Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4506z ostatnich 7 dni
18831z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wymiana źródeł światła

Przedmiot:

Wymiana źródeł światła

Data zamieszczenia: 2022-06-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, REPREZENTOWANE PRZEZ DYREKTORA ZAKŁADU BUDZETOWEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W DZIELNICY TARGÓWEK
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
powiat: Warszawa
22 8848500
osir@osirtargowek.waw.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 22 8848500
Termin składania ofert: 2022-07-06 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wymiana źródeł światła w OSiR Targówek przy Ul. Łabiszyńskiej 20 w Warszawie
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje dostawę i montaż (wymiana) naświetlaczy LED dużej mocy oraz demontaż starych lamp na stadionie przy ulicy Łabiszyńskiej 20 A. Zakres prac:
1. Na istniejących czterech masztach o wysokości 26 metrów, zainstalowanie i uruchomienie elementów infrastruktury oświetleniowej zawierającej oprawy oświetleniowe ze źródłami światła typu LED, systemem uchwytów montażowych oraz niezbędnego oprzewodowania.
2. Zamawiający zakłada dostawę 24 opraw o mocy całkowitej nie większej niż 1350 W każda - (dopuszcza się inne rozwiązanie spełniające niżej opisane parametry i mieszczące się w dopuszczalnej nośności słupów)
3. Parametry masztów załączone do niniejszego postępowania w postaci załącznika nr 1a.
4. Wykonanie ekspertyzy opracowanej przez osobę posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budownalej dotyczącej maksymalnej dopuszczalnej nośności masztów i zastosowanie oświetlenia oraz mocowań spełniających wymagania wytrzymałościowe słupów.
5. Prowadzenie prac związanych z montażem nowych opraw i elementów mocujących zgodnie z wykonaną ekspertyzą oraz pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
6. Oprawy muszą posiadać możliwość sterowania w systemie DALI.
7. Demontaż i utylizacja dotychczasowego oświetlenia oraz niewykorzystanych przewodów oraz innych elementów instalacji.
8. Minimalne parametry nowego systemu oświetlenia
a. minimalne średnie natężenie oświetlenia 250 luksów, (do obliczeń przyjąć współczynnik utrzymania 0,8 po 50 000h);
b. równomierność (Emin/Em) co najmniej 0,65;
c. trwałość oprawy co najmniej 50 000 h L80 dla temperatury otoczenia +25°C;
d. zasilacz i lampa przystosowane do aplikacji zewnętrznych o stopniu szczelności co najmniej IP66;
e. Ogólny wskaźnik oddawania barw co najmniej 80 CRI(RA);
f. Możliwość pracy w temperaturze otoczenia od -40°C do +50°C;
g. I klasa ochronności elektrycznej;
h. SDCM < 5;
i. Temperatura barwowa światła biała 5700 K;
j. Odporność na uderzenia co najmniej IK08;
k. Ochrona przeciwprzepięciowa na poziomie 10 kV;
l. Zewnętrzny zasilacz montowany w odległości 26m od oprawy;
m. Nominalny współczynnik mocy co najmniej 0.95;
n. Grupa ryzyka fotobiologicznego co najmniej RG1;
9. Certyfikaty
a. Deklaracja zgodności CE producenta;
b. Certyfikat jakości ENEC;
c. Oprawa wyprodukowana na terenie Unii Europejskiej;
10. Gwarancja / serwis:
a. Gwarancja producenta na oprawy co najmniej 5 lat;
b. Części zamienne - w tym moduł LED i zasilacz - dostępne co najmniej 10 lat po wycofaniu rodziny z rynku;
c. Instrukcja montażu wskazująca szczegółowo i jednoznacznie sposób czyszczenia;
Nacelowanie oprawy przy pomocy skalibrowanego celownika laserowego montowanego na podstawie mechanicznej dedykowanej do danego typu oprawy.
Wykonawca do oferty ma obowiązek dołączyć obliczenia potwierdzające deklarowane parametry zaproponowanego oświetlenia (do obliczeń przyjąć współczynnik utrzymania 0,8)
Po zakończeniu montażu zamawiający dokona odbiorów na podstawie badania natężenia światła. Wykonawca przedstawi protokół z badań pomiaru impedancji pętli zwarcia (ochrony przeciwporażeniowej), pomiaru rezystancji izolacji, pomiaru przewodów uziemiających i wyrównawczych.

CPV: 31520000-7, 31500000-1, 31530000-0

Dokument nr: 2022/BZP 00228638, 05/2020

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-07-06 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.osirtargowek.waw.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone z zachowaniem formy elektronicznej przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal.
UWAGA: Wyżej wymienione narzędzia służą tylko i wyłącznie do złożenia oferty wraz z wymaganymi załącznikami.
1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem miniPortal (uzp.gov.pl) oraz Regulaminie ePUAP.
3. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty, wraz z wymaganymi załącznikami przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia pozostała korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej, email: osir@osirtargowek.waw.pl
7. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: www.osirtargowek.waw.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek przy Ul. Łabiszyńskiej 20, 03-397 Warszawa, reprezentowany przez Dyrektora.
2) Administrator w Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek przy Ul. Łabiszyńskiej 20, 03-397 Warszawa powołał inspektora ochrony danych osobowych z którym można skontaktować się pisząc na e-mail - ochrona.danych@osirtargowek.waw.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), dalej ,,ustawa Pzp";
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-07-06 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na mini portalu. Sposób złożenia oferty opisany został w instrukcji użytkownika dostępnej na mini portalu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-10-27

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 05/2020
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje dostawę i montaż (wymiana) naświetlaczy LED dużej mocy oraz demontaż starych lamp na stadionie przy ulicy Łabiszyńskiej 20 A. Zakres prac:
1. Na istniejących czterech masztach o wysokości 26 metrów, zainstalowanie i uruchomienie elementów infrastruktury oświetleniowej zawierającej oprawy oświetleniowe ze źródłami światła typu LED, systemem uchwytów montażowych oraz niezbędnego oprzewodowania.
2. Zamawiający zakłada dostawę 24 opraw o mocy całkowitej nie większej niż 1350 W każda - (dopuszcza się inne rozwiązanie spełniające niżej opisane parametry i mieszczące się w dopuszczalnej nośności słupów)
3. Parametry masztów załączone do niniejszego postępowania w postaci załącznika nr 1a.
4. Wykonanie ekspertyzy opracowanej przez osobę posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budownalej dotyczącej maksymalnej dopuszczalnej nośności masztów i zastosowanie oświetlenia oraz mocowań spełniających wymagania wytrzymałościowe słupów.
5. Prowadzenie prac związanych z montażem nowych opraw i elementów mocujących zgodnie z wykonaną ekspertyzą oraz pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
6. Oprawy muszą posiadać możliwość sterowania w systemie DALI.
7. Demontaż i utylizacja dotychczasowego oświetlenia oraz niewykorzystanych przewodów oraz innych elementów instalacji.
8. Minimalne parametry nowego systemu oświetlenia
a. minimalne średnie natężenie oświetlenia 250 luksów, (do obliczeń przyjąć współczynnik utrzymania 0,8 po 50 000h);
b. równomierność (Emin/Em) co najmniej 0,65;
c. trwałość oprawy co najmniej 50 000 h L80 dla temperatury otoczenia +25°C;
d. zasilacz i lampa przystosowane do aplikacji zewnętrznych o stopniu szczelności co najmniej IP66;
e. Ogólny wskaźnik oddawania barw co najmniej 80 CRI(RA);
f. Możliwość pracy w temperaturze otoczenia od -40°C do +50°C;
g. I klasa ochronności elektrycznej;
h. SDCM < 5;
i. Temperatura barwowa światła biała 5700 K;
j. Odporność na uderzenia co najmniej IK08;
k. Ochrona przeciwprzepięciowa na poziomie 10 kV;
l. Zewnętrzny zasilacz montowany w odległości 26m od oprawy;
m. Nominalny współczynnik mocy co najmniej 0.95;
n. Grupa ryzyka fotobiologicznego co najmniej RG1;
9. Certyfikaty
a. Deklaracja zgodności CE producenta;
b. Certyfikat jakości ENEC;
c. Oprawa wyprodukowana na terenie Unii Europejskiej;
10. Gwarancja / serwis:
a. Gwarancja producenta na oprawy co najmniej 5 lat;
b. Części zamienne - w tym moduł LED i zasilacz - dostępne co najmniej 10 lat po wycofaniu rodziny z rynku;
c. Instrukcja montażu wskazująca szczegółowo i jednoznacznie sposób czyszczenia;
Nacelowanie oprawy przy pomocy skalibrowanego celownika laserowego montowanego na podstawie mechanicznej dedykowanej do danego typu oprawy.
Wykonawca do oferty ma obowiązek dołączyć obliczenia potwierdzające deklarowane parametry zaproponowanego oświetlenia (do obliczeń przyjąć współczynnik utrzymania 0,8)
Po zakończeniu montażu zamawiający dokona odbiorów na podstawie badania natężenia światła. Wykonawca przedstawi protokół z badań pomiaru impedancji pętli zwarcia (ochrony przeciwporażeniowej), pomiaru rezystancji izolacji, pomiaru przewodów uziemiających i wyrównawczych.
4.2.6.) Główny kod CPV: 31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

31530000-0 - Części lamp i sprzętu oświetleniowego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-10-27
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Średnie natężenie oświetlenia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy oraz spełniają warunki określone w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp dotyczące:
1.1 Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
1.2 Uprawnień do prowadzenia w danym zakresie określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
1.3 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
1.4 Zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w tym zakresie, jeżeli wykaże: a) iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę wraz z instalacją (montażem) opraw oświetleniowych LED z masztami o wysokości co najmniej 20 metrów na boisku sportowym, przy czym dostawa z montażem opraw oświetlenia LED może być wykonana również w ramach robót budowlanych, jako ich integralna część, o wartości brutto dostawy wraz z montażem nie mniejszej niż 200 000,00 PLN brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych brutto) wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte ich wykonanie. b) Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia co najmniej dwie osoby posiadające następujące kwalifikacje zawodowe: - aktualne świadectwo kwalifikacyjne E do 1 kV, uprawniające do prowadzenia eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz wykonywania pomiarów na stanowisku eksploatacji E do 1 kV c) co najmniej jedną osobę posiadającą następujące kwalifikacje zawodowe: - aktualne świadectwo kwalifikacyjne D do 1 kV, uprawniające do sprawowania nadzoru nad osobami wykonującymi prace eksploatacyjne w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym, D do 1 kV Na potwierdzenie spełnienia przedmiotowego wymogu Wykonawca przedłoży skany uprawnień
d) co najmniej jedną osobę do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz jedną osobę do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej. Przy czym wymóg ten może zostać spełniony przez dysponowanie jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej. Na potwierdzenie spełnienia przedmiotowego wymogu Wykonawca przedłoży skany uprawnień wraz z aktualnym poświadczeniem przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa wraz z aktualnie opłaconą składką za ubezpieczenie OC osoby pełniącej samodzielne funkcje w budownictwie oraz określi zakres wykonywanych przez wskazane osoby czynności i przedstawi informację o podstawie dysponowania tymi osobami.
Uwaga: Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji w zakresie osób, o których mowa powyżej pod warunkiem, iż osoba dysponuje odpowiednimi (wymaganiami) uprawnieniami.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ;
2) wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ;
3) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SWZ;
4) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2. Złożone oświadczenia i dokumenty muszą być aktualne na dzień ich złożenia (art. 128 ust. 2 ustawy Pzp).
3. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków;
2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
4. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada tylko wówczas, gdy wskaże te środki Zamawiającemu oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność w formularzu ofertowym (art. 127 ust. 2 ustawy Pzp).
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4), zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.4 Zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w tym zakresie, jeżeli wykaże: a) iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę wraz z instalacją (montażem) opraw oświetleniowych LED z masztami o wysokości co najmniej 20 metrów na boisku sportowym, przy czym dostawa z montażem opraw oświetlenia LED może być wykonana również w ramach robót budowlanych, jako ich integralna część, o wartości brutto dostawy wraz z montażem nie mniejszej niż 200 000,00 PLN brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych brutto) wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte ich wykonanie. b) Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia co najmniej dwie osoby posiadające następujące kwalifikacje zawodowe: - aktualne świadectwo kwalifikacyjne E do 1 kV, uprawniające do prowadzenia eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz wykonywania pomiarów na stanowisku eksploatacji E do 1 kV c) co najmniej jedną osobę posiadającą następujące kwalifikacje zawodowe: - aktualne świadectwo kwalifikacyjne D do 1 kV, uprawniające do sprawowania nadzoru nad osobami wykonującymi prace eksploatacyjne w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym, D do 1 kV Na potwierdzenie spełnienia przedmiotowego wymogu Wykonawca przedłoży skany uprawnień
d) co najmniej jedną osobę do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz jedną osobę do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej. Przy czym wymóg ten może zostać spełniony przez dysponowanie jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej. Na potwierdzenie spełnienia przedmiotowego wymogu Wykonawca przedłoży skany uprawnień wraz z aktualnym poświadczeniem przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa wraz z aktualnie opłaconą składką za ubezpieczenie OC osoby pełniącej samodzielne funkcje w budownictwie oraz określi zakres wykonywanych przez wskazane osoby czynności i przedstawi informację o podstawie dysponowania tymi osobami.
Uwaga: Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji w zakresie osób, o których mowa powyżej pod warunkiem, iż osoba dysponuje odpowiednimi (wymaganiami) uprawnieniami.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

1) Deklaracja zgodności CE producenta;
2) Certyfikat jakości ENEC;
3) Obliczenia potwierdzające deklarowane parametry oświetlenia przy współczynniku 0,8.
4) karty techniczne lub innych dokumenty potwierdzających, że oferowane rozwiązania spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
1) Deklaracja zgodności CE producenta;
2) Certyfikat jakości ENEC;
3) karty techniczne lub innych dokumenty potwierdzających, że oferowane rozwiązania spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
2. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wg załączonego wzoru - załącznik nr 5 do SWZ) - jeżeli dotyczy;
3. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
4. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Dokonanie istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy jest możliwe w następujących przypadkach:
1) zmiany terminu wykonania Umowy lub terminu realizacji poszczególnych etapów Umowy, jeżeli jej/ich wykonanie w terminach określonych w § 3 Umowy jest niemożliwe z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym w szczególności:
a) konieczności synchronizacji terminów realizacji innych umów, zadań (projektów), w tym realizowanych, prowadzonych lub planowanych przez Zamawiającego, a powiązanych z realizacją przedmiotu Umowy lub mających wpływ na realizacje przedmiotu Umowy,
b) ustalenia przez Strony zmiany sposobu realizacji przedmiotu Umowy w postaci konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych, w szczególności w oparciu o protokół konieczności zatwierdzony przez Zamawiającego,
c) wywołanych treścią decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądowych;
d) w przypadkach wskazanych w § 3 ust. 4 Umowy;
2) zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy (np. zmiany technologii wykonania przedmiotu Umowy, zmiany rodzaju, technologii lub ilości prac, zmiany sposobu realizacji prac), spowodowanej m. in., choć niewyłącznie:
a) okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy (w tym siły wyższej),
b) zmianą obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich norm branżowych,
c) treścią decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądowych,
d) wystąpieniem kolizji z realizacją innych zadań (projektów), w tym prowadzonych lub planowanych przez Zamawiającego, a powiązanych z realizacją przedmiotu Umowy lub mających wpływ na realizacje przedmiotu Umowy;
3) zmiany wynagrodzenia:
a) w przypadkach zmian Umowy dokonywanych na podstawie pkt. 1) lub 2) powyżej - jako bezpośredni skutek tych zmian, lub
b) w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT):
o jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez wykonawcę,
o jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez wykonawcę,
c) w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.
2. W celu uniknięcia wątpliwości określa się, że nie stanowią zmiany Umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadzanie zmian nie modyfikujących Umowy w sposób istotny, a w szczególności:
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego),
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Średnie natężenie oświetlenia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.