Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4506z ostatnich 7 dni
19992z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Kompleksowe zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formule ,,zaprojektuj i wybuduj"

Przedmiot:

Kompleksowe zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formule ,,zaprojektuj i wybuduj"

Data zamieszczenia: 2022-06-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Cieszyńska 365
43-382 Bielsko-Biała
powiat: Bielsko-Biała
biuro@arrsa.pl
https://um-bielsko.logintrade.net/zapytania_email,90872,d37ce3b1d1795cee995530a0dd3d59a0.html
Województwo: śląskie
Miasto: Bielsko-Biała
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-07-19 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Kompleksowe zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formule ,,zaprojektuj i wybuduj", w ramach Projektu pod nazwą "Międzypokoleniowe Centrum Aktywności i Innowacji w Bielsku-Białej."
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formule ,,zaprojektuj i wybuduj", w ramach Projektu pod nazwą ,,Międzypokoleniowe Centrum Aktywności i Innowacji w Bielsku-Białej. Kompleksowa rewitalizacja Pawilonu Sportowego i kortów tenisowych wraz z otoczeniem w Parku Włókniarzy w Bielsku-Białej", obejmujące w szczególności:
a) nadbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku przy ulicy Partyzantów 59 w Bielsku-Białej wraz z zagospodarowaniem terenu, na działkach nr 289/12 i 289/13, obręb: Żywieckie Przedmieście,
b) budowę hali sportowej wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu przy ulicy Partyzantów w Bielsku-Białej, na działkach nr 289/16 i 289/18, obręb: Żywieckie Przedmieście.

2. Budynek przy Ul. Partyzantów 59, w niniejszej SWZ, Programie funkcjonalno-użytkowym, Projektowanych postanowieniach umownych oraz w innych dokumentach zamówienia, nazywany jest Pawilonem Lodowym bądź Pawilonem Sportowym, co wynika z archiwalnych materiałów źródłowych,
w których zapisano obie nazwy.
3. Budynek przy ulicy Partyzantów 59 w Bielsku-Białej wpisany do wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków Miasta Bielska-Białej i z tego względu podlega szczególnej ochronie prawnej.
4. Zamówienie dotyczy terenu objętego ochroną konserwatorską. Obszar ten stanowi część zabytkowego założenia parkowego z 1895 roku. Całość założenia posiada zabytkowy charakter i figuruje w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków.

CPV: 45000000-7, 71000000-8, 71200000-0, 71320000-7, 45300000-0, 45310000-3, 45330000-9-, 45400000-1

Dokument nr: 2022/BZP 00231341, ARR/20/PN/2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-07-19 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://um-bielsko.logintrade.net/zapytania_email,90872,d37ce3b1d1795cee995530a0dd3d59a0.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://um-bielsko.logintrade.net/zapytania_email,90872,d37ce3b1d1795cee995530a0dd3d59a0.html
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania przekazania przedmiotowych środków dowodowych, podmiotowych środków dowodowych oraz innych oświadczeń i dokumentów przy ich użyciu zostały opisane poniżej:
5. Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie ma dostęp do możliwości złożenia, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.
6. Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy:
Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11, Google Chrome 31, Mozilla Firefox 26, Opera 18
Pozostałe wymagania techniczne:
- dostęp do sieci Internet
- obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax
- włączona obsługa JavaScript
- zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s
- zainstalowany Acrobat Reader
- zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy.
7. Kodowanie i oznaczenie czasu przekazania danych:
Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Za datę przekazania oferty, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę, a nie datę wykonanie danej czynności przez Wykonawcę na Platformie.
8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
9. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail biuro@arrsa.pl
10. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp, przedmiotowych środków dowodowych, podmiotowych środków dowodowych oraz innych oświadczeń i dokumentów przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę, a nie datę wykonania danej czynności przez Wykonawcę na Platformie.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z zapisami określonymi w SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z zapisami określonymi w SWZ.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://um-bielsko.logintrade.net/zapytania_email,90872,d37ce3b1d1795cee995530a0dd3d59a0.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-07-19 09:00
Miejsce składania ofert: https://um-bielsko.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 17 miesiące

Wymagania:
1. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium na rzecz Agencji Rozwoju Regionalnego Spółki Akcyjnej z siedzibą przy ul. Cieszyńskiej 365 w Bielsku-Białej, 43-382 Bielsko-Biała.
2. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości: 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych,
zero groszy).
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania Ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania Ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w pkt. 9 ppkt. 2 i 3 oraz pkt. 10.
4. Przedłużenie terminu związania Ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania Ofertą.
5. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, tj. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, nr rachunku 26 1020 2313 0000 3102 0644 0368, podając w tytule: ,,Wadium dla postępowania na kompleksowe zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formule ,,zaprojektuj i wybuduj - MCAIIBB, znak sprawy: ARR/20/PN/2022"
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ARR/20/PN/2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formule ,,zaprojektuj i wybuduj", w ramach Projektu pod nazwą ,,Międzypokoleniowe Centrum Aktywności i Innowacji w Bielsku-Białej. Kompleksowa rewitalizacja Pawilonu Sportowego i kortów tenisowych wraz z otoczeniem w Parku Włókniarzy w Bielsku-Białej", obejmujące w szczególności:
a) nadbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku przy ulicy Partyzantów 59 w Bielsku-Białej wraz z zagospodarowaniem terenu, na działkach nr 289/12 i 289/13, obręb: Żywieckie Przedmieście,
b) budowę hali sportowej wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu przy ulicy Partyzantów w Bielsku-Białej, na działkach nr 289/16 i 289/18, obręb: Żywieckie Przedmieście.

2. Budynek przy ul. Partyzantów 59, w niniejszej SWZ, Programie funkcjonalno-użytkowym, Projektowanych postanowieniach umownych oraz w innych dokumentach zamówienia, nazywany jest Pawilonem Lodowym bądź Pawilonem Sportowym, co wynika z archiwalnych materiałów źródłowych,
w których zapisano obie nazwy.
3. Budynek przy ulicy Partyzantów 59 w Bielsku-Białej wpisany do wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków Miasta Bielska-Białej i z tego względu podlega szczególnej ochronie prawnej.
4. Zamówienie dotyczy terenu objętego ochroną konserwatorską. Obszar ten stanowi część zabytkowego założenia parkowego z 1895 roku. Całość założenia posiada zabytkowy charakter i figuruje w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 17 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z zapisami SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta w branży architektonicznej
4.3.6.) Waga: 15
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta konstruktora
4.3.6.) Waga: 15
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca spełni warunek na poziomie minimalnym, jeżeli wykaże, że:
a) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania Ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem budowę budynku o kubaturze co najmniej 20.000,00 m3, przy czym budynek był wzniesiony w konstrukcji szkieletowej i posiadał pomieszczenie o kubaturze nie mniejszej niż 17 000 m3
b) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania Ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem budowę bezspoinowej, wielowarstwowej, nawierzchni poliuretanowej, o powierzchni nie mniejszej niż 900,00 m2
c) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania Ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą zagospodarowanie terenu (w zakresie chodników, małej architektury, przyłączy wod-kan, zieleni) o powierzchni nie mniejszej niż 2 000 m2

Roboty te winny być wykonane należycie.

d) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania Ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jeden wielobranżowy projekt budowlany (bądź projekt budowlany wraz z projektem technicznym - w oparciu o przepisy aktualne na czas wykonania projektu), obejmujący co najmniej: architekturę, konstrukcję, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne - budowy bądź rozbudowy budynku o kubaturze (nowego budynku lub części rozbudowanej) objętej opracowaniem nie mniejszej niż 20.000 m3, przy czym projekt zawierał następujące rozwiązanie:
- rozpiętość elementów konstrukcji dachu/stropodachu/stropu, pomiędzy podporami, wynosiła co najmniej 30 m

Usługa ta winna być wykonana należycie.

e) dysponuje osobami, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia publicznego, w szczególności:

1. Projektantem w branży architektonicznej
- posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- posiadającym co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w realizacji projektów architektonicznych.

UWAGA
Projektant w branży architektonicznej, w niniejszym zamówieniu, będzie pełnił funkcję kierownika zespołu projektowego. Jego doświadczenie (wykazane przez Wykonawcę w formularzu Oferta stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ) będzie stanowiło podstawę do oceny Oferty w kryterium "Doświadczenie projektanta w branży architektonicznej (wyznaczonego do realizacji zamówienia) (DA)", zgodnie z postanowieniami Części XVII pkt 4 SWZ.

2. Projektantem w branży konstrukcyjno-budowlanej (konstruktora):
- posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
- posiadającym co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w realizacji projektów konstrukcyjno-budowlanych.

UWAGA
Doświadczenie projektanta konstruktora (wykazane przez Wykonawcę w formularzu Oferta stanowiącym Załącznik nr 3 do nin. SWZ) będzie stanowiło podstawę do oceny Oferty w kryterium "Doświadczenie projektanta konstruktora (wyznaczonego do realizacji zamówienia) (DK)", zgodnie
z postanowieniami Części XVII pkt 4 nin. SWZ.

3. Projektantem w branży sanitarnej:
- posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
- posiadającym minimum 5-letnie doświadczenie w opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie posiadanych uprawnień.

4. Projektantem w branży elektrycznej:
- posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
- posiadającym minimum 5-letnie doświadczenie w opracowaniu dokumentacji projektowej
w zakresie posiadanych uprawnień.

5. Kierownikiem budowy:
- posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- posiadającym co najmniej 5-cioletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy/robót po uzyskaniu w/w uprawnień,
- posiadającym doświadczenie, w pełnieniu funkcji kierownika budowy, nabyte w okresie ostatnich
6 lat w realizacji co najmniej 1 inwestycji (przez cały okres trwania budowy - od rozpoczęcia do zakończenia) związanej z wzniesieniem obiektu o kubaturze nie mniejszej niż 20 000,00 m3, przy czym obiekt winien być zrealizowany kompleksowo ,,pod klucz" (tj. w zakresie: roboty budowlane, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne, pełne wykończenie).

6. Kierownikiem robót sanitarnych
- posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- posiadającym co najmniej 5-cioletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót sanitarnych po uzyskaniu w/w uprawnień.

7. Kierownikiem robót elektrycznych
- posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- posiadającym co najmniej 5-cioletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót elektrycznych po uzyskaniu w/w uprawnień.

UWAGA:
- Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia poszczególnych funkcji osób, o których mowa powyżej, przez jedną osobę, która spełnia łącznie warunki wymagane dla tych funkcji.
- Zamawiający dopuszcza możliwość, aby Wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału,
w zakresie zdolności technicznej i zawodowej, wskazując tę samą realizację, o ile faktycznie potwierdza ona spełnienie wymagania opisanego przez Zamawiającego, tzn. że ta sama realizacja ,,może być wykorzystana" do wykazania spełnienia warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, w jednym lub kilku warunkach cząstkowych, określonych w pptk 4) lit. a - lit. e powyżej.
- Zamawiający dopuszcza możliwość zaangażowania w realizacji inwestycji innych osób do nadzoru budowy hali sportowej oraz innych osób do nadzoru robót wykonywanych w Pawilonie Lodowym, pod warunkiem, że osoby te będą spełniały postawione powyżej wymagania.
- Uprawnienia, o których mowa powyżej winny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie lub wcześniej obowiązujących przepisów;
- Dopuszcza się również uprawnienia zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r.
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;
- Za okres doświadczenia osoby Zamawiający uzna czas liczony od dnia uzyskania uprawnień budowlanych do dnia składania Ofert;
- Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców;
- Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania Ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
2. Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania Ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1-3 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
4. Dokumenty, o których mowa w pkt 4, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

UWAGA:
Dokumenty należy złożyć w oryginale, jako dokument elektroniczny, lub jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu, wystawionego przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
2. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
3. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty
i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ (w oryginale, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu, sporządzonego jako dokument w postaci papierowej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
wraz z
4. załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
5. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami -- wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ - (w oryginale, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu, sporządzonego jako dokument w postaci papierowej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)

UWAGA:
W Wykazie osób należy podać osoby, spełniające warunek opisany w Części VII pkt 8 ppkt 4) lit. e,
z zastrzeżeniem, że projektant w specjalności architektonicznej i konstrukcyjnej, to są te same osoby, które Wykonawca wskazał w Ofercie, w części dotyczącej kryteriów oceny oferty.

6. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ - (w oryginale, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu, sporządzonego jako dokument
w postaci papierowej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
wraz z
7. załączeniem dowodów określających, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Wykonawca, który w ofercie powołuje się na materiały i/lub urządzenia równoważne zobowiązany jest wraz z Ofertą przedłożyć przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w SWZ pkt V ppkt 5 powyżej.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych, jeśli Wykonawca w ofercie wskazał, że ujął w niej materiały równoważne, dla których nie złożył (z Ofertą) środków dowodowych, bądź złożone środki dowodowe są niekompletne.
W przypadku, kiedy przedłożone dokumenty nie pozwolą Zamawiającemu na stwierdzenie, iż zaoferowane inne rozwiązania są rozwiązaniami równoważnymi, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich wyjaśnienia.
W przypadku nie uzupełnienia/nie wyjaśnienia odpowiednich dokumentów pozwalających jednocześnie stwierdzić, że oferowane produkty i/lub systemy są rzeczywiście równoważne w skutek czego Zamawiający nie będzie w stanie stwierdzić rzeczywistej równoważności, Zamawiający uzna treść Oferty Wykonawcy za nieopowiadającą treści SWZ, a tym samym, Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Oferta przetargowa. Ofertę należy sporządzić na formularzu Oferta, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ,
2. Formularz ustalenia oferowanej ceny (w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) sporządzony w oparciu o dokumentację przetargową, w szczególności o SWZ, PFU oraz Projektowane postanowienia umowne. Dokument ten należy sporządzić na formularzu stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ. Obowiązującą stawkę podatku VAT należy doliczyć do wartości netto, chyba że Wykonawca nie jest płatnikiem VAT.
3. Przedmiotowe środki dowodowe, tj.:
Dokumenty dotyczące oferowanych materiałów i urządzeń równoważnych, lub/oraz rozwiązań równoważnych, np. karty techniczne, karty katalogowe producenta, wymagane przepisami prawa certyfikaty, inne dokumenty, opisujące techniczne parametry zaoferowanych materiałów i urządzeń równoważnych, lub/oraz inne dokumenty dotyczące norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, odnoszących się do rozwiązań równoważnych (w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej), podanych w tabeli na końcu formularza Oferta, stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ, pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że spełniają one wymagania i parametry określone przez Zamawiającego w SWZ i jej - będą one stanowić załączniki do Oferty - w przypadku zastosowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych, lub/oraz rozwiązań równoważnych podczas realizacji zamówienia.
4. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w oryginale, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym),
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, stanowiące dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Części VII SWZ - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa powyżej w ppkt. 4, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5. Upoważnienie (pełnomocnictwo) lub inny dokument, potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (podpisania Oferty), o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Powyższy zapis stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy.
6. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcja, spółki cywilne) o przedmiotowe zamówienie, określające zakres udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnik winien być powołany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie).
7. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 125 ust. 5 ustawy Pzp, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5a do SWZ
8. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - w przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziałów w postępowaniu, będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy Pzp.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium na rzecz Agencji Rozwoju Regionalnego Spółki Akcyjnej z siedzibą przy ul. Cieszyńskiej 365 w Bielsku-Białej, 43-382 Bielsko-Biała.
2. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości: 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych,
zero groszy).
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania Ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania Ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w pkt. 9 ppkt. 2 i 3 oraz pkt. 10.
4. Przedłużenie terminu związania Ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania Ofertą.
5. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, tj. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, nr rachunku 26 1020 2313 0000 3102 0644 0368, podając w tytule: ,,Wadium dla postępowania na kompleksowe zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formule ,,zaprojektuj i wybuduj - MCAIIBB, znak sprawy: ARR/20/PN/2022".
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
2. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych
z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dołączają odpowiednio do Oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi/roboty wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć na formularzu Oferta, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
5. Przepisy ustawy Pzp dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w formularzu Oferta, stanowiącym Załączniki nr 3 do SWZ, należy wpisać jako Wykonawcę wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ze wskazaniem Lidera, czyli Wykonawcy, który będzie posiadał pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia oraz Partnerów, czyli pozostałych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, których będzie reprezentował Lider.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają (wraz z Ofertą) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) o przedmiotowe zamówienie, określające zakres udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnik winien być powołany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia).
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
9. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w Części X pkt I ppkt 4 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich winien potwierdzić brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu.
11. Jeżeli została wybrana Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
12. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których Oferta zostanie wybrana, zobowiązani będą, po uprawomocnieniu się wyboru ich Oferty, a przed podpisaniem umowy,
do określenia w formie pisemnej sposobu ich reprezentacji wobec Zamawiającego, w tym w szczególności w zakresie składania i przyjmowania oświadczeń wobec Zamawiającego, a także do wskazania Wykonawców uprawnionych do wystawiania faktur i otrzymywania należności płatności. Dokonanie płatności należnych na podstawie umowy do rąk uprawnionego Wykonawcy, na rachunek przez niego wskazany, zwalnia Zamawiającego z zobowiązania do zapłaty wynagrodzenia w stosunku do pozostałych Wykonawców.
13. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zakres zmian umowy dopuszczony przez Zamawiającego został określony we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z zapisami SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta w branży architektonicznej
4.3.6.) Waga: 15
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta konstruktora
4.3.6.) Waga: 15
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.