Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4506z ostatnich 7 dni
19992z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie robót budowlanych

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych

Data zamieszczenia: 2022-06-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,JAROTY" w Olsztynie
ul. Wańkowicza 9
10-684 Olsztyn
powiat: Olsztyn
tel. 89 543-55-03, fax 89 543-55-45
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: tel. 89 543-55-03, f
Termin składania ofert: 2022-07-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,JAROTY" w Olsztynie
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na wykonaniu:
1. remontu 187 szt. balkonów i loggii w budynkach mieszkalnych,
2. malowania elewacji 5 budynków mieszkalnych i elewacji 1 budynku usługowego,
3. docieplenia 1 budynku usługowego,
4. docieplenia stropodachu 1 budynku usługowego,
5. docieplenia dachu 1 budynku mieszkalnego,
6. wymiany orynnowania 1 budynku mieszkalnego i 1 budynku usługowego,
7. remontu schodów i tarasu 1 budynku usługowego,
8. remontu opasek betonowych 12 budynków mieszkalnych,
zarządzanych i należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Jaroty" w Olsztynie.

Otwarcie ofert: Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni przy Ul. Wańkowicza 9, pok. Nr 2 w dniu 15.07.2022r. o godz. 930.

Specyfikacja:
Specyfikacja Istotnych Warunków Za-mówienia, którą należy odebrać w Administracji Osiedla ,,Pieczewo" Spółdzielni Mieszkaniowej ,,JAROTY" w Olsztynie, Ul. Jeziołowicza 11, pok. nr 5 - po uprzednim telefonicznym umówieniu (tel. 89 543 - 55 - 88) w godz. 8:00 - 13:00 (na pisemny wniosek istnieje możliwość przesłania specyfi-kacji e-mailem w formie PDF).

Składanie ofert:
Oferty oznaczone i zszyte zgodnie ze specyfikacją należy składać w zaklejonych kopertach do dnia 15.07.2022r. do godz. 900 w budynku Spółdzielni przy Ul. Wańkowicza 9, - I p. pok. 101 (sekretariat).

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji całości zamówienia - do 31 maja 2023 r.

Wymagania:
Oferent, który ubiega się o udzielenie zamówienia lub jego części musi spełniać następujące wa-runki:
a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności obejmującej przedmiot zamówienia
b) zrealizował należycie w ciągu ostatnich 2-ch lat tj. 2020 - 2021 co najmniej 3 zadania o zakresie robót i charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia i potwierdzi to referencjami od in-westorów oraz posiada aktualnie możliwości techniczno-organizacyjne do samodzielnego wykona-nia oferowanego zakresu robót,
c) w ciągu ostatnich dwóch lat tj. 2020 i 2021 przynajmniej w jednym roku osiągnął dodatni wynik finansowy;
d) nie zalega z uiszczaniem należnych podatków oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne lub spo-łeczne bądź innych należności na rzecz ZUS i Urzędu Skarbowego,
e) sytuacja finansowa Oferenta musi umożliwiać finansowanie robót w toku,
f) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością,
g) posiada niezbędny potencjał techniczny i dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
h) osoby z nadzoru technicznego Oferenta przewidziane do realizacji zamówienia posiadają stosowne uprawnienia oraz doświadczenie zawodowe,
i) w przypadku zatrudnienia podwykonawców, muszą oni posiadać odpowiednie doświadczenie do realizacji zamówienia,
j) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie § 4 ust. 1-3 Regu-laminu w sprawie zasad i trybu przeprowadzania przetargów w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Jaroty", który brzmi:

1. W przetargach na roboty budowlane, dostawy i usługi, oferentami nie mogą być członkowie Rady Nadzorczej, jej Komisji, członkowie Rad Osiedla, członkowie Zarządu, pracownicy Spół-dzielni oraz członkowie rodzin tych osób, tj. małżonek oraz wstępni i zstępni I i II stopnia w linii prostej i bocznej (ojciec, matka, syn, córka, rodzeństwo rodzone i przyrodnie) oraz powi-nowaci I stopnia w linii prostej (teść, teściowa, zięć, synowa) i II stopnia w linii bocznej (szwa-gier, szwagierka).

2. Do udziału w przetargach określonych w ust. 1 nie dopuszcza się spółek, w których osoby wymienione w ust. 1 posiadają min. 20% udziałów lub są członkami ich organów statutowych.

3. Do udziału w przetargach nie dopuszcza się innych podmiotów gospodarczych, w których osoby wymienione w ust. 1 zajmują stanowiska kierownicze.
k) złoży wszystkie oświadczenia oraz dokumenty wymagane przez SIWZ.

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą ,,spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale VI
niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Ofe-rent spełnił.

Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Oferenta z postępowania.
Opłata za specyfikację wynosi 123,00 zł (w tym 23% VAT), którą należy wpłacić na konto BOŚ S.A. O/Olsztyn 12 1540 1072 2001 5011 5674 0001, podczas odbierania specyfikacji należy przekazać potwierdzenie wpłaty.
Wymagania dotyczące wadium:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium pieniężnym w wysokości:
? 3.000,00zł (słownie: trzy tysiące złotych) - dla oferty o wartości do 250 000,00zł;
? 5.000,00zł (słownie: pięć tysięcy złotych) - dla oferty o wartości od 250 000,01zł do 500 000,00zł;
? 7.500,00zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych) - dla oferty o wartości od 500.000,01zł do 1.500.000,00zł
? 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) - dla oferty powyżej 1.500.000,00zł
2. Powyższą kwotę wadium należy wpłacić w gotówce lub przelać na konto Zamawiającego w BOŚ S.A. O/Olsztyn Nr 12 1540 1072 2001 5011 5674 0001 a dowód polecenia przelewu lub dowód wpłaty (bądź potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię) złożyć wraz z ofertą.

3. Wniesione wadium Zamawiający przechowuje na nie oprocentowanym rachunku bieżącym.

4. Wniesione wadium będzie skuteczne, jeśli w podanym terminie (termin otwarcia ofert) znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego

5. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić wadium, jeżeli:
a) zawarto umowę,
b) upłynął termin związania ofertą,
c) unieważniono przetarg.

6. Wadium tych oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, Zamawiający przekaże do banku Ofe-rentów niezwłocznie po upływie trybu odwoławczego, lub następnego dnia po upływie terminu związania ofertą.

7. Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek Oferenta, który:
a) wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
b) został wykluczony z postępowania lub którego oferta została odrzucona w całości.

8. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, traci wadium na rzecz Zamawiającego, jeżeli:
a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie (lub nie podpisze umowy w terminie określonym w rozdz. XV SIWZ),
b) przedstawi w ofercie nieprawdziwe dane,
c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.
Oferenci mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia przetargu bez podania przy-czyn.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.