Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4506z ostatnich 7 dni
19992z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Uszczelnienie ściany

Przedmiot:

Uszczelnienie ściany

Data zamieszczenia: 2022-06-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie
ul. Poczdamska 1
67-200 Głogów
powiat: głogowski
tel. 76 853 11 31, 76-8531130
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Głogów
Wadium: 500,00 zł.
Nr telefonu: tel. 76 853 11 31, 7
Termin składania ofert: 2022-07-08 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Uszczelnienie ściany zewnętrznej w budynku gminnym przy Ul. Folwarcznej 1-1c w Głogowie
1. Przedmiot zamówienia - wykonanie robót ogólnobudowlanych w zakresie naprawienia uszkodzonych cegieł i rys, spoinowania ścian oraz malowania tynków zewnętrznych na elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Ul. Folwarcznej 1-1c.
Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót - zał. nr 2 do ogłoszenia.

Otwarcie ofert: 10. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 08.07.2022 r. o godz. 930. w Sali Narad Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy Ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie - I piętro.

Składanie ofert:
9. Opisaną i oznaczoną pieczątką firmową Wykonawcy ofertę należy złożyć do dnia 08.07.2022 r. do godz. 900 w Sekretariacie ZGM w Głogowie (II piętro) lub skrzynce podawczej mieszczącej się na parterze (w wejściu) do siedziby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie przy Ul. Poczdamskiej 1.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: do 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy

Wymagania:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie, ul. Poczdamska 1, 67-200 Głogów zaprasza do składania ofert cenowych w postępowaniu, którego wartość szacunkowa jest niższa od kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129)
3. Materiały dotyczące zamówienia dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego: www.zgm.glogow.pl
3.1. Formularz ofertowy (zał. nr 1 do ogłoszenia)
3.2. Przedmiar robót (zał. nr 2 do ogłoszenia)
3.3. Zestawienie wykonanych robót w zakresie objętym przedmiotem zamówienia (zał. nr 3 do ogłoszenia)
3.4. Projekt umowy (zał. nr 4 do ogłoszenia)
3.5. Wykaz podwykonawców (zał. 5 do ogłoszenia)
3.6 Oświadczenie o wykonaniu zamówienia siłami własnymi (zał. nr 6 do ogłoszenia)
3.7. Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej (zał. nr 7 do ogłoszenia)
3.8. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (zał. nr 8 do ogłoszenia)
3.9. Oświadczenie o podatku VAT i nr konta bankowego (zał. nr 9 do ogłoszenia).
5. Kryterium oceny ofert: 100% cena
6. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
6.1. Formularz ofertowy sporządzony zgodnie z zał. nr 1 do ogłoszenia.
6.2. Kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z przedmiarem robót umieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego (zał. nr 2 do ogłoszenia).
Uwaga! Zamawiający nie dopuszcza składania kosztorysów uproszczonych.
6.3. Zestawienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do ogłoszenia, co najmniej 2 robót wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swym rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. wykaz wykonanych robót ogólnobudowlanych wykonanych na elewacjach budynków lub inne prace odpowiadające charakterem przedmiotowi zamówienia.
Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru robót etc.)
6.4 Podpisany przez Wykonawcę projekt umowy zgodnie z zał. nr 4 do ogłoszenia.

6.5. Wykaz podwykonawców oraz (lub) oświadczenie o wykonaniu zamówienia siłami własnymi zgodnie z zał. nr 5 i 6 do ogłoszenia
6.6. Aktualny wypis/odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, wydany lub urzędowo potwierdzony przez organ wydający nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem otwarcia ofert.
6.7. Podpisane przez upoważnione osoby ze strony Zamawiającego i Wykonawcy oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej na terenie przyszłych robót zgodnie z zał. nr 7 do ogłoszenia
6.8. Opłaconą polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości co najmniej oferowanej kwoty brutto.
6.9. Podpisane oświadczenie Wykonawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych wraz
z oświadczeniami osób biorącymi udział w postępowaniu z ramienia Wykonawcy zgodnie
z zał. nr 8 do ogłoszenia.
6.10. Podpisane oświadczenie o pozostawianiu lub nie czynny płatnikiem podatku VAT zgodnie z zał. nr 9 do ogłoszenia.
6.11. Dowód wpłaty wadium, o którym mowa w ust. 7.
7. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 500,00 zł,
słownie: pięćset złotych 00/100.
7.1. Wadium może być wnoszone w następujących formach:
a) w pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Głogowie nr
04 86460008 0000 0000 6392 0003,
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
c) w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych,
d) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
7.2. Pozostałe formy wadium należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
7.3. Wadium wnoszone w formie innej, niż pieniężna musi spełniać następujące wymagania:
a) musi odpowiadać co do wartości wysokości wadium określonemu w niniejszym ogłoszeniu,
b) musi zawierać w swojej treści okoliczności, w których gwarant (poręczyciel) wypłaci kwotę wadium Zamawiającemu wraz z klauzulą stwierdzającą, że wypłata nastąpi na pierwsze żądanie Zamawiającego bez protestu gwaranta (poręczyciela),
c) musi być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji gwaranta (poręczyciela).
7.4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być co najmniej gwarancją: bezwarunkową, nieprzenośną, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Gwarancja musi być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie przedmiotu postępowania,
c) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
d) kwotę gwarancji,
e) termin ważności gwarancji,

f) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy stało się nie możliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
7.5. Postanowienia ust. 7.3 oraz ust. 7.4 stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w ust. 7.1 lit. b) i ust. 7.1. lit. d)
7.6. Dowód wniesienia wadium (jeśli jest wnoszone w formie innej niż wpłata pieniężna) powinien być złożony w oryginale oraz kopii. Oryginał gwarancji/poręczenia powinien być dołączony w odrębnej kopercie. Kopia dokumentu powinna być wpięta do oferty przetargowej.
7.7. Oferta niezabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona.
7.8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7.9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
7.10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7.11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
7.12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej na przelew pieniędzy na rachunek oferenta.
7.13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie.
b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
8. Termin związania ofertą: 30 dni.
Uwaga! Złożenie oferty po wyznaczonym terminie będzie skutkowało odesłaniem oferty do Wykonawcy bez jej otwierania.
11. Wyniki postępowania zostaną opublikowane na podanej w pkt. 3 stronie internetowej

Kontakt:
4. Osoby do kontaktu z ramienia Zamawiającego:
4.1. W sprawach technicznych
Kierownik Działu Technicznego ZGM w Głogowie - Ryszard Sajko, tel. 76-8531130
4.2. W sprawach proceduralnych: Dział Techniczny (Przetargi) ZGM w Głogowie - Eliza Nowak lub Sławomir Sadecki, tel. 76-8531131.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.