Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4506z ostatnich 7 dni
19992z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie projektu przebudowy przepustu w ciągu drogi powiatowej

Przedmiot:

Opracowanie projektu przebudowy przepustu w ciągu drogi powiatowej

Data zamieszczenia: 2022-06-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku
Racławice, ul. Rudnicka 15
37-400 NISKO
powiat: niżański
Tel./ Fax. 15 841 54 16
przetargi.zdp@op.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: NISKO
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel./ Fax. 15 841 54
Termin składania ofert: 2022-07-04 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia: Opracowanie projektu przebudowy przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1075R od DW 863 - Koziarnia - Tarnogóra w km 2+964
Lokalizacja:
- w ciągu drogi powiatowej Nr 1075R od DW 863 - Koziarnia - Tarnogóra w km 2+964
Stan istniejący:
- przepust skrzynkowy z poręczami o wymiarach wew. ok. 280 x 200 cm
Założenia projektowe:
- długość przepustu ok. 6 m
- światło przepustu 280 x 200 cm
- przepust ramowy, żelbetowy z poręczami

Dokument nr: ZDP.AZ.2531.9.2022

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert:
1) Oferty należy złożyć w Zarządzie Dróg Powiatowych w Nisku, Racławice, Ul. Rudnicka 15, 37-400 Nisko (sekretariat) lub na adres poczty elektronicznej przetargi.zdp@op.pl w terminie do dnia 4 lipca 2022 r. godz. 9:00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia: 21 dni od podpisania umowy

Wymagania:
7. Sposób przygotowania oferty:
1) zaleca się aby ofertę sporządzić na załączonym druku - załącznik nr 1 Formularz oferty,
2) ofertę można składać w formie papierowej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres przetargi.zdp@op.pl z adnotacją w tytule ,,Oferta na: opracowanie projektu przepustu ..." w formie elektronicznej w postaci skanu dokumentu podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Dopuszczalny jest również dokument opatrzony podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3) Wykonawca ma obowiązek oznaczenia dokumentów w taki sposób aby Zamawiający mógł jednoznacznie stwierdzić, że jest to oferta oraz którego postępowania ona dotyczy.
ZDP
NISKO
2
4) Za datę przekazania oferty elektronicznej, przyjmuje się datę jej przekazania na adres poczty elektronicznej wskazanej w pkt 2, za datę przekazania oferty papierowej uznaje się datę wpływu do siedziby Zamawiającego.
5) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert oraz oferty nie oznaczone jednoznacznie (np. bez opisu oferta na ... lub bez numeru referencyjnego) zostanie zwrócona Wykonawcy.
6) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej.
7) Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
8) Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego.
9) Oferta winna być podpisana przez osobę/y uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, wg dokumentów rejestrowych lub właściwego pełnomocnictwa.
10) Cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia.
11) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
12) W przypadku podpisania oferty przez osobę niewymienioną w dokumencie potwierdzającym uprawnienia do występowania w obrocie prawnym należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
13) Zamawiający może dokonać poprawy w ofercie oczywistych omyłek rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oczywistych omyłek pisarskich lub innych omyłek polegających na niezgodności oferty z Zapytaniem ofertowym, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
14) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
9. Kryteria oceny ofert
Najniższa cena brutto - 100%
10. Dodatkowe informacje:
1) zaleca się aby wszelka korespondencja była kierowana do zamawiającego pisemnie na adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku, Racławice, ul. Rudnicka 15, 37-400 Nisko lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: przetargi.zdp@op.pl,
2) W przypadku dokonania wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy, udzielenie zamówienia wybranemu Wykonawcy nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy zamawiającym a wybranym wykonawcą - z chwilą zawarcia tej umowy.
3) W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od podpisana umowy z Zamawiającym możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
3
4) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jeżeli będzie ona niezgodna z treścią niniejszego zapytania ofertowego.
5) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany warunków zamówienia przed upływem terminu do składania ofert.
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.
7) Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert - na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.
8) Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty o takiej samej cenie do złożenia ofert dodatkowych w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawcy nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Uwagi:
11. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 20016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ,,RODO"), informujemy zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) Administrator danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku z siedzibą w Nisku, ul. Rudnicka 15, Racławice, 37-400 Nisko;
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: zdp.nisko@op.pl;
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań ZDP na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. e i art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., art. 6a-6d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym; Uchwała nr XLII/248/2006 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statusu dla Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku;
4) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
7) Posiada Pani/Pan prawo:
a) dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),
b) prawo ich sprostowania (art. 16 RODO),
c) prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/pan dotyczących narusza przepisy RODO,
8) Nie przysługuje Pani/panu w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO. Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
4
przetwarzania danych osobowych gdyż podstawą prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach prawa związanych z udziałem w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego.
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (stosownie do art. 22 RODO) w tym również w formie profilowania.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.