Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4506z ostatnich 7 dni
19992z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych

Przedmiot:

Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych

Data zamieszczenia: 2022-06-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Lidzbarski Wydział Organizacyjny
ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński
powiat: lidzbarski
tel. (089)767-79-00, fax (089)767-79-03
sekretariat@powiatlidzbarski.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Lidzbark Warmiński
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (089)767-79-00,
Termin składania ofert: 2022-07-04 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych do siedziby Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów budowlanych do siedziby Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim. Szczegółowy wykaz materiałów określony został w załączniku nr 1 do zapytania.

Dokument nr: OR.2601.2.2022

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Starostwie Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim Ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński, w dniu 04.07.2022 r. o godz. 12:15
Zamawiający nie organizuje publicznego otwarcia ofert.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim Ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński, pokój nr 206 w terminie do dnia 04.07.2022 r. do godz. 12.00, osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego bądź posłańca.
Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
4. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:
Oferta na dostawę materiałów budowlanych, nie otwierać przed: 04.07.2022 , godz:12:15.
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ,

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie od daty zwarcia umowy do dnia 30.08.2022 roku.

Wymagania:
WYKAZ DOKUMENTÓW.
Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
1. Uzupełniony oraz podpisany przez osobę uprawnioną do składania oferty w imieniu Wykonawcy Formularz ofertowy - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
2. Formularz ofertowy musi być podpisany przez osobę albo osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę w imieniu Wykonawcy nie jest wpisana do właściwego rejestru jako osoba upoważniona do reprezentacji, musi przedstawić pisemne pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy oraz jego reprezentowania i zaciągania zobowiązań finansowych podpisane przez osobę upoważnioną.

V. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Obowiązującą formą porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawcy jest forma pisemna i elektroniczna.
2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w zakresie powyższej procedury Wykonawcy przekazują pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński lub drogą elektroniczną na adres e-mail: , (oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazywane drogą elektroniczną winny być w formie skanu dokumentu).
3. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Składający ofertę Wykonawca pozostaje nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą powinna być wyrażona na piśmie.

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
2. Każda strona oferty wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty.
3. Wszelkie poprawki lub zmiany (również te przy użyciu korektora) w ofercie, w złącznikach, muszą być własnoręcznie podpisane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
4. Wymaga się, aby każda załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu była poświadczona za zgodność z oryginałem (na każdej stronie zawierającej treść) przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy upoważnionego do podpisania oferty.
5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyników postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Pytania Wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i wysłane na adres e-mail:
7. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.
8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano zapytanie ofertowe, a także zamieszcza ją na stronie internetowej.
9. Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania ofertowego jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano zapytanie ofertowe, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej.
10. Wszelkie informacje o zmianach w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz odpowiedzi na pytania zostaną opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego -platformie zakupowej.
12. Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest do zawarcia umowy zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego, jego zobowiązaniem zawartym w ofercie i na warunkach określonych we wzorze umowy.
13. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
14. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z zawartej umowy musi być tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
15. Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym.

VIII. WYJAŚNIENIA W TOKU BADANIA I OCENY OFERT:
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu.
X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie wyliczona przez Wykonawcę na podstawie wypełnionego formularza cenowego i przedstawiona w składanej ofercie. Powinna ona uwzględniać wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.
2. W cenie jednostkowej brutto należy uwzględnić wartość końcową oferowanej jednostki, wartość uwzględniającą wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, łącznie z obowiązującym podatkiem VAT i innymi elementami cenotwórczymi, w tym: koszt opakowania (np. palety, worki, itp.) koszt załadunku, transportu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, koszt wyładunku, koszt ubezpieczenia i inne koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, a także ewentualne zniżki i upusty zaproponowane przez Wykonawcę.
3. Podana w formularzu ofertowym cena jest ostateczną i nie podlega podwyższeniu/waloryzacji w czasie realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Cenę oferty należy podać w formularzu ofertowym (zał. Nr 2) w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

XI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Kryterium oceny ofert stanowi : cena 100%

XII. Z POSTĘPOWANIA WYKLUCZA SIĘ WYKONAWCÓW, KTÓRZY:
Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego zapytania ofertowego.

XIII. OKOLICZNOŚCI, W KTÓRYCH OFERTA PODLEGA ODRZUCENIU
Ofertę Wykonawcy wykluczonego z zapytania na podstawie rozdziału XII uznaje się za odrzuconą.

XIV. OKOLICZNOŚCI, W KTÓRYCH OFERTA NIE PODLEGA ROZPATRZENIU
1. Treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
2. Zawiera błędy w obliczeniu ceny.
3. Nie zawiera formularza ofertowego.
4. Formularz ofertowy nie jest własnoręcznie podpisany.
5. Formularz ofertowy zawiera niewypełnione pola.
6. Składane dokumenty nie są czytelne.
7. Oferta została złożona po terminie.
8. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

XV. INFORMACJE DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.
2. Postępowanie o zamówienie unieważnia się w szczególności, jeżeli:
1) nie wpłynęła żadna oferta,
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
3) wystąpiły istotne zmiany okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym/Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili uruchamiania postępowania,
4) zawiera błędy popełnione przez Zamawiającego uniemożliwiające kontynuowanie postępowania bądź zawarcie umowy.

XVI. INNE POSTANOWIENIA
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
Administrator danych: Administratorem danych osobowych jest Starosta Lidzbarski z siedzibą przy ul. Wyszyńskiego 37 , 11-100 Lidzbark Warmiński, tel. 089 767 7900, www.powiatlidzbarski.pl
Inspektor ochrony danych: Dane kontaktowe inspektora ochrony danych ul. Wyszyńskiego 37 , 11-100 Lidzbark Warmiński, e-mail:
Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 254 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu zawarcia umowy na realizację zamówienia publicznego.
Odbiorcy danych: dane osobowe mogą być przekazywane osobom zainteresowanym.
Okres przechowywania danych osobowych: dane będą przechowywane będą przez okres 5 lat po upływie roku, w którym zakończono realizację zamówienia publicznego.
Prawo dostępu do danych osobowych: Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, żądania ich usunięcia gdy nie są już niezbędne do celów, dla których były przetwarzane albo przewiduje to przepis prawa oraz prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
Konsekwencje niepodania danych osobowych: Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, a ich niepodanie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej: dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.