dostępnej na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/.
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: www.bip.rogozno.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej
,,RODO") (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest 4CS Sp. z o.o., Ul. Kazimierza Wielkiego 7/5, 65-047 Zielona Góra. Z administratorem
można się skontaktować poprzez adres email: iod@rogozno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@rogozno.pl Z
inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;
3) zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. c RODO Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu wyboru
wykonawcy na podstawie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym
bez negocjacji, a następnie realizacji postanowień umownych związanych z wykonywanym zamówieniem;
4) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym
odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia
przetwarzania danych, jeżeli wymagane byłoby to w celu realizacji postanowień umownych,
5) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały czas trwania umowy;
7) posiada Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO, przy czym administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą,
wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
b) sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z niniejszego uprawnienia
nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą - Prawo zamówień publicznych;
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO, przy czym wystąpienie z żądaniem nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) usunięcia lub przenoszenia danych osobowych,
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
9) podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji
postanowień umownych. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia oferty złożonej w postępowaniu
oraz zawarcia umowy.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-07-13 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia oferty na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 2. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w ,,Instrukcji użytkownika", dostępnej na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-07-15

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: INTZ.271.26.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W ramach realizacji przewiduje się remont i przebudowę boiska sportowego wielofunkcyjnego o wymiarach 34 x 35,5 m w tym:
- boiska do koszykówki o wymiarach 15 x 28 m,
- boiska do tenisa ziemnego o wymiarach 10.97 x 23.77 m,
- oraz boiska do siatkówki plażowej o wymiarach 8 x 16 m
wraz z wyposażeniem sportowym i zagospodarowaniem otoczenia na działce nr ew. 1920/3 położonej w Rogoźnie jako uzupełnienie obiektu Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego Za Jeziorem.

Roboty budowlane:
1) Płyta boiska 34 x 35,5 m.
Rozbiórka istniejącej nawierzchni boiska wykonanej z mieszanki bitumicznej wraz z wykonaniem korytowania w celu przygotowania warstw konstrukcyjnych w postaci:
- warstwy geowłókniny 120 kN,
- warstwy odsączającej (piasek) 100 mm,
- warstwy kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5 mm - 150 mm,
- warstwy stabilizującej ET 35mm,
- warstwy nośnej na bazie żywic poliuretanowych i granulatu gumowego SBR frakcji
1-4 mm - 11 mm,
- warstwy użytkowej na bazie żywic poliuretanowych i granulatu gumowego EPDM frakcji 0-1,5 mm - 2 mm.
Boisko ograniczone będzie obrzeżem betonowym o wym. 8-25 cm.
Ogrodzenie boiska stanowić będzie piłkochwyt o wysokości 4 m i łączne długości 103 mb w tym furtka o szerokości 1,0 m i brama o szerokości 2,5 m. Piłkochwyt wykonany zostanie ze słupów stalowych ocynkowanych fi 80 mm rozstawionych co 3,5 m, na których rozpięta będzie siatka polipropylenowa o oczkach 10x10 cm. Słupy osadzone będą w fundamentach o wymiarach 50x50x100 cm wykonanych z betonu B20 (C16/20).
Na nawierzchni należy trwale oznaczyć linie boisk farbą poliuretanową zgodnie z rysunkiem układu boisk wg. zaprojektowanej kolorystyki.
Zewnętrzny obwód nawierzchni wykończyć należy obrzeżem betonowym 8x30x100 cm, ułożonym na ławie betonowej B-15 z oporem. Warstwę podbudowy stanowić będzie beton B10 gr. 15 cm z kruszywa naturalnego.
2) Boisko do piłki siatkowej o wymiarach 23 x 24 m (pole gry 8 x 16 m).
Przewiduje się wykonanie korytowania istniejącej nawierzchni trawiastej w celu wykonania następującej konstrukcji:
- warstwy geowłókniny 120 kN,
- warstwy odsączającej (piasek) 100 mm,
- warstwa nawierzchniowa (dynamiczna) z piasku frakcji 0-0,5 mm, grubości 200 mm.
Należy wyznaczyć środek boiska, dzielący go na dwie połowy o wymiarach 8×8 m. Plac gry ograniczyć taśmami. W odległości 0,7-1 m od linii bocznych przy środku boiska montujemy słupki, na których zawieszona zostanie siatka. Dla słupów przewidziano fundamenty betonowe 40x40x70cm (wierzch bloku fundamentowego powinien być przysypany 10cm poniżej poziomu terenu) z betonu C16/20. Przed wylaniem fundamentów należy wykonać podłoże z chudego betonu C8/10 o grubości 10cm do poziomu - 0,8 m poniżej poziomu terenu. Posadowienie minimum 70cm poza linią ograniczającą boisko do siatkówki.
Elementy wyposażenia:
- konstrukcja wsporcza koszy do koszykówki - 4 szt.
- słupki wsporcze do siatkówki - 4 szt.
Boisko do koszykówki - 2 stojaki typu gęsia szyja o wysięgu 80 cm, o konstrukcji stalowej, ocynkowanej z tablica laminowaną 90 x 120 cm, obręczą uchylną i siatką łańcuszkową, stojaki osadzone w tulejach, tuleje osadzone w fundamencie betonowym według zaleceń producenta.
Boisko do siatkówki - 1 komplet słupków do siatkówki, słupki uniwersalne, wolno stojące do mocowania w tulejach ( 1 kpl. 2 słupki), tuleje ocynkowane z zaślepkami.
Boisko do tenisa ziemnego - 1 komplet słupków do tenisa, słupki uniwersalne, wolno stojące do mocowania w tulejach ( 1 kpl. 2 słupki), tuleje ocynkowane z zaślepkami.
Celem uzyskania odpowiedniej komunikacji kompleksu sportowego przewidziano wykonanie dojść utwardzonych betonową kostką brukową typ cegła kolor szary gr. 6 cm, szerokości 2,5 cm ułożonej na podsypce piaskowo-cementowej RM 2,5. Dojścia ograniczone zostaną obrzeżem betonowym o wymiarach 6 x 25 cm.
W ramach prac remontowych przewiduje się również wykonanie wymiany umocnienia wału ziemnego stanowiącego trybuny dla kibiców wykonanego z krawężnika 15 x 30 cm oraz płyty betonowej gr. 10 cm. W ramach prac należy wykonać rozbiórkę krawężników oraz płyty betonowej. Zamontować betonowe obrzeże o wymiarach 8x30 cm ułożone na ławie betonowej C10/16, pomiędzy obrzeża ułożyć betonową kostkę brukową typ cegła kolor szary gr. 6 cm, ułożoną na podsypce piaskowo-cementowej RM 2,5.
Istniejące stelaże siedzisk należy oczyścić i zakonserwować dwoma warstwami farby.
Na stelaże zamontować po 3 deski drewniane o wymiarach 10 x 4 cm, czterostronnie heblowane i malowane impregnatami do drewna.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45212172-2 - Roboty budowlane w zakresie ośrodków rekreacyjnych

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-07-15
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującymi kryteriami oceny ofert.
Lp. Nazwa kryterium Znaczenie (waga) kryterium
1 Suma brutto przedmiotu zamówienia 60%
2 Gwarancja 40%
3 SUMA 100%

2. Sposób punktowania rozpatrywania ofert wg. wag podanych w specyfikacji

a. Wartość punktowa zostanie obliczona wg. poniższego wzoru:

suma brutto najtańszej oferty
------------------------------------------------------------------------- X waga kryterium
suma brutto zadań badanej oferty

b. Gwarancja - 40%
Zamawiający w ramach kryterium gwarancji będzie przyznawał punkty za przedstawione w ofercie terminy gwarancji w następujący sposób:
Termin gwarancji 36 miesięcy - oferta otrzyma 10 pkt.
Termin gwarancji 48 miesięcy - oferta otrzyma 20 pkt.
Termin gwarancji 60 miesięcy - oferta otrzyma 30 pkt.
Termin gwarancji 72 miesiące - oferta otrzyma 40 pkt.
Najkrótszy termin gwarancji to 36 miesięcy. Najdłuższy termin gwarancji to 72 miesięcy.

c. Łączna punktacja
Łączna punktacja jest sumą punktów uzyskanych w kryteriach: Suma ceny brutto przedmiotu zamówienia i Termin gwarancji. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeśli to wynika z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na łączną kwotę równą co najmniej 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych)
(W przypadku wartości w walucie obcej wartość podlega przeliczeniu z zastosowaniem średniego kursu waluty obcej podawanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia umowy ubezpieczenia).
d) zdolności technicznej i zawodowej
1) Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 roboty budowlane o podobnym zakresie wykonanych robót do przedmiotu zamówienia o wartości łącznej brutto robót minimum 100 000,00 zł (w przypadku kontraktów zawieranych w walucie obcej wartość robót podlega przeliczeniu z zastosowaniem średniego kursu waluty obcej podawanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia umowy).
UWAGA:
o Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków, czy wystawionych przez wykonawcę faktur.
o Zamawiający uzna za spełniony warunek SWZ w przypadku, gdy doświadczenie wykazane przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres robót budowlanych od wymaganych przez Zamawiającego.
2) Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponować niżej wymienionym sprzętem:
- min. 1 szt. koparkę,
- min. 1 zagęszczarkę,
- min. 1 samochód samowyładowczy,
3) Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje co najmniej jedną osobą, uprawnioną do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie - do kierowania robotami budowlanymi odpowiednio jako kierownik budowy lub kierownik robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, oraz posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu tymi robotami, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialną za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą.
Uwaga:
- za uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej wymienionym uznane zostaną uprawnienia, które wydane zostały na podstawie obowiązujących obecnie przepisów, jak i wcześniej obowiązujących przepisów (przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu - EFTA (strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym) z zastrzeżeniem, art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Z 2020 r., poz. 220).
- staż zawodowy ustala się licząc od dnia uzyskania uprawnień do dnia otwarcia ofert.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 3.1 Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane - potwierdzający warunki udziału w postępowaniu opisane w pkt X.1.d 1) SWZ i przygotowany zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ: Wykaz robót
oraz
załączenie dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
3.2 Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - potwierdzający warunki udziału w postępowaniu opisane w pkt X.1.d 3) SWZ i przygotowany zgodnie z Załącznikiem 3 do SWZ: Wykaz osób.
3.3 Wykaz sprzętu, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - potwierdzający warunki udziału w postępowaniu opisane w pkt X.1.d 2) SWZ i przygotowany zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ: Wykaz sprzętu.
3.4 Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia - potwierdzający warunek udziału w postępowaniu opisany w pkt X.1.c SWZ;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2.1 informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2.2 oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, art. 108 ust. 1 pkt 4, art. 108 ust. 1 pkt 5, art. 108 ust. 1 pkt 6 sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do niniejszej SWZ;
2.3 odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. XI.2, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
2.4 oświadczenia wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do niniejszej SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1.7 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego musi wynikać, które usługi lub roboty wykonają poszczególni wykonawcy. W przypadku polegania przez członków konsorcjum na uprawieniach, doświadczeniu, kwalifikacjach lub wykształceniu członka takiego konsorcjum, łączenie zdolności członków konsorcjum w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie może następować w sposób dowolny. Liczy się rola, jaką członek grupy odegra przy realizacji zamówienia. Wymagane zdolności powinien posiadać co najmniej ten z konsorcjantów, który w ramach przyjętego wewnętrznie podziału zadań, wyznaczony zostanie do realizowania danej części zamówienia, z którą wiąże się obowiązek posiadania konkretnych uprawnień, doświadczenia, kwalifikacji lub wykształcenia. Powyższe oświadczenie ma na celu umożliwienie Zamawiającemu weryfikację czy planowany podział zadań pomiędzy członków konsorcjum zapewnia realne wykorzystanie deklarowanych zasobów w zakresie wymagań postawionych w pkt. X SWZ. (Wykonawcy składają oświadczenia w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub w innym dokumencie).
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w następujących przypadkach.
2. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swej ważności aneksu w formie pisemnej.
3. Zmiany wynagrodzenia umownego Wykonawcy może ulec zmianie w następujących warunkach:
a. W przypadku zmiany stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania robót po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania robót po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę,
4. Zmiana treści umowy, jeżeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego.
5. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia:
a. zmiany technologiczne, w szczególności konieczność realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych niż wskazane w opisie zamówienia, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem, bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
b. wystąpienie prac zamiennych, wynagrodzenie jednostkowe Wykonawcy ulega zmianie odpowiednio o kwotę wynikającą z zaakceptowanego przez umocowanego przedstawiciela Zamawiającego kosztorysu różnicowego, bez możliwości przekroczenia wysokości wynagrodzenia umownego określonego w umowie,
c. zmiana sposobu realizacji przedmiotu umowy może nastąpić na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.).
6. Zmiana Wykonawcy lub Podwykonawcy:
a. zmiana umowy może nastąpić również w wyniku zmiany Wykonawcy, Podwykonawcy lub rezygnacji z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy Wykonawca wykaże, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na warunkach określonych przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz wykaże, że spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego Wykonawcę.
7. Zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i nie będą:
a. wprowadzane warunki, które gdyby zostały ujęte w ramach procedury przetargowej udzielenia zamówienia umożliwiłyby dopuszczenie innych ofert niż ta, która została pierwotnie dopuszczona,
b. modyfikowały równowagi ekonomicznej umowy na korzyść Wykonawcy w sposób, który nie był przewidziany w postanowieniach pierwotnego zamówienia,
c. istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej Umowy:
a. z powodu działania siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
b. z powodu konieczności zmiany terminów realizacji, np. w przypadku wystąpienia warunków meteorologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót przez okres dłuższy niż 7 dni lub konieczności wykonania robót, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. Przedłużenie terminu realizacji robót może nastąpić, po uzgodnieniu z Zamawiającym maksymalnie o okres zaistniałych niekorzystnych warunków.
,
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującymi kryteriami oceny ofert.
Lp. Nazwa kryterium Znaczenie (waga) kryterium
1 Suma brutto przedmiotu zamówienia 60%
2 Gwarancja 40%
3 SUMA 100%

2. Sposób punktowania rozpatrywania ofert wg. wag podanych w specyfikacji

a. Wartość punktowa zostanie obliczona wg. poniższego wzoru:

suma brutto najtańszej oferty
------------------------------------------------------------------------- X waga kryterium
suma brutto zadań badanej oferty

b. Gwarancja - 40%
Zamawiający w ramach kryterium gwarancji będzie przyznawał punkty za przedstawione w ofercie terminy gwarancji w następujący sposób:
Termin gwarancji 36 miesięcy - oferta otrzyma 10 pkt.
Termin gwarancji 48 miesięcy - oferta otrzyma 20 pkt.
Termin gwarancji 60 miesięcy - oferta otrzyma 30 pkt.
Termin gwarancji 72 miesiące - oferta otrzyma 40 pkt.
Najkrótszy termin gwarancji to 36 miesięcy. Najdłuższy termin gwarancji to 72 miesięcy.

c. Łączna punktacja
Łączna punktacja jest sumą punktów uzyskanych w kryteriach: Suma ceny brutto przedmiotu zamówienia i Termin gwarancji. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-07-25

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.