Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4506z ostatnich 7 dni
19992z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Adaptacja budynku pokoszarowego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Adaptacja budynku pokoszarowego

Data zamieszczenia: 2022-06-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa
Wyszyńskiego 38
62-200 Gniezno
powiat: gnieźnieński
+48 61 424 29 42
sekretariat@ans-gniezno.edu.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/pwsz_gniezno/proceedings
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Gniezno
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: +48 61 424 29 42
Termin składania ofert: 2022-07-18 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Adaptacja budynku pokoszarowego nr 7 na dydaktyczny na terenie Kampusu ANS w Gnieźnie w formule "zaprojektuj i wybuduj".
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie kompletnych prac projektowych, rozbiórkowych, budowlano - instalacyjnych, pierwszego wyposażenia oraz uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie dotyczących budynku pokoszarowego, w celu zmiany funkcji budynku na budynek dydaktyczny (Budynek nr 7), należącego do Państwowej Szkoły Wyższej im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, w formule ,,Zaprojektuj i Wybuduj".
2. Przebudowa obejmuje dostosowanie istniejącego budynku do nowych założeń funkcjonalnych, przy zasadzie polegającej na wykorzystaniu w maksymalnym zakresie istniejącej substancji.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 4 do SWZ - Program Funkcjonalno -Użytkowy.
4. Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej terenów objętych przedmiotem zamówienia. Wizja lokalna odbędzie się w dniu 4 lipca 2022 r. w godz.ch: 10:00 do 13:30. Miejsce przeprowadzenia wizji - nieruchomość Zamawiającego w Gnieźnie przy Ul. Wrzesińskiej 43 - 55. Osoba do kontaktu w sprawie wizji to p. Tomasz Kustosz, tel. kontaktowy: 509 950 651.
Zamawiający informuje, iż wizja lokalna jest obowiązkowa a jej nie dokonanie skutkować będzie odrzuceniem oferty.
5. Zamawiający informuje, iż z przedmiotowego postępowania zostają wyłączone urządzenia peryferyjne i wyposażenie, ujęte w Programie funkcjonalno - użytkowym stanowiącym załącznik 4 do SWZ. Wykaz wyłączonych urządzeń peryferyjnych i wyposażenia zawarty został w ust. IV pkt 8 SWZ. Wyłączenie z postępowania powoduje brak zakupu, transportu i montażu elementów. Generalny wykonawca jest zobowiązany wykonać komplet instalacji oraz możliwość podłączenia, uruchomienia i serwisowania poniższych urządzeń i elementów wyposażenia.
6. Zamawiający zmienia ponadto wymagania techniczne dotyczące stolarki drzwiowej i okiennej. Zgodnie z Programem Funkcjonalno - Użytkowym, stanowiącym załącznik 4 do SWZ, Zamawiający dopuszczał jedynie stolarkę drewnianą. Zamawiający wprowadza możliwość zastosowania alternatywnie stolarki okiennej i drzwiowej . W odniesieniu do ww. stolarki Zamawiający wymaga szczególnych okresów gwarancji jakości, i tak:
a) 20 lat na konstrukcje okienne i drzwiowe,
b) 10 lat na powłokę lakierniczą.
Powyższy wymóg nie podlega dodatkowemu punktowaniu w ramach kryterium oceny ofert ,,Gwarancja na roboty budowlane"
7. Zamawiający oczekuje wykonania robót projektowych i budowlanych o wartości łącznej - według harmonogramu rzeczowo - finansowego przedstawionego przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami zawartymi w § 2 ust. 7 załącznika 5 do SWZ (projekt umowy) i zatwierdzonego przez Zamawiającego - stanowiących co najmniej 40 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto wskazanego w § 9 ust. 1 załącznika nr 5 do SWZ, w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.
8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w ust. IV SWZ oraz w załącznikach do SWZ.

CPV: 45000000-7, 71200000-0, 71220000-6, 71221000-3, 71300000-1, 71310000-4, 71320000-7, 45110000-1, 45220000-5, 45210000-2

Dokument nr: 2022/BZP 00231029, ZP/232/16/2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-07-18 09:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/pwsz_gniezno
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pwsz_gniezno
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/pwsz_gniezno
2. Komunikacja w przedmiotowym postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą,
z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pwsz_gniezno Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza ,,Wyślij wiadomość do Zamawiającego". Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku ,,Wyślij wiadomość do Zamawiającego" po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej: przetargi@ans-gniezno.edu.pl . Forma komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej nie dotyczy złożenia oferty.
4. Ofertę, oświadczenia, dokumenty o których mowa w ust. 2, w tym podmiotowe środki dowodowe oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego, pełnomocnictwa, sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach: .txt; .rtf; .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls; .ppt; .docx; .xlsx; .pptx; .csv.
5. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 4 przekazywane
w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w ust. 4 lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ust. 1.
6. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji ,,Komunikaty". Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.
7. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
8. Pozostałe informacje dot. wymagań technicznych i organizacyjnych zawarte zostały w ust. X SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej ,,RODO", zamawiający informuje, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa, z siedzibą Ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38,
e-mail: sekretariat@ans-gniezno.edu.pl, telefon: (61) 424 29 42.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się pisząc na adres: iod@ans-gniezno.edu.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Adaptacja budynku pokoszarowego nr 7 na dydaktyczny na terenie Kampusu ANS w Gnieźnie w formule "zaprojektuj i wybuduj". Oznaczenie sprawy: ZP/232/16/2022 Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
a) organy publiczne i urzędy państwowe lub inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub wykonujące zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
b) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Pzp.
c) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Akademią Nauk Stosowanych przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa, w szczególności podmioty świadczące dla Administratora obsługę informatyczną.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
8. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/pwsz_gniezno/proceedings
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-07-18 09:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/pwsz_gniezno

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

Wymagania:
1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w całkowitej wysokości 100 000,00 zł
2. Wadium może być wniesione w pieniądzu, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016r., poz. 359 z późn. zm.).
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniższy rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP nr rachunku 51 1020 4115 0000 9502 0186 3349, z dopiskiem na przelewie: ,,Wadium w postępowaniu nr ZP/232/16/2022, pn. ,, Adaptacja budynku pokoszarowego nr 7 na dydaktyczny na terenie Kampusu ANS w Gnieźnie w formule "zaprojektuj i wybuduj".
5. Wykonawca wnoszący wadium w pieniądzu zobowiązany jest do wpłacenia go odpowiednio wcześniej, tak aby znalazło się ono na koncie Zamawiającego przed datą i godziną składania ofert.
6. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej powinno być wystawione na Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia) w postaci elektronicznej tj. opatrzenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawcę dokumentu). Dokument wadialny powinien być dołączony do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z ustawą Pzp.
7. Dokument poręczenia/gwarancyjny powinien przewidywać utratę wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt 8 i 9.
8. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego, wraz z odsetkami, w przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a. odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
b. nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c. zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
9. Ponadto Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust.1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, októrych mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust.1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust.2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
10. Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą, który wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
11. Zamawiający zwróci wadium dla Wykonawcy na zasadach określonych w art. 98 ustawy PZP
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/232/16/2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie kompletnych prac projektowych, rozbiórkowych, budowlano - instalacyjnych, pierwszego wyposażenia oraz uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie dotyczących budynku pokoszarowego, w celu zmiany funkcji budynku na budynek dydaktyczny (Budynek nr 7), należącego do Państwowej Szkoły Wyższej im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, w formule ,,Zaprojektuj i Wybuduj".
2. Przebudowa obejmuje dostosowanie istniejącego budynku do nowych założeń funkcjonalnych, przy zasadzie polegającej na wykorzystaniu w maksymalnym zakresie istniejącej substancji.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 4 do SWZ - Program Funkcjonalno -Użytkowy.
4. Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej terenów objętych przedmiotem zamówienia. Wizja lokalna odbędzie się w dniu 4 lipca 2022 r. w godzinach: 10:00 do 13:30. Miejsce przeprowadzenia wizji - nieruchomość Zamawiającego w Gnieźnie przy ul. Wrzesińskiej 43 - 55. Osoba do kontaktu w sprawie wizji to p. Tomasz Kustosz, tel. kontaktowy: 509 950 651.
Zamawiający informuje, iż wizja lokalna jest obowiązkowa a jej nie dokonanie skutkować będzie odrzuceniem oferty.
5. Zamawiający informuje, iż z przedmiotowego postępowania zostają wyłączone urządzenia peryferyjne i wyposażenie, ujęte w Programie funkcjonalno - użytkowym stanowiącym załącznik 4 do SWZ. Wykaz wyłączonych urządzeń peryferyjnych i wyposażenia zawarty został w ust. IV pkt 8 SWZ. Wyłączenie z postępowania powoduje brak zakupu, transportu i montażu elementów. Generalny wykonawca jest zobowiązany wykonać komplet instalacji oraz możliwość podłączenia, uruchomienia i serwisowania poniższych urządzeń i elementów wyposażenia.
6. Zamawiający zmienia ponadto wymagania techniczne dotyczące stolarki drzwiowej i okiennej. Zgodnie z Programem Funkcjonalno - Użytkowym, stanowiącym załącznik 4 do SWZ, Zamawiający dopuszczał jedynie stolarkę drewnianą. Zamawiający wprowadza możliwość zastosowania alternatywnie stolarki okiennej i drzwiowej . W odniesieniu do ww. stolarki Zamawiający wymaga szczególnych okresów gwarancji jakości, i tak:
a) 20 lat na konstrukcje okienne i drzwiowe,
b) 10 lat na powłokę lakierniczą.
Powyższy wymóg nie podlega dodatkowemu punktowaniu w ramach kryterium oceny ofert ,,Gwarancja na roboty budowlane"
7. Zamawiający oczekuje wykonania robót projektowych i budowlanych o wartości łącznej - według harmonogramu rzeczowo - finansowego przedstawionego przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami zawartymi w § 2 ust. 7 załącznika 5 do SWZ (projekt umowy) i zatwierdzonego przez Zamawiającego - stanowiących co najmniej 40 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto wskazanego w § 9 ust. 1 załącznika nr 5 do SWZ, w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.
8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w ust. IV SWZ oraz w załącznikach do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45314310-7 - Układanie kabli

45315000-8 - Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Według kryteriów określonych w ust. XVIII SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na roboty budowlane
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu realizacji etapu I
4.3.6.) Waga: 30
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
1. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę gwarancyjną nie mniejszą niż 14 000 000,00 zł.
2. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 14 000 000,00 PLN.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek ten, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej:
a) 3 (trzy) inwestycje w zakresie robót budowlanych polegających na budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie budynku użyteczności publicznej o wartości robót min. 14 000 000,00 zł brutto każda, dodatkowo:
- wymaga się, by wszystkie powyższe inwestycje obejmowały branże: architektoniczną, konstrukcyjną oraz instalacyjną w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacyjną w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych, zagospodarowanie terenu oraz budowę parkingów.
- wymaga się, by jedna z powyższych inwestycji była wpisana rejestru zabytków prowadzona w formule ,,zaprojektuj i wybuduj"

UWAGA: Przez wykonanie zamówienia rozumie się proces zakończony uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
UWAGA 2: Niedopuszczalne jest, by wykonawca polegał na wiedzy i doświadczeniu grupy wykonawców (konsorcjum), której był członkiem przy innym zamówieniu, jeżeli faktycznie i konkretnie nie uczestniczył w jego realizacji (por. wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 4 maja 2017 r. w sprawie C-387/14 Esaprojekt).

UWAGA: Przez zaprojektowanie rozumie się wykonanie projektu budowlanego (na podstawie którego wydano pozwolenie na budowę) oraz projektów wykonawczych przynajmniej w branżach: architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej oraz elektrycznej.
UWAGA 2: Niedopuszczalne jest, by wykonawca polegał na wiedzy i doświadczeniu grupy wykonawców (konsorcjum), której był członkiem przy innym zamówieniu, jeżeli faktycznie i konkretnie nie uczestniczył w jego realizacji (por. wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 4 maja 2017 r. w sprawie C-387/14 Esaprojekt).

a) Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca skieruje do realizacji następujące osoby:

1) kierownik budowy - osoba spełniająca łącznie następujące wymogi:
- posiada zgodnie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.; dalej ,,Prawo budowlane") uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub którego kwalifikacje zawodowe zostały uznane w adekwatnym zakresie zgodnie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646; dalej ,,ustawa o uznawaniu kwalifikacji"), lub który ma prawo do świadczenia usługi transgranicznej w adekwatnym zakresie zgodnie z art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117; dalej ,,ustawa o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa");
- legitymuje się następującym doświadczeniem: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił przez okres co najmniej 12 miesięcy funkcję kierownika budowy przy budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie budynku użyteczności publicznej o wartości robót min. 14 000 000,00 zł brutto, dodatkowo wymaga się, by wskazana inwestycja była wpisana do rejestru zabytków i prowadzona w formule ,,zaprojektuj i wybuduj".

2) projektant w specjalności architektonicznej - osoba spełniająca łącznie następujące wymogi:
- posiada zgodnie z ustawą Prawo budowlane uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub którego kwalifikacje zawodowe zostały uznane w adekwatnym zakresie zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji, lub który ma prawo do świadczenia usługi transgranicznej w adekwatnym zakresie zgodnie z art. 20a ust. 1 ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa;
- legitymuje się następującym doświadczeniem: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert należycie wykonał (jako projektant) co najmniej 2 (dwie) usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie architektury (projekt budowlany i wykonawczy) obiektu obiektu użyteczności publicznej.

UWAGA: Zamawiający wymaga, aby dla inwestycji wskazanych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu określonego w pkt 3) powyżej, zostało wydane pozwolenie na budowę dla obiektu.
UWAGA 2: Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji, o których mowa w pkt 1)-3) powyżej
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 5 dni, złoży następujące dokumenty:

1. W zakresie wskazanym w ust. VII pkt 3) SWZ - polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
- informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganego dokumentu, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

2. W zakresie wskazanym w ust. VII pkt 4 lit a) SWZ - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu robót stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.

3. W zakresie wskazanym w ust. VII pkt 4 lit c) SWZ - Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 7 SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835), wraz z ofertą należy złożyć:
Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podst. art 7 ust. 1 - wg wzoru na załączniku nr 2A do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie wg wzoru na załączniku nr 2 oraz 2A do SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w całkowitej wysokości 100 000,00 zł
2. Wadium może być wniesione w pieniądzu, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016r., poz. 359 z późn. zm.).
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniższy rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP nr rachunku 51 1020 4115 0000 9502 0186 3349, z dopiskiem na przelewie: ,,Wadium w postępowaniu nr ZP/232/16/2022, pn. ,, Adaptacja budynku pokoszarowego nr 7 na dydaktyczny na terenie Kampusu ANS w Gnieźnie w formule "zaprojektuj i wybuduj".
5. Wykonawca wnoszący wadium w pieniądzu zobowiązany jest do wpłacenia go odpowiednio wcześniej, tak aby znalazło się ono na koncie Zamawiającego przed datą i godziną składania ofert.
6. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej powinno być wystawione na Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia) w postaci elektronicznej tj. opatrzenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawcę dokumentu). Dokument wadialny powinien być dołączony do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z ustawą Pzp.
7. Dokument poręczenia/gwarancyjny powinien przewidywać utratę wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt 8 i 9.
8. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego, wraz z odsetkami, w przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a. odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
b. nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c. zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
9. Ponadto Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust.1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, októrych mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust.1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust.2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
10. Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą, który wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
11. Zamawiający zwróci wadium dla Wykonawcy na zasadach określonych w art. 98 ustawy PZP.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy (lider konsorcjum).
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, powinno być w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub podpisem osobistym osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawców oraz zostać przekazane w ofercie wspólnej Wykonawców.
Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z Zamawiającym
w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzania zawarty został w par. 19 załącznika nr 5 do SWZ (projekt umowy)
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Według kryteriów określonych w ust. XVIII SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na roboty budowlane
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu realizacji etapu I
4.3.6.) Waga: 30
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.