Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4506z ostatnich 7 dni
19992z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zaprojektowanie oraz budowa windy osobowo-towarowej wraz z dostosowaniem infrastruktury...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Zaprojektowanie oraz budowa windy osobowo-towarowej wraz z dostosowaniem infrastruktury budynków A i B na każdym z pięter

Data zamieszczenia: 2022-06-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach
Raciborska 15
40-074 Katowice
powiat: Katowice
zam_publ@rckik-katowice.pl
https://rckik-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/rckik-katowice/demand/notice/publicpzp/during/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpDuringNoticePublicList
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: 95 700 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-07-14 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaprojektowanie oraz budowa windy osobowo-towarowej wraz z dostosowaniem infrastruktury budynków A i B na każdym z pięter.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zaprojektowanie oraz budowa windy osobowo-towarowej, obsługującej sześć przystanków w budynku A oraz cztery przystanki w budynku B, wraz z dostosowaniem infrastruktury budynków na każdym z pięter. Zaprojektowanie oraz budowa zabezpieczeń p-poż. klatek schodowych budynków A i B oraz zaprojektowanie i wykonanie remontu i modernizacji IV piętra budynku A w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach

CPV: 45111100-9, 45262300-4, 45262500-6, 45410000-4, 45420000-7, 45430000-0, 45440000-3, 45321000-3, 45310000-3, 45330000-9

Dokument nr: 2022/BZP 00229815, ZP/TP/19/2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-07-14 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://rckik-katowice.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://rckik-katowice.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie,
wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem
wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji
elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730).Ofertę, oświadczenia, o których mowa w
art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w
formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a
także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub
informacje Wykonawcy przekazują: 1) drogą
elektroniczną: zam_publ@rckik-katowice.pl2) poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://rckikkatowice.ezamawiajacy.pl 3)
Rejestracja na Platformie, w tym złożenie oferty w formie elektronicznej, wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na
subdomenie https://rckik-katowice.ezamawiajacy.pl,
lub https://oneplace.marketplanet.pl. Wykonawca po wybraniu opcji ,,przystąp do postępowania" zostanie przekierowany do strony
https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o
możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego;
podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie
,,zarejestruj się".
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://rckik-katowice.ezamawiajacy.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-07-14 10:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez Platformę dostępną pod adresem: https://rckikkatowice. ezamawiajacy.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Tak
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/TP/19/2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 4787951,25 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zaprojektowanie oraz budowa windy osobowo-towarowej, obsługującej sześć przystanków w budynku A oraz cztery przystanki w budynku B, wraz z dostosowaniem infrastruktury budynków na każdym z pięter. Zaprojektowanie oraz budowa zabezpieczeń p-poż. klatek schodowych budynków A i B oraz zaprojektowanie i wykonanie remontu i modernizacji IV piętra budynku A w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach
4.2.6.) Główny kod CPV: 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45262300-4 - Betonowanie

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45321000-3 - Izolacja cieplna

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca powinien dysponować:
- co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia, mogącą wykonywać samodzielne funkcje nadzoru technicznego w budownictwie, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności budowlano-konstrukcyjnej bez ograniczeń (wydane przez podmiot uprawniony przepisami prawa do wydawania ww. uprawnień) do kierowania robotami budowlanymi, która to osoba będzie pełnić w przedmiotowym zamówieniu funkcję kierownika budowy.
Osoba ta winna być czynna zawodowo i posiadać co najmniej 36 miesięczne doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy.
- co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia, mogącą wykonywać samodzielne funkcje nadzoru technicznego w budownictwie, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej, oraz posiadającego uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,(wydane przez podmiot uprawniony przepisami prawa do wydawania ww. uprawnień), która to osoba będzie pełnić w przedmiotowym zamówieniu funkcję kierownika budowy.
Osoba ta winna być czynna zawodowo i posiadać co najmniej 36 miesięczne doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy.
- co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia, mogącą wykonywać
samodzielne funkcje nadzoru technicznego w budownictwie, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej, oraz posiadającego uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,(wydane przez podmiot uprawniony przepisami prawa do wydawania ww. uprawnień), która to osoba będzie pełnić w przedmiotowym zamówieniu funkcję kierownika budowy.
Osoba ta winna być czynna zawodowo i posiadać co najmniej 36 miesięczne doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy.
- co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia, mogącą wykonywać
samodzielne funkcje nadzoru technicznego w budownictwie, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności hydraulicznej, oraz posiadającego uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,(wydane przez podmiot uprawniony przepisami prawa do wydawania ww. uprawnień), która to osoba będzie pełnić w przedmiotowym zamówieniu funkcję kierownika budowy.
Osoba ta winna być czynna zawodowo i posiadać co najmniej 36 miesięczne doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy.

b) posiadać wiedzę i doświadczenie pozwalające na prawidłowe wykonanie zamówienia, tj:

o w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, usługę w zakresie projektowania ogólnobudowlanego o wartości minimum 50 000 zł brutto,
o w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, co najmniej jedną (1) robotę polegającą na realizacji 1 obiektu w zakresie modernizacji i przebudowy o wartości minimum 2 500 000 zł (brutto).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości : 95 700 zł
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1.Zamawiający przewiduje zmiany w zawartej umowie w stosunku, do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie:
a) Zmiany podwykonawcy z zastrzeżeniem, o którym mowa we wzorze umowy - załącznik nr 7 do swz.
b) Zmiany osób pełniących funkcję kierownika budowy - zmiana będzie możliwa na wniosek Wykonawcy, po przedstawieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury innej osoby spełniającej warunki zawarte w SWZ oraz przedłożeniu dokumentów potwierdzających uprawnienia tych osób wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
c) Zmian technologiczno-materiałowych wykonania elementów robót wyłącznie w przypadkach, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie czy też system jest równorzędny lub lepszy funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt.
d) Zmian z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa;
e) Zmian wynagrodzenia należnego Wykonawcy wynikających ze zmian w prawie właściwym dla podatków i ceł, które podwyższą lub obniżą cenę przedmiotu umowy, co w zależności od rodzaju zmian, jakie będą miały miejsce będzie skutkowało podwyższeniem lub obniżeniem wartości przedmiotu umowy.
f) Zmiany terminu, w przypadku zmian spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi lub utrudniającymi prowadzenie robót budowlanych, dokonanie odbiorów, lub obiektywnymi utrudnieniami w budowie, utrudnieniami w uzyskaniu pozwolenia na budowę.
g) Zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego powodowanych przyczynami technicznymi lub technologicznymi lub atmosferycznymi lub siły wyższej (pandemia) Wykonawca jest obowiązany aktualizować opracowany harmonogram rzeczowo-finansowy w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w tym zakresie. Aktualizacja harmonogramu musi być wykonana na każde wezwanie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od przedstawienia takiego wezwania przez Zamawiającego. Harmonogram obowiązuje Strony po ich zatwierdzeniu przez Zamawiającego;
h) Zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.
i) Zmiany danych Wykonawcy (np.: zmiana nazwy, siedziby lub adresu) lub zmiany wynikającej z przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy np.: w formie sukcesji uniwersalnej.
2. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zmiany umowy w przypadku:
a) powstania nadzwyczajnych okoliczności będących ,,siłą wyższą" skutkujących niemożliwością realizacji przedmiotu umowy lub grożących rażącą stratą, których Strony nie przewidziały przy zawarciu umowy. Jako ,,siłę wyższą" rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od woli i intencji którejkolwiek ze Stron umowy;
b) powstania nadzwyczajnych okoliczności niebędących ,,siłą wyższą", grożących rażącą stratą, których Strony nie przewidziały przy zawarciu umowy;
c) zmiany w zakresie wprowadzenia robót zamiennych lub robót dodatkowych, zgodnie z warunkami określonymi w §1 umowy.
3.Strony dopuszczają również możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy
w przypadku zaistnienia przynajmniej jednej z następujących okoliczności :
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług,
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
4. Strony dopuszczają zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-08-12

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.